32 thoughts on “Päivän kuva

 1. ”Vihreä” homo-Pekka ja vasennaiset tahtovat täyttää maan somaleilla, afgaaneilla, irakilaisilla ja muilla muslimeilla. Esim. somalit synnyttävät jo ilmaisen Kela-rahan maassamme yli neljä lasta maan keskiarvon ollessa 1,35. Islamilaiset eivät vain tykkää homo-Pekan kaltaisista tai suomalaisista naisista ylipäätään. Pekkaa ei pelota mahdollisuus, että hänetkin viskataan alas Helsingin suurmoskeijan (rakennetaan Kiasman viereen) minareettitornista vääräuskoisena homona. Ei, Pekka aikoo käännyttää kaikki Suomessa olevat ja tänne tulevat muslimit.

  1. Nyt pitää kysyä, mistä tuollainen tieto on peräisin, ettei vaan olisi sen kuuluisan hevosmiesten tietotoimiston uutisia. Ja mitä sitten vaikka Suomeen rakennettaisiin moskeija?

    1. Kaikki haitta, ei kaivaten ja muistista poistaa yrittänen, Parantukaa ja kaikki muutkin jotka tosin vain pikku virheitä tehneet…

   1. ’Ja mitä sitten vaikka Suomeen rakennettaisiin moskeija?’

    Huomaa että et tunne islamin historiaa ja tavoitteita. Tai sitten et välitä. Suomessa on kymmeniä moskeijoita,puuttuu vain se jättimäinen keskeisellä paikalla oleva moskeija. Islam on uskonto jonka tarkoitus on syrjäyttää kaikki muut uskonnot ja alistaa kansat islamin lain alaisuuteen. Lopulta koko Maailma. Kun tämä on tehty, oltaisiin ’ikuisen rauhan Maailmassa’. Tämän tavoitteen vuoksi muslimit kutsuvat islamia ’rauhan uskonnoksi’. Kun islamia levitetään, on väkivalta suotavaa. Tietenkään islam ei realimaailmassa takaa mitään pysyvää rauhaa, kuten olemme nähneet muslimimaista. Kysymys on siis meille eurooppalaisille vieraasta totalitäärisestä järjestelmästä jota rotumuukalaiset edistävät.

    1. Onko sinun uskontosi niin heikko, että yksi moskeija sen syrjäyttäisi. Minun usko ei ole. Me körttiläiset olemme niin lujia uskossamme ja kilvoittelussamme, että sitä ei mikään horjuta. Sinun uskosi on heikko.

     1. Ei muuta kuin pahan alkuja laittamaan ja meneppäs laittaan sinne kirkko, mistä sopeutumaton moskeija tulee.

   2. Kuule! Katso Ruotsia, Ranskaa, Iso-Britanniaa ja Saksaa. Kaikissa niissä on moskeijoita joka pikku kylässäkin.
    No, eipä tuo selviä teikäläiselle edes silloin kun muslimin iso veitsi on kurkullasi, koska se on ”koti-natsien” syytä. Ukrainassahan niitä EI ole!

 2. 12 000 km/h? Tuollaisilla USA:nkin olisi pitänyt pommittaa Vietnamin vääräuskoiset. Olisivat olleet pommit perillä tunnissa ja kymmenessä minuutissa. Aika metka ajatus lähteä sotaan ensin lentämällä USA:n sisällä jopa tuhansia kilometrejä ja sitten lentämällä (mahdollisesti jonkun etapin kautta vielä) Kiinaan, josta lopulta kohti Indo-Kiinaa ja siellä kytevää sotaa, joka oli valtava uhka Amerikkalaisten vapaudelle toisella puolella maapalloa; 14 000 kilometrin päässä.

 3. Setämies on huolissaan kun hänelle ei annettu neljättä rokotetta. Hän ihmettelee, miksi niitä pantataan.

  Niin miksi. Onko koronarokotteesta havaittu niin vakavia haittavaikutuksia että viranomaiset eivät kiirehdi rokotteiden antamista, vaan ovat hiljaisuudessa lyöneet jarrut rokotekiihkoilulle.

  Haittavaikutuksista me salaliittoteoreetikot ollaan varoiteltu koko ajan. Sekin osoittautuu nyt oikeaksi.

    1. Ei ehkä juuri sinua, vielä, mutta muita. Otapa ihmeessä lisää piikkejä, jos ne ovat mielestäsi niin hyviä ja luulet pikajuostenkustuilla valerokotuksilla saavuttavasi terveyttä ja suojaa olematonta tautia vastaan.

  1. Ehkä johtuu siitä, että Suomessa on rokotettu 81 v 91% ja nyt kuolevista suurin osa on 85 v ei voida enää sanoa ei rokotetut kuolevat. Maailmalla on tutkittu muistisairauden eli Creutzfeldt-Jakobin taudin yhteyttä rokotukseen. Tutkimuksessa on selvinnyt, että ovat kuolleet keskimäärin 4,8 kk päästä rokotuksesta, koska rokotus on nopeuttanut taudin kehittymistä rajusti.

    1. No ei se rokote pelasta kuolemalta. Tuo on yleinen kuvitelma nykyään. Elät ikuisesti kun otat rokotteen. Uusi uskonto suvakkifeministiateisteille, joilta terve järki on hukkunut jonnekin.

 4. Ener­gi­ao­ma­va­rai­suu­den saa­vut­ta­mi­nen [Eu­roo­pas­sa] edel­lyt­tää, et­tä en­si saa­vu­te­taan hal­lin­to-oma­va­rai­suus,
  –   et­tä pää­tök­siä ei teh­dä ul­ko­mail­la
  –   ja vie­rai­den hal­lin­to­kun­tien int­res­sien mu­kai­ses­ti.

  Esi­merk­ki­nä ul­ko­mais­ten int­res­sien mu­kai­ses­ta pää­tök­sen­te­os­ta ol­koon
  –   lan­noi­te­tuon­nin es­tä­mi­nen Eu­roop­paan ja sa­man ai­kai­nen sal­li­mi­nen USA:aan

  Jot­ta hal­lin­to saa­daan edis­tä­mään Eu­roo­pan kan­sal­li­sia etu­ja,
  –   on sii­tä en­sin pois­tet­ta­va vie­raan val­lan agen­tit.

  Juu­ri tä­mä vie­raan val­lan agen­tit on yk­si mer­kit­tä­vim­mis­tä rin­ta­mis­ta, joil­la me­neil­lään ole­vaa kol­mat­ta maa­il­man­so­taa käy­dään.
  –   Pai­kal­li­sen ta­son tais­te­luis­ta esi­merk­ki­nä ol­koon val­ti­oi­den hal­lin­to­ko­neis­to­jen täyt­tä­mi­nen vie­raan val­lan agen­teil­la.
  –   Eu­roo­pan Kes­kus­pan­kin joh­ta­ja is­tuu maa­il­man­hal­li­tuk­sen, WEF:n, joh­to­kun­nas­sa,
  –   Suo­men pää­mi­nis­te­rin suh­de WEF:iin,
  –   Hal­la-ahon vaih­ta­mi­nen pe­rus­tus­la­ki­va­li­okun­taan ja uu­sim­pa­na ta­pauk­se­na
  –   Wil­le Ryd­ma­nin pois­ta­mi­nen pe­rus­tus­la­ki­va­li­okun­nas­ta.
  –   Tä­mä me­nee ai­van pai­kal­lis­ta­sol­le as­ti ja puo­lu­eet vie­lä­pä kil­pai­le­vat kes­ke­nään «sään­tö-yh­teen­so­pi­vuu­des­ta». Yh­teen­so­pi­vuus pal­ki­taan ra­hal­la ja uu­sil­la kan­sain­vä­li­sil­lä «luot­ta­mus»teh­tä­vil­lä.

  Tuo­mi­ois­tuin­ten hal­tuun ot­ta­mi­nen

  Val­ti­on hal­tuun ot­ta­mi­sek­si ei tar­vit­se vaih­taa edus­kun­taa, tuo­mi­ois­tui­met ja eri­tyi­ses­ti kor­keim­mat oi­keu­sas­teet riit­tä­vät,
  –   kos­ka tuo­mi­ois­tui­met lop­pu­pe­lis­sä mää­rää­vät mi­ten la­kia tul­ki­taan, sa­no­jen mer­ki­tyk­sen ja
  –   on­han pal­jon hel­pom­paa ja hal­vem­paa os­taa muu­ta­ma tuo­ma­ri kuin ko­ko edus­kun­ta.
  –   Suo­mes­sa pe­rus­tus­la­ki­va­li­okun­ta toi­mii pe­rus­tus­la­ki­tuo­mi­ois­tui­me­na, sen toi­min­taa ei la­ki si­do.

  Lo­pul­li­sen ro­mah­duk­sen jäl­kei­nen inf­rast­ruk­tuu­ri ra­ken­ne­taan nyt
  –   Jos kan­sa ei si­tä tee, te­kee sen jo­ku muu.

  Mei­dän pi­tää pe­rus­taa pai­kal­li­sia kan­san tuo­mi­ois­tui­mia.
  –   Ei sik­si, et­tä ne te­ki­si­vät pa­rem­pia pää­tök­siä kuin val­ti­on omis­ta­mat vaan sik­si, et­tä luom­me val­miin inf­rast­ruk­tuu­rin, jo­hon hal­lin­non ro­mah­duk­sen jäl­kei­nen jär­jes­tys voi­daan pe­rus­taa. (Sil­loin ei ole ai­kaa miet­ti­mi­sel­le.)
  –   Jos pai­kal­li­sia kan­san­tuo­mi­ois­tui­mia ei ole, jää vaih­to­eh­dok­si aseel­li­seen vä­ki­val­taan pe­rus­tu­vat klaa­ni­hal­lin­not, nii­den inf­rast­ruk­tuu­ri on jo ole­mas­sa ja tes­tat­tu isois­sa­kin val­ti­ois­sa.

  Klaa­ni­hal­lin­to­jen
  –   ylä­puo­lel­la ole­va ta­so päät­tää sii­tä mil­le klaa­nil­le mil­loin­kin myy­dään mil­loin­kin asei­ta, jot­ta yk­si­kään pää ei nou­si­si lii­an kor­ke­al­le.
  –   Aseis­te­tut hen­ki­var­ti­jat ja öky­maas­tu­rit ovat klaa­ni­joh­ta­jan tur­va.
  –   Siä vas­taan voi tais­tel­la vain mo­raa­li­sel­la «voi­mal­la» (jo­ta län­nes­tä ei löy­dy),
  –   kris­til­li­sil­lä ar­voil­la.

  Yk­si osa tä­tä maa­il­man­so­taa on kan­san ja klaa­nien vä­lil­lä käy­tä­vä tais­te­lu;
  –   aseel­li­nen ih­mis­ten hal­lin­ta vs. so­pi­muk­seen pe­rus­tu­va rau­ha maas­sa.
  –   Nyt on me­neil­lään en­nen nä­ke­mä­tön klaa­nien pai­kal­lis- ja si­tä ylem­pien ta­so­jen aseis­ta­mi­nen ko­ko Eu­roo­pas­sa.
  –   Uk­rai­nan «pa­ko­lai­set» ovat ase­kaup­pi­ai­ta ja val­ta­van no­pe­as­ti le­vit­täy­ty­vät Eu­roo­pan jo­kai­seen kolk­kaan. (Öky­maas­tu­ris­ta ase­kaup­pi­aan tun­nis­taa ja tie­ten­kin sii­tä, et­tä hei­tä ei la­ki kos­ke, vain vah­vem­pi ase.)
  –   Uk­rai­naan lä­he­tet­tä­vät val­ta­vat ase­kuor­mat pää­ty­vät eri klaa­nien kä­siin ja
  –   näil­lä klaa­neil­la on ai­van sa­ma ta­voi­te kuin kan­sal­la: val­lan ot­ta­mi­nen omiin kä­siin (pai­kal­lis­ta­sol­la).
  –   Klaa­nit kil­pai­le­vat sa­mas­ta val­las­ta kan­san kans­sa.
  –   Kan­sa vas­taan nat­sit.

  Län­nes­sä oma­va­rai­suu­den ja si­ten myös it­se­näi­syy­den saa­vut­ta­mi­nen mah­do­ton­ta il­man, et­tä hal­lin­not en­sin tu­ho­taan täy­del­li­ses­ti
  –   Re­ver­se Gre­at Re­set

  Maa­il­man­hal­li­tuk­sel­la, jon­ka nä­ky­vin ää­ni­tor­vi on WEF, on luon­nol­li­ses­ti tar­koi­tuk­sen tu­ho­ta kaik­ki it­se­näi­syys­pyr­ki­myk­set.
  –   Glo­baa­lin val­lan käyt­tä­jäl­le ih­mi­sar­vo on vain kaup­pa­ta­va­raa. Hin­ta las­ke­taan «tar­vit­ta­vien» luo­tien mää­räl­lä.
  –   It­se­näi­syy­den edel­ly­tyk­se­nä on ta­sa­ver­tai­suus.
  –   Si­tä ei voi luo­da yl­hääl­tä an­ne­tul­la «sään­nöl­lä».

 5. Setämies-Sauli ja Pervo-Pekka ovat edistämässä suomalaisten etuja Madridissa (sarkasmia).

  Valtamedia ajaa Pervo-Pekkaa presidentiksi. Miksi? Koska hän on suvakkipervonoitanatottajille sopiva henkilö. Ja tekee elämästään pervo-performanssia.

  Pervp-Pekka ärsyttää myös eniten Venäjää, se o myös vahva peruste. Ja kansa ottaa jälleen valtamedian ehdokkaan omaksi lempipojakseen. Kuten Niinistönkin kohdalla. Onhan Sauli Hyvä tyyppi ja meidän mies (sarkasmia)

  1. Nato riisuu Suomen ja suomalaiset aseista.

   Nato on vain USAn ja brittien siirtomaa-armeija. Ettekö hölmöt sitä tajua?

  1. Tuollaiseen foorumiin osallistuvat naiset varmasti vihaavat toisiaan sellaisella palavalla raivolla, joka jää toiseksi vain sille raivolle jolla vihaavat onnellisia, suloisia naisia.

 6. Mauri on oikeassa Suomen ”oikeuslaitos” on vääristelty aina ”Ihmisoikeustuomioistuinta” ja Kansainvälistä rikostuomioistuinta myöten; molemmat lahjottuja !

  He 55/2007 syötettiin ”kansanedustajille” tahallaan väärillä tiedoilla ja 2008 oikeusministeri allekirjoitti ”sopimuksen”: Suomi MAKSAA ja pitää sotarikos-”oikeudenkäyntejä”, kunhan Kansainvälinen rikostuomioistuin ei ole enää toimivaltainen käsittelemään Suomea koskevia ”yksittäistapauksia” . ( PL 118 § … kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole … lähde julkinen lakitietokanta Finnlex ).

  EIT:n ”organisaatiota” taas muutettiin 2014 niin, että suomalaishenkilökunta ”seuloo” pois käsittelystä 97 – 99 % Suomesta toimitetuista tapauksista … jopa jäävinä ? EOA kanslaipäätös 1350/4/08 … EIT tuomarin jääviyksiä ei voida tutkia .

  Koko Suomen ”oikeusjärjestelmä” mädätettiin jo 2005 ( no Koiviston Konklaavilla jo aiemmin ) EOA päätöksellä 876/2/05 … poliisilla ei ole oikeutta suorittaa esitutkintaa kansalaisen sille ilmoittamassa presidentin- ja ministerinvastuuasiassa. ”Hallintomenettelyssä saatuja todisteita ei itsekriminointisuojan takia voida käyttää oikeudessa.”

  Suomi on TODISTEELLISESTI VIRKAMAFIA ! Mysö EIT tietää tämän: EIT 24221/06 Leino versus Suomi … todisteet tuhottu 27.3. 2009 .

  Oliko taas ”vihapuhetta” kertoa Suomen virkamafiasta ?

  Minkähän tasoinen RIKOS on Kansainvälisen rikostuomioistuimen LAHJONTA ?

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*