Marco de Wit 25 kesäkuun, 2022

 

 

Uskoo sitten vahingollisiin viruksiin tai ei, niin kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että D-vitamiinitason nostaminen suojelee voimakkaasti sairauksilta. Lääkemafian lahjoma valtamedia yrittää tämän vihafaktan kuitenkin pimittää. Onneksi tohtori Tolonen ja monet muut rehelliset lääkärit ovat kuitenkin totuuden paljastaneet.

 

Helpoin tapa pysyä terveenä: Nosta D-vitamiinitasosi 125–150 nmol/l

 

 

Ongelmana on kuitenkin, ettei ruualla voi saada tarpeeksi D-vitamiinia.  Niinpä tarvitaan aurinkoa. Maailman pohjoisimmassa maassa Suomessa ei voi kuitenkaan auringonotolla mitenkään saada tarpeeksi D-vitamiinia paitsi:

 

1. Kesällä

2. Keskipäivän aikaan noin klo 10-14

3. Pilvittömänä päivänä

4. Varjottomalla alueella

5. Lämpimässä

6. Lähes alasti

7. Rasvattomalle iholle

8. Kehon etu- ja takapuolelle aurinkoa n. 15-25 min. (Muuten iho voi palaa ja tulla jopa ihosyöpä.)

 

 

Tuollaisia olosuhteita ei Suomessa kuitenkaan juuri koskaan ole edes kesällä varsinkin, kun keskipäivällä useimmat ovat töissä, kaupungilla, tms. varjoisella alueella tai vaatteet päällä.

 

 

Tänä juhannuksena tilanne saattaa kuitenkin olla toinen. Ensinnäkin suomalaisilla on nyt vähintäänkin pitkä vapaa viikonloppu tai jopa viikon tai kahden loma. Toiseksi on lämmintä auringon porottaen lähes pilvettömältä taivaalta samalla, kun useimmat ovat poissa kaupungeista maalla tai rannalla, jossa on helppo ottaa aurinkoa puolialastomana joka keskipäivä.

 

Nyt jos koskaan kannattaa täyttää ne tappavan alhaalla olevat D-vitamiinivarastot. Muista olla naturaali aurinkoa ottaessasi, koska aurinkorasva estää D-vitamiinin muodostumisen.

 

 

Muista myös, että alkoholi on myrkkyä. Jos sitä nauttii, niin kohtuudella hyvässä seurassa.

 

Ei fennomaanit turhaan korostaneet, että sekä ruotsalaiset että venäläiset (ja lopulta globalistit) pystyivät alistamaan suomalaiset vain viinan avulla. Eli aivan samalla tavalla kuin englantilaiset alistivat intiaanit viinalla. Metsästäjä-keräilijätaustan omaavat kansat pärjäävät indoeurooppalaisille vain pysymällä erossa viinasta!

 

12 thoughts on “Juhannus pelastaa Suomen kansanterveyden D-paukulla?

 1. >  se­kä ruot­sa­lai­set et­tä ve­nä­läi­set (ja
  >  lo­pul­ta glo­ba­lis­tit) pys­tyi­vät alis­ta­maan
  >  suo­ma­lai­set vain vii­nan avul­la

  Vie­lä­kin laa­jem­pi ke­mi­kaa­lien, siis lääk­kei­den avul­la alis­ta­mi­nen oli Eng­lan­nin opium-hal­lin­to Kii­nas­sa.
  –   Kii­na­lai­set muis­ta­vat sen vie­lä tä­nä­kin päi­vä­nä.

  Myös suu­ri nol­laus käyt­tää ke­hit­ty­nei­tä ke­mi­kaa­le­ja, joil­la KO­KO MAA­PAL­LON VÄ­ES­TÖ teh­dään tah­dot­to­mik­si or­jik­si ja hei­dän KAIK­KI OMAI­SUUS ote­taan hal­lit­se­van luo­kan käyt­töön.

  Py­sy­kää eros­sa ro­kot­teis­ta!

  Al­kaa­ko maa­il­man­so­ta sil­loin, kun enem­mis­tö «de­mok­raat­tis­ten» mai­den vä­es­tös­tä ei näe enää muu­ta tie­tä OMIEN JOH­TA­JIEN­SA vaih­ta­mi­seen.

  En­tä sit­ten ta­pauk­set, jois­sa mies juot­taa nai­sel­le kal­leim­pia merk­ki­vii­ne­jä, ke­mi­kaa­li­sia val­mis­tei­ta nä­mä­kin, saa­dak­seen tä­mä al­leen?
  –   To­si al­fa-mie­het pär­jää­vät vas­ta lyp­se­tyl­lä läm­pi­mäl­lä mai­dol­la­kin!
  –   … ja mis­tä si­tä mai­toa äk­kiä on saa­ta­vis­sa, kun ti­lan­ne on pääl­lä? No, yrit­tää voi ai­na­kin.

  1. Ei suomalaisia alistettu viinan voimalla (kuten mm. Intiaaneille kävi). Paloviina tuli Suomeen vasta 1500-luvulla ja valtio monopolisoi sen valmistuksen vasta 1800-l. Suomalaisten alkoholinkäyttö oli erittäin vähäistä ja sosiaalisesti kontrolloitua aina sisällissotaan 1918 saakka. Kieltolaki teki osasta suomalaisia juoppoja ja sen omituisen, häiriintyneen suhtautumisen alkoholiin josta kärsittiin vuosikymmeniä. Vielä 1900-l. Alussa suhtautuminen viinaan, viineihin ja olueen oli täysin normaalia ja niitä käytettiin vähän.

   1. Vii­na tie­ten­kin pu­hut­taa näin Ju­han­nuk­se­na.

    Tyy­pil­li­nen esi­merk­ki sii­tä, mi­ten «kan­san hy­väk­si» an­ne­tut mää­räyk­set kään­ty­vät kan­saa vas­taan, ai­na:
    –   1862: Vii­nan­polt­to­kiel­to tap­paa kan­saa näl­kään.

    «Kuin meil­tä on pak­ka­nen pan­nut kaik­ki elot, niin jos kor­kia esi­val­ta an­ta­si lu­van nii­tä kyl­män­nei­tä elo­ja keit­tää vii­nak­si, jol­la sais kui­ten­kin ra­han ja ra­hal­la os­taa We­nä­en jau­ho­ja.»
    –   Lu­paa wii­nan keit­toon ei tul­lut ja kan­saa kuo­li mä­dän­ty­nei­den pe­ru­noi­den ää­reen.

    Uu­ti­nen ker­too, et­tä näl­kä­vuo­si­na vil­jaa oli saa­ta­vis­sa ai­van omas­ta ta­kaa, We­nä­el­tä
    –   mut­ta mi­kä es­ti va­paan kau­pan käy­mi­sen Au­to­no­mi­sen Suo­men ja We­nä­en vä­lil­lä?
    –   Tsaa­ri­ko?

    Hal­lit­se­va luok­ka ajat­te­lee, et­tä kan­sal­la ei ole jär­keä ja sen vuok­si si­tä pi­tää kä­des­tä pi­tä­en oh­ja­ta ja val­voa.
    –   In­for­maa­ti­on ai­ka­kau­del­la ja maa­il­man­so­dan jäl­keen val­taan as­tu­van hal­lin­non pi­tää ym­mär­tää, et­tä kan­sa­kin pys­tyy ajat­te­le­maan ja «ihan omin päin» te­ke­mään pää­tök­siä
    –   tai sit­ten tuo kan­sa pi­tää asei­ta käyt­tä­en pi­tää ku­ris­sa ja tot­te­le­vai­se­na.

    1. Olisi hallitsijoille ajankohtaista päivittää hallintoteesindä nykyaikaan. Ne ovat peräisin ajalta jolloin ihmiset olivat luku- ja kirjoitustaidottomia.

     Ja kun kansaa tyhmennetään niin sitä pitää jälleen kädestä pitäen ohjata ja neuvoa kuten nykyään.

     Kansa on lukutaitoista, mutta se on vain teknistä lukutaitoa, ja ymmärrys asioista on ohutta. Mitään ajatuksia ei tule päähän luetusta.

 2. Eivätkä imperialistiset englantilaiset ja amerikkalaiset alista ihmisiä vai viinalla, vaan he ovat aina myyneet huumeita ja ovat avoimen ylpeitä siitä. He ovat itse täysin kyvyttömiä ihmisiä, joiden on pakko koko ajan loisia muista ihmisistä selvitäkseen, sekä yrittävät saada muutettua muut juopoiksi ja narkkareiksi pärjätäkseen, kuten Kiinassa, Afganistanissa, Vietnamissa, Laosissa, Venäjällä jne. Imperialistiset britit ja amerikkalaiset ihmiset ovat täysin sairaita ja viallisia loisivat eläimiä, joista jokaisesta pitää päästä laillisesti eroon.

 3. Huonot ja virheelliset geenit omaavat suomalaiset lehmät pitää myös vaihtaa parempiin, oikeisiin naisiin nyt kun voimme. Suomalaiset naiset ovat täysin vastenmielisiä, hyödyttömiä ja omalle kansalleen ja rodulleen vain haitallisia. He eivät ole koskaan saaneet mitään hyvää aikaiseksi, kuten eivät nytkään. He vain tuhoavat ja vahingoittavat kansaamme, vihaavat lapsia, perheitä ja miehiä.

  1. Ja sotien jälkeen vasta alkoholin ha huumeiden väärinkäyttö on räjähtänyt. Päihteillä hallinta kyllä toimii. Neuvostoliitossakin viina oli halvempaa kuin leipä. Feministisuvakkikommarivallanpitäjät neukkulassq varmistivat ettei kansa nuose kapinaan, vaan keskittyy juopotteluun. Edelleen Venäjällä miesten eliniän odote on huumeiden ja viinan takia 20 vuotta alempi kuin naisilla.

   Päihteet ym mt-lääkitys ja nyt viihdesaasta ovat vallanpitäjien keinoja pitää kansa päihtyneenä ja unessa.

  2. Niin nämä nykyiset loukkaanyujafemiistiset saavat aikaan vain tuhoa.

   Täysin päinvastaisia naisia olivat sotien jälkeen jälleenrakentajanaiset. He nostivat Suomen kukoistukseen, jonka huippukausi osui 1980-luvulle.

  1. Tunnen samanhenkisyyttä viidakon heimolaisiin, vaikka en pössyttele. Tunnen monia luonnonyrttejä. Nokkonen näyttää samanlaiselta kuin kannabiskasvi. Kas kun nistit eivät sitä kuivaa ja vetele keuhkoihinsa.

  1. Normaalin ihmisen normaalia yleissivistystä. Ei se ihmeellisempää.

   Onko sinulla muistinmenetys? Joillakin ei vaan mitään jää mieleen. Samoja virheitä toistaa, mitään ei kehitä eikä rakenna.

   Globalistieliitti eli illuminaatti käyttää kaltaisistasi nimitystä ”hyödytön syöjä” ja ”hyödyllinen monikäyttöinen idiootti”.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*