18 thoughts on “Päivän kuva

 1. Mik­si pa­peil­ta on edel­ly­tet­ty se­li­baat­tia:

  Mui­noi­si­na ai­koi­na pap­pien tär­keä teh­tä­vä oli pe­riä ve­rot, pa­pin kym­me­nyk­set, ja ti­lit­tää ne ku­nin­kaal­le.
  –   Tä­män teh­tä­vän tun­nol­li­nen hoi­ta­mi­nen usein­kin joh­ti sii­hen, et­tä pa­pit ri­kas­tui­vat suun­nat­to­mas­ti ja oli­vat kuol­les­saan up­po­rik­kai­ta, mut­ta kos­ka pa­pil­la ei ol­lut pe­ril­li­siä, omai­suus luon­nol­li­ses­ti me­ni kruu­nul­le ei­kä pa­pin lap­sil­le.

  Se­li­baat­ti ei tie­ten­kään es­tä­nyt pap­pe­ja saa­mas­ta lap­sia, mut­ta kruu­nun kan­nal­ta kat­so­en tun­nus­te­tuil­la­kaan lap­sil­la ei voi­nut ol­la pe­rin­töoi­keut­ta, kos­ka he oli­vat lait­to­mas­ti syn­ty­neet.
  –   Jos maa­pal­lon vä­es­tön alen­ta­mi­nen saa­daan ai­kaan si­ten, et­tä ala­mai­ses­ta kan­sas­ta teh­dään ro­kot­teil­la ste­rii­li, niin ri­kas­tuu­ko val­tio ja li­sään­ty­mis­ky­kyi­nen eliit­ti suun­nat­to­mas­ti sen seu­rauk­se­na, et­tä «jou­tuu ot­ta­maan» lap­set­to­mi­na kuol­lei­den kan­sa­lais­ten omai­suu­den it­sel­leen.
  –   On­ko uu­des­sa maa­il­man­jär­jes­tyk­ses­sä lap­sen saa­mi­nen to­dis­te lait­to­muu­des­ta sen kaut­ta, et­tä «ro­ko­te on jää­nyt ot­ta­mat­ta» tai «pe­rus­tus­lain edel­lyt­tä­mä» abort­ti suo­rit­ta­mat­ta ja jää­vät­kö rah­vaal­le syn­ty­vät lap­set il­man pe­rin­töä?
  –   To­ki täl­löin­kään köy­hä­lis­tö ei jou­du kär­si­mään va­hin­koa, kos­ka kuo­le­man jäl­kei­nen pe­rin­tö on si­tä­kin suu­rem­pi, kos­ka näin koko maa­pal­lon «il­mas­to pe­las­te­taan».

  Ny­ky­ään ra­ha ei kier­rä pa­pin tas­kun kaut­ta, jo­ten se­li­baa­tis­ta on luo­vut­tu.
  –   Jään­ne se­li­baa­tin ajal­ta on enää pap­pien yli­maal­li­nen, sa­noi­sin­ko jo­pa ju­ma­lal­li­nen, kiin­nos­tus lap­sia koh­taan.

  On­nek­si pa­pil­la on ai­na oi­keus kään­tyä yli­pa­pin puo­leen
  –   Joe Bi­den Hel­ped Hun­ter Pay $30,000 Bill for Overp­ri­ced Hoo­kers

  On­ko $30,000 huo­ra­ses­si­os­ta lii­kaa?
  –   Se­hän on vain sa­man ver­ran kuin Bi­de­nin yk­si vai­pan­vaih­to mak­saa.

 2. USA:n hal­li­tuk­sen «Hel­sin­ki Com­mis­si­on» väit­tää, et­tä Ve­nä­jä on ot­ta­nut hal­tuun­sa maa-alu­een, jo­ka on sen ra­jo­jen si­sä­puo­lel­la.
  –   US Go­vern­ment Open­ly Ad­vo­ca­tes Dest­roying
  –    https://archive.today/ncElP

  Alu­eet pi­tää luon­nol­li­ses­ti­kin «ot­taa ta­kai­sin» Ve­nä­jäl­tä.
  –   Mil­lä oi­keu­del­la Suo­men val­tio mie­hit­tää val­ti­ol­lis­ta alu­et­taan? Sik­si­kö, et­tä val­ti­ol­la on aseet alu­een­sa puo­lus­ta­mi­seen?
  –   Kun on saa­tu val­miik­si agen­da «aseet pois kan­sal­ta», on seu­raa­va­na vuo­ros­sa «aseet pois kan­sa­kun­nil­ta».
  –   Ei­kö oli­si syy­tä pa­laut­taa Suo­men alu­eet «oi­keil­le omis­ta­jil­le».
  –   Alu­ei­den pa­laut­ta­mis­ta tu­lee var­mas­ti kan­nat­ta­maan pe­rus­tus­la­ki­va­li­okun­ta ja 199 kan­sa­ne­dus­ta­jaa.

 3. 2/7 marssii Stadissa taasen valtaisa joukko ihmisiä hurraamassa sille kuinka ihanaa onkaan kun mies yhtyy toisen miehen peräsuolen aukkoon.

  1. Varmaan enemminkin maailman muuttumista iloiten ja ettei tarvitse enää piilotella itseään ja olemustaan idiooteilta, jotka ovat tähän asti polkeneet ihmisen perusoikeuksia.

 4. Kauan on ”eduksunta” pudonnut kansan perhekäsityksestä; uskallan omalla nimellä väitää, että kansanedustatuslaitoksemme ei tässä edusta kansan enemmistöä, vaan tulos on lahjonnalla saatu !

  Iltalehti 19.2. 2013 ”Miljoonien rahavairrat puolueille.” Jorma Heikkinen: ”Puolueille ei maksettu rahaa turhaan.” ”Rahalla on saatu omanlaista lainsäädäntöä”.

  Lahjonnalla siis on saatu ”kansanedustajat” tekemään tällaisia ”lakeja” !

  Mutta eikö lahjonta ole rikos ? Ei hallitusherroille : Julkinen lakitietokanta Finnlex: Suomen ”perustuslain” 118 § … kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan onkäsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.

  Tämä ”laki” tuli voimaan 2011 laittomalla perustuslakimuutoksella; mutta tuollainen SYYTEILMOITUS on Valtakunnansyyttäjänvirastoon jätetty 9.12. 2005 toimestani !

  Tuota hetkestä lukien Suomi on ollut JÄRJESTELMÄKORRUPTIO ! ( diktatuuri kansalaisilleen ).

  archive.today/kimmoleaks.fi

  Ohje; mene pilvipalveluun; vain sen hakukone löytää sivut; google yms. eivät tätä ”löydä” !

 5. Pakko antaa arvostusta lehdelle: Hävittyään tarpeeksi monta väittelyä herra päätoimittaja ei enää edes yritä perustella satujaan ja lehti muuttuu päivä päivältä huvittamavammaksi. Kiitoksia herra sensuuri, tästä on tullut hauskaa! 😀

  Sensuuriin vaan ettei satu pieneen sieluun..

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*