12 thoughts on “Päivän kuva

 1. Nainen antaa itsensä lösähtää, sen jälkeen on helppo puolustus ja itsepetos kertoa olevansa kehopositiivinen feministi. Tästä seuraa johtopäätös: kaikki ylipainoiset ovat todennäköisesti feministejä.

  1. Ei olisi kelvannut;

   Ghislainen Maxwell, 60, sai tiistaina tuomion liittyen Jeffrey Epsteinin laajaan teini-ikäisten tyttöjen hyväksikäyttörinkiin, jossa Maxwell avusti.

   Tuomio on 20 vuotta vankeutta. Lisäksi hänet tuomittiin maksamaan 750 000 dollarin edestä sakkoja. Oli saamassa 30 vuotta.

 2. Tällaisia naiset ovat. Nykyisin ihan avoimesti ylpeitä huoria ja lutkia. Miehet rakentavat sivilisaatioita ja naiset vain tuhoavat ja mädättävät.

 3. Siir­rym­me­kö so­si­alis­miin ra­ja­var­ti­olai­tos­ta vi­pu­na käyt­tä­en?
  –   Hal­li­tuk­sen esi­tys omai­suu­den ja työ­voi­man pak­ko-otois­ta ra­ja­var­ti­olai­tos­ta käyt­tä­en
  –   https://archive.is/rnOno

  1)   Hal­li­tus mää­rit­te­lee mil­loin miel­lä on «tie­tyn­lai­nen krii­si».
  2)   Hal­li­tus mää­rit­te­lee kuin­ka suu­ri on «täy­si kor­vaus».
  3)   Ta­pah­tuu­ko täs­sä vai­hees­sa vie­lä fal­se-flag is­ku USA:n mal­lin mu­kaan ja «pa­nii­kis­sa» hal­li­tus ot­taa pöy­tä­laa­ti­kos­ta pit­kään val­mis­tel­lun «krii­si­pää­tök­sen» esiin.
  4)   Ra­ja­var­ti­olai­tos pa­kot­taa ih­mi­set luo­vut­ta­maan ke­sä­mök­kin­sä «pa­ko­lai­sil­le» ja
  5)   sii­vo­amaan tuon pa­ko­lais­ten asut­ta­man en­ti­sen asun­ton­sa.
  6)   Jos sii­vouk­sen laa­tu ei kel­paa, uu­det asuk­kaat ha­jot­ta­vat pai­kat ja va­ras­ta­vat kai­ken, min­kä ir­ti saa­vat ja heil­le an­ne­taan toi­sel­ta suo­ma­lai­sel­ta so­si­ali­soi­tu asun­to ja sii­vous­työ.
  Mi­ten tä­mä eh­do­tet­tu so­si­ali­soin­ti­me­net­te­ly suh­tau­tuu
  –   sää­ti­öi­den omai­suu­teen,
  –   ruot­sin­kie­li­sen pää­oman omai­suu­teen,
  –   ruot­sin­kie­lis­ten kan­sa­lais­ten pak­ko­työ­vel­voit­tee­seen
  –   pa­ko­lais­ten it­sen­sä pak­ko­työ­vel­voit­tee­seen
  –   puo­lu­ei­den asun­to-omai­suu­teen
  –   AY-liik­keen asun­to-omai­suu­teen?

  It­se ar­ve­len, et­tä erit­täin mer­kit­tä­vä osuus kai­kes­ta asun­to­va­ral­li­suu­des­ta lu­etaan näi­den pak­ko-ot­to­jen ul­ko­puo­lel­le.

  Eräs tut­ta­va­ni oli­si saa­nut huo­nos­ti tuot­ta­vas­ta met­sä­pals­tas­taan «lois­ta­van hin­nan», jos oli­si en­sin
  –   siir­tä­nyt sen sää­ti­ön omai­suu­teen, jos­sa
  –   mää­rää­vä ase­ma oli­si ol­lut vih­re­än puo­lu­een kaa­de­reil­la.
  –   Met­säs­tä oli­si teh­ty suo­je­lu­alue val­ti­on va­roil­la.
  –   Yli­mää­räi­nen voit­to oli­si pi­tä­nyt ja­kaa vaa­li­avus­tuk­si­na puo­lu­eel­le ja ni­me­tyil­le yk­si­tyis­hen­ki­löil­le.
  –   «fif­ty-six­ty -pe­ri­aa­te»

  Asun­tok­rii­si

  Se, et­tä eri­lai­sia kier­to­tei­tä käyt­tä­en juu­ri asun­to-omai­suus on hal­li­tuk­sen täh­täi­mes­sä, on merk­ki sii­tä, et­tä
  –   hal­li­tus tie­dos­taa, et­tä lä­hi­vuo­si­na on kä­sis­sä to­del­li­nen asun­tok­rii­si.
  –   Krii­si al­kaa sii­tä, et­tä yk­sit­täi­set yh­tei­sa­sun­not, ker­ros­ta­lot ja vas­taa­vat yh­tei­sa­su­mis­muo­dot vaan al­ka­vat men­nä kon­kurs­siin.
  –   Lai­na-, läm­mi­tys-, ve­si, ym mak­sut vaan nou­se­vat niin kor­ke­al­le, et­tä ny­kyi­sil­lä asuk­kail­la yk­sin­ker­tai­ses­ti ei ole va­raa pi­tää yl­lä kol­lek­tii­via.
  –   Luo­vu­te­taan­ko ta­loyh­ti­öt pank­kii­reil­le ja ryh­dy­tään pi­tä­mään asun­to­ja toi­mi­vi­na val­ti­on va­roil­la so­si­aa­li­tur­vaa kep­pi­he­vo­se­na käyt­tä­en.

  Po­liit­ti­ses­ti ta­voi­tel­ta­va lop­pu­ti­lan­ne on, et­tä Suo­men
  –   «yk­si­tyis­tä asun­to-omai­suut­ta» edus­ta­vat po­liit­tis­ten puo­lu­ei­den hal­lit­se­mat sää­ti­öt
  –   ja lo­put asun­not omis­taa Black­Rock,
  –   jo­ka on maa­il­man­hal­li­tuk­sen «asun­to­mi­nis­te­riö» (ja pois­taa mark­ki­noil­ta «ei-toi­vo­tun» kil­pai­lun, kos­ka «pe­rus­tar­peil­la ei saa teh­dä bis­nes­tä»).

  Lain­sää­dän­nöl­li­sel­tä kan­nal­ta rat­kai­su tu­le­vaan asun­tok­rii­siin on
  –   eril­li­nen asun­toyh­ti­öi­den kon­kurs­si­la­ki,
  –   jo­ka kiel­tää pank­ke­ja omis­ta­mas­ta tai ot­ta­mas­ta hal­tuun asun­to-osa­keyh­ti­öi­tä.
  –   Pank­kien me­ne­tyk­set hoi­de­taan pank­ki­tu­en kaut­ta.
  –   Me­net­te­lys­sä asun­not vaan an­ne­taan ny­kyis­ten omis­ta­jien ja/tai asuk­kai­den kä­siin pi­ka-kon­kurs­si­me­net­te­lys­sä (et­tei­vät put­ket jää­dy tai muu­ta vas­taa­vaa lo­pul­lis­ta va­hin­koa pää­se syn­ty­mään).

  Asun­to-omai­suus
  –   on pi­det­tä­vä kan­sal­li­sis­sa kä­sis­sä
  –   ja yk­si­tyis­hen­ki­löi­den omis­tuk­ses­sa.
  –   Asun­to­kaup­pa ei saa py­säh­tyä.

 4. Eivät ymmärrä, että heidät kyllä huomataan muutoinkin kuin virtahevot joessa. He ovat äärimmäisen epäterveessä fyysisessä tilassa, jossa jokaikinen elin huutaa tuskasta!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*