14 thoughts on “Päivän kuva

 1. Mutta kaikkien ”vasemmistolaisten” (oikeasti vasemmistoa ei enää ole) rahoittaja setä Soros saa tehdä mitä haluaa. Ja setä Bourla. Ja setä Fink, ja setä Schwab.

 2. Setämies Dimitri Ollikaiset teinityttöjen perässä Mannerheimintiellä. Nyt vihreät puhuu omia setiänsä vastaan ja läpsyjä ym. jotka juottavat ja rapettavat ja ilmankin hakevat seuraa alaikäistä, hölmöt suostuu muuten rasismistillisiaisia.

 3. Päi­vän Fa­bu

  Faa­be­li on an­tii­kin ai­koi­na ke­hit­ty­nyt ta­ri­nan muo­to: ly­hyt (eläin)sa­tu, jo­ka hui­pen­tuu ta­ri­nan ope­tuk­seen.

  Nai­nen ja Su­si

  Ker­ran maal­la uh­ka­si imet­tä­jä an­taa par­ku­van lap­sen su­den syö­tä­väk­si, jos ei huu­to lop­pui­si. Herk­käus­koi­nen su­si sat­tui ole­maan kuu­lol­la, ja se jäi toi­veik­kaa­na ovel­le odot­te­le­maan.

  Koh­ta kui­ten­kin las­keu­tui rau­keus vä­sy­neen lap­sen jä­se­niin. Su­den toi­veet haih­tui­vat, ei­kä sil­le jää­nyt kuin näl­kä. Pet­ty­nee­nä se pa­la­si ko­ti­pe­säl­leen met­sän sii­mek­seen. Kun puo­li­so huo­ma­si sen saa­pu­van saa­liit­ta, se ky­syi:

  – Mik­si tu­let il­man ruo­kaa? Mis­tä tuo riu­tu­va ir­vis­tys?

  Su­si vas­ta­si:

  – Si­tä on tur­ha ih­me­tel­lä. Mi­nua on pe­tet­ty pa­han ker­ran, hy­vä et­tä pää­sin sen­tään pa­koon. Sie­tää si­tä kyl­lä ky­sy­äkin, min­kä­lais­ta saa­lis­ta saa odot­taa, kun nai­nen kiu­kus­päis­sään lu­paa ja van­noo.

  Tä­tä ta­ri­naa miet­ti­köön ku­kin ty­kö­nään. Ot­ta­koon ta­ri­nas­ta opik­seen se, jo­ka ku­vit­te­lee, et­tä nai­seen voi luot­taa.

  –   Faa­be­lei­ta prän­tät­ty­nä Ar­mon vuon­na 1748

 4. Tör­keä hyök­käys na­to-jouk­ko­ja vas­taan Bel­gi­as­sa.
  –   Ecs­ta­sy lab sei­zed on Klei­ne-Bro­gel NA­TO ba­se

  On­nek­si ri­kol­li­sil­la oli na­ton an­ta­ma dip­lo­maat­ti­nen suo­ja.
  –   Si­tä pait­si huu­meet oli tar­koi­tet­tu vain si­säi­seen käyt­töön.
  –   Tu­li­si­vat Suo­meen niin ei tar­vit­si­si po­lii­sia pe­lä­tä.

  1. Orjuus ei ole kadonnut. Se vain muuttaa muotoaan. Aina on ilmaiselle työlle kysyntää vrt. suomalainen työharjoittelu/työssäoppimisjärjestely.

   NIMETÄÄN TYÖVOIMAKOULUTUKSEKSI, MUTTA SE ON KOULUTUKSEN VALEKAAPUUN PUETTUA ILMAISTA TYÖTÄ.
   Näistä kuvioista pikkuporvarit eivät tiedä mitään.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*