11 thoughts on “Päivän kuva: Vihreät

 1. Tie­dät­kö mik­si vih­reä ener­gia on mie­let­tö­män kal­lis­ta ja saas­tut­taa val­ta­vas­ti? …
  –   WEF Dec­la­res That The Co­lor Of De­moc­ra­cy Is Green? …
  –   https://archive.today/LWNRB

  … no se­hän ei joh­du sii­tä, et­tä vih­reä ener­gia oli­si toi­mi­ma­ton­ta ja lii­an kal­lis­ta vaan sii­tä, et­tä pe­rin­tei­nen ener­gia on lii­an hal­paa.

  Maa­il­man­hal­li­tus
  –   Ener­gi­a­mi­nis­te­ri on kul­loin­kin suu­rim­man öl­jy-yh­ti­ön toi­mi­tus­joh­ta­ja.
  –   Jo­kai­nen hal­lin­non sek­to­ri on an­net­tu alan­sa joh­ta­van me­ga-kor­po­raa­ti­on hal­tuun
  –   Kor­po­raa­ti­ot muo­dos­ta­vat maa­il­man­hal­li­tuk­sen mi­nis­te­ri­öt.
  –   Vih­re­än de­mok­ra­ti­an mu­kai­ses­ti kor­po­raa­ti­oi­den «vaa­leis­sa saa­mat» kan­na­tusp­ro­sen­tit las­ke­taan lii­ke­voi­tos­ta eli sii­tä kuin­ka mo­nel­la dol­la­ril­la kan­sa on ää­nes­tä­nyt näi­tä «puo­lu­ei­ta».
  –   Vih­reä de­mok­ra­tia tar­koit­taa: yk­si dol­la­ri – yk­si ää­ni -pe­ri­aa­tet­ta, pait­si vih­re­äl­le puo­lu­eel­le an­net­tu dol­la­ri, se vas­taa kah­ta ään­tä.
  –   Maa­il­man­hal­li­tus päät­tää ta­paus­koh­tai­ses­ti, mi­kä vä­ri on kul­loin­kin vih­reä.
  –   Hal­li­tus päät­tää myös sen ke­nel­le vaa­leis­sa an­ne­tut ää­net kuu­lu­vat.

  –   It took the Rus­si­an war in Uk­rai­ne to ex­po­se the scam of «green ener­gy»
  –   https://archive.today/giHwf

 2. Val­tio yrit­tä­jä­nä. Ta­paus For­tum.
  –   Ve­ron­mak­sa­jien ra­ho­ja me­ne­tet­ty For­tu­mis­sa 15 mil­jar­dia eu­roa vuo­teen 2011 men­nes­sä

  Nuo 15 mil­jar­dia oli­vat vas­ta vuo­teen 2011 men­nes­sä hu­kat­tua ra­haa …
  –   Mi­kä on ti­lan­ne nyt, kun «aat­teen mie­het» taas joh­ta­vat val­ti­on yri­tys­toi­min­taa? Mi­tä he te­ke­vät For­tu­min juu­ri kun­nos­te­tuil­le ja huip­pu­kan­nat­ta­vil­le voi­ma­lai­tok­sil­le Ve­nä­jäl­lä?
  –   Eh­kä an­ta­vat il­mai­sek­si kii­na­lai­sil­le …

  Mi­ten kä­vi So­ne­ran, tuon val­ti­ony­ri­tys­ten lip­pu­lai­van?
  –   Mi­tä ta­pah­tui sen jäl­keen, kun So­ne­ras­ta oli tar­jot­tu val­ti­ol­le 20 mil­jar­dia, ra­ha jol­la oli­si mak­set­tu ko­ko val­ti­on vel­ka ker­ral­la pois:
  –   me­ni vain pa­ri vuot­ta ja So­ne­ra oli kon­kurs­si­ti­las­sa. On­nek­si ruot­sa­lai­set ot­ti­vat sen sää­lis­tä Te­li­aan.
  –   No ei ai­van sää­lis­tä. Sa­lai­set pöy­tä­kir­jat ovat «yri­tys­sa­lai­suu­del­la» suo­jat­tu, edel­leen.

  1. Vasemmistopuolueet ovat olleet silloin vallassa. Torpparien jälkeläiset eivät osaa tehdä bisnestä. Onneksemme suomenruotsalaiset osaavat.

 3. Hen­ki­lö­tun­nuk­set lop­pu­vat, kos­ka jo­kai­sel­le pi­tää va­ra­ta noin 32 hen­ki­lö­tun­nus­ta, yk­si jo­kais­ta su­ku­puol­ta var­ten.
  –   Huo­li hen­ki­lö­tun­nus­ten lop­pu­mi­ses­ta

  –   Jos hen­ki­lö­tun­nuk­set lop­pu­vat­kin sii­tä syys­tä, et­tä maa­han muut­taa pal­jon ih­mi­siä, niin sil­loin pu­hu­taan sel­lai­sis­ta ih­mis­mää­ris­tä, et­tä ti­lan­ne on jo täy­sin riis­täy­ty­nyt val­ti­on hal­lin­nas­ta ei­kä sil­loin mer­ki­tys­tä on­ko hen­ki­lö­tun­nus vai­ko ei.

  To­del­li­nen syy lie­nee yk­sin­ker­tai­ses­ti
  –   siir­ty­mi­nen WEF-for­maa­tin käyt­tä­mi­seen hen­ki­lö­tun­nuk­sis­sa.

 4. Juu­ri lo­mal­le läh­te­nyt Ve­nä­jän Duu­ma on kut­sut­tu hä­täis­tun­toon en­si maa­nan­taik­si.
  –   Amid Uk­rai­ne war, Rus­si­an par­li­ament to hold ext­ra­or­di­na­ry ses­si­on
  –   https://archive.today/ku5ii

  It­se ar­ve­li­sin, et­tä ky­se on ihan jos­ta­in muus­ta kuin abort­ti­oi­keuk­sis­ta.
  –   Ei­kö muu­ten EU voi­si ju­lis­taa Ki­ovan Eu­roo­pan abort­ti­pää­kau­pun­gik­si, jos­sa abort­ti tul­laan sal­li­maan il­man ikä­ra­jaa ai­na hen­ki­lön kuo­le­maan as­ti.
  –   Sa­mal­la ih­mi­soi­keuk­sien ta­so maas­sa nou­see ko­his­ten, kun kuo­le­man­tuo­mio pois­te­taan ja kor­va­taan jäl­ki­abor­til­la.
  –   Val­ti­on kan­nal­ta ei-toi­vo­tut yk­si­löt yk­sin­ker­tai­ses­ti abor­toi­daan pois yh­teis­kun­nas­ta.

  Abort­ti:
  pa­rem­pi myö­hään kuin ei mil­loin­kaan.

  1. Ehkäisyvälineet on juuri sitä varten , että vahinkoa pääse p0tapahtumaan. On myöhäistä itkeä kun löysät on housuissa.

 5. Mur­ha­taan­ko Joe Bi­den tä­nä vuon­na?
  –   The As­sas­si­na­ti­on Cyc­le
  –   https://archive.today/mkrWb

  Jos de­mok­raa­tit pys­ty­vät kaap­paa­maan tä­män syk­syn vaa­lit it­sel­leen mur­haa­mal­la Joe Bi­de­nin,
  –   he mur­haa­vat.

  Kun Bi­de­nins­tä ei ole enää edes pel­le-esiin­ty­jäk­si val­ta­me­di­an «uu­tis»vir­taan, hä­net pois­te­taan.
  –   Ky­se on sil­loin enää vain sii­tä mi­ten se teh­dään,
  –   mi­ten sii­tä saa­daan pa­ras hin­ta
  –   esi­mer­kik­si uu­sien «krii­si­val­tuuk­sien» sää­tä­mi­sek­si la­kiin
  –   tai so­dan aloit­ta­mi­sek­si Ve­nä­jää vas­taan eli ame­rik­ka­lais­ten mus­tien lä­het­tä­mi­sek­si Uk­rai­naan tais­te­le­maan WEF:in puo­les­ta.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*