8 thoughts on “Päivän kuva

 1. Ko­ro­na-pas­sil­la pää­sy mie­le­no­soi­tuk­seen.
  –   400,000 Chi­ne­se Lo­se Their Li­fe Sa­vings Ins­tant­ly
  –   https://archive.is/Beraf

  Kii­nas­sa
  He­na­nin maa­kun­nan pan­kit jää­dyt­ti­vät en­sin asi­ak­kai­den va­rat, min­kä jäl­keen
  –   Kii­nan hal­li­tus muut­ti uh­rien CO­VID QR-pas­sit pu­nai­sik­si.

  Eu­roo­pas­sa.
  Mi­ten tääl­lä «ku­kois­ta­vas­sa län­nes­sä» tu­kah­du­te­taan vää­jää­mät­tä edes­sä ole­vat mel­la­kat ja mie­le­no­soi­tuk­set,
  –   kun pan­keis­sa ole­vat va­rat «di­gi­ta­li­soi­daan» ja
  –   eläk­keet mak­se­taan vain vir­ka­mie­hil­le «jär­jes­tyk­sen säi­lyt­tä­mi­sek­si».

  Aloi­te­taan­ko so­ta ja lä­he­te­tään kan­sa­lai­set etu­lin­jaan?
  –   Nai­set, lap­set, van­huk­set ja vam­mai­set lu­ki­taan asun­toi­hin­sa ih­mis­kil­vik­si,
  –   jon­ne «ve­nä­läi­set» pom­mit­ta­vat hei­dät na­ton asei­ta käyt­tä­en ja Uk­rai­nan so­ta­op­pe­ja nou­dat­ta­en.

  1. Voi olla. Siten päästään eroon yhdestä Euroopan alkuperäiskansoista. Sehän on uusi vanha trendi.

 2. na­to suun­nit­te­lee hyök­käys­tä Ve­nä­jää vas­taan Val­ko-Ve­nä­jän ja Uk­rai­nan kaut­ta.
  –   NA­TO plans against Rus­sia pass th­rough Be­la­rus (Lu­kas­hen­ko)
  –   https://archive.is/8iwUe

  Mi­kä vi­ka Suo­mes­sa on, kun ei kel­paa so­ta­näyt­tä­mök­si?

  Uk­rai­nan aseis­ta­mi­sen var­jol­la
  –   Puo­laan on tuo­tu val­ta­va mää­rä aseis­tus­ta Ve­nä­jäl­le hyök­kää­mis­tä var­ten.
  –   Asei­den etu­kä­teen teh­tä­vä va­ras­toi­mi­nen en­nen hyök­käys­tä on vält­tä­mä­tön­tä, kos­ka Eu­roo­pan inf­rast­ruk­tuu­ri, tiet ja rau­ta­tiet, ei voi mi­ten­kään sel­vi­tä «nor­maa­lis­ta so­das­ta» Ve­nä­jän kans­sa.

  So­ta aloi­te­taan vuon­na 2025
  –   Rans­kan hyök­käyk­sel­lä Kri­mil­le,
  –   jon­ka toi­men­pi­teen tar­koi­tus on saa­da Ve­nä­jä siir­tä­mään ase­voi­mat Ete­lään
  –   ja sit­ten «vas­ta­sank­ti­ona» ot­taa Mos­ko­va hal­tuun Val­ko-Ve­nä­jän kaut­ta teh­tä­väl­lä hyök­käyk­sel­lä.

 3. Eng­lan­ti: Mil­jar­döö­ri ylis­ti Pu­ti­nia: hal­li­tus ta­ka­va­ri­koi hä­nen omai­suu­ten­sa seu­raa­va­na päi­vä­nä.
  –   UK Go­vern­ment Ac­cu­ses Ber­nie Ecc­les­to­ne of Doing Half a Bil­li­on Dol­lars in Fraud Just Days Af­ter Prai­sing Pu­tin
  –   https://archive.is/znXJa

  En­sin he so­si­ali­soi­vat ve­nä­läis­ten omai­suu­det.
  –   En ol­lut ve­nä­läi­nen, jo­ten asia ei kos­ket­ta­nut mi­nua.
  Sit­ten he so­si­ali­soi­vat mil­jar­döö­rien omai­suu­den.
  –   En ol­lut mil­jar­döö­ri, jo­ten asia ei kos­ket­ta­nut mi­nua.
  Sit­ten he …

 4. Uu­si as­kel trans­hu­ma­nis­min tiel­lä.
  –   ‘CRISPR 2.0’ Used To Chan­ge Pa­tient’s DNA For First Ti­me
  –   https://archive.is/QKWUp

  Tut­ki­jat:
  –   DNA on vain ih­mis­ro­dun oh­jel­mis­to, sof­ta, jo­ka on oh­jel­moi­ta­vis­sa «tar­peen» mu­kaan uu­del­leen ja uu­del­leen.

  Vih­doin­kin ih­mi­nen on luo­mis­työs­sä ohit­ta­mas­sa Ju­ma­lan ja tu­los­sa maa­il­man­kaik­keu­den her­rak­si.
  –   … To­sin luo­va toi­min­ta on mah­dol­lis­ta vain va­pau­des­sa …

  Eh­kä jo­nain päi­vä­nä ih­mis­kun­nan evo­luu­ti­os­sa sat­tu­mal­ta, dar­wi­nis­ti­sen sat­tu­man oi­kus­ta, maan pääl­lä val­lit­see sa­man ai­kai­ses­ti va­paus ja huip­pu­tek­no­lo­gia.
  –   Mutta se ei ole mahdollista niin kauan kuin ihmistä hallitsee toinen ihminen.

  1. Ei hallitse toinen ihminen eikä orjamädätysjärjestelmä kun ei päästä vääriä ja vahingollisia ajatuksia suojauksen läpi. Haittaohjelmasuojaus ja palomuuri pitää rakentaa korvien väliin.

Comments are closed.