22 thoughts on “Päivän kuva

 1. No joo… Täytyy sanoa että tuo toimii jo itsessään hyvänä ehkäisynä. Ei tule mieleenkään aloittaa minkäänlaista suhdetta tuollaisen kanssa. Ja vaikka sanonta kuuluu että ”Ronkelit runkkaa” niin jotain rajaa sentään.

  1. Feminismi ja suvakismi ovat tehokkaimpia ehkäisykeinoja. Kun ei seiso noille, niin ei tule mitään jatkoa. Tosi helppoa ja yksinkertaista.

 2. Järkevät miehet eivät tosiaan taatusti halua tällaisia sekopäitä lastensa äideiksi ja vaimoiksi, jolloin ehkä tuo on lopulta hyvä asia. Tatuoinnilla nainen ilmoittaa ”Pysy kaukana minusta. Olen myrkyllinen.”.

 3. John Bol­ton: Vä­ri­val­lan­ku­mouk­sen te­ke­mi­nen on hel­ve­tin­moi­nen urak­ka.
  –   John Bol­ton re­ve­als plan­ning for fo­reign coups
  –   https://archive.today/otkDA
  –   John Bol­ton ad­mits to plan­ning fo­reign coups
  –   https://archive.today/vqm3M

  «En pu­hu nyt ko­ti­maas­ta vaan ul­ko­mail­la suo­ri­tet­ta­vis­ta val­lan­kaap­pauk­sis­ta…»
  –   Val­lan­kaap­paus ei kui­ten­kaan ole se ta­pa, mi­ten Trump toi­mii …

 4. Ame­rik­ka­lai­sil­la oh­juk­sil­la Uk­rai­na on­nis­tui tu­ho­amaan omal­la alu­eel­laan si­jait­se­van ison ve­si­voi­ma­la-lait­teis­to­ja val­mis­ta­van teh­taan.
  –   Uk­rai­ne dest­roys its No­va Kak­hov­ka fac­to­ry
  –   https://archive.today/YCfK8

  No­va Khar­ko­va Kher­so­nin maa­kun­nas­sa on me­ne­tet­ty.
  –   Pol­te­tun maan tak­tiik­ka on merk­ki sii­tä, et­tä Uk­rai­na, siis Uk­rai­naa ko­men­ta­va na­to, us­koo lo­pul­li­ses­ti me­net­tä­neen­sä kau­pun­gin ve­nä­läi­sil­le.

 5. Sri Lan­kan pre­si­dent­ti pa­ke­nee val­ti­on va­roil­la os­ta­maan­sa tur­va­paik­kaan pa­ra­tii­si­saa­ril­la.
  –   As Sri Lan­ka’s Pre­si­dent Flees To Pa­ra­di­se Is­land, Em­batt­led PM Ap­points Ge­ne­rals To Res­to­re Law & Or­der
  –   https://archive.is/JxFIu

  Tä­mä uu­ti­nen on mer­kit­tä­vä, kos­ka se ker­too, mi­kä Haa­vis­toa ja mui­ta Suo­men maan­pet­tu­rei­ta odot­taa:
  –   Pa­ra­tii­si­saa­ri ja ikui­nen ylel­li­nen elä­mä.
  –   Ikui­suu­den tar­jo­aa si­ki­öis­tä saa­tu elä­män elik­sii­ri,
  –   ylel­li­syy­den kus­tan­ta­vat Eu­roo­pan maa­or­jat ja
  –   elä­män tur­vaa­vat na­to’n aseet.

 6. EU muut­ti sa­no­jen mer­ki­tys­tä: Vih­reä ener­gia tar­koit­taa­kin nyt fos­sii­lis­ta ener­gi­aa ja ydin­voi­maa.
  –   EU gas­lights en­vi­ron­men­ta­lists by re­de­fi­ning ‘green’ ener­gy
  –   https://archive.today/PwkDx

  Val­heen val­ta­kun­nas­sa kaik­ki on mah­dol­lis­ta.
  –   Klik­kaat it­se­si val­ta­me­di­aan ja eteen avau­tu­va tai­ka­maa­il­ma to­teut­taa jo­kai­sen kaik­ki unel­mat.

 7. EU muut­ti sa­no­jen mer­ki­tys­tä: Vih­reä ener­gia tar­koit­taa­kin nyt fos­sii­lis­ta ener­gi­aa ja ydin­voi­maa.
  –   EU gas­lights en­vi­ron­men­ta­lists by re­de­fi­ning ‘green’ ener­gy
  –   https://archive.today/PwkDx

  Val­heen val­ta­kun­nas­sa kaik­ki on mah­dol­lis­ta.
  –   Klik­kaat it­se­si val­ta­me­di­aan ja eteen avau­tu­va tai­ka­maa­il­ma to­teut­taa jo­kai­sen kaik­ki unel­mat.

 8. New Yor­kin asuk­kail­le an­ne­taan neu­vo­ja mi­ten toi­mia ydin­rä­jäh­dyk­sen sat­tu­es­sa.
  –   Will New York Ci­ty PSA War­ning Re­si­dents ‘How To Sur­vi­ve A Co­ming Nuc­le­ar At­tack’ Cau­se Even Mo­re Souls To Flee The On­ce-Th­ri­ving Met­ro­po­lis?
  –   https://archive.today/8oBCH

  1)   sil­lä ei ole mer­ki­tys­tä on­ko ky­sees­sä fal­se flag vai­ko mi­kä syy
  2)   Me­ne ra­ken­nuk­sen si­säl­le pois ik­ku­noi­den edes­tä
  3)   Sul­je ovet ja ik­ku­nat
  4)   Me­ne kel­la­riin
  5)   Jos olit ul­ko­na hei­tä vaat­teet pois ja pe­sey­dy
  6)   Avaa ra­dio ja kuun­te­le mi­tä val­ta­me­di­al­la on si­nul­le sa­not­ta­vaa
  7)   Kir­jau­du «Kau­pun­gin vi­ral­li­seen il­moi­tus­pal­ve­luun No­ti­fy NYC» saa­dak­se­si vi­ral­li­sia tie­do­nan­to­ja.

 9. Kuin­ka «Build Back Bet­ter» toi­mii las­ten in­dokt­ri­noin­nis­sa.
  –   70% of 10-Ye­ar-Olds Can­not Re­ad Af­ter
  –   https://archive.today/6kpsl

  Vai­he 1:
  –   Tu­hoa lu­ku­tai­to ja so­si­aa­li­set ky­vyt
  –   es­tä­mäl­lä las­ten osal­lis­tu­mi­nen ope­tuk­seen
  –   ko­ro­na-lu­ki­tus­ti­lo­jen ni­mis­sä.

  Vai­he 2:
  –   Tee­tä YK:lla tut­ki­mus, jos­sa on­gel­man va­ka­vuus to­de­taan.

  Vai­he 3:
  –   Os­ta YK:n ra­hoil­la Bill & Me­lin­da Ga­te­sin sää­ti­öl­tä «rat­kai­su» on­gel­maan.
  –   USA:ssa on jo tes­tat­tu eri kei­no­ja mi­ten las­ten «uu­si ope­tus» sa­la­taan van­hem­mil­ta.

  Vai­he 4:
  –   Vuo­den 2030 jäl­keen maa­il­man nuo­ri val­las­sa ole­va vä­es­tö on omak­su­nut «uu­den us­kon­non», jon­ka mu­kaan vä­es­töä hal­li­taan.

  Ei­vät ta­lou­den ja kas­va­tuk­sen ro­mut­ta­mi­nen ole ai­noi­ta toi­mi­alo­ja, joil­la B-B-B me­ne­tel­mää so­vel­le­taan re­aa­li­maa­il­mas­sa.
  –   Rat­kai­se­va ky­sy­mys on val­ti­ojoh­toi­suus.

  Kaik­ki toi­min­not, jot­ka on otet­tu val­ti­on hal­tuun, ovat edel­lä­kä­vi­jöi­nä uu­den maa­il­man­jär­jes­tyk­sen toi­meen­pa­nos­sa.
  –   Kou­lu­tus,
  –   ter­vey­den­hoi­to
  –   ener­gi­aver­kot
  –   jne

  Nä­mä kaik­ki toi­min­not on help­po ro­mah­dut­taa
  –   ja lo­put, esi­mer­kik­si yk­si­tyi­nen yri­tys­toi­min­ta
  –   pa­ko­te­taan lo­pet­ta­maan toi­min­tan­sa ve­roil­la ja vas­taa­vil­la val­ti­on pää­tök­sil­lä.
  –   Yk­si­tyi­nen yri­tys­toi­min­ta siir­re­tään «kan­sain­vä­li­sen pää­oman» omis­tuk­seen.

  Uk­rai­nan so­das­sa tais­tel­laan yh­des­tä val­ti­on omis­tuk­ses­sa ole­vas­ta pe­rus­pe­ri­aat­tees­ta:
  –   Va­lit­see­ko val­tio kan­sa­lai­sen­sa vai­ko kan­sa­lai­nen val­ti­on­sa.

  Pu­ti­nin tar­jous uk­rai­na­lai­sil­le liit­tyä Ve­nä­jän kan­sa­lai­sik­si on jyr­käs­sä ris­ti­rii­das­sa län­nen aja­man ta­voit­teen: «val­tio pa­kot­taa ih­mi­set kan­sa­lai­sik­seen ja saa teh­dä heil­le mi­tä ha­lu­aa», kans­sa.
  –   Län­si ei voi mis­sään olo­suh­teis­sa hy­väk­syä si­tä, et­tä Uk­rai­na­lai­set voi­vat va­paas­ti ha­kea Ve­nä­jän kan­sa­lai­suut­ta.
  –   Sen si­jaan län­si voi kyl­lä hy­väk­syä Uk­rai­nan lain­sää­dän­nön, jon­ka mu­kaan jo­kai­nen Ve­nä­jän kan­sa­lai­suut­ta ha­ke­va on mur­hat­ta­va.

  Olem­me jo ohit­ta­neet pis­teen, jol­loin val­ti­ojär­jes­tel­mä oli­si ol­lut vie­lä kor­jat­ta­vis­sa.
  –   Nyt jäl­jel­lä on vain yk­si vaih­to­eh­to: val­ti­ojär­jes­tel­män ro­mah­dut­ta­mi­nen.
  –   Seu­rauk­se­na on et­tä val­ta siir­tyy asei­den omis­ta­jil­le ja ase­te­ol­li­suu­del­le.
  –   Siel­lä mis­sä kan­sa­lai­sil­le on sal­lit­tu asei­den omis­ta­mi­nen, on vie­lä vä­hän toi­voa.

  Mut­ta seu­raa­vak­si ky­sy­tään: ku­ka omis­taa ruu­an?
  –   No, ai­na­kin Bill Ga­tes omis­taa vil­je­ly­maan USA:ssa
  –   ja val­ti­on palk­kaa­mat so­ti­laat ja po­lii­sit suo­je­le­vat omis­tuk­sia.

  1. Mafiatouhua, jota virkamiehet suojelevat.

   Vaihe 1 on toteutunut alle nelikymppisten kohdalla. He ovat omaksuneet uudet trendiuskonnot ja sen että valtio huolehtii kaikista.

   Mutta loppu on koko ajan lähempänä. Kun hieno tekniikka hallitsee kaikkea, niin yhtäkkiä tulee tilanne, että se lakkaa toimimasta.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*