31 thoughts on “Päivän kuva

  1. Mitä lähempänä omia geenejä niin, muttei tarvitse käyttäytyä kuin puusta pudonnut apina ja aiheuttaa turhaa väkivaltaa ja ristiriitaa omaan ja toisten elämään.

 1. Eikös tämä nyt sitten tarkoita, että rasistisesti etnisiä suomalaisia syrjivien ja rikollisesti toimivien hallituksen jäsenten sekä viranomaiskoneistomme tulisi hävetä (ja hävitä) eniten???

  1. Kyllä niin on. Työkseen tekevät juuri tuota. Tavisten pitää joten kuten yrittää pärjäillä kun alaspainamista tulee monelta sunnalta.

   Aiemmin kakkaa niskaan tuli ruotsalaisilta ja venäläisiltä, nyt on sisäinen luokkajako venähtänyt niin, että sitä kakkaa tulee järjestelmän kaapanneelta suomalaiselta ylimystöltä, joka toteuttaa ulkoa annettuja ohjeita viimeistä direktiivin pilkun kulmaa myöten tarkasti viilaten. Tai kuka tahansa isoherra niitä sattuu antamaan ohjeeksi ” meidän herroille”.

  1. Ei muutakuin ylen ohjelmaa. Tästä oli joku videokin missä joku ämmä selosti näitä ihmisryhmiä joiden pitäisi hävetä.
   Ja mikä tuo ”tekir” on niin…toivottavasti ei makseta veroina vielä tuonkin olemassaolosta?

   1. Rahastavat ”kriisillä” ja 54% ottavat verorahoista eli tiedotuskeskus. Ei Suomalaisten kriisillä vaan meille tulee vaan kriisiä heidän ottamista rahoista ja mädätyksestä.

 2. Oba­ma erot­ti en­ti­sen hen­ki­lää­kä­rin­sä, lai­vas­ton ami­raa­lin.
  –   Oba­ma Las­hes Out at For­mer Whi­te Hou­se Phy­si­ci­an for Qu­es­ti­oning Bi­den’s Men­tal He­alth
  –   https://archive.today/Hj5N3

  Huo­maa «dip­lo­maat­ti­nen» sa­nan­kään­ne: «Toi­von me­nes­tys­tä tu­le­vis­sa teh­tä­vis­sä­si
  –   Ku­ka oi­kein ko­men­taa USA:n ase­voi­mia?
  –   On­ko lai­vas­to de­le­goi­tu Oba­mal­le vai ken­ties ko­ko ar­mei­jan joh­to ja ydin­so­das­ta päät­tä­mi­nen.

 3. Schrö­der ero­te­taan puo­lu­ees­ta: On Pu­ti­nin ka­ve­ri, tai ai­na­kin ol­lut jos­kus.
  –   Nære bånd til Pu­tin: Tysk­lands eks-stats­mi­nis­ter Sch­rö­der kan bli kas­tet ut av par­tiet
  –   https://archive.is/o7VKP

  Ky­sy­mys kuu­luu:
  –   Mi­kä on San­na Ma­ri­nin kan­ta Paa­vo Lip­po­sen jä­se­nyy­teen Suo­men SDP:ssä. On­ko jä­se­nyys pe­ruu­tet­tu?
  –   Puo­lu­eel­ta ei edes ky­sy­tä sil­loin kun na­to käs­kee.
  –   Ja lo­pul­ta­kin: On­ko Paa­vo Lip­po­nen kos­kaan edes ol­lut puo­lu­een jä­sen!
  –   Heil!

 4. Deutsc­he Bank’in ta­lous­mal­lis­sa kan­sa­lai­set hak­kaa­vat met­sää en­si tal­ve­na saa­dak­seen läm­pöä ko­tiin.
  –   Deutsc­he Bank Now Mo­de­ling Ger­man Hou­se­holds Chop­ping Wood To Keep Warm This Win­ter
  –   https://archive.today/POXOr

  Kyl­myys ja näl­kä­kuo­le­mat ovat vain ul­koi­nen merk­ki «lois­ton ja vau­rau­den ai­ka­kau­des­ta».
  –   Vih­reä kuo­le­ma
  –   https://archive.today/MY0K0

 5. Ka­le­va­la-pa­tal­joo­na Uk­rai­naan suo­je­le­maan suo­ma­lais­ten su­ku­juu­ria.
  –   Le­ader of Tver Ka­re­lia pro­po­sed to form vo­lun­teer bat­ta­li­on «Ka­le­va­la» and send it to Uk­rai­ne
  –   https://archive.is/ImOio

  Uu­ti­nen on mie­len­kiin­toi­nen, kos­ka sii­nä on mo­nia yh­ty­mä­koh­tia edel­li­seen maa­il­man­so­taan.
  –   Suo­ma­lais­ten, Ve­nä­läis­ten ja Sak­sa­lais­ten kes­ken ja­et­tiin suo­ma­lais­syn­tyi­siä.
  –   In­ke­ri­läis­pa­tal­joo­na.
  –   Itä-Kar­ja­lan mie­hi­tys, kes­ki­tys­lei­rit ja suo­men kie­len pak­ko-ope­tus alu­eel­la.
  –   Sak­sa vei työ­kun­toi­set mie­het te­ol­li­suu­den pal­ve­luk­seen.
  –   Ve­nä­jä pi­ti maan­pet­tu­rei­na kaik­kia, jot­ka jou­tui­vat Sak­san tai Suo­men mie­hi­tys­jouk­ko­jen alu­eel­le.
  –   …

 6. Pu­tin erot­ti Ros­cos­mos’in joh­ta­jan Dmit­ry Ro­go­zin’in.
  –   Dmit­ry Ro­go­zin dis­mis­sed from post of Ros­cos­mos Di­rec­tor Ge­ne­ral
  –   https://archive.today/rdBj4
  –   Ros­cos­mos on Ve­nä­jän «ava­ruus­hal­lin­to».

  Pu­tin erot­ti va­ra­pää­mi­nis­te­rin Yu­ry Bo­ri­sov’in.
  –   Yu­ry Bo­ri­sov dis­mis­sed from post of De­pu­ty Pri­me Mi­nis­ter
  –   https://archive.today/kC8Is

  Pu­tin ni­mit­ti De­nis Man­tu­rov’in va­ra­pää­mi­nis­te­rik­si.
  –   De­nis Man­tu­rov ap­poin­ted De­pu­ty Pri­me Mi­nis­ter  – Mi­nis­ter of In­dust­ry and Tra­de
  –   https://archive.today/F5O42

  Pu­tin pe­rui joi­ta­kin ko­ro­na­la­ke­ja, kos­ka ti­lan­ne on va­kiin­tu­nut.
  –   Exe­cu­ti­ve or­der on in­va­li­da­ting so­me exe­cu­ti­ve or­ders by the Pre­si­dent of the Rus­si­an Fe­de­ra­ti­on
  –   https://archive.is/2qfPH

 7. Ira­nin ar­mei­ja vah­vis­taa dro­ne-di­vi­si­oo­nal­la läs­näo­lo­aan In­ti­an val­ta­me­rel­lä.
  –   Ira­ni­an Na­vy An­noun­ces In­di­an Oce­an Dro­ne Di­vi­si­on
  –   https://archive.today/cFwyH

  Pe­li­can, Ho­ma, Arash, Cham­rosh, Zhu­bin, Aba­bil-4 ja Ba­var-5 -dro­ne­ja käy­te­tään se­kä tun­nis­tus­teh­tä­viin et­tä it­se­mur­ha­len­toi­hin.

  Mi­tä suu­rem­mat luon­non­va­rat ja kiin­teä va­ral­li­suus val­ti­ol­la on, si­tä enem­män sen on in­ves­toi­ta­va asei­siin nii­den puo­lus­ta­mi­sek­si.
  –   Täs­tä syys­tä Kii­na ei voi nous­ta maa­il­man­val­lak­si en­nen kuin se on «ot­ta­nut hal­tuun­sa» val­ta­me­ret ja / tai Silk­ki­Tien.

  En­tä­pä sit­ten in­hi­mil­li­set luon­non­va­rat, val­ti­on ve­rot­ta­mien kan­sa­lais­ten ky­ky tuot­taa kan­sain­vä­li­ses­ti vaih­to­kel­poi­sia tuot­tei­ta?

 8. Vatikaani laittaa uskonsa kapitalismiin.
  –   Vatican
  –   https://archive.today/kSmAr

  Hie­man leik­kiä sa­no­jen mer­ki­tyk­sil­lä, niin ka­to­li­nen kirk­ko­kin on tul­lut huo­maa­maan, et­tä se on ka­pi­ta­lis­mi, ei ju­ma­la, jo­ka maa­il­maa pyö­rit­tää.
  –   Ju­ma­la­ko se mak­saa kar­di­naa­lien lo­ma-asun­not Ka­ri­bi­al­la? Ei, kyl­lä se on ka­pi­ta­lis­mi. Se on sa­let­ti! (Kat­so vaik­ka kor­teis­ta.)
  –   Inc­lu­si­ve Ca­pi­ta­lism
  –   Voi­maan­nut­ta­va ka­pi­ta­lis­mi.

 9. Moo­dy’s luot­to­luo­kit­ta­jal­ta voi ti­la­ta ha­lu­aman­sa luo­ki­tuk­sen, kun­han on ra­haa mil­lä mak­saa.
  –   Be­la­ru­si­an Fi­nan­ce Mi­nist­ry slams Moo­dy’s ac­ti­ons as bi­ased
  –   https://archive.today/RvWx9

  Val­ko­ve­nä­jä lo­pet­ti os­ta­mas­ta Moo­dy’s’in luot­to­luo­ki­tuk­sia vuon­na 2018. Sil­ti yh­tiö te­kee luot­to­luo­ki­tuk­sia Val­ko­ve­nä­jäs­tä ja vie­lä­pä edes pyy­tä­mät­tä mi­tään tie­to­ja mi­nis­te­ri­öl­tä.
  –   Tuu­les­ta tem­paa­mal­la tie­dot saa han­kit­tua hal­vem­mal­la
  –   ja ti­laa­ja­han on jo etu­kä­teen an­ta­nut vas­tauk­sen, jon­ka Moo­dy’s’in on sit­ten mää­rä «löy­tää»
  –   Ku­ka mak­soi lys­tin?

 10. Suvakit, vassarit, yleläiset, pedottajat, natottajat, sateenkaarisyöpäläiset, mädättäjät, kommarit, stallarit, revarit — mitä näitä nyt on. Rakkaalla lapsella on monta nimeä.

 11. …juutalaiset, neekerit, pankkiirit, lakimiehet, ministeri(t), poliisi, maahantunkeutujat, rättipäät, suvakit, transut, pedarit, sanoinko jo juutalaiset, juutalaiset….

 12. Suomen tuhoonviejät ja varkaat; he ”työskentelevät” eduskunnassa: Tässä julkiset todisteet: Iltalehti 19.2. 2013 ”Miljoonien rahavirrat puolueille”. Jorma Heikkinen: ”Puolueille ei maksettu rahaa turhaan.” ”Rahalla on saatu omanlaista lainsäädäntöä”.

  Millaista on sitten OSTETTU ? Iltalehti 7.4. 2012 ”Eduskunnassa muhii miljardikaappaus”. ”Yli lain salliman perityt tasoitusvastuurahat aiotaan kaapata”.

  Julkinen rikosilmoitus näistä valtiopetoksista ja miljardivarkaudesta on jätetty Kansalaistorilla keväällä 2021 ( tokentube Kimmo Leino puhuu ).

  Myös PL 118 § on valtiopetos: Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.

  Keiden siis tässä maassa hävetä pitäisi ?

  Mutta syksyllä kun taas koittavat saada poikkeusolot voimaan heidät voidaan poikkeusoloissa näistä rikoksista tuomita kuolemaan ?

  Rikosten tunnustaminen julkisesti saattaa lieventää rikokset elinkautiseksi ?

  YLE haltuunotettiin SUUNNITELMAN mukaan 2005: Hallituksen tilaaman tutkimus : ”Media ja demokratia ; kriittinen näkökulma”…. ”Ratkaisevassa roolissa tässä on YLE.” ”Tärkeää on myös pienten, mutta merkittävien lehdistötukien käyttö.”

  YLE ja lehdistö siis suoltavat sitä, mistä heille MAKSETAAN !

 13. Vähemmästäkin alkaa ihmisiä masentamaan kun sionistit hallitsevat aika pitkälle taloutta, mediaa, poliitikkoja, virkamiehiä, maanpetturisotilaitaan, naisia ja joka puolelta tulee pelkkää teennäistä, materialistista, epäluonnollista ja sairasta paskaa, sekä lapsia aivopestään tähän luonnottomaan ja sairaaseen paskaan.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*