10 thoughts on “Päivän kuva: AOC

 1. Tällä AOC:llä viitattaneen Alexandria Ocasio-Corteziin. No, en kyllä usko että sillä on noin kanunis vartalo. Ja ehkä siksi se ei saa haluamaansa huomiota.

 2. Hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen mu­kaan San­na Ma­rin voi «käyt­tää myös ri­kol­lis­ryh­miä tai mui­ta esi­mer­kik­si tun­nuk­set­to­mia so­ti­las­ryh­miä ta­voit­tei­den­sa saa­vut­ta­mi­sek­si»
  –   Suo­men val­ti­ol­li­set toi­mi­jat voi­vat käyt­tää ri­kol­lis­ryh­miä ta­voit­tei­den­sa saa­vut­ta­mi­sek­si poik­keu­so­lois­sa
  –   https://archive.is/BpdtB

  Muu­tos ai­kai­sem­paan on, et­tä nyt
  –   tou­hu voi­daan teh­dä suo­raan val­ti­on va­roil­la
  –   eli ra­haa ei tar­vit­se kier­rät­tää puo­lu­een, Uk­rai­nan tai «Af­ri­kan köy­hien» kaut­ta.

  Huo­maa, et­tä EI sa­no­ta, et­tä VAL­TIO voi käyt­tää,
  –   vaan val­ti­ol­li­set toi­mi­jat,
  –   siis po­lii­ti­kot, val­tuu­te­tut, vir­ka­mie­het, na­to jne.
  –   Pe­ri­aat­tees­sa kaik­ki val­ti­on apua saa­vat jär­jes­töt toi­mi­vat val­ti­on lu­kuun ja val­ti­on tar­kas­tus­toi­men alai­suu­des­sa; ovat siis val­ti­ol­li­sia toi­mi­joi­ta.

  Ei myös­kään pu­hu­ta edus­kun­nan aset­ta­mis­ta ta­voit­teis­ta
  –   vaan myös hen­ki­lö­koh­tai­set ta­voit­teet kel­paa­vat.

  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_63+2022.aspx
  –   https://archive.today/07Qif

  Eläm­me lail­li­sen jär­jes­tyk­sen jäl­keis­tä ai­kaa,
  –   ai­kaa, jos­sa ri­kol­li­suus on lail­li­sen jär­jes­tyk­sen yl­lä­pi­tä­mis­tä.

 3. USA: 75% ko­ro­na-sti­mu­lus-ra­has­ta me­ni vää­ril­le vas­taa­not­ta­jil­le.
  –   75% of «poor­ly tar­ge­ted» $800 bil­li­on PPP mo­ney sent to unin­ten­ded re­ci­pients
  –   https://archive.is/WRTQb

  Tar­koit­taa­ko se, et­tä Bi­de­nin ma­fia sai vain 25% sti­mu­luk­ses­ta.
  –   Jo me­nee huo­nos­ti.
  –   Ei­hän 25%:lla voi ku­kaan hal­li­ta isoa maa­ta, yli puo­let on saa­ta­va.

 4. Lännen Ukrainaan antamaa aseapua kuljettanut Ukrainalainen Antonov An-12-kuljetuskone putosi kreikkaan.
  –   Video shows Ukrainian cargo plane crash in north of Greece, secondary explosions suggest explosives onboard

  Kone oli matkalla Serbian ja Amman’in kautta Bangladeshiin.
  –   Lastista levisi ympäristöön tuntematonta valkoista ainetta.
  –   Alue on eristetty. Ydinsuojelun ja biologisen suojelun asiantuntijat ovat paikalla.
  –   Yhdistynyt länsi oli myöntänyt aselastille kaikki tarvittavat luvat.

 5. Nämä ohjeet löytyvät edelleen PEDA:n sivuilta.

  Näin tunnistat valeuutisen:
  1. Katso, kuka on julkaisija? Katso tarkkaan sivuston osoite. Moni valeuutissivusto jäljittelee tunnetun median osoitteita. Whois-haulla voit tarkistaa tietoja verkkotunnuksesta.
  2. Tutki yhteystietoja. Katso päätoimittajan ja toimittajien nimet. Tarkista, ovatko nimet oikeita vai keksittyjä. Oikeista toimittajista löytyy googlaamalla elonmerkkejä. Entä löytyykö postiosoite, tieto missä toimitus sijaitsee?
  3. Valeuutisissa käytetään usein erilaista kieltä kuin oikeissa uutisissa. Valeuutisissa on usein kielioppivirheitä, solvaavia ilmauksia ja omituista huumoria. Älä lue pelkkää otsikkoa, vaan koko juttu. Katso onko jutussa kirjoittajan nimi.
  Tarkastele:
  Mihin lähteisiin juttu perustuu?
  Puhuuko siinä joku?
  Löytyykö sitaattia muista lähteistä?
  Onko jutussa mainittua tutkimusta olemassa?
  Jos jutussa mainitaan numeroita, voiko tiedon tarkistaa jostakin?
  Onko jutussa linkkejä ja vievätkö ne luotettaville sivustoille?
  4. Tarkista päivämäärä. Milloin uutinen on julkaistu? Onko se enää ajankohtainen?
  5. Tutki omia ennakkoluulojasi. Uskomme herkästi uutisiin, jotka vahvistavat omaa maailmankuvaamme.

  1. Pro­pa­gan­da ei ole uu­ti­nen vaik­ka se oli­si­kin uu­ti­sen muo­toon kir­joi­tet­tu.
   –   Useim­mi­ten si­tä le­vi­te­tään uu­ti­se­na.

   Sen al­ku­läh­de on
   –   val­ta­me­di­an toi­mit­ta­ja,
   –   tun­net­tu aja­tus­hau­to­mo tai
   –   tun­net­tu val­ti­on­pää­mies.

   Se le­vi­ää no­pe­as­ti,
   –   ai­van kuin uu­ti­sen tois­ta­jat oli­si­vat saa­neet lin­kin yh­tä ai­kaa ja suun­ni­tel­man mu­kaan.
   –   Ris­tiin lin­kit­tä­mäl­lä al­ku­pe­räi­nen sylt­ty­teh­das hä­vi­te­tään ket­jus­ta ja jo­pa pois­te­taan ko­ko­naan net­ti­ava­ruu­des­ta, kun le­vi­tys­vai­he on teh­ty.

   Pro­pa­gan­da ana­ly­soi­daan no­pe­as­ti
   –   aja­tus­hau­to­mois­sa ja muis­sa vas­taa­vis­sa jul­kai­suis­sa.
   –   Al­ku­pe­räis­tä pro­pa­gan­daa tu­ke­vat «ana­lyy­sit» il­mes­ty­vät tuo­ta pi­kaa le­vi­tys­vai­heen jäl­keen ai­van kuin ne oli­si­vat ol­leet kir­joi­tet­tu jo etu­kä­teen.

   Po­liit­ti­sil­le vai­kut­ta­jil­le
   –   an­ne­taan no­pe­as­ti pals­ta­ti­laa, jos he suos­tu­vat kom­men­toi­maan pro­pa­gan­daa. (Vää­ris­tä kom­men­teis­ta ran­gais­taan jät­tä­mäl­lä «lau­sun­to» jul­kai­se­mat­ta.)

   Jo­pa kek­sit­ty­jä mie­li­pi­de­tut­ki­muk­sia jul­kais­taan sa­man tien.

   Jot­ta ym­mär­täi­si sen, mil­lai­seen tu­le­vai­suu­teen olem­me as­tu­neet, on ym­mär­ret­tä­vä il­miö «ajan ly­he­ne­mi­nen».

   Pa­ri sa­taa vuot­ta sit­ten met­sän­hoi­to-oh­jee­na oli ja­kaa met­sä sa­taan pals­taan ja jo­ka vuo­si ha­ka­ta yk­si pals­ta käyt­tö­tar­peik­si.
   –   Sa­dan vuo­den kier­to! Ny­ky­ään met­sä­no­mis­ta­ja ei voi edes ku­vi­tel­la, ti­lan­net­ta, et­tä jo­tain ar­vo­kas­ta jäi­si jäl­jel­le vie­lä hä­nen kuo­le­man­sa jäl­keen …

   En­nen van­haan «nyt» tar­koit­ti, et­tä noin vii­den vuo­den ai­ka­na.
   –   Ko­ko ajan elä­män ryt­mi kiih­tyy.
   –   Ikään kuin ai­ka ly­he­nee.

   Po­lii­ti­kot te­ke­vät ko­ko­nai­sia kan­sa­kun­tia kos­ke­via kau­as­kan­toi­sia pää­tök­siä, esi­mer­kik­si ydin­so­dan aloit­ta­mi­nen, hek­ti­ses­sä po­li­tii­kan maa­il­mas­sa, jos­sa ai­ka­jän­ne on kak­si viik­koa.
   –   Jos hen­ki­lös­tä ei ole uu­ti­soi­tu kah­teen viik­koon tar­koit­taa se sa­maa kuin po­liit­ti­nen kuo­le­ma…

   Ta­lou­se­lä­män koh­ta­lot pää­te­tään pörs­seis­sä, jois­sa huip­pu­no­pe­at tie­to­ko­neet te­ke­vät jo­ka se­kun­ti mil­joo­nia kaup­po­ja
   –   ja jo­kai­sel­la it­se­ään kun­ni­oit­ta­val­la mek­la­ril­la on tuol­lai­nen ko­ne.
   –   Jos et tee mil­joo­naa kaup­paa se­kun­nis­sa, et ole ole­mas­sa…

   Jos­kus kel­lo lai­tet­tiin ai­kaan au­rin­gon mu­kaan ja ta­paa­mi­set so­vit­tiin il­ta- tai aa­mu­päi­väk­si,
   –   nyt me­ne­te­tään her­mot, jos ka­ve­ri on kol­me­kym­men­tä se­kun­tia myö­häs­sä…

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*