Marco de Wit 24 heinäkuun, 2022

 

Laiton Lehti kritisoi niin paljon feministejä, että välillä unohtuu niitä hyväkin naisia olevan.

 

Perusongelmana eivät ole naiset, vaan nössöt miehet. Useimmat naiset vain odottavat johtajaa.

 

Ei ihme, että itse asiassa ENEMMISTÖ valkoisista naisista äänesti Trumpia

 

 

 

24 thoughts on “Päivän kuva: Äiti

 1. Laiton Lehti on jälleen väärässä siinä, että todellisuudessa hyviä vaimoja ja hyviä äitejä on hyvin pieni osa naisista ja loput ovat pelkkää roskaa, aivan kuten miehenkin kohdalla vain hyvin pieni osa miehistä on hyviä aviomiehiä ja hyviä isiä. Laittoman Lehden lukijat eivät kuitenkaan nuoleskele naisilta pisteitä, vaan kertovat kuten asiat ovat.

  Suurin osa niistä hyvistä naisista on jo naimisissa ja parisuhdemarkkinoille on jäänyt lähes täysin pelkkä naisten roska. Varsinkaan Suomessa hyviä naisia ei ole juuri ollenkaan, vaan he mm. ottavat lähes varmasti avioeron, vaikka olisi kuinka hyvä mies. Suomalaiset naiset ovat sitä aivan pahinta valkoisten saastaa mitä löytyy, kuten kaikki miehet tietävät.

 2. Tarpeesen tulee ! Tänään WHO teki itsestään apinan ulostamalla ”pandemian” mm. USA:n 2 tautitapauksen varjolla.

  Ne jotka vielä uskovat WHO:n julistuksiin tämän pläjäyksen myötä kyllä tulevat menettämään uskonsa .

  Suomen hallituksen viimeinen 5 % uskottavuus taitaa mennä siinä samassa ?

  Millainen ”sulku” tehdään ennen vaaleja, koska taitaa näille monille ”kansanedustaja” HUIJAREILLE; jotka ottaneet lahjontaa Suomen rajojen ulkopuolelta tulla lähtö ?

  Iltalehti 19.2. 2013 ”Miljoonien rahavirrat puolueille.” Suomen lainsäädäntötyötä näine ”pandeimioineen” on ohjattu ulkoa !

  Mm. poikkeusolot ”oikeutettiin” 2010 ; vuoden 2011 perustuslakimuutoksella .

  Perustuslain tarkastamiskomitean mietintö 9 /2010 … poikkeusoloja koskevaa lakia TULEE muuttaa niin, että poikeusolot voidaan sotatilan lisäksi julistaa kansainvälisen elimen ”ilmoittaman pandemian” seurauksena .

  Valta siis 2011 annettiin WHO:lle Suomessa ja hallitus tiesi pandemian tulevaksi jo 2010 tuon asiakirjan mukaan .

  Kyseessä on ei enempää, eikä vähempää; kuin VALTIOPETOS !

  Tokentube Kimmo Leino puhuu; archive.today/kimmoleak.fi

  WHO koittaa pitää meitä apinoina Suomi nimisessä häkissä ja tökkiä piikeillä ja laittaa pitämään maskia ; meistä riippuu sallimmeko tämän !

  VaROITUS apina saattaa heittää häkistä ulostetta , koska kaikki sen rahat on jo heitetty ulkomaille !

  1. Sulku pitää tehdä vain siksi että tuhoviisikko saa jatkaa poikkeuslain. Siihen kelpaa pandemia, jos se ei onnistu, niin sitten vaikka Nato provosoi konfliktin Venäjän kanssa itärajalle.

   Marinin valtakausi on ollut jatkuvaa kriisiä ja poikkeustilan. Sitä se on, kun ulkopuoliset voimat päättävät kuka on hallituksessa.

  1. Kyse on siitä, että aseita on säilytetty huolimattomasti ja lapset ovat saaneet niitä käsiinsä, ei siitä, että aseet olisivat vaaraksi.

 3. Minä ihmettelen tuota ”suoraa sormea” tuossa sivulla. Jos tulee nopea tilanne niin et ehdi saada niveltä oikeaan kohtaan lipasimessa ja joka kerta ensimmäiset luodit viuhu ohi. Mikä lienee jenkkien älynväläyksiä.

  Itse pidän sormen aina liipasinkaaren sisällä oikeassa kohtaa. Ei tarvitse kuin nostaa piippu ja painaa liipasinta. Ja osumakohta on aina luodin halkaisijan sisäällä.

 4. Yk­si Neu­vos­to­lii­ton epäon­nis­tu­mi­sen mer­kit­tä­vä syy oli, et­tä maan kor­keim­mal­le joh­dol­le tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti an­net­tiin vir­heel­lis­tä tie­toa. Jos jo­ku an­toi oi­ke­an tie­don esi­mer­kik­si ta­lou­den ti­las­ta, hä­net lä­he­tet­tiin oi­tis Si­pe­ri­aan ja ti­lal­le va­lit­tiin «pä­te­vä» hen­ki­lö.
  –   Rus­si­an Ops in Uk­rai­ne, Ju­ly 21, 2022, – Pen­ta­gon Pre­fers Fic­ti­on Over Facts
  –   https://archive.is/tlP7h

  Mi­kä on ti­lan­ne tääl­lä län­nes­sä?
  –   Jos vir­ka­mies ker­too to­tuu­den, jo­ka ei tue ho­mo­agen­daa, mi­ten hä­nen käy?

  De­mok­ra­ti­an heik­kous on, et­tä se on os­tet­ta­vis­sa pie­nel­lä ra­hal­la, yk­si vir­ka­mies ker­ral­laan,
  –   kun taas tsaa­ril­la on pe­lis­sä vain yk­si pe­li­merk­ki: ko­ko val­ta­kun­ta, kaik­ki tai ei mi­tään, voit­to tai kuo­le­ma.

  Nii­nis­tö:
  Ha­lu­am­me osal­lis­tua ge­opo­liit­ti­seen ten­nik­seen, mut­ta em­me ha­lua ol­la se pal­lo tuos­sa pe­lis­sä.
  –   Olem­me pe­li­kent­tä tuos­sa iso­jen poi­kien sää­li­mät­tö­mäs­sä pe­lis­sä,
  –   rau­ta­saap­pai­den tal­lot­ta­va­na,
  –   ja täl­lä ta­voin kan­sain­vä­li­sen huo­mi­on kes­ki­pis­te Uk­rai­nan ro­mah­duk­sen jäl­keen
  –   MEI­DÄN po­lii­tik­kom­me nou­se­vat kan­sain­vä­li­seen kes­kus­te­luun,
  –   he jo­pa ohit­ta­vat it­sen­sä Ze­lens­kin ma­ri­o­net­ti­en jul­ki­suus­kil­pai­lus­sa,
  –   he saa­vat val­ta­vat tu­lot it­sel­leen kier­tä­mäl­lä ker­jää­mäs­sä ra­haa maa­il­mal­ta.

  Voi­ko po­lii­ti­kon ural­la enää pääs­tä pi­dem­mäl­le?
  –   Unel­mien täyt­ty­mys jo­hon pää­se­mi­sek­si kan­nat­taa uh­ra­ta kaik­ki. AI­VAN KAIK­KI.

  Tsaa­ria tai hä­nen per­het­tään ei la­ki kos­ke­nut, kos­ka hän oli it­se la­ki.
  –   Kos­kee­ko la­ki Bi­de­niä tai hä­nen per­het­tään?
  –   Olem­me­ko siir­ty­neet it­se­val­ti­ai­den ai­ka­kau­teen?
  –   Kuin­ka suu­ri on se kan­sain­vä­li­nen «lä­hi­pii­ri», jo­ta ei min­kään val­ta­kun­nan la­ki kos­ke, jo­ka os­taa ja myy po­lii­tik­ko­ja ja tuo­ma­rei­ta ki­lo­hin­nan mu­kaan.

  Lo­pul­ta tä­mä glo­baa­li «lä­hi­pii­ri» muo­dos­taa «de­mok­ra­ti­an»,
  –   useis­ta hen­ki­löis­tä koos­tu­van hal­lin­non,
  –   jon­ka kes­ken val­lit­see vain yk­si sään­tö ja yk­si ran­gais­tus: kuo­le­ma.

  Myös kan­sa­lai­sia mi­ta­taan tuon sa­man mur­han lain pa­ra­met­reil­la:
  –   jos ih­mi­sen mur­haa­mi­seen vaa­dit­ta­va ta­lou­del­li­nen ­surs­si on pie­nem­pi kuin hä­nen elos­sa pi­tä­mi­seen tar­vit­ta­va kus­tan­nus, mur­ha on kan­nat­ta­va lii­ke­toi­mi
  –   ja ky­sy­mys on on vain sii­tä kuin­ka mur­ha­ta kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti.
  –   Ro­kot­teil­la vai­ko bi­oa­seil­la?
  –   No, va­paa­kaup­pa ja reh­ti kil­pai­lu suu­ry­ri­tys­ten kes­ken rat­kai­see lo­pul­ta käy­tet­tä­vän me­ne­tel­män.
  –   Mis­tä nyt vaan par­haan voi­ton saa, se­hän on koko ih­mis­kun­nan etu. – Vai onko?

 5. Muis­tat­ko kun For­tu­min hii­li­voi­ma­la tu­hot­tiin rä­jäyt­tä­mäl­lä, jot­ta si­tä ei voi­tai­si edes krii­si­ti­lan­tees­sa ot­taa käyt­töön.
  –   For­tu­min Lund­mark: Hii­li­voi­maa tu­ho­taan Suo­mes­sa, os­te­taan Sak­sas­ta

  Jos säh­köä ei tu­le­kaan töp­se­lis­tä ase­ve­li­kump­pa­nim­me SS-ak­sa kyl­lä lä­het­tää suo­meen vih­re­ää ener­gi­aa, U-SS-A toi­mit­taa asei­ta ja na­to lä­het­tää so­ti­lai­ta hal­li­tuk­sen tu­ek­si,
  –   jo­ten ei hä­tää: hal­li­tuk­sen ase­ma on tur­vat­tu.

 6. Uusi askel Ita­li­an ha­jo­ami­sen tiel­lä.
  –   His­to­ric De­ci­si­on Against Man­da­to­ry Vac­ci­na­ti­on by Ita­li­an Court + Co­vid Vac­ci­ne Risk to Hu­man Ge­no­me Now Le­gal­ly Es­tab­lis­hed
  –   https://archive.today/CVvS8
  –   Lää­kä­ri saa har­joit­taa am­mat­ti­aan vaik­ka ei ole ro­ko­tet­tu.

  Li­sen­soin­ti
  on yk­si ta­pa, jol­la hal­lin­to kier­tää la­kia,
  –   aset­taa kan­sa­lai­sel­le kiel­to­ja, jot­ka ei­vät pe­rus­tu mi­hin­kään la­kiin.
  –   Ja tuo­mit­see hei­tä tuon li­sens­sin pe­rus­teel­la (ei lain).
  –   Tä­hän asi­aan on Ve­nä­jän lain­sää­tä­jä nyt puut­tu­nut Pu­ti­nin joh­dol­la. (Link­ki mut­kan ta­ka­na.)
  –   Pu­hees­saan Pu­tin toi esil­le hal­lin­non epä­koh­ta­na lii­al­li­sen li­sens­sien käyt­tä­mi­sen: Yrit­tä­jiä tuo­mi­taan jo­pa van­keu­teen uu­dis­ta­mat­ta jää­nei­den li­sens­sien ta­kia vaik­ka he ei­vät ole teh­neet mi­tään ri­kos­ta.
  –   Li­sens­si on vain hal­lin­non aset­ta­ma tar­pee­ton käs­ky, jon­ka tot­te­le­mat­to­muu­des­ta ran­gais­taan.

  Li­sen­soin­tiin ver­rat­ta­va tur­ha hal­lin­nol­li­nen mää­räys on esi­mer­kik­si vii­mei­nen myyn­ti­päi­vä: – Ikään kuin kaup­pi­as ei oli­si ky­ke­ne­vä sa­no­maan on­ko tuo­te myyn­ti­kel­poi­nen vai­ko ei.

  Otan­pa esi­mer­kik­si mai­don vii­mei­sen myyn­ti­päi­vän.
  –   Mi­tä ta­pah­tuu, jos vaa­ti­mus mai­don vii­mei­ses­tä myyn­ti­päi­väs­tä pois­te­taan?

  –   Kaup­pi­as vii­me kä­den mai­don myy­jä­nä (pit­käs­sä ket­jus­sa) oli­si vas­tuus­sa mai­don laa­dus­ta.
  –   On­ko kaup­pi­as val­mis hyö­dyn­tä­mään ti­lan­net­ta ja ryh­tyy myy­mään pi­laan­tu­nut­ta mai­toa sil­lä seu­rauk­sel­la, et­tä hä­nen mai­neen­sa mai­don myy­jä­nä omal­la paik­ka­kun­nal­la oli­si lo­pul­li­ses­ti men­nyt­tä: ei,
  –   pu­hu­mat­ta­kaan niis­tä va­hin­gon­kor­vauk­sis­ta, joi­ta hän jou­tui­si mak­sa­maan pi­laan­tu­neen mai­don os­ta­jil­le.

  Os­ta­ja ha­lu­aa tuo­ret­ta mai­toa,
  –   mut­ta vii­mei­sen myyn­ti­päi­vän var­jol­la ku­lut­ta­jal­le myy­dään [kak­si] viik­koa van­ha tuo­re mai­to sa­maan hin­taan kuin tuo­re.
  –   On­han se mei­je­rite­ol­li­suu­den etu, et­tä pi­laan­tu­mai­sil­laan ole­va mai­to voi­daan myy­dä prii­man hin­nal­la.
  –   Mei­je­ri­te­ol­li­suu­del­la on va­raa mil­lä lo­ba­ta it­sel­leen edul­li­sia la­ke­ja mut­ta pien­kaup­pi­aat tus­kai­le­vat sel­viy­ty­mi­sen ra­joil­la ja suur­ten tuk­ku­liik­kei­den (Kes­kon ja mei­je­ri­te­ol­li­suu­den) ku­ris­tu­sot­tees­sa.

  –   Jos vii­mei­nen myyn­ti­päi­vä oli­si pois­tet­tu, ku­lut­ta­ja mak­sai­si tä­nään lyp­se­tys­tä mai­dos­ta «pre­miu­mia», kal­liim­man hin­nan, ei­len lyp­set­tyyn näh­den ja ei­len lyp­se­tys­tä tois­sa­päi­väi­seen, jne.
  –   Van­ha mai­to on van­haa vaik­ka sii­hen tölk­kiin mi­tä nu­me­roi­ta kir­joi­tet­tai­siin.
  –   Kaik­kein kal­lein­ta oli­si tie­ten­kin pai­kal­li­sen tuot­ta­jan «Ci­ty­mar­ke­tin na­ve­tas­sa» lyp­set­ty mai­to: la­si­sei­nän ta­ka­na on na­vet­ta, jos­sa lyp­se­tään os­ta­jal­le «suo­raan leh­män tis­sis­tä» tuo­ret­ta mai­toa, jo­ta ei ole kä­si­tel­ty mil­lään li­säai­neil­la tai nii­hin ver­rat­ta­vil­la pro­ses­seil­la (jois­ta kaik­kea ei ku­lut­ta­jal­le ker­ro­ta) mei­je­ris­sä.
  –   Os­ta­jal­la ja hä­nen lap­sil­laan voi­si ol­la oma ni­mik­ko­leh­mä, jon­ka mai­toa hä­nel­le lyp­se­tään; jo­pa eri­kois­re­hu­va­li­ol­la syö­tet­ty leh­mä, jon­ka mai­to yk­si­löl­li­ses­ti so­pii juu­ri tuon ku­lut­ta­jan tar­pei­siin; tai vaik­ka­pa vain las­ten ilok­si, jos sii­tä jo­ku ha­lu­aa mak­saa li­sä­hin­nan.

  Vii­mei­sen myyn­ti­päi­vän pois­ta­mi­nen mai­dos­ta oli­si tap­pio mei­je­ri­te­ol­li­suu­del­le.
  –   Myyn­ti­päi­vä ta­kaa myös sen, et­tä yh­tään mai­to­lit­raa ei myy­dä ohi te­ol­li­suu­den.

  Tai­taa­pa suo­ra­myyn­ti ol­la tä­nä päi­vä­nä jo­pa kri­mi­na­li­soi­tua!
  –   «Laa­tu­syis­tä» tie­ten­kin.

  Ylei­sel­lä ta­sol­la aja­tel­len:
  –   Vii­mei­sen myyn­ti­päi­vän pois­ta­mi­nen lo­pet­tai­si ruo­ka­jo­not ker­ta­laa­kis­ta:
  –   köy­hät kä­vi­si­vät os­ta­mas­sa «yli­päi­väi­set» tuot­teen­sa lä­hi­kau­pas­ta!
  –   Vai on­ko ruo­ka­jo­no­jen yl­lä­pi­tä­mi­ses­sä kui­ten­kin ky­se sii­tä,
  –   et­tä köy­hät pi­de­tään pois mak­sa­vien ku­lut­ta­jien ja­lois­ta.

  Köy­hät kyyk­kyyn!
  –   Kat­so­pa vaik­ka val­ti­ol­li­sen Al­kon tuo­te­hyl­ly­jä:
  –   Mi­tä hal­vem­pi vii­na si­tä alem­mal­le hyl­lyl­le se on lai­tet­tu ja si­tä alem­mas os­ta­jan pi­tää ku­mar­tua saa­dak­seen tuot­teen.
  –   Äve­ri­äs­tä os­ta­jaa puo­les­taan tu­lee eri­tyis­myy­jä pal­ve­le­maan ava­tak­seen köy­hil­tä lu­ki­tun vii­na­kaa­pin.

 7. Kau­pan uu­det tren­dit.

  Tu­le­vat­ko ki­vi­jal­ka­kau­pat ta­kai­sin?
  –   R-ki­os­kien ai­ka on ohi.
  –   Kan­nat­ta­vil­le­kaan lii­ke­pai­koil­le ei löy­dy yrit­tä­jiä.

  Uu­si tren­di ovat
  –   pai­kal­li­set lä­hi­kau­pat,
  –   jot­ka osaa­vat jous­ta­vas­ti so­peu­tua oman lä­hi­ön­sä kult­tuu­riin.

  Suu­ril­la ket­juil­la ei ole val­miuk­sia so­peu­tua ti­lan­tee­seen, jos­sa asi­akas­kun­nan tar­peet ja si­tä myö­tä kaup­pi­aan edel­ly­tyk­set ovat ai­van lä­hi­öta­sol­le as­ti voi­mak­kaas­ti eriy­ty­neet. Kan­sal­li­nen «R-nor­mi» ei pys­ty vas­taa­maan esi­mer­kik­si ti­lan­tei­siin,
  –   kuin­ka pai­kal­li­nen kult­tuu­ri suh­tau­tuu sa­la­kul­je­te­tun vii­nan ja tu­pa­kan myy­mi­seen lä­hi­kau­pas­sa,
  –   kuin­ka va­ras­te­tun ta­va­ran myy­mi­seen,
  –   kuin­ka lä­hi­öve­ron mak­sa­mi­seen klaa­ni­pääl­li­kön ve­ron­ke­rää­jil­le.

  Nä­mä ja mo­net muut uu­den ajan on­gel­mat tu­le­vat ha­jaut­ta­maan pai­kal­lis­ta­son vä­hit­täis­kau­pan si­ten, et­tä val­ta­kun­nal­li­sil­la ket­juil­la ja nii­den edel­lyt­tä­mäl­lä yh­te­näi­sel­lä li­sens­si­po­li­tii­kal­la ei ole mi­tään mah­dol­li­suuk­sia sel­vi­tä kil­pai­lus­sa.
  –   Jo­ka yrit­tää van­han mal­lin mu­kaan, sen kaup­pa ryös­te­tään ja ha­jo­te­taan al­ku­te­ki­jöi­hin­sä.

 8. Paa­vo Väy­ry­nen on Suo­men Hen­ry Kis­sin­ger.
  –   Ko­ke­nut ul­ko­po­li­tii­kan kon­ka­ri, jo­ta ku­kaan ei kuun­te­le.

 9. Tie­sit­kö et­tä Suo­mes­sa syn­tyy en­nä­tys­vä­hän lap­sia ja et­tä se on Pu­ti­nin vi­ka.
  –   Kier­tä­vä leh­ti­ar­tik­ke­li ker­too, et­tä van­hem­mat vaan ei­vät nyt os­ta lap­sia, kos­ka ben­sa on niin kal­lis­ta.
  –   «On si­tä tär­ke­äm­pi­äkin asi­oi­ta elä­mäs­sä kuin lap­set.»
  –   Al­la­hu akh­bar!

 10. Hyvät äidit äänestivät Trumpia?
  Sitä Trumpia joka lanseerasi ”Operation Warp Speedin” ja pisti armeijan jakamaan kansalle Covid-myrkkypiikejä? Se sama Trump joka tokaisi vuoden-parin päästä että Covid ”rokote” on yksi ihmiskunnan hienoimmista keksinnöistä? Mitä nyt jengiä lakoaa kuin viljaa syysmyrskyissä.

  Täytyy kyllä sanoa että Laittoman Lehden toimitus on täysin skitsofreeninen. Ensin puhutaan virusvalheesta ja päivitellään kun kukaan ei puhu siitä ja seuraavan päivänä fanitetaan rokotteita jotka on keksitty tautiin jota ei ole olemassakaan. Taitolaji tämäkin. Suomen ”vaihtoehto” media on täysin luokaton.

  1. No, valtamedia esitti Trumpin täysin rasistina, yms. ja SILTI enemmistö valkoisista naisista äänesti häntä. Eli ei kannata toivoa menettää. Amerikassa polarisoituminen on mennyt herkullisen pitkälle mm. aseenkannossa ja abortissa, jonka ansiosta liittovaltio tulee hajoamaan ja rahakone tuhoutuu ja siten myös Amerikan imperialismin rahoitus.

   1. No Valtamedian tehtävä oli rakentaa kahtiajako ja haukkua Trumppia joka käänteessä (käänteisesti sama jota nyt tehdään Zelenskeyn osalta) jotta pölhöt Qanonistit ja muut Trumppifanit astuisivat tähän liukumiinaan. Ja näin tekivät ja ovat samassa liukumiinassa edelleen. Q-dropit nousseet kuolleista ja oranssi mies tekee paluuta ilman että sai MITÄÄN aikaiseksi sen neljän vuoden aikana presidenttinä. Menikö Hillary vankilaan vai sanoiko hän juhlapuheissaan että Hillary ja Bill on hienoja ihmisiä?

    Millä ihmeen logiikalla kukaan täysjärkinen löytää Trumpista mitään hyvää/puolusteltavaa? Kaveri on niin syvällä siinä suossa jota tuli kuivattamaan kuin suossa olla voi. Tsiisus, mikä teidän henkinen ikä oikein on?

    Rautalangasta:
    https://www.bitchute.com/video/cy3dNap1SGYG/

    1. Politiikassa pitää löytää sekä se oikea ehdokas (Ron Paul), että presidentinvaaleissa se pienempi paha eli Trump. Tuskin YKSIKÄÄN media on niin paljon paljastanut Trumpista negatiivisia asioita kuin Laiton Lehti, mutta on hän paljon parempi vaihtoehto kuin Biden, joka poistaisi äärimmäisen tärkeän aseenkannon (estää tyrannian ja mahdollistaa sekessionismin) ja sallisia satanistisen abortin, jota Trump vastustaa ja näin käynnistää sekessionismia, joka on se lopullinen ratkaisu.

     1. Plapla…”pienempi paha” Trumppi on pienempi paha vaikka pisti rokotuskampanjat pystyyn, antoi lääkemafialle satoja miljoonia ja halusi rokotuttaa tappopiikeillä kaikki. Vakavissanne luulette että USA:n presidentit (tai minkään muun maan) päättävät jostain eivätkä ole näkymättömien käsien valitsemia ja ohjailemia. Toivotonta on jos ei tähän maailman aikaan vielä ole tajunnut että äänestämisen ja politiikan keinoin ei tätä maailmaa muuteta. Sama kuin uskoisi Disney satuihin.

  1. Korkojen nosto on väärä toimenpide. Kysyntä ei ole kuumentunut. Ei korkoja nostamalla tule helpotusta tavarapulaan.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*