20 thoughts on “Päivän kuva

  1. Nimenomaan oleskelee. Oleskelulupahan koskee nimenomaan, että heidät on otettu oleskelemaan. Onkos suomalaisella lupa ”oleskella”? Saisiko suomalainenkin oleskeluluvan ja mitä etuja ja etuoikeuksia sillä saisi?

   Miksi mikään puolue ei aja oleskelulupia suomalaisille? Kyllä minulle ainakin sellainen kelpaisi täysillä eduilla.

  1. https://www.laptopmag.com/articles/keep-google-spying-kids-chromebook

   January 23, 2018 ”Google’s low-priced notebooks log student Web activity and send the records to the company’s servers.” ”data collection violates the Student Privacy Pledge, a voluntary agreement Google signed earlier this year.”

   https://www.duodecimlehti.fi/duo94600

   https://peda.net/rauma/koulut/nanu/nkcll

   ”Nanun koulun 4.-9. -luokkalaisilla on käytössään koulun lainaama henkilökohtainen Chromebook -tietokone.” ”tallentaa tiedot turvallisesti Google Drive -pilvipalveluun”

   https://www.uudenkaupunginsanomat.fi/2020/12/nelos-ja-seiskaluokkalaisille-omat-kannettavat-tietokoneet/

   ”Nelos- ja seiskaluokkalaisille omat kannettavat tietokoneet”

   https://www.rauma.fi/ajankohtaista/chromebook-tietokoneita-jaetaan-perusopetuksen-opettajille-29-9-alkaen/

   25.09.2020 ”Chromebook-tietokoneita jaetaan perusopetuksen opettajille” ”ulkopuolisten palveluntuottajien kanssa”

   https://www.cloudpoint.fi/meist%C3%A4

   ”Viemme yrityksesi, oppilaitoksesi tai järjestösi turvallisesti Google Cloud -pilveen”

   https://peda.net/rauma/koulut/pohjoiskeh%C3%A4n-koulu/cl

   ”Pohjoiskehän koulun 4. -6. -luokkalaiset saavat syksyllä 2019 henkilökohtaiseen käyttöönsä Dellin Chromebook-tietokoneet.
   1.-3. -luokan oppilailla on samoja koneita yhteiskäytössä.”

   https://www.aboutchromebooks.com/news/how-secure-is-a-chromebook-after-it-stops-getting-chrome-os-updates/

   ”Chrome OS itself is the desktop platform controlling the show”

 1. Vil­li-ih­mi­sen rak­kaus. – Si­tä nai­nen ha­lu­aa.
  –   Sa­va­ge Lo­ve
  –   https://archive.today/MoOck

  Oman ko­ke­muk­se­ni mu­kaan tuo on tot­ta.
  –   Se ei tar­koi­ta vä­ki­val­tais­ta nai­mis­ta.
  –   Enem­män­kin si­tä, et­tä ra­kas­tel­les­sa mies «pois­tuu ke­hos­taan» ja pa­laa ta­kai­sin al­ku­pe­räi­sek­si vil­li-ih­mi­sek­si, unoh­taa so­si­aa­li­set käyt­täy­ty­mis­nor­mit ja hä­nen käyt­täy­ty­mis­tään oh­jaa­vat vain vie­tit.
  –   VAIN VIE­TIT.

  Il­man vil­li-ih­mis­tä nai­sen ei ole mah­dol­lis­ta saa­da «täy­del­lis­tä sek­si­nau­tin­toa»,
  –   sil­lä on­han nai­nen teh­ty MIE­HEN kyl­ki­luus­ta.

  Täl­lai­nen «ke­hos­ta­pois­tu­mi­sil­miö» voi ta­pah­tua mis­sä ta­han­sa in­ten­sii­vi­ses­sä työs­sä, esi­mer­kik­si pe­laa­mi­ses­sa.

 2. Don­bas­sis­sa si­jait­se­van No­vo­lu­gans­ko­jen siir­to­kun­ta on otet­tu hal­lin­taan
  –   2022-07-26 19:17 – Val­ko-Ve­nä­jän uu­tis­toi­mis­ton vi­ral­li­nen te­leg­ram-ka­na­va.

  Turk­ki ai­koo laa­jen­taa maa­kaa­sun os­to­so­pi­muk­sia Ve­nä­jän, Azer­baidžanin ja Ira­nin kans­sa, maan ener­gi­ami­nis­te­ri­ön joh­ta­ja Fa­tih Don­mez sa­noi
  –   2022-07-26 18:40 – Val­ko-Ve­nä­jän uu­tis­toi­mis­ton vi­ral­li­nen te­leg­ram-ka­na­va.

  En­sim­mäi­set 60 se­men­til­lä las­tat­tua ju­na­vau­nua saa­pui­vat Ka­li­ning­ra­diin Liet­tu­an kaut­ta
  –   2022-07-26 17:16 – Val­ko-Ve­nä­jän uu­tis­toi­mis­ton vi­ral­li­nen te­leg­ram-ka­na­va.

  WHO il­moit­ti, et­tei api­na­rok­ko­vi­ruk­sen ai­heut­ta­mia kuo­le­man­ta­pauk­sia ole Eu­roo­pas­sa
  –   2022-07-26 16:47 – Val­ko-Ve­nä­jän uu­tis­toi­mis­ton vi­ral­li­nen te­leg­ram-ka­na­va.

  Maa­il­man kor­kein api­na­ro­kon esiin­ty­vyys kir­jat­tiin Yh­dys­val­lois­sa — 3’846 ta­paus­ta
  –   2022-07-26 15:33 – Val­ko-Ve­nä­jän uu­tis­toi­mis­ton vi­ral­li­nen te­leg­ram-ka­na­va.

  Bo­ris John­so­nil­le tar­jo­taan Uk­rai­nan kan­sa­lai­suut­ta, jot­ta hän voi ha­kea maan pää­mi­nis­te­rin vir­kaa
  –   2022-07-26 14:52 – Val­ko-Ve­nä­jän uu­tis­toi­mis­ton vi­ral­li­nen te­leg­ram-ka­na­va.
  –   Ei­pä to­del­la­kaan ole lii­oi­tel­tua sa­noa, et­tä Uk­rai­nas­sa Ve­nä­jä tais­te­lee it­se per­ke­let­tä vas­taa, jo­ka on ot­ta­nut län­nen hal­tuun­sa.

  Lat­vi­as­sa me­ne­tet­tiin 20 pro­sent­tia vil­ja­sa­dos­ta
  –   2022-07-26 16:06 – Val­ko-Ve­nä­jän uu­tis­toi­mis­ton vi­ral­li­nen te­leg­ram-ka­na­va.

 3. Pro­fes­sor Hans Hop­pe re­cent­ly ap­pe­ared on the Ser­vusTV prog­ram Han­gar-7
  –   Hop­pe on Han­gar-7 on Ser­vusTV Aust­ria: Exp­lo­si­on in ener­gy pri­ces: is the conf­lag­ra­ti­on now im­mi­nent?

  Vie­rai­na
  –   Ta­lous­tie­tei­li­jä Hans-Her­mann Hop­pe
  –   Köy­hyys­neu­vo­ja Da­nie­la Bro­des­ser
  –   Ta­lous­tie­tei­li­jä Ha­rald Ober­ho­fer
  –   Yrit­tä­jä Erich Win­disch
  –   Sel­viy­ty­mis­neu­vo­ja Mar­tin Mol­lay

  Si­vul­la myös
  –   Eng­lish transc­ript (from Goog­le trans­la­te)

 4. App­le’s Lock­down Mo­de

  –  Toi­min­to pois­taa käy­tös­tä mo­ni­a se­lai­lun omi­nai­suuk­sia,
  –   mut­ta sa­mal­la ra­joit­taa hyök­kää­jän mah­dol­li­suuk­sia.
  –   «Toi­min­to on hyö­dyl­li­nen niil­le har­voil­le, jot­ka si­tä to­del­la tar­vit­se­vat.»
  –   Täl­lais­ten «li­sä»omi­nai­suuk­sien tar­jo­ami­nen usein on vain ta­pa poi­mia «tar­ge­ted in­di­vi­du­als» mil­jar­dien klik­kaa­jien se­as­ta:
  –   Kun otat tuon omi­nai­suu­den käyt­töö­si, si­nus­ta tu­lee au­to­maat­ti­ses­ti eri­tyis­seu­ran­nan koh­de.

  Yli­pää­tään on mah­do­ton­ta tuo­da mark­ki­noil­le uu­sia «käyt­tä­jää suo­jaa­via» toi­min­to­ja, jos ei ole etu­kä­teen so­vit­tu tie­dus­te­lu­pal­ve­lu­jen kans­sa mi­ten niil­lä voi­daan edis­tää käyt­tä­jien va­koi­lua

  1. Tiedustelupalvelut tietävät mitä ihmiset ajattelevat ja sen perusteella he ohjaavat kohdennettua pelottelupropagandaa suvakkimedioihin.

   Hölmöt tontut eivät tajua, että tiedustelu, aivopesu ja vakoilu ovat suurin bisnes jo nyt.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*