14 thoughts on “Päivän kuva

 1. Miehenä eläminen on tehty niin vaikeaksi, että jotkut vaihtavat siksi henkistä sukupuoltaan. Siitähän tässä on kyse. Ne, jotka tämänkin aiheuttivat nauttivat ja nauravat aivopesukeskuksissaan. Tapa tai tule tapetuksi tai ryhdy naiseksi. Siinä kohta tässä eskitysleirimielisairaalassa ne vaihtoehdot.

 2. Olen aina ihaillut naisia, heidän muotojaan ja vaimojeni pullantuoksuja. Tämä saasta ei niitä täytä ja varmasti haiseekin paskalle.

 3. Odottaa femmareita hakemaan Suomeen. Tuolla statuksella irtoaa varma paikka. Taipuneet homoksikin tottakai ettei voitu takas laittaa, nyt käyttää radikaalimpia eli mitä länsi suoltaa.

 4. Ze­lens­ki: Uk­rai­nan so­ti­laat ovat eläi­miä, ei­vät ih­mi­siä: Täs­tä syys­tä tuo­mi­tut lap­sen­rais­kaa­jat on va­pau­tet­ta­va.
  –   «The­se are ani­mals, not pe­op­le»: Ze­lens­ky frees con­vic­ted child ra­pists, tor­tu­rers to rein­for­ce dep­le­ted mi­li­ta­ry
  –   https://archive.today/4Dx9v

  Pää­tös vas­taa­vas­ti tar­koit­taa, et­tä Uk­rai­nan so­ti­lail­la ei ole ih­mi­soi­keuk­sia Uk­rai­nan alu­eel­la.
  –   Eläin­ten käyt­tä­mi­nen tuo­tan­to­tar­koi­tuk­siin on laa­jem­mas­ti­kin ky­sy­mys uu­des­sa maa­il­man­jär­jes­tyk­ses­sä, jos­sa ih­mi­sis­tä teh­dään eläi­miä lää­ke­tie­teel­li­sin kei­noin.
  –   Uk­rai­na­han on kir­jan­nut WEF:in agen­dan omaan la­kiin­sa.

  Oli­ko näil­lä eläi­mil­lä ih­mi­soi­keu­det en­nen kuin heis­tä tu­li eläi­miä?
  –   Syn­ty­vät­kö ih­mi­soi­keu­det val­ti­on pää­tök­sel­lä, jol­loin on luon­nol­lis­ta, et­tä ne myös pois­te­taan val­ti­on pää­tök­sel­lä.
  –   On­ko Uk­rai­na ra­ti­fi­oi­nut YK:n ih­mi­soi­keus­ju­lis­tuk­sen, jo­ka sa­noo, et­tä ih­mi­soi­keu­det ovat val­ti­os­ta riip­pu­mat­to­mia.

  Tie­ten­kin seu­raa­vak­si ky­sy­tään mi­kä on ih­mi­nen.
  –   On­ko se mi­kä ta­han­sa luon­to­kap­pa­le, jon­ka isä tai äi­ti on ih­mi­nen?
  –   Kun isä ja äi­ti li­sä­tään akuut­tia hoi­toa vaa­ti­vien sai­rauk­sien lu­et­te­loon, niin ku­mo­aa­ko se edel­li­sen ih­mis­mää­ri­tel­män?
  –   Mää­ri­tel­lään­kö ih­mi­nen hä­nen ge­no­min-omi­nai­suuk­sien­sa mu­kaan?
  –   Voi­daan­ko sit­ten ih­mi­soi­keu­det pois­taa muut­ta­mal­la hen­ki­lön gee­ne­jä lää­ke­tie­teel­li­sin kei­noin?

  Kuin­ka pe­ruu­tus­kult­tuu­ri suh­tau­tuu ih­mi­soi­keuk­siin?
  –   Jos ih­mi­ses­tä voi­daan teh­dään eläin hal­lin­nol­li­sel­la pää­tök­sel­lä, voi­daan­ko hä­nen ih­mi­soi­keu­ten­sa pe­ruut­taa myös ta­kau­tu­vas­ti?

  Luon­nol­li­ses­ti­kaan eläin ei voi omis­taa mi­tään, ei­kä sen omai­suut­ta voi ku­kaan ih­mi­nen tai toi­nen eläin saa­da pe­rin­tö­nä.
  –   Kun ih­mi­soi­keus on pois­tet­tu, siir­tyy­kö sen eläi­men omai­suus val­ti­ol­le?
  –   Vii­ta­ten edel­lä ole­viin ky­sy­myk­siin:

  Siir­tyy­kö ro­ko­tet­tu­jen eläin­ten, en­tis­ten ih­mis­ten, omai­suus val­ti­ol­le il­man eri tuo­mi­ota tai pää­tös­tä?

  So­vel­le­taan­ko ro­ko­tet­tui­hin, eläi­mek­si muut­tu­nei­siin ih­mi­siin, eläin­ten oi­keuk­sia?
  –   Edes osit­tain, ple­ase!
  –   Vaik­ka vain ruo­kin­nan ja läm­pi­män eläin­suo­jan saa­mi­sek­si.
  –   Tal­vi tu­lee!

 5. Edesmennyt Rauni-Leena Luukanen-Kilde kirjoitti aikoinaan, että kelta-musta on CIA:n värikoodi. CIA:kin näkyy naton ja U. S. Armyn tavoin liittyneen LGBT-liikkeseen.

 6. Länsimainen sivistys on muuttunut länsimaiseksi RAPPIOKSI VERSUS Roomam valtakunnan loisto – Rooman Valtakunnan RAPPIO

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*