25 thoughts on “Päivän kuva

 1. Lapset voivat oikeasti todella pahoin suvakkien ja rahaeliitin takia, jotka haluavat pilata lapset.

 2. Suomen ”perustuslaki” mukautettiin tähän ja ”pandemiaan” jo 2011; Perustuslain tarkastamiskomitean mietintö 9 /2010 … Poikkeusoloja koskevaa lainsäädäntöä TULEE muuttaa niin, että poikkeusolot voidaan sotatilan lisäksi julistaa kansainvälisen elimen ILMOITTAMAN pandemian seurauksena. ( nyt esimerkiksi 2 ”apinarokkotapausta” Suomessa riittää tähän).

  Samalla 2011 ”perustuslakiin” tehtiin valtiopetos: PL 118 § 3 momentti: Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.

  PL 6 § … kaikki kansalaiset ovat yhdenvertaisia lain edessä siis on kumottu alempiarvoisella ”perustuslain” pykälällä.

  Tämän valtiopetoksen saaminen julkiseen tutkintaan lopettaa tämän Suomen päättäjien käskyttämisen ulkomailta : Iltalehti 19.2. 2013 : ”Miljoonien rahavirrat puolueille.” Jorma Heikkinen: ”Puolueille ei maksettu rahaa turhaan.” ”Rahalla on saatu omanlaista lainsäädäntöä”.

  Lainsäädännön OSTAMINEN on ilmiselvää korruptioa ja lopetettava välittömästi !

  Suomi TUHOTAAN tuon ostetun ”lainsäädännön” avulla !

  Jukka Dawidsson jättänyt vuosia sitten esikuntaan ilmoituksen: ”Suomi on VALLATTU laukaustakaan ampumatta; eikä ole enää itsenäinen valtio” !

  Lain mukaan puolustusvoimien olisi tullut aloittaa maanpettureiden kiinniotot välittömästi.

  Ainakin kaikki PL 118 § m mom. valtiopetoksen allekirjoitaneet … Jaana Kavoniuksella lisää tietoja KRP:lle jätetyn julkisen rikosilmoituksen kautta .

  Mutta, kun puolustuvoimien komentaja mukana lahjottujen listalla; homma ei etene ?

  Itse jätin 9. 12. 2005 syyteilmoituksen Valtakunnansyyttäjänvirastoon lainsäädännöllisen syrjinnän lopettamiseksi Suomessa … PL 118 § tehty tämän jälkeen PEITTELEMÄÄN asioita TAKAUTUVASTI; siis rikollinen teko !

  Mukana tässä petoksessa EIT ( EOA kansliaapäätös 1350/4/08) ja Kansainvälinen rikostuomioistuin; joka ei tutki näitä Suomen rikoksia . ( useita pyyntöjä lähetetty ). archive.today/kimmoleaks.fi; Tokentube Kimmo Leino puhuu .

 3. Ja ”leikki”kaluja”” myöhemmin pöntössä. Puhuu ”kieliä” esim. käyttäen eniten OMG ja nöy weii-kieltä pikkurillillä viittoen kertomalla olevansa just a bitch. Vaihtaa nimensä Sanaksi, Pyryksi, Lumiksi, Aikaksi, Solaksi, Melleksi, Kuloksi, Natoksi tai joksikin ettei voi tietää sukupuolta.

  1. Suvakeilla on kielten puhumisen lahja tai oikeastaan vain yhden kielen eli englannin. Ovat ns. yksikielisiä, vain englanti kelpaa kieleksi. Englannin kielestä tunnistat suvakin ts. suvaisemattoman, joka ei kestä muita kieliä. Vain yksi globaali kieli sallitaan.

   Helluntailaiset puhuvat kokouksissaan eri kielillä, mutta nyt suvakitkin ovat omaksuneet saman riitin joka päiväiseen elämäänsä.

   Niin, onko uskonnoilla rakenteissa eroa. Ei ole, palvonnan kohde vain vaihtuu.

  1. Esikuntakomppaniassa ja huoltokomppaniassa yleisen käsityksen mukaan ei ole niitä saapumiseränsä välkyimpiä tyyppejä. Niitä aikoinaan kehuttiin yleisesti kumipäiksi. Esim. kusivat pesuvatiin ja heittivät kuset siitä alemman kerroksen avoimesta ikkunasta sisään toiseen tupaan. Järkevää touhua, eikö totta?

 4. Eh­do­tus kuin­ka de­mok­raat­ti­sin kei­noin pääs­tää ir­ti kor­rup­toi­tu­neis­ta edus­ta­jis­ta.
  –   I ha­ve an idea about stop­ping this mess. We cre­ate a pled­ge, and ask eve­ryo­ne who ag­rees to sign it. We ha­ve a ne­ar­ly iden­ti­cal pled­ge that ci­ti­zens then ask all can­di­da­tes for elec­ted of­fi­ce to sign, or we no­te that they re­fu­sed
  –   https://archive.is/dEx9u

  Eh­do­tus on hy­vä mut­ta ei toi­mi,
  –   kos­ka eh­dok­kail­la ei ole kun­ni­aa ei­kä omaa­tun­toa, jon­ka mu­kaan toi­mia
  –   ei­vät­kä va­li­tut ole «vel­vol­li­sia toi­mes­saan nou­dat­ta­maan oi­keut­ta ja to­tuut­ta».

  Eläm­me lain­sää­dän­nön jäl­keis­tä ai­kaa.
  –   Pe­rus­tus­lail­la lyö­dään kan­sa­lais­ta pää­hän vaik­ka tuon lain tar­koi­tus on ni­men omaan kiel­tää kan­sa­lais­ten lyö­mi­nen pää­hän.

  Myös Moo­sek­sen lail­le kä­vi sa­mal­la ta­val­la kuin ny­kyi­sil­le pe­rus­tus­la­eil­le.
  –   Moo­ses an­toi lain kan­san­joh­ta­jil­le, et­tä he nou­dat­tai­si­vat si­tä,
  –   mut­ta asia on kään­ty­nyt niin, et­tä tuon «lain no­jal­la» joh­ta­jam­me alis­ta­vat oman kan­san­sa.

  Sen, et­tä ih­mis­ten muo­dos­ta­ma hal­lin­to ajau­tuu hel­pos­ti «pro­xy-ti­laan» oli jo Suo­men pe­rus­tus­lain sää­tä­jil­lä tie­dos­sa. Sik­si he sää­ti­vät py­kä­län
  –   «im­pe­ra­tii­vi­sen man­daa­tin kiel­los­ta»
  –   Mil­lään lain­sää­dän­nöl­lä ei ole kui­ten­kaan mah­dol­lis­ta es­tää edus­ta­jia rik­ko­mas­ta la­kia.
  –   Oi­keus lain rik­ko­mi­seen on ih­mi­soi­keus ja täy­sin riip­pu­ma­ton val­ti­os­ta tai lain­sää­dän­nös­tä.

  Puo­lu­eku­ri
  –   on ul­koi­nen il­men­ty­mä pro­xy-hal­lin­nos­ta, pro­xy-ti­laan ajau­tu­nees­ta hal­lin­nos­ta.
  –   Sii­nä kan­sa­ne­dus­ta­jan teh­tä­vä on vain nou­dat­taa hä­nel­le an­net­tu­ja käs­ky­jä
  –   mi­tään ky­see­na­lais­ta­mat­ta.

 5. Pu­tin on al­le­kir­joit­ta­nut uu­den me­ri­puo­lus­tus­dokt­rii­nin.
  –   2022-07-31 08:58
  –   Ra­jo­ja puo­lus­te­taan kai­kin kei­noin. Myös
  –   Huip­pu­vuo­ril­la,
  –   Franz Jo­se­fin maal­la,
  –   No­va­ja Zeml­jal­la ja
  –   Wran­ge­lin­saa­rel­la

  Paa­vi ai­koo vie­rail­la Ve­nä­jäl­lä en­nen kuo­le­maan­sa.
  –   2022-07-31 14:32
  –   van­haus­kois­ten maa­il­man­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Le­onid Se­vast­ja­nov ker­toi Vzglyad-leh­del­le.
  –   Kan­nat­ta huo­ma­ta sa­na van­haus­koi­nen. He ei­vät kuu­lu Ve­nä­jän vi­ral­li­seen suun­tauk­seen vaan ovat eron­neet sii­tä vuo­den 1700 paik­keil­la, kun tsaa­ri jul­kai­si uu­den vi­ral­li­sen (siis po­liit­ti­ses­ti kor­rek­tin) kään­nök­sen raa­ma­tus­ta.
  –   Eräs tun­net­tu van­haus­koi­nen on pro­fes­so­ri Ale­xan­der Du­gin, jota kyllä kan­nat­taa seu­ra­ta.
  –   Ai­koo­ko paa­vi os­taa van­haus­koi­set USA:n puo­lel­le niin kuin temp­pu teh­tiin Uk­rai­nas­sa. Sil­loin hin­ta oli 20 mil­joo­naa dol­la­ria puh­taa­na kä­teen.
  –   Liit­ty­vät­kö van­haus­koi­set Ze­lens­kin kirk­koon?

  Paavin vierailu on nähtävä myös sotilaallisena proxy-hyökkäyksenä Venäjää vastaan.
  –   Satoja henkilöitä käsittävä matkaseurue on saanut sotilaallisen infosotakoulutuksen,
  –   joille matka on sotilastehtävä Venäjän hajottamiseksi ja sabotoimiseksi
  –   esimerkiksi lahjomalla piispoja, jotta he äänestävät liittymisestä Ukrainan Zelenski-kirkkoon.
  –   ym.
  –   Jo­kai­nen vie­rai­lun osa on suun­ni­tel­tu niin, et­tä sii­tä saa­daan mah­dol­li­sim­man suu­ri so­ti­laal­li­nen hyö­ty
  –   kei­no­ja kaih­ta­mat­ta: in­fo-so­dan kei­no­jen li­säk­si käy­tös­sä on lää­ke­tie­teel­li­set, ke­mi­al­li­set ja mo­net mo­der­nit aseet (joil­la tä­mä kol­mas maa­il­man­so­ta ai­otaan voit­taa).

  1. Vatikaani on valheiden isä. Saatte uskoa, että ilmastohössötyspropagandan lietsonnassa on käytetty kardinaaleja asiantuntijoina. Vatikaani tietää kaikki keinot pehmeään suostutteluun

 6. Uk­rai­nal­le lä­he­tet­ty ra­ha-apu «pa­lau­te­taan» USA:aan, kos­ka «vas­taa­not­ta­jaa ei ta­voi­tet­tu», puo­lus­tus­mi­nis­te­rin en­ti­nen neu­vo­nan­ta­ja, evers­ti Doug­las McG­re­gor sa­noi Jud­ging Free­do­min You­Tu­be-ka­na­van haas­tat­te­lus­sa.
  –   2022-07-31 15:23

 7. Lää­kä­rit lää­ke­teh­tai­den myyn­tie­dus­ta­ji­na.
  –   Uni­ver­si­ty scien­tist ac­cu­sed of doc­to­ring Al­zhei­mer’s re­se­arch re­sults to pro­mo­te new drug
  –   https://archive.today/

  Eräs ka­ve­ri­ni, jo­ka sil­min näh­den ei ole työ­ky­kyi­nen sen jäl­keen, kun sai­ras­ti erit­täin va­ka­van [oli jon­kin­lai­nen ai­voi­hin liit­ty­vä koh­taus] yl­lät­tä­en ker­toi ole­van­sa työl­li­syys­kou­lu­tuk­ses­sa.
  –   Hä!
  –   Joo, ei­vät myön­nä elä­ket­tä.

  Kes­kus­te­lun ku­lu­es­sa sel­vi­si, et­tä hän oli suos­tu­nut jon­kin­lai­seen ko­keel­li­seen hoi­toon,
  –   lää­ke­teh­das mak­saa lääk­keen!
  –   No, il­man muu­ta, kyl­lä!

  Hoi­to sit­ten epäon­nis­tui, mut­ta tuon kal­liin lääk­keen myyn­nin kan­nal­ta «hoi­don oli pak­ko on­nis­tua»
  –   ja niin hä­net kir­joi­tet­tiin ter­veek­si.

  Ei hä­nel­lä var­maan­kaan pe­rin­tei­sen hoi­to­muo­don avul­la oli­si ol­lut sen pa­rem­pia sel­viy­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sia,
  –   mut­ta sil­loin hoi­to oli­si voi­tu ree­hel­li­ses­ti to­de­ta epäon­nis­tu­neek­si ja hä­nel­le oli­si myön­net­ty elä­ke.

 8. Vik­tor Or­ban: Eu­roo­pan on muu­tet­ta­va Ve­nä­jä-st­ra­te­gi­aan­sa.
  –   Or­ban ur­ges new st­ra­te­gy on Uk­rai­ne, says sanc­ti­ons ha­ve fai­led
  –   https://archive.today/sAmki

  «Mei­dän on py­rit­tä­vä rau­haan hy­vil­lä eh­doil­la, ei voit­toon hin­nal­la mi­ol­lä hy­vän­sä.»
  –   «Neu­vot­te­lut pi­tää käy­dä Ve­nä­jän ja USA:n kes­ken.»

  Vii­saas­ti sa­not­tu,
  –   Eu­roo­pas­ta ei ole neu­vot­te­li­jak­si, kos­ka lan­ko­ja kui­ten­kin ve­del­lään Was­hing­to­nis­ta.
  –   Eu­roop­pa on vain yk­si pro­xy val­koi­sen ro­dun pyr­kies­sä hä­vit­tä­mään kaik­ki kil­pai­le­vat gee­nit maan pääl­tä.

  Ame­ri­kan in­ti­aa­nit on­nis­tuim­me hä­vit­tä­mään su­ku­puut­toon, siis mik­si em­me myös ve­nä­läi­siä ja kii­na­lai­sia.
  –   Kun nä­mä vas­tuk­set on voi­tet­tu, tu­ho­am­me lo­puk­si so­das­sa käy­te­tyt pro­xyt.
  –   Be­ta-kan­soil­la ei ole tu­le­vai­suut­ta uu­des­sa maa­il­man­jär­jes­tyk­ses­sä.

  1. Se on aivan toinen kansa joka on hävittämässä muut kansat ja myös valkoiset. En voi sanoa mikä kansa. Kyllä tiedät ketkä.

  2. Täyttä asiaa, joka on selvää jokaiselle selväpäiselle peruskansalaiselle, joka juo vain kirnupiimää eikä suurenhulluutta aiheuttavaa samppakaljaa kristallikruunujen alla! Ja kun poreet ovat tehneet tehtävänsä. EU:n itäraja on kuin autiomaassa oleva kangastus jossain Vladivostokin paikkeilla!

 9. Orbán: Jos Trump oli­si pre­si­dent­ti, Uk­rai­nan so­ta ei oli­si kos­kaan al­ka­nut.
  –   Orbán: – Hvis Trump had­de vært USAs pre­si­dent vil­le kri­gen ald­ri ha brutt ut

  Nyt tai­si Orbán lau­sua oman kuo­le­man­tuo­mi­on­sa.
  –   Voi­ko glo­baa­li eliit­ti sal­lia täl­lais­ta pu­het­ta Eu­roo­pan joh­ta­jal­ta.

  Seu­raa­vak­si EU:n val­ti­ot al­ka­vat sank­ti­oi­da toi­nen toi­si­aan ja tu­ho­avat Eu­roo­pan ta­lou­den. Ihan it­se!.
  –   Si­säi­set sank­ti­ot on hy­vä aloit­taa vaik­ka Un­ka­ris­ta.

 10. Lop­pui­ko juu­ta­lai­sil­ta ra­ha?
  –   USA: Adolf Hit­le­rin kel­lo myy­ty

  «Juu­ta­lai­set jär­jes­töt ovat tuo­min­neet …»
  –   Mik­si nä­mä juu­ta­lai­set jär­jes­töt ei­vät nou­dat­ta­neet it­se luo­mi­aan «reh­din kau­pan» sään­tö­jä, os­ta­neet tuo­ta kel­loa ja lo­puk­si rik­ko­neet si­tä tu­han­nen pil­lun pä­reik­si. Oli­si ki­ti­nä lop­pu­nut ker­ta­lint­tuul­la.
  –   Vai ylit­tää­kö kel­lon pro­pa­gan­da-ar­vo sen myyn­ti­hin­nan:
  –   taas ti­lai­suu­den tul­len se voi­daan siir­tää tas­kus­ta toi­seen jul­ki­ses­sa huu­to­kau­pas­sa ja jäl­leen tuo­mi­ta ta­pah­tu­ma.

 11. Dollari ei enää kelpaa ulkomailla.
  –   Paper shortage delays Britney Spears’ tell-all memoir – media
  –   https://archive.is/KOshy

  Normaalitilanteessa kotimaasta puuttuvaa tuotetta ostetaan ulkomailta.
  –   Nyt ollaan tilanteessa, että dollari kelpaa vain USA:ssa,
  –   euro kelpaa vain euroalueella
  –   ja täälläkin vain siksi, että sen kelpoisuus pakotetaan rangaistuksen uhalla.
  –   Kelpoisen rahan loppuminen on se syy, miksi Euroopasta loppuu öljy ja kaasu: niiden ostamiseen tarvitaan vaihtokelpoista rahaa!, euro ei ole raha ulkomailla.

  1. Kun näin eka kerran euroseteleitä ja kolikoita , ne toivat mieleen Tiimarin leikkirahat. Sitä ne ovatkin.

 12. https://youtu.be/5uqt5pQ-dF0

  Ruotsalaisten lisäksi rikollinen loiskansa amerikkalaiset yrittää siirtyä Eurooppaan saastuttamaan eurooppalaisten perimää vielä lisää. Ensin he siis raiskasivat totaalisesti mm. Saksan upean kansan ja nyt tämä saasta tulee vielä Eurooppaan saastuttamaan itse perimäpohjaa.

  Tälle imperialistiselle amerikkalaiselle ja brittiläiselle loissaastaalle pitää tehdä jotain laillista.

 13. ”Päivän kuva” on kammottavan todellinen ja aiheuttaa suurta sääliä tämän päivän lapsia kohtaan, joiden onnellinen lapsuus on riippuvainen luottamussuhteesta aikuisiin!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*