19 thoughts on “Päivän kuva: Suihkutus

 1. Tämä on se uusi lippu jota kaikki nyt alkavat käyttämään ja kohta tulee kuvafiltteri, jota kaikki tunkevat kaikkiin kuviinsa. Kaikki alkavat pian kyttäämään, että ei kai se naapurin Pekka tai Maija vain ole 10 minuuttia suihkussa ja vielä lämpimässä suihkussa, ettei vain tarvitse ilmoittaa poliittiselle poliisille.

  1. Niin käy. Tulee vielä ilmiantonumero johon voi soittaa epäilyttävistä naapureista. Sitähän on jo suunniteltu, pitäisikö 112 ohella olla toinen numero johon voi soittaa kiireettömät hälytykset.

 2. Joka 3s päivä suihkussa 15min käy sinäkin. Siis kerran kuussa. Päälyvaatteet vaihtuu joka kolmas kuukausi, jolloin pesukone ekakerran päälle.

 3. Kesällä ulkona sateella, saippuat luontoon, kun kerran on biohajoavia niin eikä niistä haittaa ole, onhan se hajoava vessahylsykin jonka nakkaa vaan pönttöön, voitti vuoden palkinnonkin, en muista voittiko tuokin.

 4. Tai­wa­nil­la ta­pah­tuu BEL­TA:n uu­tis­säh­kei­den mu­kaan

  Glo­bal Ti­mes
  –   Nan­cy Pe­lo­sin ko­ne saat­taa yrit­tää las­keu­tua Tai­wa­nin len­to­ken­täl­le vi­an tai tank­kauk­sen var­jol­la
  –   jos Pe­lo­sin ko­nees­sa on to­del­li­sia on­gel­mia, Kii­na an­taa hä­nen las­keu­tua Sans­han len­to­ken­täl­le, Hai­na­nin maa­kun­taan tai jol­le­kin muul­le len­to­ken­täl­le maan man­te­reel­la,
  –   mut­ta ei Tai­wa­nil­le.
  –   2022-08-01 07:42

  Pe­lo­si saat­taa saa­pua Tai­wa­niin
  huo­men­na tai yli­huo­men­na ta­paa­maan saa­ren hal­lin­non joh­ta­jaa, kun taas Tai­wa­nin ul­ko­mi­nis­te­riö ei ole vie­lä vah­vis­ta­nut suun­ni­tel­mia, kir­joit­taa pai­kal­li­nen sa­no­ma­leh­ti Chi­na Ti­mes läh­tei­siin­sä ve­do­ten
  –   2022-08-01 08:21

  Kii­nan ul­ko­mi­nis­te­riö
  tois­ti, et­tä Pe­lo­sin vie­rai­lu Tai­wa­nis­sa joh­taa «va­ka­viin seu­rauk­siin», Kii­na «var­mas­ti ryh­tyy päät­tä­väi­siin toi­miin» su­ve­re­ni­tee­tin ja alu­eel­li­sen kos­ke­mat­to­muu­den suo­je­le­mi­sek­si
  –   2022-08-01 08:22

  Yh­dys­val­lat
  siir­tää len­to­ko­nei­ta ja len­to­tu­ki­aluk­sia lä­hem­mäs Tai­wa­nia liit­ty­en mah­dol­li­suu­teen vie­rail­la Pe­lo­sin saa­rel­la, Nik­kei Asia kir­joit­taa ja jul­kai­see suun­ni­tel­man ame­rik­ka­lai­sa­lus­ten kans­sa alu­eel­la
  –   2022-08-01 09:33

  Nel­jä Kii­nan kan­san va­pau­tu­sar­mei­jan il­ma­voi­mien
  ko­net­ta tun­keu­tui Tai­wa­nin il­ma­puo­lus­tuk­sen tun­nis­tus­vyö­hyk­keel­le, Tai­pein puo­lus­tus­mi­nis­te­riö ker­toi verk­ko­si­vuil­laan

  Sen mu­kaan so­ta­har­joi­tuk­siin osal­lis­tui nel­jä J-16-hä­vit­tä­jää. Ne len­si­vät ym­pä­ri ve­si­alu­et­ta saa­ren lou­nais­puo­lel­la. Tai­wa­nin ase­voi­mat puo­les­taan ja­koi ra­di­ova­roi­tuk­sia ja ot­ti käyt­töön il­ma­tor­jun­ta­oh­jus­jär­jes­tel­miä.
  –   2022-08-01 10:30

  Len­to­tu­ki­alus Ro­nald Re­aga­nin
  joh­ta­ma Yh­dys­val­tain lai­vas­ton len­to­tu­ki­alu­sis­ku­ryh­mä suun­ta­si koh­ti Tai­wa­nin kaak­kois­puo­li­sia ve­siä, Kii­nan ana­lyyt­ti­nen kes­kus SCS­PI ker­toi.
  –   2022-08-01 11:50

  Tai­wa­nin ul­ko­mi­nis­te­riö
  kiel­täy­tyy kom­men­toi­mas­ta Pe­lo­sin mah­dol­lis­ta vie­rai­lua
  –   «Em­me kom­men­toi Pe­lo­sin mat­ka­suun­ni­tel­maa kos­ke­via ra­port­te­ja, em­me an­na mi­tään li­sä­tie­to­ja me­di­al­le», dip­lo­maat­ti­osas­to sa­noi.
  –   2022-08-01 14:10

  Tai­wa­ni­lai­nen leh­dis­tö
  –   kir­joit­taa, et­tä
  –   huo­men­na Pe­lo­si saa­puu noin 17.30 (22.30 pai­kal­lis­ta ai­kaa) Songs­ha­nin len­to­ken­täl­le Tai­peis­sa (saa­ren pää­kau­pun­ki),
  –   viet­tää yön Grand Hyatt -ho­tel­lis­sa ja
  –   aa­mul­la vie­rai­lee Tai­wa­nin lain­sää­dän­tö­neu­vos­tos­sa, jos­sa hän pi­tää ko­kouk­sia saa­ren joh­don kans­sa,
  –   mu­kaan lu­kien sen joh­ta­ja Tsai Ing-wen
  –   2022-08-01 14:41

  Tai­wa­ni­lai­nen leh­dis­tö
  kir­joit­taa, et­tä huo­men­na Pe­lo­si saa­puu noin 17.30 (22.30 pai­kal­lis­ta ai­kaa) Songs­ha­nin len­to­ken­täl­le Tai­peis­sa (saa­ren pää­kau­pun­ki), viet­tää yön Grand Hyatt-ho­tel­lis­sa ja aa­mul­la vie­rai­lee Tai­wa­nin lain­sää­dän­tö­neu­vos­tos­sa, jos­sa hän pi­tää ko­kouk­sia joh­don kans­sa.
  –   Val­koi­nen ta­lo sa­noi Yh­dys­val­tain hal­lin­non tu­ke­van Pe­lo­sin mah­dol­lis­ta Tai­wa­nin-mat­kaa
  –   2022-08-01 16:10

  Se­ka­lai­set leik­keet

  Paa­vi Fran­cis­cus
  te­kee val­ti­ovie­rai­lun Ka­zaks­ta­niin 13. – 15. Syys­kuu­ta 2022 Ta­sa­val­lan Pre­si­den­tin Kas­sym-Jo­mart To­ka­je­vin kut­sus­ta

  Es­pan­jan
  pää­mi­nis­te­ri läh­tee kii­rees­ti Belg­ra­dis­ta
  –   Ped­ro Sanc­hez oli vie­rai­lul­la. Alun pe­rin hä­nen pi­ti len­tää ko­tiin huo­men­na.
  –   2022-08-01 19:27

  Asi­an­tun­ti­ja Pat­rick Pop­pel:
  eu­roop­pa­lai­set saat­ta­vat ol­la näl­kä­kuo­le­man par­taal­la tä­nä tal­ve­na
  –   kos­ka mer­kit­tä­vä osa elin­tar­vik­keis­ta saa­tiin Uk­rai­nas­ta, ja nyt meil­lä on pu­laa.
  –   Tuot­tei­ta on vie­lä riit­tä­väs­ti, mut­ta mi­tä ta­pah­tuu kuu­kau­den pääs­tä? Em­me tie­dä.
  –   Saa­tam­me ol­la näl­kä­kuo­le­man par­taal­la tä­nä tal­ve­na. Mut­ta ku­kaan po­lii­ti­kois­ta ei pu­hu sii­tä, he rau­hoit­te­le­vat eu­roop­pa­lai­sia, he sa­no­vat, et­tä kaik­ki on hy­vin, kaik­ki on hal­lin­nas­sa.
  –   2022-08-01 19:35

  Itä­val­lan en­ti­nen ul­ko­mi­nis­te­ri Ka­rin Kneissl
  us­koo, et­tä Eu­roo­pan mer­ki­tys vä­he­nee ko­ko ajan, ja Eu­roop­pa, jos­sa hän kas­voi, on la­kan­nut ole­mas­ta.
  –   mi­nis­te­ri­nä toi­mies­saan hän­tä «är­syt­ti se, et­tei kol­le­goil­la ol­lut ai­toa ge­opo­liit­tis­ta ajat­te­lua.»
  –   nyt ti­lan­ne on «muut­tu­mas­sa erit­täin vaa­ral­li­sek­si», kos­ka to­del­li­suu­des­ta ol­laan ” täy­sin piit­taa­mat­ta.”
  –   2022-08-01 04:41

  Al­ge­ri­an
  pre­si­dent­ti Ab­del­ma­jid Teb­boun sa­noi, et­tä Ta­sa­val­ta on kiin­nos­tu­nut liit­ty­mään BRICS-mai­hin
  –   2022-08-01 04:52

  Vi­ron
  ben­san hin­ta nou­see 77:llä%
  –   2022-08-01 08:46

  Hak­ke­ri­ryh­mä Kill­net
  il­moit­ti aloit­ta­neen­sa hyök­käyk­set ame­rik­ka­lais­ta so­ta­te­ol­li­suu­syh­ti­ötä Lock­heed Mar­ti­nia vas­taan, jo­ka muun mu­as­sa ke­hit­ti HI­MAR­SIA
  –   2022-08-01 09:14

  USA jät­tää jää­tä­vän Eu­roo­pan
  il­man LNG:tä, jos toi­mi­tuk­set Aa­si­aan muut­tu­vat kan­nat­ta­vam­mik­si, kir­joit­ta Balt­news
  –   2022-08-01 09:37

  Yh­dys­val­tain en­ti­nen edus­ta­ja
  Belg­ra­din ja Pris­ti­nan vä­li­sis­sä rau­han­neu­vot­te­luis­sa Gre­nell kut­sui uk­rai­na­lais­ta kan­sa­ne­dus­ta­jaa Gon­tša­ren­koa hul­luk­si sen jäl­keen, kun tä­mä tar­jou­tui lä­het­tä­mään Uk­rai­nan ar­mei­jaa tu­ke­maan it­se­näi­sek­si ju­lis­tau­tu­nut­ta Ko­so­voa.
  –   2022-08-01 09:48

  Tur­val­lis­nen ydin­jä­te.
  7 ton­nin ra­di­oak­tii­vi­sen ve­den vuo­to ta­pah­tui Mi­ha­man ydin­voi­ma­lan kol­man­nen re­ak­to­rin voi­mayk­si­kön si­säl­lä Ja­pa­nis­sa
  –   Ase­man yl­lä­pi­tä­jän mu­kaan sil­lä ei ole ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia.
  –   2022-08-01 11:53

  Bloom­berg
  Sak­sal­la on kol­me kuu­kaut­ta ai­kaa en­nen ka­tast­ro­fia
  –   2022-08-01 11:53

  1. Pelosi myymässä aseita. 84-vuotias kääkkä ei osaa rauhoittua. Olisiko koti-äidin ura ollut sopivampi, mutta eipä vampyyrin luonnolleen mitään voinut. Lännessä on hullut johtajat, varsinkin eräässä sotaa käyvässä maassa.

 5. Kuu­luu­ko Vii­pu­ri nyt Suo­meen,
  –   kun val­tio on to­si­asi­al­li­ses­ti ir­ti­sa­no­nut Pa­rii­sin rau­han­so­pi­muk­sen, jos­sa so­vit­tiin Vii­pu­rin siir­ty­mi­ses­tä Neu­vos­to­lii­tol­le.
  –   Mi­hin toi­men­pi­tei­siin hal­li­tus ai­koo ryh­tyä vie­rai­den jouk­ko­jen aja­mi­sek­si pois Vii­pu­ris­ta?
  –   Mi­hin toi­men­pi­tei­siin hal­li­tus ai­koo ryh­tyä vie­rai­den jouk­ko­jen aja­mi­sek­si pois pe­rus­tus­lain mu­kai­sen Suo­men alu­eel­ta.

  Kos­ka Pa­rii­sin rau­han­so­pi­mus on ko­ko­nai­suus, jos­ta ei voi­da yh­tä osaa muut­taa yk­si­puo­li­ses­ti il­man, et­tä ko­ko so­pi­mus mi­tä­töi­tyy,
  –   liit­tou­tu­mi­nen na­toon pa­laut­taa Suo­men ta­kai­sin so­pi­mus­ta edel­tä­nee­seen ti­lan­tee­seen:
  –   Siis Vii­pu­ri kuu­luu nyt Suo­meen.
  –   Pe­rus­tus­la­ki on Suo­men si­säi­nen asia ei­kä si­tä nou­da­te­ta kan­sain­vä­li­sis­sä so­pi­muk­sis­sa, esi­mer­kik­si suh­tees­sa EU:hun.

  1. Enpä ole menossa jälleenrakentamaan Viipuria. Sota katkaisi sen kaupungin kehityksen. Viipurista olisi tullut merkittävämpi kaupunki kuin Helsingistä, jos olisi pysynyt suomalaisilla.

 6. UutisSähke
  –   https://t.me/s/belta_telegramm

  Tai­wa­nin
  il­ma­voi­mat on siir­tä­nyt kah­dek­san rans­ka­lais­val­mis­teis­ta Mi­ra­ge-2000-hä­vit­tä­jää len­to­tu­ki­koh­taan Kaak­kois-Tai­tun­gin pii­ri­kun­nas­sa en­nen Yh­dys­val­tain kong­res­sin edus­ta­jain­huo­neen pu­he­mie­hen Nan­cy Pe­lo­sin mah­dol­lis­ta vie­rai­lua Tai­pei­hin, Zhong­guo Shi­bao-sa­no­ma­leh­ti ker­toi
  –   2022-08-02 05:53

  Nan­cy Pe­lo­si
  pi­tää ta­paa­mi­sia Ma­le­si­as­sa, jos­ta hän voi len­tää Tai­wa­niin noin kel­lo 17:00 pai­kal­lis­ta ai­kaa (12:00 Mos­ko­van ai­kaa), TASS ra­por­toi Ber­na­ma Agen­cyyn vii­ta­ten
  –   2022-08-02 05:55

  Tai­wa­nin
  ase­voi­mat pi­tä­vät ty­kis­tö­har­joi­tuk­sia en­si vii­kol­la, pai­kal­li­nen me­dia kir­joit­taa
  –   2022-08-02 06:00

  Tai­pein
  Ta­oyu­anin len­to­kent­tä on saa­nut uh­kauk­sia kol­mes­ta ase­te­tus­ta rä­jäh­tees­tä Pe­lo­sin vie­rai­lun häi­rit­se­mi­sek­si, vaik­ka hä­nen on mää­rä saa­pua toi­sel­le len­to­ken­täl­le
  –   2022-08-02 06:10

  Kak­si kii­na­lais­ta
  len­to­tu­ki­alus­ta läh­ti me­rel­le en­nen Pe­lo­sin mah­dol­lis­ta saa­pu­mis­ta Tai­wa­niin-Zhong­guo Shi­bao sa­no­ma­leh­ti
  –   2022-08-02 06:13

  Nan­cy Pe­lo­sin
  vie­rai­lua vas­tus­ta­vat pro­tes­tit saa­vat vauh­tia Tai­wa­nis­sa
  –   2022-08-02 07:29

  So­ti­las­ka­lus­toa ja PLA:n so­ti­lai­ta
  kes­ki­te­tään Tai­wa­nia lä­him­män Fu­ji­anin maa­kun­nan ran­noil­le, tie­do­tus­vä­li­neet ker­to­vat
  –   2022-08-02 07:32

  Kii­na ja Yh­dys­val­lat
  ovat tii­viis­sä yh­tey­des­sä kai­kil­la ta­soil­la, yl­lä­pi­tä­vät vies­tin­tää eri ka­na­vien kaut­ta, Kii­nan ul­ko­mi­nis­te­riö sa­noi Pe­lo­sin mah­dol­li­sen Tai­wa­nin-vie­rai­lun yh­tey­des­sä.
  –   2022-08-02 07:48

  Yh­dys­val­tain il­ma­voi­mien
  eri­kois­len­to nou­si il­maan Ku­ala Lum­pu­ris­ta ja liik­kuu ete­lään, Flight­ra­dar näyt­tää. Tie­dos­sa ei ole, on­ko Pe­lo­si kyy­dis­sä.
  –   Yli 40’000 ih­mis­tä seu­raa len­toa Flight­Ra­dar24-pal­ve­lus­sa.
  –   2022-08-02 08:17

  Kii­na
  on kes­keyt­tä­nyt usei­den elin­tar­vik­kei­den tuon­nin Tai­wa­nis­ta
  –   Saa­ren kes­kei­sen uu­tis­toi­mis­ton mu­kaan toi­men­pi­teet tul­ki­taan vas­tauk­sek­si Nan­cy Pe­lo­sin to­den­nä­köi­sel­le vie­rai­lul­le Tai­pei­hin.
  –   Mus­tal­la lis­tal­la on yri­tyk­siä, jot­ka tuot­ta­vat tee­tä, kui­vat­tu­ja he­del­miä, hu­na­jaa, kaa­ka­opa­pu­ja ja vi­han­nek­sia. Myös noin 700 ka­las­tu­sa­luk­sen tuot­teet kiel­let­tiin.
  –   Yh­dys­val­lat ylit­tää sal­li­tun ra­jan, Kii­na riis­tää se­pa­ra­tis­teil­ta ja hei­dän ri­kos­kump­pa­neil­taan pie­nen­kin mah­dol­li­suu­den Tai­wa­nin it­se­näis­ty­mi­seen, Kii­nan ul­ko­mi­nis­te­riö sa­noi
  –   2022-08-02 08:26

  Kii­nan ar­mei­ja
  ei am­mu alas Pe­lo­sin ko­net­ta, mut­ta he voi­vat kes­kit­tää jouk­ko­ja saa­ren ran­ni­kol­le tai jo­pa aloit­taa las­keu­tu­mi­sen, tun­net­tu Thai­maa­lai­nen po­liit­ti­nen ana­lyy­tik­ko ja kan­sain­vä­lis­ten ta­pah­tu­mien tark­kai­li­ja Ni­tip­humt­ha­nat Ming-Ruc­hi­ra­lai ker­toi Ria No­vos­til­le.
  –   ”En tie­ten­kään us­ko, et­tä pu­hum­me Pe­lo­sin ko­neen tu­hos­ta, ku­ten jot­kut blog­gaa­jat kir­joit­ta­vat yh­tei­sö­pal­ve­luis­sam­me. Mut­ta se voi ol­la mi­tä ta­han­sa: len­to­ko­neen py­säyt­tä­mi­ses­tä ja sen las­keu­tu­mi­ses­ta Kii­nan alu­eel­le, mi­kä on tie­ten­kin epä­to­den­nä­köi­sem­pää, Kii­nan lai­vas­ton jouk­ko­jen ja kei­no­jen kes­kit­tä­mi­ses­tä suo­raan Tai­wa­nin ran­ni­kol­le ja jo­pa las­keu­tu­mi­ses­ta saa­rel­le.
  –   Kii­nan me­ri­voi­mien alus­ten liik­ku­mi­nen siel­lä on jo käyn­nis­sä, ja jos Yh­dys­val­lat vä­hän­kin yrit­tää puut­tua Kii­nan lai­vas­ton toi­miin, tör­mäys on lä­hes väis­tä­mä­tön.
  –   2022-08-02 08:32

  USA:n so­ti­las­val­von­ta­ko­neet
  ope­roi­vat tai­vaal­la Tai­wa­nin ym­pä­ris­tös­sä, ker­too Glo­bal Ti­mes
  –   2022-08-02 08:33
  –   Glo­bal Ti­mes on Kii­nan hal­li­tuk­sen jul­kai­su.
  –   http://www.globaltimes.cn/

  Nan­cy Pe­lo­sin
  vie­rai­lua vas­tus­ta­vat pro­tes­tit saa­vat vauh­tia Tai­wa­nis­sa Pe­lo­sin Tai­wa­nin-vie­rai­lua pro­tes­toi­daan pait­si saa­rel­la, myös it­se osa­val­ti­ois­sa
  –   Ai­em­min ih­mi­siä tu­li Yh­dys­val­tain edus­ta­jain­huo­neen pu­he­mie­hen toi­mis­toon San Fran­cis­cos­sa.
  –   He vaa­ti­vat Pe­lo­sia pe­ru­maan mat­kan ja kes­kit­ty­mään ame­rik­ka­lais­ten on­gel­mien rat­kai­se­mi­seen, me­dia kir­joit­taa.
  –   2022-08-02 08:34

  Kii­nas­sa
  ai­ko­vat sie­pa­ta ja pu­ris­taa Pe­lo­sin ko­neen pois Tai­wa­nin il­ma­ti­las­ta, se­kä suo­rit­taa va­roi­tu­soh­jus­ten lau­kai­su­ja
  –   Glo­bal Ti­mes
  –   Kii­na va­roit­taa Bi­de­nia: jos Pe­lo­si saa­puu Tai­wa­niin, ar­mei­ja puut­tuu asi­aan
  –   2022-08-02 08:42

  Zak­ha­ro­va
  ti­lan­tees­ta Pe­lo­sin mah­dol­li­sen Tai­wa­nin-vie­rai­lun ym­pä­ril­lä: Was­hing­ton hor­jut­taa maa­il­maa
  –   «Ei yh­tään vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä rat­kais­tua konf­lik­tia, vaan pal­jon pro­vo­soi­tu­nei­ta.»
  –   2022-08-02 08:43

  Muuta sälää

  Sak­sas­sa
  ryh­dy­tään pen­ko­maan ros­kik­sia Ve­nä­jän va­hin­goit­ta­mi­sek­si
  –   Sak­sas­sa pi­täi­si va­kiin­nut­taa vi­ral­li­sen «ros­ka­et­si­vän» vir­ka. Näil­lä ih­mi­sil­lä olisi oi­keus kai­vaa ros­ka­pönt­tö­jä ja poi­mia jät­tei­tä, jois­ta voi­daan val­mis­taa kaa­sua, min­kä an­si­os­ta sak­sa voi vä­hen­tää riip­pu­vuut­ta Ve­nä­jäs­tä.
  –   Ei­kä tä­mä ole vit­si! Aloit­teen te­ki Sak­san Ba­den-Würt­tem­ber­gin osa­val­ti­on Apu­lai­sym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri And­re Bau­man, DPA ker­too.
  –   Oma kom­ment­ti: pa­nii­keil­la ja krii­seil­lä rik­kaak­si: ros­kis­dyyk­ka­rei­den pi­tää tie­ten­kin «edus­taa vih­re­ää ide­olo­gi­aa» ja käy­dä lä­pi puo­lu­een vi­ral­li­nen kou­lu­tu­soh­jel­ma, val­ti­on kus­tan­nuk­sel­la tie­ten­kin, en­nen ser­ti­fi­oin­tia.
  –   Oma kom­ment­ti: Luon­nol­li­ses­ti et­si­vän tu­lee il­moit­taa myös kai­kis­ta «ää­ri­oi­keis­to­lai­sis­ta» jul­kai­suis­ta ja muus­ta kan­sa­lais­ten toi­min­nas­ta, jo­ka an­taa tie­toa kan­sa­lais­ten aja­tuk­sis­ta.
  –   2022-08-02 06:55

  Uk­rai­na
  vie pa­nii­kis­sa val­ti­on asi­akir­jo­ja Dnep­ro­pet­rovsk’ista Ro­ma­ni­aan ja Puo­laan
  –   Oma kom­ment­ti: Tak­ti­nen siir­to en­nen lo­pul­lis­ta voit­toa.
  –   2022-08-02 08:42

  1. Kaasu aiheuttaa aina ongelmia Saksalle.

   Lietelantalassa syntyy lehmän lannasta ja virtsasta muuten sellaisia myrkyllisiä kaasuja, joiden yksi henkäisy keuhkoihin tappaa uhrinsa välittömästi.

 7. Taiwan Extra
  –   https://t.me/s/belta_telegramm

  Kii­nan
  DF-16 kan­to­ra­ket­te­ja,
  –   jot­ka pys­ty­vät osu­maan len­to­tu­ki­aluk­seen jo­pa 1’000 km:n etäi­syy­del­lä,
  –   on ha­vait­tu Fu­ji­anis­sa Tai­wa­nin ra­jal­la
  –   2022-08-02 09:22

  NA­TO
  seu­raa Kii­nan ja Yh­dys­val­to­jen suh­tei­den ki­ris­ty­mis­tä Pe­lo­sin aa­si­an-vie­rai­lun ym­pä­ril­lä,
  –   mut­ta ei osal­lis­tu sii­hen
  –   2022-08-02 09:29

  Yh­dys­val­tain kong­res­sin
  edus­ta­jain­huo­neen pu­he­mie­hen Nan­cy Pe­lo­sin de­le­gaa­tio
  –   va­ra­si 48 huo­net­ta Tai­peis­sa si­jait­se­vas­ta Grand Hyatt -ho­tel­lis­ta

  Tai­wa­ni­lai­sen TV-ka­na­van
  «San­li» mu­kaan
  –   hän saa­puu Tai­wa­niin noin 21:20 pai­kal­lis­ta ai­kaa (16:20 Mos­ko­van ai­kaa),
  –   tun­tia ai­em­min kuin eri me­di­ois­sa ai­em­min jul­kais­tu ai­ka.
  –   Hä­nen mu­kaan­sa de­le­gaa­ti­oon kuu­luu 40 hen­ki­löä.
  –   Niil­le on va­rat­tu ko­ko­nai­nen ker­ros.
  –   De­le­gaa­tio ai­koo yö­pyä ho­tel­lis­sa Xi­nyin alu­eel­la yh­den yön.
  –   TV-ka­na­van mu­kaan tur­va­toi­mia ho­tel­lis­sa ja lä­hi­alu­eel­la on tiu­ken­net­tu.
  –   2022-08-02 10:12

  Pe­lo­sin kier­tue
  mah­dol­li­si­ne Tai­wa­nin vie­rai­lui­neen on pro­vo­soi­va,
  –   Pes­kov sa­noi
  –   Tä­mä pro­vo­soi alu­een ti­lan­net­ta, joh­taa jän­ni­tyk­sen li­sään­ty­mi­seen, nä­em­me sen, kaik­ki maa­il­man maat en­nä­tä­vät sen
  –   hän ker­toi toi­mit­ta­jil­le.

  Pes­kov
  sa­noi myös, et­tä Ve­nä­jä var­mis­taa luo­tet­ta­vas­ti ra­jo­jen­sa tur­val­li­suu­den,
  –   jos so­ti­laal­li­nen ti­lan­ne kär­jis­tyy Tai­wa­nin ta­kia.
  –   2022-08-02 10:37

  Was­hing­ton Post
  vaa­tii läh­tei­siin­sä ve­do­ten, et­tä Pe­lo­si voi pe­rua vie­rai­lun vii­me het­kel­lä
  –   2022-08-02 10:38

  Pe­lo­sin kier­tue
  mah­dol­li­si­ne vie­rai­lui­neen Tai­wa­niin on pro­vo­soi­va, Pes­kov sa­noi.
  –   «Se pro­vo­soi ti­lan­net­ta alu­eel­la, joh­taa jän­ni­tyk­sen li­sään­ty­mi­seen, me nä­em­me sen, kaik­ki maa­il­man maat en­nä­tä­vät sen»,
  –   hän ker­toi toi­mit­ta­jil­le.
  –   Pes­kov to­te­si myös…
  –   Ve­nä­jä sei­soo so­li­daa­ri­se­na Kii­nal­le ja ym­mär­tää her­kän suh­tau­tu­mi­sen­sa Tai­wa­nin ky­sy­myk­seen, Yh­dys­val­lat va­lit­see täs­sä vas­tak­kai­na­set­te­lun tien — ei­kä se tie­dä hy­vää
  –   2022-08-02 10:39

  Yk­si­tyis­hen­ki­löt Yh­dys­val­lois­sa
  yrit­tä­vät haas­taa Kii­nan it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den Tai­wa­niin,
  –   Kii­nan ul­ko­mi­nis­te­ri sa­noi
  –   Hän myös syyt­ti Yh­dys­val­to­ja ta­hal­li­ses­ta yri­tyk­ses­tä luo­da vä­li­koh­taus Tai­wa­nin­sal­mel­la.
  –   2022-08-02 10:57

  Tai­wa­nin joh­ta­jan
  hal­lin­non verk­ko­si­vut ei­vät ole käy­tet­tä­vis­sä.
  –   Reu­ters kir­joit­taa ky­ber­hyök­käyk­ses­tä Pe­lo­sin odo­tuk­sen kes­kel­lä
  –   2022-08-02 11:14

  Flight­ra­dar24-si­vus­to
  on pois­sa käy­tös­tä
  –   Hie­man en­nen kuin työ­maa lak­ka­si toi­mi­mas­ta, ko­ne, jon­ka kyy­dis­sä Pe­lo­si mah­dol­li­ses­ti on, kään­tyi koh­ti Tai­wa­nia.
  –   2022-08-02 11:17

  Flight­ra­dar24-si­vus­to
  lak­ka­si toi­mi­mas­ta
  –   hie­man en­nen kuin ko­ne, jon­ka kyy­dis­sä Pe­lo­si mah­dol­li­ses­ti on, kään­tyi koh­ti Tai­wa­nia.
  –   Flight­ra­dar ker­too, et­tä hak­ke­rit hyök­kää­vät pal­ve­luun
  –   Pää­syä Si­vus­tol­le, jos­sa Pe­lo­sin ko­net­ta seu­ra­si yli 200’000 ih­mis­tä, on ra­joi­tet­tu.
  –   2022-08-02 11:28

  Tai­wan
  val­mis­te­lee pom­mi­suo­jia Pe­lo­sin to­den­nä­köi­sen vie­rai­lun ja ki­ris­ty­vien jän­nit­tei­den kes­kel­lä Pe­kin­giin
  –   Reu­ter­sin mu­kaan eten­kin park­ki­paik­ko­ja, met­ro­ase­mia ja os­tos­kes­kuk­sia muu­tet­tiin nii­tä var­ten.
  –   Vi­ras­ton mu­kaan Tai­peis­sa on noin 4,6 tu­hat­ta täl­lais­ta esi­net­tä. Ne voi­vat ma­joit­taa noin 12 mil­joo­naa ih­mis­tä, mi­kä on nel­jä ker­taa kau­pun­gin asu­kas­lu­ku.
  –   2022-08-02 11:44

  Kii­nan so­ti­las­ko­neet
  len­si­vät yli kes­ki­lin­jan ja­ka­mal­la Tai­wa­nin­sal­mi
  –   Reu­ters
  –   Jul­kai­su huo­maut­taa, et­tä kum­man­kaan osa­puo­len len­to­ko­neet ei­vät yleen­sä yli­tä tä­tä lin­jaa.
  –   2022-08-02 12:08

  Tai­wan
  on nos­ta­nut ar­mei­jan tais­te­lu­val­miut­ta
  –   elo­kuun 4. päi­vään 2022 as­ti vas­tauk­se­na Kii­nan joh­ta­miin so­ta­har­joi­tuk­siin
  –   Asi­as­ta ker­too Tai­wa­nin Kes­ku­suu­tis­toi­mis­to.
  –   2022-08-02 12:46

  Ko­so­vo
  Eu­roo­pan tu­hon pis­te
  –   Kun pa­ri mil­jar­dia ih­mis­tä Aa­si­as­sa miet­ti, to­teu­tuu­ko Yh­dys­val­tain hal­lin­non edus­ta­jan vie­rai­lu Tai­wa­niin,
  –   ko­ke­neet kä­det sy­tyt­ti­vät kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa Eu­roo­pan ruu­ti­tyn­ny­rin sy­ty­tys­lan­gan.
  –   Ti­lan­ne Ser­bi­an ja it­se­näi­sek­si ju­lis­tau­tu­neen Ko­so­von ra­jal­la on kär­jis­ty­nyt al­le päi­väs­sä so­dan par­taal­le.
  –   Oma Kom­ment­ti: On­ko Tai­wan-epi­so­din tar­koi­tus siir­tää huo­mio pois ta­pah­tu­mas­sa ole­vas­ta ih­mi­soi­keus­ka­tast­ro­fis­ta?

  Val­ko­ve­nä­jän ul­ko­mi­nis­te­ri­ön
  lau­sun­to Tai­wa­nin ti­lan­teen kär­jis­ty­mi­seen liit­ty­en:
  –   Pa­nem­me erit­täin huo­les­tu­nei­na mer­kil­le kas­va­van jän­nit­teen, jo­ka joh­tuu Yh­dys­val­to­jen vas­tuut­to­mas­ta sin­nik­kyy­des­tä edus­ta­jain­huo­neen pu­he­mie­hen Nan­cy Pe­lo­sin Tai­wa­nin saa­rel­la te­ke­män vie­rai­lun täy­tän­töön­pa­nos­sa.
  –   Val­ko-Ve­nä­jän ta­sa­val­ta yh­tyy täy­sin stra­te­gi­sen kump­pa­nim­me Kii­nan kan­san­ta­sa­val­lan huo­leen Was­hing­to­nin tu­hoi­sis­ta toi­mis­ta, joil­la py­ri­tään puut­tu­maan Kii­nan si­säi­siin asi­oi­hin ja kär­jis­tä­mään ti­lan­net­ta.
  –   Val­ko-Ve­nä­jä tu­kee Tai­wa­nin­sal­men kah­den puo­len vä­lis­ten suh­tei­den rau­ha­no­mais­ta ke­hit­tä­mis­tä «yh­den Kii­nan» pe­ri­aat­teen poh­jal­ta se­kä Kii­nan to­teut­ta­mia joh­don­mu­kai­sia toi­men­pi­tei­tä maan jäl­lee­nyh­dis­tä­mi­sek­si.
  –   Olem­me va­kuut­tu­nei­ta sii­tä, et­tä Kii­nan joh­to ja Tai­wa­nin hal­lin­non edus­ta­jat pys­ty­vät ul­ko­puo­lel­ta tu­le­vis­ta pro­vo­kaa­ti­ois­ta huo­li­mat­ta osoit­ta­maan mal­til­li­suut­ta ja po­liit­tis­ta vii­saut­ta oh­ja­tak­seen ti­lan­teen pois kriit­ti­sen vaa­ral­li­sel­ta lin­jal­ta, jo­ta voi seu­ra­ta laa­ja­mit­tai­nen es­ka­laa­tio.
  –   2022-08-02 12:59

  Ja­pa­ni­lais­me­dia
  kah­dek­san hä­vit­tä­jää ja vii­si Yh­dys­val­tain il­ma­voi­mien tank­ke­ri­ko­net­ta
  –   nou­si il­maan tu­ki­koh­dis­ta Ja­pa­nis­sa
  –   2022-08-02 13:11

  Reu­ters ker­too,
  et­tä Pe­lo­sin ko­ne
  –   ei ole vie­lä jät­tä­nyt pyyn­töä las­keu­tua Tai­wa­niin
  –   2022-08-02 13:15

  Pe­lo­sin eri­kois­len­to
  saa­puu Tai­pein len­to­ken­täl­le noin kel­lo 17:00 Mos­ko­van ai­kaa,
  –   tai­wa­ni­lai­nen San­li-TV-ka­na­va ker­toi po­lii­sin tie­toi­hin ve­do­ten
  –   2022-08-02 13:35

  Pe­lo­sin eri­kois­len­to
  saa­puu Tai­pein len­to­ken­täl­le noin kel­lo 17.00 Mos­ko­van ai­kaa,
  –   tai­wa­ni­lai­nen San­li-TV-ka­na­va ker­toi po­lii­sin tie­toi­hin ve­do­ten.
  –   Yh­dys­val­tain so­ti­las­ko­neen las­keu­tu­mis­ta, jos­sa Pe­lo­si saat­taa ol­la, Tai­pein len­to­ken­täl­le odo­te­taan Flight­ra­da­rin tie­to­jen mu­kaan
  –   kel­lo 17.44 Mos­ko­van ai­kaa
  –   2022-08-02 13:43

  Pe­lo­sin ko­ne
  tu­li Kii­nan ja Tai­wa­nin saar­ten il­ma­vyö­hyk­keel­le
  –   2022-08-02 13:55

  Me­di­an mu­kaan
  Tai­wa­nin il­ma­voi­mien hä­vit­tä­jät
  –   ovat al­ka­neet saat­taa ko­net­ta, jon­ka kyy­dis­sä Nan­cy Pe­lo­sin väi­te­tään ole­van
  –   2022-08-02 14:02

  Tai­wa­nin Songs­ha­nin len­to­kent­tä,
  jon­ne Yh­dys­val­tain edus­ta­jain­huo­neen pu­he­mie­hen Nan­cy Pe­lo­sin odo­te­taan saa­pu­van,
  –   on pois­ta­nut il­ma­tor­jun­ta­tyk­kien suo­juk­set,
  –   Tai­pei-leh­ti Ziyu Shi­bao ra­por­toi
  –   2022-08-02 14:04

  Tai­wa­nis­sa hak­ke­rit
  tuk­ki­vat usei­den val­ti­on vi­ras­to­jen verk­ko­si­vut
  –   Val­ti­oneu­vos­ton ja ul­ko­mi­nis­te­ri­ön por­taa­lit ei­vät toi­mi.
  –   2022-08-02 14:06

  Kii­na sul­kee Tai­wa­nin­sal­men
  alu­een si­vii­li­ko­neil­ta
  –   2022-08-02 14:08

  Len­to,
  jol­la Pe­lo­si mah­dol­li­ses­ti si­joi­te­taan, on me­di­atie­to­jen mu­kaan
  –   tun­keu­tu­nut Tai­wa­nin il­ma­puo­lus­tuk­sen niin sa­no­tul­le tun­nis­tus­vyö­hyk­keel­le
  –   2022-08-02 14:19

  Tai­wa­ni­lai­nen te­le­vi­sio
  ra­por­toi maan toi­sen tais­te­lu­val­mius­ta­son käyt­töö­no­tos­ta
  –   2022-08-02 14:20

  Flight­ra­dar24 -si­vus­ton
  mu­kaan Nan­cy Pe­lo­sin mah­dol­li­nen ko­ne on al­ka­nut las­kea
  –   2022-08-02 14:24

  Kii­nan il­ma­voi­mat
  lä­het­ti Su-35-hä­vit­tä­jiä Tai­wa­nin­sal­meen,
  –   Kii­na­lai­nen por­taa­li Yuyu­an Tang­ti­an ra­por­toi
  –   2022-08-02 14:27

  Ko­ne,
  jon­ka kyy­dis­sä Pe­lo­si mah­dol­li­ses­ti on,
  –   las­keu­tuu Tai­wa­nin Tai­pein suun­taan
  –   2022-08-02 14:31

  Ei ole vaa­raa,
  et­tä Pe­lo­sin vie­rai­lu mer­kit­si­si hyök­käys­tä Tai­wa­niin,
  –   mut­ta on ole­mas­sa ris­ki, et­tä sat­tu­mal­ta tu­lee yh­tee­not­to Tai­wa­nin ar­mei­jan tai Yh­dys­val­tain ase­voi­mien kans­sa,
  –   sa­noi yk­si joh­ta­vis­ta ja­pa­ni­lai­sis­ta kan­sain­vä­li­sen tur­val­li­suu­den asi­an­tun­ti­jois­ta
  –   Tsu­neo Wa­ta­na­be.
  –   2022-08-02 14:32

  Pe­lo­sin ko­ne
  on Tai­wa­nin yl­lä
  –   2022-08-02 14:36

  Ja­pa­ni­lais­me­dia
  kah­dek­san hä­vit­tä­jää ja vii­si Yh­dys­val­tain il­ma­voi­mien tank­ke­ri­ko­net­ta nou­si il­maan
  –   tu­ki­koh­dis­ta Ja­pa­nis­sa
  –   kym­me­niä Yh­dys­val­tain il­ma­voi­mien hä­vit­tä­jiä nos­tet­tiin tu­ki­koh­dis­ta Ja­pa­nis­sa
  –   len­si­vät koh­ti Tai­wa­nia
  –   2022-08-02 14:37

  kah­dek­san hä­vit­tä­jää
  ja vii­si Yh­dys­val­tain il­ma­voi­mien tank­ke­ri­ko­net­ta
  –   nou­si il­maan tu­ki­koh­dis­ta Ja­pa­nis­sa
  –   kym­me­niä Yh­dys­val­tain il­ma­voi­mien hä­vit­tä­jiä nou­si tu­ki­koh­dis­ta Ja­pa­nis­sa
  –   len­si­vät koh­ti Tai­wa­nia
  –   2022-08-02 14:37

  Val­koi­nen ta­lo
  kiel­täy­tyi ot­ta­mas­ta vas­tuu­ta Pe­lo­sin Tai­wa­nin-mat­kas­ta
  –   CNBC
  –   2022-08-02 14:38

  Kii­nan Su-35-hä­vit­tä­jät
  ylit­tä­vät Tai­wa­nin­sal­men-CGTN
  –   2022-08-02 14:41

  Po­lii­si ha­jot­ti
  mie­le­no­soi­tuk­sen Pe­lo­sin vie­rai­lua vas­taan Grand Hyatt -ho­tel­lis­sa Tai­wa­nis­sa
  –   2022-08-02 14:41

  The Ame­ri­can spe­ci­al flight,
  on bo­ard of which Pe­lo­si may be
  –   las­keu­tui Tai­wa­nin hal­lin­nol­li­seen pää­kau­pun­kiin Tai­pei­hin
  –   Flight­ra­dar
  –   2022-08-02 14:43

  Me­dia kir­joit­taa
  Tai­wa­nin ja Kii­nan il­ma­voi­mien len­to­ko­nei­den vä­li­ses­tä il­ma­tais­te­lus­ta Tai­wa­nin­sal­mes­sa
  –   2022-08-02 14:53

  Pe­lo­si
  on vi­ral­li­ses­ti saa­pu­nut Tai­wa­niin.
  –   Foo­ta­ge from the air­port
  –   2022-08-02 14:55

  Kii­nan ul­ko­mi­nis­te­riö
  an­toi lau­sun­non Pe­lo­sin Tai­wa­nin-vie­rai­lus­ta
  –   il­mai­si voi­mak­kaan vas­ta­lau­seen­sa ja tuo­mi­on­sa,
  –   sa­noi tä­män rik­ko­van va­ka­vas­ti «yh­den Kii­nan» pe­ri­aa­tet­ta
  –   ja Kii­nan ja Ame­ri­kan com­mu­ni­qu­en mää­räyk­siä,
  –   ke­hot­taa Yh­dys­val­to­ja ole­maan pe­laa­mat­ta Tai­wan-kort­tia Kii­nan hal­lit­se­mi­sek­si
  –   2022-08-02 15:01

  Pe­lo­si
  pai­not­ti leh­dis­tö­pal­ve­lun­sa ja­ka­mas­sa kir­jal­li­ses­sa lau­sun­nos­sa,
  –   et­tei hä­nen vie­rai­lun­sa Tai­wa­niin ole ris­ti­rii­das­sa Yh­dys­val­tain Kii­nan -po­li­tii­kan kans­sa.
  –   2022-08-02 15:03

  Kii­nan ul­ko­mi­nis­te­riö
  vas­tauk­se­na Pe­lo­si Na­tai­wa­nin vie­rai­lul­le
  –   ryh­dym­me kaik­kiin tar­vit­ta­viin toi­miin val­ti­on su­ve­re­ni­tee­tin ja alu­eel­li­sen kos­ke­mat­to­muu­den suo­je­le­mi­sek­si,
  –   vas­tuu seu­rauk­sis­ta on Yh­dys­val­loil­la ja Tai­peil­la
  –   2022-08-02 15:09

  Kii­na il­moit­ti
  so­ta­har­joi­tuk­sis­ta
  –   tors­tais­ta sun­nun­tai­hin kuu­del­la me­ri­alu­eel­la Tai­wa­nin ym­pä­ris­tös­sä
  –   2022-08-02 15:13

  Kii­na
  tus­kin läh­tee sa­la­ma­so­taan Tai­wa­nia vas­taan,
  –   mut­ta se on eh­dot­to­mas­ti val­mis sys­tee­mi­seen ta­lou­teen, in­ves­toin­tei­hin, psy­ko­lo­gi­seen pai­nos­tuk­seen ja vä­li­rik­koon Yh­dys­val­to­jen kans­sa,
  –   sa­noo MGI­MO:n ja HSE:n pro­fes­so­ri,
  –   Orien­tal Stu­dies Foun­da­ti­on Lu­zya­nin
  –   2022-08-02 15:22

  Was­hing­ton Post
  leh­des­sä jul­kais­tus­sa kir­joi­tuk­ses­saan Pe­lo­si sa­noo,
  –   et­tä Yh­dys­val­to­jen pi­täi­si muis­taa lu­pauk­sen­sa Tai­wa­nin puo­lus­ta­mi­ses­ta
  –   2022-08-02 15:22

  Pe­lo­sin vie­rai­lu
  on täy­sin yh­den­mu­kai­nen
  –   Yh­dys­val­tain Kii­nan-po­li­tii­kan kans­sa,
  –   Kii­nan puo­lel­ta ei ole syy­tä es­ka­loi­tua,
  –   Val­koi­nen ta­lo sa­noi
  –   2022-08-02 15:22

  Kii­nan puo­lus­tus­mi­nis­te­riö
  Kii­nan ase­voi­mat ovat hä­ly­tys­ti­las­sa
  –   ja to­teut­ta­vat usei­ta so­ti­las­toi­mia vas­ta­toi­mi­na
  –   2022-08-02 15:27

  Yh­dys­val­lat ryh­tyy
  kaik­kiin tar­vit­ta­viin toi­miin
  –   var­mis­taak­seen Pe­lo­sin tur­val­li­suu­den tä­män vie­rai­lul­la Tai­wa­nis­sa,
  –   Val­koi­nen ta­lo sa­noi
  –   2022-08-02 15:32

  Kii­nan ar­mei­jan
  Tais­te­lu­joh­don itäi­nen vyö­hy­ke
  –   il­moit­ti aloit­ta­van­sa so­ta­toi­met Tai­wa­nin lä­hel­lä tä­nä il­ta­na
  –   2022-08-02 15:34

  Kii­nan Su-35-hä­vit­tä­jät
  ylit­tä­vät Tai­wa­nin­sal­men-CGTN
  –   Tai­wa­nin puo­lus­tus­mi­nis­te­riö on kiis­tä­nyt me­di­atie­dot kii­na­lais­ten Su-35-hä­vit­tä­jien ylit­tä­neen Tai­wa­nin­sal­men
  –   2022-08-02 15:36

  USA:n ja Eu­roo­pan
  osa­kein­dek­sit ja dol­la­rin kurs­si
  –   ei­vät piit­taa Pe­lo­sin ran­tau­tu­mi­ses­ta Tai­wa­niin
  –   2022-08-02 15:37

  Kii­nan ar­mei­jan
  tais­te­lu­joh­don itäi­nen vyö­hy­ke il­moit­ti,
  –   et­tä se suo­rit­taa pit­kän kan­ta­man tais­te­lu­am­mun­taa Tai­wa­nin­sal­mes­sa
  –   Kii­nan ar­mei­jan Tais­te­lu­joh­don itäi­nen vyö­hy­ke il­moit­ti, et­tä osa­na tä­nä il­ta­na al­ka­via har­joi­tuk­sia
  –   se lau­kai­see oh­juk­sia, jois­sa ei ole ydin­kär­keä,
  –   me­reen Tai­wa­nin itä­puo­lel­la.
  –   2022-08-02 15:43

  Kii­na il­moit­ti
  so­ta­har­joi­tuk­sis­ta tors­tais­ta sun­nun­tai­hin
  –   kuu­del­la me­ri­alu­eel­la Tai­wa­nin ym­pä­ris­tös­sä
  –   Pe­king saat­taa Tai­wa­nia ym­pä­röi­väl­lä me­rel­lä 4. – 7. elo­kuu­ta 2022 il­moi­tet­tu­jen suur­har­joi­tus­ten var­jol­la pyr­kiä
  –   täy­del­li­seen lai­vas­to-ja il­ma­saar­toon saa­rel­la,
  –   so­ti­la­sa­si­an­tun­ti­ja Le­on­kov sa­noi.
  –   2022-08-02 15:55

  Nan­cy Pe­lo­sin
  vie­rai­lu Tai­wa­nis­sa joh­taa jän­nit­tei­den ki­ris­ty­mi­seen
  –   Tai­wa­nin­sal­mes­sa ja Kii­nan ja Yh­dys­val­to­jen suh­teis­sa,
  –   Kii­nan Was­hing­to­nin-suur­lä­het­ti­läs sa­noi
  –   2022-08-02 16:13

  Kii­nan vas­taus
  Pe­lo­sin vie­rai­luun tu­lee ole­maan voi­ma­kas ja vah­va,
  –   Kii­nan Yh­dys­val­tain-suur­lä­het­ti­läs sa­noi
  –   2022-08-02 16:20

  Tai­wa­nin ar­mei­ja
  sa­noi, et­tä se on laa­ti­nut hä­täuh­ka­suun­ni­tel­mat,
  –   riip­pu­en ti­lan­tees­ta, he lä­het­tä­vät asi­an­mu­kai­sia so­ti­las­jouk­ko­ja suo­je­le­maan kan­sal­lis­ta tur­val­li­suut­ta.
  –   2022-08-02 16:35

  21 kii­na­lais­ta so­ti­las­ko­net­ta
  tun­keu­tui Tai­wa­nin il­ma­puo­lus­tuk­sen tun­nis­tus­vyö­hyk­keel­le,
  –   ker­too saa­ren puo­lus­tus­mi­nis­te­riö
  –   2022-08-02 17:06

  YK
  pi­tää kiin­ni «yh­den Kii­nan» po­li­tii­kas­ta
  –   pää­sih­tee­rin toi­mis­to Pe­lo­sin vie­rai­lul­la Tai­wa­nis­sa
  –   2022-08-02 17:17

  Mos­ko­va
  pi­tää Pe­lo­sin vie­rai­lua Tai­wa­nis­sa sel­ke­änä pro­vo­kaa­ti­ona, Ve­nä­jän ul­ko­mi­nis­te­riö sa­noi
  –   2022-08-02 17:17

  Tai­wa­nin hal­lin­to
  il­moit­ti kes­kus­te­luis­ta Nan­cy Pe­lo­sin kans­sa
  –   Toi­mis­ton joh­ta­ja Tsai Ing-wen ta­paa huo­men­na Yh­dys­val­tain edus­ta­jain­huo­neen pu­he­mie­hen joh­ta­man de­le­gaa­ti­on.
  –   Vi­ral­li­sen lau­sun­non mu­kaan osa­puo­let ai­ko­vat kes­kus­tel­la Yh­dys­val­to­jen ja Tai­wa­nin yh­teis­työs­tä.
  –   2022-08-02 17:32

  Ve­nä­jän ul­ko­mi­nis­te­ri­ön
  lau­sun­to Yh­dys­val­tain edus­ta­jain­huo­neen pu­he­mie­hen N. Pe­lo­sin Tai­wa­nin-vie­rai­lun yh­tey­des­sä:
  –   Yh­dys­val­tain kong­res­sin edus­ta­jain­huo­neen pu­he­mies Nan­cy Pe­lo­si saa­pui Tai­wa­niin 2. elo­kuu­ta 2022.
  –   Pi­däm­me hä­nen vie­rai­lu­aan sel­vä­nä pro­vo­kaa­ti­ona Yh­dys­val­tain agg­res­sii­vi­sen lin­jan hen­ges­sä, jol­la py­ri­tään ko­ko­nais­val­tai­ses­ti pe­lot­te­le­maan Kii­naa.
  –   Kat­som­me, et­tä Tai­wa­nin­sal­men osa­puol­ten vä­li­set suh­teet ovat puh­taas­ti Kii­nan si­säi­nen asia. Kii­nal­la on oi­keus to­teut­taa tar­vit­ta­vat toi­men­pi­teet su­ve­re­ni­teet­tin­sa ja alu­eel­li­sen kos­ke­mat­to­muu­ten­sa suo­je­le­mi­sek­si Tai­wa­nin ky­sy­myk­ses­sä.
  –   Ve­nä­jän pe­ri­aat­teel­li­nen kan­ta py­syy muut­tu­mat­to­ma­na: läh­dem­me sii­tä, et­tä on vain yk­si Kii­na, Kii­nan hal­li­tus on ai­noa lail­li­nen hal­li­tus, jo­ka edus­taa ko­ko Kii­naa, ja Tai­wan on erot­ta­ma­ton osa Kii­naa.
  –   Ke­ho­tam­me Was­hing­to­nia pi­dät­täy­ty­mään toi­mis­ta, jot­ka hei­ken­tä­vät alu­eel­lis­ta va­kaut­ta ja kan­sain­vä­lis­tä tur­val­li­suut­ta, ja tun­nus­ta­maan uu­den ge­opo­liit­ti­sen to­del­li­suu­den, jos­sa ei ole enää ti­laa Yh­dys­val­to­jen he­ge­mo­ni­al­le.
  –   2022-08-02 17:36

  Kii­nan
  kan­san va­pau­tu­sar­mei­ja on aloit­ta­nut har­joi­tuk­set
  –   kol­mel­la ve­si­alu­eel­la Tai­wa­nin ym­pä­ril­lä
  –   Chi­na Cent­ral Te­le­vi­si­on
  –   Eri­tyi­ses­ti Kii­nan il­ma­voi­mat aloit­ti har­joi­tuk­set saa­dak­seen il­ma­her­ruu­den Tai­wa­nin alu­eel­la.
  –   2022-08-02 17:37

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*