13 thoughts on “Päivän kuva: Siitäs sait Putin!

 1. Maagista touhua. Maski ja piikki takaavat kuolemattomuuden ja kylmä suihku kukistaa Putinin armeijan ja Venäjän valtion.

 2. Minä vastustan mieluummin Ukrainan esinahatonta natsipresidenttiä. Kauhein presidentti ikinä! Yääkh!!!

  Ukraina on muuten Euroopan tautikeskus. Siellä on eniten aidsia, tuberkuloosia, hepatiittia jne…

  1. Ukraina on myös Euroopan elinkaupan keskus. Saksassakin elinsiirtojonot ovat lyhentyneet kuukausista ja vuosista muutamaan päivään.

 3. Laiton Lehtikin on levittänyt myyttiä, että yhteiskuntien johdossa olisivat ”älykkäät”, meitä paljon ”älykkäämmät” ihmiset. Vielä mitä. Ha hah. Vammaiset idiootit ovat vain olleet tarpeeksi röyhkeitä ja itsekkäitä kaappaamaan vallan. Siinä kaikki!

 4. ”could be performed by a strong attacker, such as a government”

  https://yle.fi/uutiset/3-12293637

  ”epäillään käytetyn muun muassa toimittajien, ihmisoikeusaktivistien, yritysjohtajien ja poliitikkojen vakoiluun ympäri maailmaa”

  ”Welcome to The Hidden Wiki! Our official Hidden Wiki url in 2022 is”

  http://zqktlwiuavvvqqt4ybvgvi7tyo4hjl5xgfuvpdf6otjiycgwqbym2qad.onion/wiki/index.php/Main_Page

 5. BELTA telegram
  –   BELTA. Valkovenäjän uutistoimisto.

  So­ta jat­kuu Kai­kil­la rin­ta­mil­la
  –   Fi­nan­ci­al Ti­mes: EU on tun­nis­ta­nut Bri­tan­ni­as­ta tuo­dus­sa kaa­sus­sa vaa­ral­li­sia epä­puh­tauk­sia
  –   – 2022-08-08 08:36

  Kun ro­kot­teet ei­vät ta­pa riit­tä­väs­ti, ote­taan jä­re­äm­mät kei­not käyt­töön.

  Puo­la
  Uk­rai­nan maa­ta­lous ote­taan hal­tuun
  –   Uk­rai­naan sää­dä­tet­tiin la­ki, et­tä omai­suut­ta saa myy­dä ul­ko­mail­le puo­leen hin­taan,
  –   Et­tä Uk­rai­nan val­tio ta­kaa näi­hin kaup­poi­hin ote­tut lai­nat.
  –   Siis an­ne­taan omai­suus il­mai­sek­si, mut­ta kui­ten­kin muo­dol­li­ses­ti mak­sua vas­taan: lo­puk­si Uk­rai­nan va­luut­ta ro­mah­du­te­taan ja sit­ten mak­se­taan yri­ty­sos­tot tuol­la ar­vot­to­mal­la Uk­rai­nan ra­hal­la.
  –   Os­te­tuil­la tuo­mi­ois­tuin­ten pää­tök­sil­lä maa­ti­lo­ja aje­taan kon­kurs­siin ja sit­ten os­te­taan Puo­laan pilk­ka­hin­nal­la.
  –   Nyt oh­raa os­te­taan hin­taan 30 USD / ton­ni ja myy­dään Eu­roop­paan hin­taan 150 USD / ton­ni.
  –   In­ves­toi­daan Uk­rai­nan inf­rast­ruk­tuu­riin, et­tä saa­daan tuot­teet kul­je­tet­tua pois maas­ta.
  –   – 2022-08-08 08:46

  Tu­lee­ko Puo­la-Uk­rai­nas­ta
  –   Eu­roo­pan vil­ja-ait­ta
  –   ja ase­mah­ti, jo­ka alis­taa Sak­san osak­si Suur-Puo­laa?

  Uu­si vi­rus
  –   Tut­ki­jat Kii­nas­ta ja Sin­ga­po­res­ta ovat löy­tä­neet uu­den ge­ni­pa­vi­ruk­sen «La­nya»
  –   35 ih­mis­tä on jo saa­nut vi­ruk­sen Shan­don­gin ja He­na­nin maa­kun­nis­sa
  –   – 2022-08-08 09:49

  Puo­la
  Uh­kaa Eu­roop­paa «sil­mä sil­mäs­tä» -tak­tii­kal­la
  –   Jos Eu­roo­pan ko­mis­sio yrit­tää alis­taa mei­dät, mei­dän on vas­tat­ta­va sa­mal­la mi­tal­la.
  –   sa­noi la­ki ja oi­keus-puo­lu­een pää­sih­tee­ri Kr­zysz­tof So­bo­lews­ki.
  Uh­kaa Eu­roop­paa «sil­mä sil­mäs­tä» -tak­tii­kal­la
  –   – 2022-08-08 11:53

  Puo­lan la­ki- ja oi­keus puo­lue:
  –   Ber­lii­ni on mak­set­ta­va kor­vauk­sia nat­si-Sak­san maal­le toi­sen maa­il­man­so­dan ai­ka­na ai­heut­ta­mis­ta va­hin­gois­ta
  –   Ve­nä­jän on mak­set­ta­va Puo­lal­le toi­ses­sa maa­il­man­so­das­sa ja mie­hi­tyk­sen ai­ka­na ai­heu­te­tuis­ta tap­pi­ois­ta.
  –   – 2022-08-08 14:49

  On­han Suo­mi­kin ir­ti­sa­no­nut Pa­rii­sin rau­han­so­pi­muk­sen.
  –   Mit­kä ovat Suo­men vaa­ti­muk­set Ve­nä­jäl­le ja sen kans­sa liit­tou­tu­neil­le val­ti­oil­le, Rans­kal­le ja Eng­lan­nil­le?
  –   Mil­lä ai­ka­tau­lul­la vaa­ti­muk­set tul­laan esit­tä­mään
  –   ja mil­lä ai­ka­tau­lul­la ne pan­naan toi­meen?

  CIA
  –   siir­tää toi­min­tan­sa pää­pai­non ää­ri­liik­kei­den tor­jun­nas­ta Kii­nan vas­tai­seen tais­te­luun
  –   – 2022-08-08 11:54

  Uu­ti­nen on mer­kit­tä­vä Eu­roo­pan kan­nal­ta:
  –   Kun Uk­rai­nan so­taan käy­te­tään vä­hem­män re­surs­se­ja
  –   jää Ve­nä­jän vas­tai­ses­sa tais­te­lus­sa Eu­roo­pan man­te­reel­la ai­no­ak­si op­ti­ok­si ydi­na­se.
  –   Rä­jäh­tää­kö Za­po­ro­zhy­en ydin­voi­ma­la «Uk­rai­nan is­ket­tyä» lai­tok­seen?

  So­ta vil­jaa vas­taan jat­kuu
  –   Os­ta­ja kiel­täy­tyi uk­rai­na­lai­ses­ta vil­jas­ta, jo­ka oli Ra­zo­ni-aluk­sel­la li­ba­no­ni­lai­seen Tri­po­lin sa­ta­maan
  –   – 2022-08-08 16:15

  Lat­via
  –   jat­kaa ve­nä­läi­sen kaa­sun tuon­tia elo­kuun 5. päi­väs­tä 2022 läh­tien
  –   – 2022-08-08 16:16

  Bloom­berg
  –   Ete­lä-Eu­roop­pa tuo sa­laa öl­jyä Ve­nä­jäl­tä
  –   2022-08-08 19:33

  Pu­ti­nin vi­ka
  –   Ei nou­da­ta sank­ti­oi­ta.

 6. Minä tankkaan vastedes Teboililla.
  Hyvä raideri kahvion puolella, testasin Vantaalla pari viikkoa sitten.

  1. Menisin natottajille ja hyvesignaloiville pelkureille vittuillessani tankkaamaan polttoainetta Venäjälle joka kerta kun on tarve, mutta asun liian kaukana. Harmittaa.

 7. Suurimpien pankkiirien ja heidän tiedustelupalvelujen Lontoon Kings Collegessa suunnittelema Elokapina-ekoterroristiliike on nyt valjastettu vastustamaan Venäjää ja venäläisiä.

 8. Jos vain ihmiset tietäisivät miten isoja lämpimiä uima-altaita näillä elitisteillä itsellään on. Niin, mutta se on eri asia! Näin sanoo nainen, eli feministi.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*