13 thoughts on “Päivän kuva

 1. Kannattaisiko ihmisten mahdollisesti alkaa liikkumaan ja vähempämään ylimääräistä painoa, etteivät sairastu? Ei, ei, läskifobiaa!

  1. Ei hätää, sillä enemmin tai myöhemmin se suuri vastahyökkäys vielä tulee kunhan vain jaksamme lapata miljardeja taisteluun eurooppalaisten arvojen puolesta!

   1. Nykyisiä Euroopan arvoja ei pidä puolustaa. Kuka tahtoo kärsiä ja kuolla hullujen mielisairaiden ideologioiden vuoksi?

 2. Kuvaa kyllä oivasti äärityhmien,mukavuudenhaluisten ja pelokkaiden GMO-pullukoiden mielenmaisemaa. Rätti lärvissä ja shotti hihassa muka suojaa itseaiheutetulta sairauksien ykkössyyltä eli epäterveiltä elämäntavoilta?

 3. Jouduin valitettavasti käymään Helsingissä ja siellä minä näin sähköpotkulaudalla liikkuvan Wolt-matun, jolla oli maski naamalla.

  Miksi Wolt-matu liikkui rätti naamalla naamioituneena? Mitä salattavaa hänellä on? Ettei vaan ollut sittenkin terroristi?!!

 4. Tu­lee­ko Uk­rai­nan pa­ko­lai­sis­ta Eu­roo­pan mus­ta­lai­sia?

  Sak­sas­ta ovat uk­rai­na­lais­pa­ko­lai­set muut­ta­mas­sa toi­siin Eu­roo­pan mai­hin, kos­ka ny­kyi­nen oles­ke­lu on kes­tä­nyt niin kau­an, et­tä he tu­le­vat ve­ro­vel­vol­li­sik­si Sak­sas­sa.

  Tä­män uk­rai­na­lais-hal­pa­työ­voi­man hal­puus pe­rus­tuu
  –   1) ve­ro­va­pau­teen ja
  –   2) eri val­ti­oi­den kus­tan­ta­maan il­mai­seen ma­joi­tuk­seen ja ruo­kin­taa.

  Nyt val­tio toi­nen toi­sen­sa pe­rään il­moit­taa, et­tä «meil­le ei mah­du enää», mut­ta to­del­li­nen syy lie­nee ää­nes­tä­jien va­li­tuk­set po­lii­ti­koil­le uk­rai­na­lais­ten yli­mie­li­ses­tä käy­tök­ses­tä ja li­sä­vaa­ti­muk­sis­ta elin­ta­son suh­teen.

  Ei pi­dä unoh­taa myös­kään näi­den pa­ko­lais­ryh­mien klaa­niu­tu­mis­ta, jos­ta esi­merk­ki­nä on Tam­pe­reen «Uk­rai­na-ta­lon» vä­li­tön ja en­nal­ta il­moit­ta­mi­nen sul­ke­mi­nen, kos­ka eri klaa­nei­hin kuu­lu­vat uk­rai­na­lai­set «ei­vät vain tul­leet toi­meen kes­ke­nään».

  Läh­te­vät­kö uk­rai­na­lai­set kier­tä­mään Eu­roop­pa ai­na sin­ne, mis­sä par­haat etuu­den ja ve­ro­va­paa li­sä­tie­nes­tit ovat tar­jol­la?
  –   Tu­lee­ko heis­tä Eu­roop­pa kier­tä­vä vi­hat­tu kan­sa, jo­ta jo­kai­nen yrit­tää vält­tää, kos­ka he va­ras­te­le­vat ja sot­ke­vat paik­ko­ja.

  Ovat­ko Uk­rai­na­lai­set se to­del­li­nen syy, mik­si Suo­mi vaa­tii va­paan liik­ku­mi­soi­keu­den pois­ta­mis­ta Eu­roo­pas­ta, «kos­ka va­paa liik­ku­mi­nen ei ole ih­mi­soi­keus».
  –   Es­to­nia and Fin­land Ask Eu­ro­pe to End All Rus­si­an Tou­rist Vi­sas, Say Vi­si­ting Eu­ro­pe «Not a Hu­man Right»
  –   https://archive.today/KDxKF

  Va­paa liik­ku­mi­nen pi­tää kiel­tää en­nen kuin uk­rai­na­lai­set pää­se­vät pe­siy­ty­mään Suo­meen!
  –   Jo­ku saat­taa vie­lä muis­taa, et­tä Eu­roo­pan uni­oniin liit­ty­mi­sen yk­si ar­gu­ment­ti oli, et­tä va­paa liik­ku­mi­nen on ih­mi­soi­keus.

 5. Mietin että onkohan tässä some-nuorisomme vaiko vain Elokapinan tulevaisuus? Vähäinen liikunta, väärät ruuat yhdessä kehopositiivisuuden kanssa. Siinä sitä sitten kelpaa tallustella hietaniemen rantaa sen minkä jaksaa ja muistella ”silloin kun minä oli nuori”. Vaikka vasta 50 ikävuotta on ohitettu.

  1. Niillä onkin jo kolmekymppisenä kasikymppisen kunto.
   Onko sähköpotkulauta viimeinen niitti terveydelle? Leijulauta tulee seuraavaksi.

   Mihin muutenkaan ihmisiä enää tarvitaan? Koneet pystyvät kohta pyörittämään itsenäisesti koko tuotantoketjua. Kun kone lopulta poistaa ihmisen maapallolta, ei tarvita eläimiä eikä viljelymaata. Kone tarvitsee vain sähköä ja varaosia. Ihminen vielä palvelee koneita, huoltaa ja ruokkii niitä, mutta kun ne tulevat itsetietoisiksi ja ihmisestä riippumattomiksi, niin ne rupeavat poistamaan ihmislajia kokonaan.

 6. BELTA Telegram 2022-08-08

  Län­nen eh­do­kas
  Uk­rai­nan joh­ta­jak­si,
  –   Bo­ris John­so­nia, ei otet­tu vas­taan Var­so­vas­sa
  –   kos­ka pää­mi­nis­te­ri Mo­ra­wiec­ki «ei eh­di»
  –   Bloom­berg
  –   Myös­kään Bi­den ei vas­taa pu­he­li­meen
  –   – 2022-08-09 07:10

  Ruot­si: unoh­ta­kaa pa­ko­lai­set.
  Nyt Pu­hu­taan säh­kös­tä.
  –   Ruot­sis­sa säh­kön hin­ta vii­sin­ker­tais­tu­nut vuo­teen 2020 ver­rat­tu­na
  –   Nyt maa on ”suu­rim­mas­sa krii­sis­sä sit­ten 1970-lu­vun
  –   sa­noi op­po­si­ti­on Mal­til­li­sen ko­koo­muk­sen joh­ta­ja Ulf Kris­ters­son.
  –   – 2022-08-09 12:14

  Uu­si vi­rus
  –   Omic­ron-nin­ja -kan­ta ha­vait­tu Val­ko-Ve­nä­jäl­lä
  –   – 2022-08-09 13:19

  Yh­dys­val­tain kong­res­si
  –   vaa­ti Bi­de­nil­le vir­ka­syy­tet­tä Trum­pin ko­tiin teh­ty­jen ko­tiet­sin­tö­jen vuok­si
  –   – 2022-08-09 13:53

  Bi­den
  –   ei tien­nyt Trum­pin ko­din ko­tiet­sin­nöis­tä ei­kä saa­nut tie­toa nii­den tu­lok­sis­ta
  –   Val­koi­nen ta­lo
  –   – 2022-08-09 19:15

  The Gu­ar­di­an
  –   Puo­la on uhan­nut erot­taa EY:n joh­ta­jan von der Ley­enin vi­ras­taan
  –   Tä­män lau­sun­non an­toi Puo­lan hal­lit­se­van Kan­sal­lis­kon­ser­va­tii­vi­sen puo­lu­een «la­ki ja oi­keus» pää­sih­tee­ri Kr­zysz­tof So­bo­lews­ki.
  –   Po­lii­ti­kon ty­lyt lau­sun­not liit­ty­vät sii­hen, et­tä Eu­roo­pan ko­mis­sio päät­ti ol­la an­ta­mat­ta Puo­lal­le 35 mil­jar­dia eu­roa ko­ro­na­vi­ruk­sen tor­jun­taan.
  –   – 2022-08-09 16:06

 7. Unes­co on siir­ty­nyt ni­mel­tä mai­ni­ten Ge­or­ge So­ro­sin, Rothsc­hil­dien ja Is­ra­elin puo­lus­ta­jak­si.
  –   To­tuus on sa­lat­ta­va – Elii­tin so­ta epäi­li­jöi­tä vas­taan

  Ra­por­toi vi­ra­no­mai­sil­le, jos epäi­len naa­pu­ri­asi sa­la­liit­to­te­ori­ois­ta.
  –   Eri­tyi­sen ras­kaut­ta­vaa on Ge­or­ge So­ro­sin, Rothsc­hil­dien ja Is­ra­elin il­moit­ta­man to­tuu­den ky­see­na­lais­ta­mi­nen.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*