Marco de Wit 15 elokuun, 2022

 

Suvakkiaalto on alkanut monta kertaa. Ensin 1800-luvun lopulla Itävallassa (Fin de Siecle), sitten 20-luvulla Weimarin Saksassa ja lopulta 1960-luvulla Amerikassa. Joka kerta syyllisenä sama porukka ja joka kerta aalto pysäytettiin, joskin aina hieman heikommin.

 

Lopullisesti se porukka onnistui, kun laajensi vähemmistökoalitiotaan ja otti keulakuvakseen neekeripresidentin. Obaman toisella presidenttikaudella portit aukesivat totaalisesesti ja nyt kymmenen vuoden suvakkiaalto on lähes totaalisesti mädättänyt lännen sekä kulttuurisen että taloudellisen romahduksen partaalle.

 

Tästä huolimatta ei vieläkään saa sanoa kuka näitä aaltoja järjestelee. Kaikista eniten totuuden haluavat pimittää persujen kaltaiset ”kansallismieliset”. Eikä siinä kaikki: He ovat myös valmiita taistelemaan tuhoporukan puolesta viimeiseen suomalaiseen!

 

 

 

12 thoughts on “Päivän kuva: Syylliset

 1. Mikä on Marcon viimeinen ratkaisu nisteille ja alkoholisteille? Sanon vain, että latino-amerikassa tehdään myös joitain asioita oikein. Nistit ja alkoholistit pilaavat kunnollisten ja perhettä haluavien, yrittäjien jne. elämän. Miksi heitä pitää sietää enää sekuntiakaan? Viimeistään talousromahduksessa, mutta jo ennen sitä sitten varsinkin nistit ja alkoholistit, sekä muut heikot ihmiset liittoutuvat valtion kanssa kansaa vastaan, vainoavat ja ryöstävät ihmisiä.

  Nisti ja alkoholistiongelma myös totaalisesti kuntoon. Myös Leveli kertoi tuoreessa lähetyksessään kuinka nistit varastavat kaikkien ympärillä olevien ihmisten omaisuutta. Miksi ihmeessä me siedämme nistejä?

 2. > ei vie­lä­kään saa sa­noa ku­ka
  > näi­tä aal­to­ja jär­jes­te­lee

  Ku­ten Alex Jo­ne­sin «Sun­day Li­ve» ker­too:
  –   Sa­me FBI Of­fi­ci­als Be­hind Trump Raid Al­so Un­der In­ves­ti­ga­ti­on For Rus­si­aGa­te Abu­ses

  Vi­hol­li­nen on hal­lin­non si­säl­lä.
  –   Ja käyt­tää hal­lin­non omia ra­ken­tei­ta omien saa­ta­nal­lis­ten ta­voit­tei­den­sa to­teut­ta­mi­seen.

  De­mok­ra­ti­an heik­kous on sii­nä, et­tä sil­tä puut­tuu mo­raa­li­nen poh­ja.
  –   Vain enem­mis­tön ää­ni rat­kai­see.
  –   Ja tuo enem­mis­tö ja sen las­ken­ta­ta­pa tie­ten­kin mää­ri­tel­lään hal­lit­se­vien pii­rien kes­ken.

  De­mok­ra­tia ei ota huo­mi­oon ih­mi­sen luon­nol­lis­ta tar­vet­ta kuu­lua hei­mon jä­se­nyy­teen, klaa­niu­tu­mi­seen.
  –   De­mok­ra­ti­an si­säl­le pe­siy­ty­neet hen­ki­löt käyt­tä­vät tä­tä hy­väk­seen.

  La­ki ei kos­ke hal­lit­si­jaa.
  –   Tsaa­ria, ku­nin­gas­ta, sult­taa­nia, kaa­nia, kei­sa­ria, bi­de­niä, jne
  –   tai hä­nen per­heen­jä­se­ni­ään
  –   ei voi­da tuo­mi­ta hä­nen oman val­ta­kun­tan­sa tuo­mi­ois­tui­mes­sa.
  –   Pro­xy-val­ta­kun­nas­sa hal­lit­si­ja kät­key­tyy fir­man, sää­ti­ön, val­ti­olai­tok­sen, jne taak­se pii­loon ja näin saa­vut­taa im­mu­ni­tee­tin lain edes­sä
  –   Pank­kien ri­kok­sia ei ole ku­kaan «ih­mi­nen» teh­nyt ja ke­tään ei tuo­mi­ta, vain ra­haa vaih­de­taan kä­des­tä toi­seen.
  –   Lää­ke­val­mis­ta­jat on mo­ni pro­xy-val­tio omas­sa lais­saan sää­tä­nyt lain ul­ko­puo­lel­le.

  Me­neil­lään ole­va kol­mas maa­il­man­so­ta, pro­xy­jen so­ta, on maa­il­man­laa­jui­sek­si kas­va­nei­den ma­fia-kaa­nien vä­li­nen.
  –   Sik­si Län­si-Eu­roop­pa pi­tää tu­ho­ta.
  –   Et­tä tie­täi­si­vät ku­ka mää­rää kaa­pin pai­kan.

  Mik­si meil­lä on eril­li­nen hal­lin­to­tuo­mi­ois­tuin-jär­jes­tel­mä?
  –   Mik­si vir­ka­mies­tä ei tuo­mi­ta ri­kok­ses­ta sii­nä kuin ta­val­lis­ta kan­sa­lais­ta?
  –   On­han hän to­tel­lut par­haan­sa mu­kaan, eh­kä vain ei ym­mär­tä­nyt hal­lit­si­jan tah­toa oi­kein ja sik­si te­ki «lain vas­tai­sen pää­tök­sen» eli rik­koi la­kia.
  –   Ei­kö vir­ka­mie­hiä ole­kaan otet­tu kan­san jou­kos­ta vai ovat­ko he muut­tu­neet ni­mi­tyk­sen myö­tä yli­myk­sik­si, joi­ta ei la­ki kos­ke?

  Jos TOT­TE­LET HER­RAA,
  –   ei tuo sa­mai­nen her­ra si­nua tuo­mit­se ri­kok­ses­ta,
  –   tot­te­le­mat­to­muu­des­ta kyl­lä­kin.
  –   Näin­hän raa­ma­tus­sa­kin sa­no­taan.

  Mik­si vir­ka­mies ei ole sa­mal­la vii­val­la kan­sa­lais­ten kans­sa?
  –   Mi­tä seik­ko­ja mei­dän pi­täi­si huo­mi­oi­da de­mok­ra­ti­an jäl­kei­ses­sä yh­teis­kun­nan hal­lin­to­muo­dos­sa.
  –   Kan­sa­lais­hank­kei­ta «uu­den pe­rus­tus­lain» laa­ti­mi­sek­si ei voi syn­tyä, kos­ka val­ta­eliit­ti tu­ho­aa kai­ken jär­jes­täy­ty­neen toi­min­nan,
  –   jär­jes­täy­ty­nyt hal­lin­to ei su­vait­se min­kään­lais­ta kil­pai­lua it­sen­sä kans­sa.

  De­mok­ra­ti­as­sa on ra­ken­teel­li­nen heik­kous,
  –   kos­ka se an­taa yh­den ää­nen niin pa­hoil­le kuin hy­vil­le­kin
  –   ja sa­man ää­ni­val­lan niin ta­val­li­sen ää­nes­tä­jän ää­nel­le kuin os­te­tul­le, vää­ren­ne­tyl­le kuin muil­le­kin hy­vän ta­van vas­tai­ses­ti ään­ten las­kuun pää­ty­neil­le va­le­ää­nil­le.

  P.S.
  Mi­tä yh­tä­läis­tä on pu­heis­sa Bi­de­nin seu­raa­vas­ta val­ta­kau­des­ta ja Kek­ko­sen vii­mei­sis­tä vii­kois­ta Män­ty­nie­mes­sä?
  –   Niin­pä niin. Kek­ko­nen­kin muut­tui lo­pul­ta pro­xyk­si, jo­ta val­ta­ko­neis­to vain käyt­ti hy­väk­seen.
  –   Kek­ko­nen saa­vut­ti lo­pul­ta de­mok­ra­ti­an ylim­män as­teen!
  –   ja aloit­ti näin uu­den kau­den Suo­ma­lai­ses­sa par­la­men­ta­ris­mis­sa:
  –   pro­xy-de­mok­ra­ti­an.

  P.S. 2
  Kuin­ka saam­me kan­san­jou­kot val­mis­te­le­maan uut­ta «de­mok­ra­ti­an jäl­keis­tä hal­li­tus­muo­toa» kun «de­mok­raat­ti­set voi­mat» ovat val­miit tais­te­le­maan vii­mei­seen suo­ma­lai­seen as­ti si­tä vas­taan?

  Mar­tin Armst­rong:
  –   Sleepwalking into Our Own Demise
  –   http://archive.today/oiRJs
  –   «We must begin to prepare for a new form of government post-2032.»
  –   Eh­kä uu­det ha­jau­te­tun kom­mu­ni­koin­nin eri muo­dot mah­dol­lis­ta­vat hal­li­tuk­sel­ta suo­ja­tun kes­kus­te­lun.

  P.S. 3
  Fu­kus­hi­ma: end of his­to­ry (kir­ja)
  –   Sa­ma ai­he glo­baa­lil­la ta­sol­la.

  P.S. 4
  Vas­taan aloi­tuk­sen ky­sy­myk­seen:
  –   Ky­se on de­mok­ra­ti­an omi­nai­suu­des­ta, ei vi­as­ta.
  –   Mi­tä kau­em­mak­si ih­mi­sen luon­nol­li­ses­ta ole­muk­ses­ta ide­alis­ti­nen hal­lin­to vie­dään si­tä enem­män syö­pä­läi­siä sii­hen pe­siy­tyy.
  –   En­nen nais­ten ää­ni­oi­keut­ta nai­sil­la ja myös lap­sil­la oli edus­ta­ja vi­ral­li­sis­sa eli­mis­sä: puo­li­so ja las­ten isä.
  –   Tä­mä oli luon­non­mu­kais­ta de­mok­ra­ti­aa.

 3. Za­po­ri­zi­an alue Uk­rai­nas­sa ää­nes­tää kuu­lu­mi­ses­ta Ve­nä­jään.
  –   Za­po­ro­zhye Re­gi­on will hold a re­fe­ren­dum
  –   https://archive.today/lffIw

  Mer­kit­tä­vää uu­ti­ses­sa on, et­tä
  –   alue ei kuu­lu­nut Ve­nä­jän al­ku­pe­räi­siin alu­evaa­ti­muk­siin.
  –   Myös Uk­rai­nan suo­rit­ta­mien pak­ko­eva­kuoin­tien taus­tal­la on se, et­tä kan­sa­lai­set mie­luum­min eva­koi­vat it­sen­sä Ve­nä­jän hal­lit­se­mil­le alu­eil­le kuin Uk­rai­nan hal­lit­se­mat­to­mil­le alu­eil­le, joil­la la­kia ei tun­ne­ta.

  Kan­sain­vä­li­sen oi­keu­den mu­kaan so­das­sa saa­tu alue on lail­li­ses­ti han­kit­tu.
  –   Jos täl­lais­ta py­kä­lää ei oli­si maa­il­ma oli­si täyn­nän­sä kes­ke­nään ris­ti­rii­tai­sia ja ai­na tu­han­sien vuo­sien taak­se ulot­tu­via alu­evaa­ti­muk­sia.

 4. Uu­si vaa­li­pe­tok­sen mal­li.
  –   It Hap­pe­ned Again: Che­ro­kee Coun­ty, Kan­sas Elec­ti­on Re­sults Re­ver­sed Af­ter «Vo­te Flip» Dis­co­ve­red
  –   https://archive.today/SkWSw

  Jos hä­vi­ät ää­nes­tyk­sen ja puo­lu­ee­si omis­taa tuo­ma­rin,
  –   väi­tä, et­tä ään­ten­las­ken­nas­sa ovat ää­net vaih­tu­neet vas­tus­ta­jan kans­sa
  –   ja tuo­ma­rin pää­tök­sel­lä si­nut ju­lis­te­taan voit­ta­jak­si.

  Kons­tit on mo­net,
  –   kun kan­sal­ta ää­ni vie­dään.

 5. BEL­TA
  –   https://t.me/s/beltatetegramm

  Ve­ne­zu­ela
  –   Kes­kyt­ti öl­jy­toi­mi­tuk­set Eu­roop­paan
  –   Tar­jo­aa edul­lis­ta öl­jyä vel­ko­jen an­teek­si­an­toa vas­taan.
  –   – 2022-08-14 06:34

  Puo­las­sa
  –   pi­dä­tet­tiin puo­la­lai­nen, jo­ka hui­ja­si Uk­rai­nan ar­mei­jal­ta 10 tu­hat­ta dol­la­ria
  –   mies esiin­tyi puo­la­lais-uk­rai­na­lai­sen sää­ti­ön vä­lit­tä­jä­nä ja lu­pa­si en­sin os­taa ja sit­ten siir­tää asei­ta itään. Saa­tu­aan pa­tal­joo­nan ko­men­ta­jal­ta ra­haa hän kui­ten­kin ka­to­si.
  –   – 2022-08-14 06:58

  Puo­lan pää­mi­nis­te­ri
  –   erot­ti kak­si vir­ka­mies­tä Od­ra-jo­en saas­tu­mi­sen vuok­si
  –   Pää­mi­nis­te­ri sa­noi myös, et­tä he yrit­tä­vät nyt löy­tää oi­ke­at syyl­li­set, jot­ta «hei­tä ran­gais­tai­siin mah­dol­li­sim­man an­ka­ras­ti.»
  –   – 2022-08-14 07:30
  –   Ky­se on kau­an jat­ku­nee­seen Od­ra jo­keen pääs­te­tys­tä elo­ho­pe­as­ta, jo­ka nyt jo­en kui­vuus toi esil­le.
  –   Ai­koi­naan Sak­san te­ol­li­suu­del­la oli mam­mut­ti­mai­nen elo­ho­pe­aon­gel­ma. No, EU tu­li apuun:
  –   Mää­rät­tiin «ener­gi­an sääs­tö» lam­put pa­kol­li­sek­si ko­ko EU:n alu­eel­le. Täl­lä ta­voin elo­ho­pea le­vi­tet­tiin ta­sai­ses­ti KAIK­KIIN KO­TI­TA­LOUK­SIIN ja pääs­tö­ra­jat alit­tui­vat.

  Uk­rai­nan na­ti­ona­lis­tit
  –   ava­si­vat tu­len omaa ar­mei­jaan­sa vas­taan, kun
  –   «So­ma­li­an pa­tal­joo­nan»
  –   so­ti­laat al­koi­vat eva­kuoi­da an­tau­tu­nei­ta mi­li­tant­te­ja
  –   – 2022-08-14 10:51

  Uk­rai­nal­la
  –   ei ole mo­ti­vaa­ti­ota jat­kaa neu­vot­te­lu­ja Mos­ko­van kans­sa, kos­ka ai­noa neu­vo­tel­ta­va asia on an­tau­tu­mi­sen eh­dot.
  –   Ker­too Uk­rai­nan pai­nos «Ba­bel» -jul­kai­sus­ta
  –   Vain van­kien vaih­dos­ta ja kuol­lei­den ruu­miis­ta neu­vo­tel­laan.
  –   – 2022-08-14 12:44

  Ki­ovan
  –   vi­ra­no­mai­set vaih­toi­vat kul­ku­lu­pia Ve­nä­jän fe­de­raa­ti­on val­von­nas­sa ole­val­le alu­eel­le
  –   Lai­ton ra­ja­ny­li­tyk­sen vii­su­mi mak­saa 2 mil­joo­naa hryv­ni­aa, noin 55 tu­hat­ta dol­la­ria.
  –   – 2022-08-14 14:31

  Hen­ry Kis­sin­ger
  –   Yh­dys­val­lat on so­dan par­taal­la Mos­ko­van ja Pe­kin­gin kans­sa ja osin it­se luo­mis­saan ky­sy­myk­sis­sä, ei­kä sil­lä ole aa­vis­tus­ta­kaan, mi­ten tä­mä päät­tyy tai mi­hin sen pi­täi­si joh­taa,
  –   Wall St­reet Jour­na­lin haas­tat­te­lus­sa
  –   – 2022-08-14 15:35

  Uk­rai­na
  –   nos­taa mies­ten ase­vel­vol­li­suu­si­än 70 vuo­teen
  –   – 2022-08-14 17:46
  –   Tör­ke­ää nais­ten syr­ji­mis­tä.
  –   Kos­kee­ko­han se myös ho­mo­ja.

  Am­nes­ty
  –   «tar­kis­taa» ra­port­tin­sa Uk­rai­nas­ta
  –   – 2022-08-14 09:31
  –   Ai­na­kin ra­ha­huo­let pois­tui­vat vä­häk­si ai­kaa.

  Ter­veys­mi­nis­te­riö
  –   Val­ko-Ve­nä­jäl­lä saa­ta­vil­la ole­vat ro­kot­teet te­ho­avat myös omic­ron Nin­jaan
  –   – 2022-08-14 17:41

 6. Trum­pin ko­tiet­sin­tä saat­taa liit­tyä Rus­si­aGa­teen ja ta­ka­na on Clin­to­nin ma­fia.
  –   So­met­hing Smell About the Raid of Trump
  –   https://archive.today/rh7Hm

  Vuon­na 2020 Trump pois­ti (pre­si­den­tin lail­li­sia val­ta­oi­keuk­sia käyt­tä­en) sa­lauk­sen kai­kil­ta Rus­si­aGa­te ja Hil­la­ry Clin­ton asi­akir­joil­ta
  –   Kan­sal­li­sar­kis­to on kui­ten­kin lain vas­tai­ses­ti sa­lan­nut nuo asi­akir­jat.

  Ko­tiet­sin­nän tar­koi­tuk­se­na voi ol­la näi­den do­ku­ment­tien jo­kai­sen ole­mas­sa ole­van ko­pi­on pois­ta­mi­nen kaik­ki­al­ta maa­il­mas­ta.
  –   Tä­mä­han on uu­den pe­ruu­tus­kult­tuu­rin läh­tö­koh­ta: mi­kä ta­han­sa ta­pah­tu­ma tai toi­mi, jop­ka on ta­pah­tu­nut men­nei­syy­des­sä voi­daan pe­ruut­taa. Niin kuin si­tä ei oli­si ol­lut ole­mas­sa­kaan.
  –   Jos Rus­si­aGa­tea ei voi­da pe­ruut­taa, niin ei sit­ten mi­tään.

 7. https://yle.fi/uutiset/3-11068956
  🟦⬛
  ”Lapualla on joskus ehdotettu neutraalia totuuskomissiota tai henkisen selvityksen tekemistä siitä, miten lapuanliikkeen aikaiset tapahtumat siellä vielä vaikuttavat.”
  🟦⬛
  https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/629
  🟦⬛
  ”Vaaralliseksi ja rikolliseksikin arvioimaansa kommunismia Kyösti Kallio vastusti aina aktiivisesti. Hänen ensimmäinen hallituksensa (1922 – 1924) murskasi Suomen Kommunistisen Puolueen (SKP) organisaation niin sanotulla Kallion leikkauksella 1923. Sen jälkeenkin hän kannatti kommunismin tukahduttamista lainsäädäntötoimin. Kun suuri pulakausi alkoi 1929, Moskovasta johdetut kommunistit kiihdyttivät toimintaansa ja organisoivat mittavan lakkoliikkeen. Kallion kolmas hallitus (1929 – 1930) valmisteli kommunisminvastaista lainsäädäntöä, mutta oikealta noussut kansalaisreaktio yllätti sen. Alkoi lapuanliike, johon Kallio aluksi suhtautui ymmärtäen, mutta jonka kiihtyvien hyökkäilyjen kohteeksi hän hallituksineen alkoi joutua sen jälkeen, kun hän oli tuominnut liikkeen väkivaltaiset menettelytavat.”
  🟦⬛
  ”Talvisodan ajan politiikan johtamiseen Kallio osallistui vähän ja haparoidenkin.”
  🟦⬛
  ”Allekirjoittaessaan valtakirjaa, joka antoi Moskovan rauhanneuvottelijoille valtuudet hyväksyä rauhanehdot, tuskainen presidentti sanoi tunnetun lauseen: ”Kuivukoon käteni, joka on pakotettu tällaisen paperin allekirjoittamaan.” Puolen vuoden kuluttua käsi halvaantui.”
  🟦⬛
  https://data.kosila.fi/kp24/2018/07/05/1920_1080/868385.jpg
  🟦⬛
  ”Presidentti Kyösti Kallio (oik.) ja valtioneuvos, maaherra Eino Yrjö Pehkonen katselevat Kyösti Kallion omistaman Heikkilän tilan viljelyksiä vuonna 1937”

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*