19 thoughts on “Päivän kuva: Käsi

 1. Vahvalla sinisen värin käytöllä
  halutaan luoda mielikuva suomalaisuudesta.
  Ruskealla irtokädellä luodaan mielikuva
  kiinalaisen lapsen tekemästä lelusta.

 2. Mainoksissa on jo pitkään ollut mustia. Tällä ajetaan ajatusta kansaan että monikuluurisuus on normaalia ja kuuluu osaksi Suomea ja länttä.

 3. ⚡️⚡️⚡️ BEL­TA News ⚡️⚡️⚡️

  Brežne­vin
     – kans­sa Ber­lii­nin muu­riin teh­dyn graf­fi­tin te­ki­jä
     – Dmit­ri Vru­bel on kuol­lut.
  –   – 2022-08-15 05:19
     – His­to­ri­an sii­vet nos­ti­vat hä­net kor­keuk­siin.

  Vi­ro
     – ai­koo Na­ton käs­kys­tä saar­taa
     – Ka­li­ning­ra­din ja Bal­tijs­kin mii­noil­la.
     – Asi­as­ta ker­too puo­la­lai­nen De­fen­ce24-leh­ti
  –   – 2022-08-15 06:43

  Liet­tu­an
     – «Si­au­li­ai Bank», lo­pet­taa Ve­nä­jän kans­sa teh­tä­vät toi­min­not rup­lis­sa 15. elo­kuu­ta 2022 al­ka­en
  –   – 2022-08-15 08:40
     – Kaut­ta­kul­ku Ka­li­ning­ra­diin

  YK es­tää
     – IA­EA:n vie­rai­lun Uk­rai­naan, sil­lä se to­dis­tai­si, et­tä Za­po­rožžjan ydin­voi­ma­laa pom­mit­taa Ki­ova.
  –   – 2022-08-15 08:09

  Uk­rai­na
     – neu­vot­te­li Bri­tan­ni­an puo­lus­tus­mi­nis­te­rin Ben Wal­la­cen kans­sa Na­ton huip­pu­ko­kouk­ses­sa ke­sä­kuus­sa suun­ni­tel­mis­ta
     – tu­ho­ta Kri­min Sil­ta
  –   – 2022-08-15 09:10

  Ze­lens­ky
  – erot­ti SBU:n osas­to­jen joh­ta­jat Ki­ovas­sa se­kä kah­del­la alu­eel­la maan län­si­osas­sa
  –   – 2022-08-15 09:17

  App­le
     – vaa­ti Ru­tu­bel­ta si­säl­töä kos­ke­via käy­tän­tö­jä.
  –   – 2022-08-15 09:20

  Ze­lens­ky
     – toi­mit­ti par­la­men­til­le la­kie­si­tyk­sen so­ta­ti­la­lain laa­jen­ta­mi­ses­ta ja lii­ke­kan­nal­le­pa­nos­ta Uk­rai­nas­sa mar­ras­kuun 21. päi­vään 2022 as­ti
  –   – 2022-08-15 11:28

  Ver­hov­na Ra­da
     – so­ti­las­me­no­jen kas­vat­ta­mi­ses­ta 7,3 mil­jar­dil­la dol­la­ril­la las­ke­mal­la liik­keel­le ra­haa.
  –   – 2022-08-15 12:44

  Mos­ko­va
     – ke­hot­taa Yh­dys­val­to­ja ja EU:ta jät­tä­mään ki­sai­lun ZA­PO­ROŽŽJAN ydin­voi­ma­lan ym­pä­ril­lä ja vai­kut­ta­maan suo­raan Ki­ovaan
     – Ve­nä­jä tuo­mit­see yri­tyk­set es­tää IA­EA:n ope­raa­ti­on saa­pu­mi­nen ydin­voi­ma­laan
  –   – 2022-08-15 12:50

  Ve­nä­jä
     – on pe­ruut­ta­nut li­sens­se­jä Tše­kis­sä ja Bul­ga­ri­as­sa kos­kien Mi-he­li­kop­te­rei­ta
  –   – 2022-08-15 13:05

  Val­ko­ve­nä­läi­set
     – ar­ke­olo­git ovat löy­tä­neet
     – Po­lots­kin ruh­ti­naan Iz­jas­la­vin mer­kin as­ti­oi­den kat­kel­mas­ta
     – Hal­lit­si tu­hat vuot­ta sit­ten Ve­nä­jää.
     – Tä­mä yh­dis­tää kat­kot Val­ko-Ve­nä­jän val­ti­ol­li­ses­sa his­to­ri­as­sa
  –   – 2022-08-15 14:01
     – His­to­ri­an en­nus­merk­ki.

  Ma­li
     – kat­kai­see puo­lus­tus­so­pi­muk­set Rans­kan kans­sa
     – So­pi­muk­set ir­ti­sa­no­taan vä­lit­tö­mäs­ti
  –   – 2022-08-15 14:12

  Suo­mi
     – ai­koo jat­kaa in­ves­toin­te­ja Ve­nä­jän-ra­jan vah­vis­ta­mi­seen,
     – sa­noi maan pää­mi­nis­te­ri San­na Ma­rin
  –   – 2022-08-15 14:13

  Pfi­ze­rin
     – toi­mi­tus­joh­ta­ja Al­bert Bur­la sai­ras­tui CO­VID-19-tau­tiin
  –   – 2022-08-15 14:33
     – On­nek­si hä­net oli ro­ko­tet­tu jo nel­jä ker­taa

  Lat­via.
     – Ei ole ri­kos va­ras­taa 76,2 mm ZiS-3 -tyk­ki neu­vos­to­so­ti­lai­den hau­ta­pai­kal­ta
  –   – 2022-08-15 15:00

 4. EU:n ja NA­TO:n laa­je­ne­mi­nen
  –   on siir­ty­nyt vä­ki­val­tai­sen laa­je­ne­mi­sen vai­hee­seen.
  –   Se ta­pah­tuu en­si­si­jai­ses­ti kir­joit­ta­mal­la kir­jai­mia pa­pe­ril­le, pe­rus­tus­la­kei­hin,
  –   tois­ten val­ti­oi­den pe­rus­tus­la­kei­hin.

  Mi­tä ta­pah­tuu, jos Puo­la kir­jaa pe­rus­tus­la­kiin­sa Uk­rai­nan kuu­lu­van omaan val­ti­ol­li­seen alu­ee­seen­sa ja län­nen hal­lit­se­mat «val­ti­ot» tun­nus­ta­vat tä­män uu­den Puo­lan?
  –   Tu­lee­ko Uk­rai­nan alue EU:n jä­se­nek­si?
  –   Tu­lee­ko se NA­TO:n jä­se­nek­si?

  Jos Liet­tua kir­jaa Ka­li­ning­ra­din pe­rus­tus­lain muu­tok­sel­la omaan alu­ee­seen­sa ja NA­TO tun­nus­taa sen,
  –   on­ko sil­loin Ve­nä­jä hyö­kän­nyt Liet­tu­aa vas­taan?
  –   On­ko sil­loin Ve­nä­jäs­tä tul­lut NA­TO:n jä­sen?

  Kir­joit­ta­vat­ko län­nen val­ti­ot enää kos­kaan omia pe­rus­tus­la­ke­jaan vai
  –   sa­nel­laan­ko ne län­nen kes­kus­hal­lin­nos­ta.
  –   Ovat­ko edes ny­kyi­set pe­rus­tus­lait ole­mas­sa NA­TO-hal­lin­non kan­nal­ta kat­sot­tu­na?
  –   Tar­vi­taan­ko nii­tä uu­des­sa maa­il­man­jär­jes­tyk­ses­sä ol­len­kaan? vai
  –   Ovat­ko «kan­sal­li­set pe­rus­tus­lait» vain yk­si kei­no pi­tää kan­san­jou­kot rau­hal­li­si­na sa­mal­la kun hei­dän omai­suu­ten­sa ja toi­meen­tu­lo­mah­dol­li­suu­ten­sa ryös­te­tään ai­van sil­mien edes­sä?

  Nyt on käyn­nis­sä Eu­roo­pan ja­ko.
  –   Jäl­leen ker­ran.

 5. Trum­pin pas­si on pe­ruu­tet­tu.
  –   Trump’s pass­ports and per­so­nal items

  Tä­tä olen­kin odot­ta­nut.
  –   On­han ole­mas­sa vaa­ra, et­tä Trump kar­kaa ul­ko­mail­le ja pe­rus­taa pro­xy-hal­lin­non USA:aan.
  –   Pro­xy-hal­lin­non pa­hin vi­hol­li­nen on toi­nen pro­xy-hal­lin­to.

  Trump voi kyl­lä vaa­tia pas­sia ta­kai­sin,
  –   mut­ta ai­na löy­tyy jo­kin syy …
  –   Hän on lo­pul­li­ses­ti me­net­tä­nyt pas­sin­sa ja kan­sa­lai­soi­keu­ten­sa USA:ssa.

 6. BELTA
     – Belta telegramm

  Trump
     – us­koo, et­tä hä­nel­le oli­si voi­tu aset­taa vää­ren­net­ty­jä to­dis­tei­ta ko­tiet­sin­nän ai­ka­na.
  –   – 2022-08-15 15:58
     – Jo­ten­kin ku­vaan­nol­lis­ta ja edes­sä ole­vaa si­säl­lis­so­taa aja­tel­len en­teel­lis­tä, et­tä kor­kein val­ti­ojoh­to ei luo­ta omaan hal­li­tuk­seen­sa.

  Val­ko­ve­nä­jä
     – on teh­nyt hen­ki­lö­vaih­dok­sia so­ti­lasb­lo­kis­sa ja puo­lus­tus­te­ol­li­suu­des­sa
  –   – 2022-08-15 16:35

  Puo­la­lai­sia
     – ke­ho­te­taan ke­rää­mään säh­kö­kat­kon va­ral­ta blac­kout-mat­ka­lauk­ku
     – kir­joit­taa Wir­tu­al­na Pols­ka.
     – tas­ku­lamp­pu,
     – En­si­apu­pak­kaus,
     – ak­ku,
     – läm­pö­peit­to,
     – sy­ty­tin,
     – tu­li­ti­kut.
  –   – 2022-08-15 17:58

  Brit­ti­läi­nen
     – elekt­ro­ni­sen tie­dus­te­lun ja elekt­ro­ni­sen so­dan­käyn­nin Len­to­ko­ne louk­ka­si Ve­nä­jän val­ti­ora­jaa
     – Ca­pe Sv­ja­toy No­sin alueella
  –   – 2022-08-15 18:12

  Ve­nä­jän
     – kan­sal­li­sen puo­lus­tuk­sen val­von­ta­kes­kuk­sen joh­ta­jan Mi­hail Mi­zint­sev
     – ️Uk­rai­na­lai­set na­ti­ona­lis­tit mii­noit­ti­vat kak­si au­to­sil­taa Ku­rak­hov­kas­sa;
     – Mi­li­tan­tit va­rus­ti­vat Do­nets­kin Ar­te­movs­kin kou­lun tu­ki­koh­dan ja am­mus­va­ras­ton, si­joit­ti­vat ty­kis­töä ja MLR:ää lä­hel­le;
     – Uk­rai­nan ase­voi­mien yk­si­köt mii­noit­ti­vat lä­hes­ty­mi­set päi­vä­ko­tiin Do­nets­kin Av­diiv­kan kau­pun­gis­sa;
     – 56 ul­ko­mais­ta alus­ta 14 val­ti­os­ta on edel­leen ju­mis­sa Uk­rai­nan sa­ta­mis­sa.
  –   – 2022-08-15 18:35

  Vil­jan­kul­je­tu­sa­lus
     – uk­rai­na­lais­ta vil­jaa kul­jet­ta­nut alus Ra­zo­ni-Pre­si­dent on ka­don­nut,
     – Zeit On­li­ne uu­ti­soi
  –   – 2022-08-15 18:48

 7. Rus­kea kä­si vies­tii:
  –   Kaup­pa niil­le, jot­ka ei­vät pe­se kä­siä käy­ty­ään ves­sas­sa.

  Tä­mä Wolt on jon­kin­lai­nen ali­hank­ki­ja,
  –   jon­ka taak­se KES­KO pii­lou­tuu myy­des­sään epä­ku­rant­tia ja yli­hin­tais­ta ta­va­raa.
  –   Kau­pan­te­koa pro­xyn vä­li­tyk­sel­lä.
  –   Var­maan­kin myös «kan­sain­vä­li­ses­sä omis­tuk­ses­sa», mi­kä tar­koit­taa, et­tä osin­ko­ja on vir­rat­ta­va omis­ta­jil­le tai KES­KOn «toi­mi­tus­ket­juis­sa saat­taa il­me­tä on­gel­mia».

  1. Wolt on globaalin suuryrityksen tytäryhtiö. On niitä toinenkin, mutta globaalissa korporaatiokapitalismissa saa olla millään oimialalla vain KAKSI yhtiötä.

 8. https://rutube.ru/video/2ac2322c876c54a5bf0e2c9a5417e75e/
  🇫🇮
  Ano Turtiainen: ”Tekee pahaa katsoa, kuinka euroalueella köyhtyvä Suomen kansa joutuu kärsimään. Niillä päättäjillä, jotka tämän tekevät, on vielä karmea vastuunkanto edessään tästäkin.”🇫🇮
  🇫🇮
  Eduskunta
  ”Turtiainen, Ano Veli Samuel Syntymävuosi ja -paikka: 1967 Sääminki Kotikunta: Juva Koulutus: metalliala 1987 (Wärtsilän ammattioppilaitos) Työura- ja elämäkertatietoja: Suomenlinnan rannikkorykmentti 1990-1997; yrittäjä 1997-Kunnalliset luottamustehtävät”
  🇫🇮
  https://twitter.com/TurtiainenAno/status/1559481594477436928?cxt=HHwWgICzie2PsqQrAAAA
  🇫🇮
  10:06 AM · Aug 16, 2022 ”Nyt sitten uhrataan oikein huolella suomalaisten elinkeinoja, varsinkin Itä-Suomessa. Samalla uhrataan naapurisuhteet ja leikitään vakavasti sodalla, vaikka meidän pitäisi pyrkiä rauhaan. Mitä muuta voi odottaa kansalta joka valitsee johtajikseen hinttejä.”

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*