15 thoughts on “Päivän kuva: Trans-Nato

 1. Tuo kuva kertoo homofriikkipedofiilitrans-Natosta kaiken olennaisen. Tällaista sairasta sotahullua friikkisirkusta monet Suomalaiset ”miehet” kannattavat. 90% Suomalaisista ”miehistä” saisi vetää pitsipöksyt jalkaan ja hameen päälle.

 2. Bi­de­nin ma­fia kou­lut­taa yk­si­tyi­sen ar­mei­jan ve­ro­vi­ras­ton ra­hoil­la.
  –   IRS Agents Trai­ning to Raid Ho­mes
  –   https://archive.today/zMgce

  Tar­koi­tuk­se­na on rii­sua re­pub­li­kaa­nit aseis­ta tai vaih­to­eh­toi­ses­ti tap­paa hei­dät.
  –   Val­ta­val­la aseel­li­sel­la yli­voi­mal­la ni­tis­te­tään jo­kai­nen po­liit­ti­nen vas­tus­ta­ja YK­SI KER­RAL­LAAN.
  –   Hy­väk­si to­det­tu Pol Pot -tak­tiik­ka.
  –   Täl­lä ta­val­la pie­ni vä­hem­mis­tö saa ison­kin maan eh­dot­to­maan hal­lin­taan­sa,
  –   jos vaan ENEM­MIS­TÖ EI YH­DIS­TÄY­DY.

  Näi­tä jouk­ko­ja ei la­ki si­do,
  –   vain «hen­ki­lö­koh­tai­nen ar­vos­te­lu­ky­ky»,

  IRS-jouk­koi­hin pyr­ki­vän
  –   kan­nat­taa huo­ma­ta eri­no­mai­set li­sä­tie­nes­ti­mah­dol­li­suu­det omai­suu­des­ta,
  –   jo­ka löy­tyy tu­hot­ta­vien per­hei­den kas­sa­kaa­peis­ta,
  –   sil­lä näi­tä jouk­ko­ja ei tie­ten­kään ve­ro­lait kos­ke, si­tä var­ten­han heil­le an­ne­taan aseet.

  Kan­sain­vä­li­syys vaa­tii mo­bii­lis­ti liik­ku­vat no­pe­at ros­vo­jou­kot USA:aan­kin.
  –   Näin­hän USA it­se­kin kou­lut­taa «de­mok­ra­ti­an puo­les­ta» tais­te­le­via mi­li­tant­te­ja toi­mi­maan eri puo­lil­la maa­il­maa.
  –   Yk­si­na­pai­nen maa­il­man­jär­jes­tys ei py­sy pys­tys­sä il­man jat­ku­vaa ja jo­kai­seen koh­dis­tu­vaa vä­li­tön­tä vä­ki­val­lan uh­kaa.
  –   Pu­ti­nin pu­he – Kuun­te­li­ko ku­kaan Na­to-kup­las­sa?

 3. Näyt­te­li­jän tai­dot: tie me­nes­tyk­seen uu­des­sa maa­il­man­jär­jes­tyk­ses­sä.
  –   Na­ti­onal Bank of Ro­ma­nia Hi­res For­tu­ne Tel­ler
  –   https://archive.today/HY4t9

  Ro­ma­ni­an kes­kus­pank­ki palk­ka­si van­han ro­maa­ni­pe­rin­teen mu­kai­ses­ti EN­NUS­TA­JAN.
  –   Hän on mu­ka­na sa­lai­ses­sa ope­raa­ti­os­sa.
  –   her ad­vi­ce will be bet­ter than any ana­lyst fol­lo­wing Sch­wab’s Gre­at Re­set agen­da to topp­le the glo­bal eco­no­my

 4. ⚡️ ⚡️ ⚡️ BEL­TA te­leg­ramm ⚡️ ⚡️ ⚡️
  –   https://t.me/s/bel­ta­te­leg­ramm

  et­no­kult­tuu­ris­ten
     – pe­rin­tei­den fes­ti­vaa­li
     – «The Call of Po­le­sie»

  Ja­pa­ni
     – aloit­ti hei­nä­kuus­sa uu­del­leen öl­jyn­tuon­nin Ve­nä­jäl­tä
  –   – 2022-08-17 05:15

  Kii­na:
     – 85 pro­sent­tia maa­il­man vä­es­tös­tä ei ole aset­ta­nut pa­kot­tei­ta Ve­nä­jää vas­taan
  –   – 2022-08-17 05:16

  Puo­lan
     – kes­kus­pan­kin joh­ta­ja syyt­ti Sak­saa ai­keis­ta vie­dä Puo­lan maat
     – Adam Gla­pins­ki to­te­aa, et­tä Sak­san hal­li­tus tu­kee ak­tii­vi­ses­ti Puo­lan en­tis­tä pää­mi­nis­te­riä ja ny­kyis­tä op­po­si­ti­ojoh­ta­jaa Do­nal­dia suun­ni­tel­mien­sa to­teut­ta­mi­sek­si.
     – Hä­nen mu­kaan­sa Sak­sa yrit­tää ve­tää Var­so­van eu­ro­alu­ee­seen ja riis­tää sil­tä oman va­luu­tan ja si­tä kaut­ta it­se­näi­sen po­li­tii­kan.
  –   – 2022-08-17 06:05
     – Ei kyl­lä it­se­näi­ses­sä Suo­mes­sa on­nis­tui­si iki­nä.

  Aust­ra­lia
     – so­si­ali­soi Ve­nä­jäl­tä maan, jon­ka se vuok­ra­si sil­le uu­den lä­he­tys­tö­ra­ken­nuk­sen ra­ken­ta­mis­ta var­ten
  –   – 2022-08-17 07:10

  Sak­sa
     – Tri­ni­ty Ban­kin pää­eko­no­mis­ti Lu­kasz Ko­van­da:
     – Nord St­re­am 2:n käyn­nis­te­tään ener­gi­ak­rii­sin ta­kia
  –   – 2022-08-17 07:59

  Slo­val­con
     – slo­va­ki­alai­nen teh­das il­moit­ti, et­tä kor­kei­den säh­kön­hin­to­jen vuok­si se lo­pet­taa
     – alu­mii­nin­tuo­tan­non
     – Nyt sen slo­va­ki­alai­set ja eu­roop­pa­lai­set asi­ak­kaat jou­tu­vat tuo­maan alu­mii­nin­sa Ve­nä­jäl­tä ja Kii­nas­ta
  –   – 2022-08-17 09:08

  Suo­mel­la
     – ei ole suun­ni­tel­mia pe­rua Ve­nä­jän kan­sa­lai­sil­le jo myön­net­ty­jä Schen­gen-vii­su­mei­ta
  –   – 2022-08-17 10:29

  Ve­nä­läi­sil­tä
     – pe­ru­taan mas­sii­vi­ses­ti oles­ke­lu­lu­pia Poh­jois-Puo­laan
  –   – 2022-08-17 10:46
     – On­ko siel­lä al­ka­mas­sa Ve­nä­jäl­le teh­tä­vän hyök­käyk­sen val­mis­te­lu?

  So­ti­la­sa­na­lyy­ti­kon
     – mu­kaan län­si­maat ovat har­joit­ta­neet mää­rä­tie­tois­ta po­li­tiik­kaa jo pit­kään va­kuut­taak­seen, et­tä olem­me hei­tä huo­nom­pia.
  –   – 2022-08-17 11:29
     – Ovat­ko siir­to­maa­isän­nät tie­toi­ses­ti vai­kut­ta­neet af­rik­ka­lais­ten it­se­tun­toon?

  Turk­ki
     – on päät­tä­nyt pa­laut­taa dip­lo­maat­ti­suh­teet Is­ra­eliin
     – 2022-08-17 11:35

  Sak­san
     – Liit­to­päi­vä­edus­ta­ja ja Ener­gia-ja il­mas­to­va­li­okun­nan pu­heen­joh­ta­ja Klaus Ernst Ber­li­ner Zei­tung -leh­des­sä:
     – Ve­nä­jä-pa­kot­teet ovat Sak­san it­se­mur­ha.
     – Suu­ri taan­tu­ma on väis­tä­mä­tön.
  –   – 2022-08-17 11:46

  NA­TO
     – on val­mis puut­tu­maan Ko­so­von ti­lan­tee­seen
     – Stol­ten­berg
  –   – 2022-08-17 13:55

  Eu­roo­pan pan­kit
     – aloit­ta­vat kau­pan­käyn­nin Ve­nä­jän jouk­ko­vel­ka­kir­joil­la
     – Fi­nan­ci­al Ti­mes
  –   – 2022-08-17 13:58
     – Käy­tän­nös­sä se tar­koit­taa rup­lan va­luut­ta­saar­ron pur­ka­mis­ta.

 5. Os­taa­ko Ve­nä­jän kes­kus­pank­ki kul­taa?
  –   Is the Bank of Rus­sia buying gold?
  –   https://archive.today/lo9Pf

  On­gel­ma on sii­nä, et­tä kul­ta ei lii­ku Ve­nä­jän ra­jan yli va­paas­ti.
  –   Näin ol­len kul­lan «maa­il­man­mark­ki­na­hin­ta» ei ker­ro to­tuut­ta.
  –   To­tuus löy­tyy pi­meil­tä mark­ki­noil­ta, ku­ten yleen­sä kai­kil­ta­sään­te­lyn pii­ris­sä ole­vil­ta tuot­teil­ta.
  –   Kan­nat­taa huo­ma­ta, et­tä «yk­si­tyi­ses­ti omis­tet­tu» kul­ta ei lii­ku va­paas­ti min­kään ra­jan yli. Ei ai­na­kaan län­nes­sä.

 6. Unoh­ta­kaa Uk­rai­na. Kään­tä­kää kat­seen­ne pois.
  –   WHO Chief Says Conf­lict in Et­hi­opia Wor­se Cri­sis Than the Uk­rai­ne, Asks Why Pe­op­le Don’t Talk About It

  Maa­il­man ter­veys­jär­jes­tön WHO:n joh­ta­ja Ge­ne­ral Ted­ros Ad­ha­nom Gheb­rey­esus ku­vai­li Eti­opi­an Tig­rayn alu­een sit­ke­ää krii­siä ”**maa­il­man pa­him­mak­si ka­tast­ro­fik­si*” ja ih­met­te­li kes­ki­viik­ko­na ää­neen, joh­tuu­ko se «Tig­rayn asuk­kai­den ihon­vä­ris­tä.»
  –   Hä­nen suu­rin mur­heen­sa on, et­tä ku­kaan ei os­ta heil­le WHO:n suo­sit­te­le­mia lääk­kei­tä.

  WHO on Eti­opi­as­sa kii­hot­ta­mas­sa yh­tä kan­san­ryh­mää tois­ta vas­taan.
  –   Ge­ne­ral Ted­ros is an ac­ti­ve mem­ber of the Tig­ray Pe­op­le’s Li­be­ra­ti­on Front.

 7. USA:ssa lakimiehet hallitsevat 43 prosenttia maan vaaleissa annetuista äänistä.
  –   Why Do Democrats Create More Laws That Harm Society?

  Martin Armstrongin pohdiskeleva artikkeli, jossa paljon hyviä näkökohtia.

  Pitää ymmärtää, että JOKAINEN LISENSOIDUSSA ammatissa toimiva henkilö aina lakimiehestä terveydenhoitajaan, toimii valtiollisessa tehtävässä.
  –   Heiltä pitää poistaa äänioikeus.
  –   Muuten käy niin kuin nyt on päässyt käymään: valtio alkaa käyttämään näitä ammattiryhmiä kansaa vastaan ja se johtaa lopulta opposition kansanmurhaan ja fasismiin.

  Mar­tin Armst­rong:
  –   Sleepwalking into Our Own Demise
  –   http://archive.today/oiRJs
  –   «We must begin to prepare for a new form of government post-2032.»

  Toinen periaate, jonka haluan mukaan vuoden 2032 perustuslakiin, on
  –   että äänioikeus ei kuulu niille, jotka saavat palkkaa tai etuuksia vaalin järjestävältä organisaatiolta,
  –   koska se vääjäämättä johtaa äänillä käytävää kauppaan.

  Myös yhteiskunta ja valtio pitää erottaa toisistaan.
  –   ym, ym.

  Suomen uusi perustuslaki astuu voimaan 01.01.2033

  Suomessa on heti aloitettava työ uuden perustuslain laatimiseksi. Se tulee voimaan vuoden 2033 alusta.
  –   Jos me, suomalaiset, emme itse kirjoita itsellemme uutta perustuslakia, sen tekevät kiinalaiset.
  –   Työ on aloitettava heti!

 8. Aikooko TODELLAKIN suomalainen miehinen MIES lähteä hangille ja kukkaniityille kaatumaan noiden mekko-einareiden takia? Sotilasvala on käsittääkseni tehty Suomen puolustamiseksi, joka on vaatinut yleisen asepalveluksen. EI NATOlle ulk0omaisiin sotiin, joten NYT palkka-armeija sotahulluille! Suomi ja Helsinki oli WWII jälkeen yksi viidestä pääkaupungista, jota ei miehitetty. NYT Suomi on samassa pisteessä kuin se oli Ruotsin puuteripäiden (sotahulluja) siirtomaa, jolloin suomalaiaia miehiä vietiin Ruotsin kruunun typeriin sotiin. Ja olimme Ruotsin ryöstöverotuksen alla, nyt (nykyhallitus, EU ja NATO) ja toisen luokan kansalaisia OMASSA maassamme, Nyt MATUT!!!

  1. Ei nyt ehdi sotimaan globalistien järjestämiin uusiin sotiin. Kynsi on poikki ja hiuksessa hiusmurtuma ja muuta pienempää kremppaa. Sotikoot sotansa ne jotka ne keksivät.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*