35 thoughts on “Päivän kuva: Mysteeripeppu

 1. Sanna Marinista on ainakin pakarakuvia, koska hän tyrkyttää itseään ja myös tiukoissa leggingseissä olevia pakanoitaan koko ajan.

 2. Sannan mies varmaan tunnistaa alusvaatteet, ellei sitten Sanna ole käynyt ihan erikseen alusvaateostoksilla ennen panoiltaansa. Huhhuh.

  1. Sannan mies tunnistaa vielä paremmin nuo rusketusraidat, jos on Sanna. Tuolla toisaalla kova puolustuskampanja, että vanha kuva, ovat nähneet jo ajat sitten, aika-arviot puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Kauan se Olavi sitten säilyttää jonkun naisen kuvaa netissä.

   1. Kyllä tämä on vanha kuva, ehkä vuoden verran.

    Näissä jutuissa oltava tarkkana, sillä roskaa suolletaan vääriksi ”tutkintalinjoiksi”.

 3. Mitä mieltä mahtaa olla esinahaton Klaus sätkynukkensa sekoiluista?!!

  Kuten olen aiemmin todennut, niin pääministeri Marinin mies on todennäköisesti homo, koska hän hyväksyy tällaisen sekoilun!

 4. Ikivanha kuva. Täytyy olla oikeasti kehitysvammainen jos luulee tuon olevan joku kuka se ei ole. S.M. ei ollut luuranko vielä tuohon aikaan, kun tuo kuva kierteli.

 5. Ki­ovan suur­lä­het­ti­läs pe­rus­te­li Va­ti­kaa­nil­le Da­rya Du­gi­na’n mur­han oi­keel­li­suut­ta.
  –   Kiev’s Rep­re­sen­ta­ti­ve To The Va­ti­can Just Vi­le­ly Jus­ti­fied Da­rya Du­gi­na’s As­sas­si­na­ti­on

  –   Tu­lee­ko Va­ti­kaa­ni nyt vaa­ti­maan li­sää mur­hia maa­il­man oi­keu­den­mu­kai­suu­den li­sää­mi­sek­si?
  –   Mi­tä te­ke­mis­tä Ki­oval­la on «Ve­nä­jän si­säi­sen Fal­se-Flag’in» kans­sa?

 6. Duck­Duck­Go’n säh­kö­pos­tin edel­lee­noh­jaus­pal­ve­lu nyt avoin kai­kil­le.
  –   Pro­tect Your In­box: Duck­Duck­Go Email Pro­tec­ti­on Be­ta Now Open to All

  Duck­Duck­Go Email Pro­tec­ti­on is
  –   a free email for­war­ding ser­vi­ce
  –   that re­mo­ves mul­tip­le ty­pes of hid­den email trac­kers and
  –   lets you cre­ate un­li­mi­ted uni­que pri­va­te email add­res­ses on the fly
  –   wit­hout switc­hing email pro­vi­ders or apps.

  Kan­nat­taa muis­taa, et­tä Duck­Duck­Go on kim­pas­sa Goog­len kans­sa.
  –   Jo­ko sen­su­roit­te niin kuin me sa­nom­me tai sit­ten tu­lee Black­Rock ja …
  –   On­ko Duck­Duck­Go vain Goog­len pro­xy?

  1. Jos Dukki on teknologiallaan kimpassa Kuuklen kanssa, niin että voivat vaihtaa käyttödataa, niin jätän pois.
   Mutta mikähän tuo email forwarding palvelu oikein on?

   1. Käyt­tä­jiä seu­ra­taan säh­kö­pos­ti­osoit­teen mu­kaan,
    –   si­ten et­tä jo­kai­sen eri­lai­sen säh­kö­pos­ti­osoit­teen ta­ka­na ole­te­taan ole­van eri hen­ki­lön
    –   ja tiet­tyä osoi­tet­ta käyt­tää ai­na sa­ma hen­ki­lö.

    Tuon pe­rus­teel­la voi­daan
    –   tie­tyl­lä säh­kö­pos­ti­osoit­teel­la ta­pah­tu­neet re­kis­te­röi­ty­mi­set eri pal­ve­lui­hin
    –   yh­dis­tää yh­teen ja sa­maan hen­ki­löön.

    Jos ha­lu­aa (edes vä­hän) hil­li­tä omal­la ni­mel­lä käy­tä­vää tie­to­kaup­paa,
    –   pi­tää lä­hes jo­kai­seen eri pal­ve­luun re­kis­te­röi­tyä eri osoit­teel­la.

    Edel­lee­noh­jaus­pal­ve­luun
    –   voi re­kis­te­röi­dä it­sel­leen ra­jat­to­man mää­rän ali­ak­sia, eli eri osoit­tei­ta,
    –   jot­ka sit­ten pal­ve­lu oh­jaa käyt­tä­jän «oi­ke­aan» osoit­tee­seen.

    Pal­ve­lun tar­jo­ajal­la tie­ten­kin on re­kis­te­ri kai­kis­ta käyt­tä­jien ali­as-osoit­teis­ta,
    –   ei­hän se muu­ten voi­si oh­ja­ta pos­tia edel­leen,
    –   Tä­tä re­kis­te­riä se sit­ten voi myy­dä (eni­ten tar­jo­avil­le).

    Väi­te Duck­Duck­Go’n Gооg­lе yh­tey­des­tä tu­lee sii­tä,
    –   et­tä Duck­Duck­Go it­se il­moit­ti ryh­ty­vän­sä sen­su­roi­maan ha­ku­tu­lok­sia «Gооg­lеn oh­jauk­ses­sa».
    –   Tuo uu­ti­nen ei ker­to­nut mi­tä kaik­kea muu­ta oli Gооg­lеn kans­sa sa­mal­la so­vit­tu.
    –   Se, et­tä suu­rel­la jul­ki­suu­del­la ker­rot­tiin tai­pu­mi­ses­ta Gооg­lе hal­lin­non al­le, he­rät­tää ky­sy­myk­sen sii­tä, mi­tä jä­tet­tiin ker­to­mat­ta.

    Olet­tai­sin, et­tä var­mas­ti oli mui­ta­kin pe­li­merk­ke­jä pöy­däl­lä,
    –   kos­ka Gооg­lе ei voi teh­dä täl­lais­ta uu­del­lee­noh­jaus­pal­ve­lua ja väit­tää sa­mal­la, et­tä «pri­va­cy» li­sään­tyy.
    –   Se tar­vit­see pro­xy-yh­ti­ön to­teut­ta­maan uu­del­lee­noh­jaus.

    Ja­ka­mal­la it­sel­leen Duck­Duck­Go’n edel­lee­noh­jaus­tie­dot
    –   Gооg­lе saa edun kil­pai­li­joi­hin näh­den.
    –   Ja pys­tyy myy­mään tie­to­ja.
    –   Ny­ky­ään kor­keim­man tar­jouk­sen täl­lai­sis­ta tie­dois­ta usein­kin tar­jo­aa jo­kin val­tio. On­han täl­lai­nen tie­to ase in­for­maa­ti­oso­das­sa ja toi­si­na­jat­te­li­joi­den jäl­jit­tä­mi­ses­sä.
    –   Näin Gооg­lе on tul­lut isok­si ase­kaup­pi­aak­si.

    1. Olin aikomaisillani sanoa vielä,
     –   että suuryritysten keskinäiset laittomat ja yksityisyyttä loukkaavat tietokaupat usein naamioidaan hakkeroinniksi.
     –   Näin firma säästyy syytteiltä, jos osaa uskottavasti huutaa: «ottakaa varas kiinni».

     Ja eikös Belta-telegram kerrokin, että
     –   Yksi maailman suurimmista salasanojen hallinnoijista, 33 miljoonaa ihmistä käyttävä LastPass ilmoitti lähdekoodin hakkeroinnista ja varastamisesta.
     –   2022-08-26 05:51

 7. BEL­TA
  –   https://t.me/s/belta_telegramm

  Ze­lens­ky
     – Vaa­tii Va­ti­kaa­ni suos­tu­maan tah­toon­sa ja vie­rai­le­maan Ki­ovas­sa.
     – 2022-08-25 11:40

  Sak­saa
     – uh­kaa pu­la aseis­ta.
  –   – 2022-08-25 10:40
     – Sak­sa on lä­het­tä­nyt aseen­sa Uk­rai­naan, mut­ta ne ovat­kin «vie­lä mat­kal­la» ja va­ras­toi­tu­na Puo­laan, jo­ka uh­kaa hyö­kä­tä Sak­saan, jos toi­sen maa­il­man­so­dan vää­ryyk­siä ei kor­ja­ta.

  Sak­san
     – ul­ko­mi­nis­te­ri An­na­le­na Ber­bock myön­si, et­tä Sak­san ase­voi­mis­sa on «ab­so­luut­ti­nen pu­la omis­ta re­ser­veis­tä» ja ase­toi­mi­tuk­set Uk­rai­naan ovat «hei­kos­sa ha­pes­sa»
  –   – 2022-08-25 05:20

  Uut­ta HIV-kan­taa
     – ha­vait­tu Kyp­rok­sel­la
  –   – 2022-08-25 05:22

  Ve­nä­jä
     – ai­koo myy­dä öl­jyä joi­hin­kin Aa­si­an mai­hin 30 %:n alen­nuk­sel­la
  –   – 2022-08-25 05:24

  Bra­si­li­as­sa
     – ha­vait­tiin en­sim­mäi­nen api­noi­den iso­rok­ko­ta­paus koi­ras­sa
  –   – 2022-08-25 06:05
     – Var­maan jo­kin LGTB-koi­ra.

  Kaa­sun
     – hin­ta Eu­roo­pas­sa ylit­ti 3’200 dol­la­ria tu­han­nel­ta kuu­ti­omet­ril­tä
  –   – 2022-08-25 07:48

  Kaa­sun
     – hin­ta Eu­roo­pas­sa yli $3,300 per tu­hat kuu­ti­omet­riä
  –   – 2022-08-25 15:15
     – Koh­ta inf­laa­ti­olu­ku­ja­kin ale­taan il­moit­ta­maan kah­des­ti päi­väs­sä. Työ­mie­het jou­tu­vat läh­te­mään kes­ken päi­vän os­ta­maan lei­pää, kos­ka il­lal­la päi­vän palk­ka ei enää rii­tä.

  Scholz ja Mac­ron
     – vas­tak­kain Puo­lan ja Bal­ti­an mai­den kans­sa Uk­rai­nan ky­sy­myk­ses­sä
  –   – 2022-08-25 08:06
     – Kun Eu­roo­pan so­ta jat­kuu aseel­li­se­na, ei­vät vas­tak­kain ole Eu­roop­pa ja Ve­nä­jä vaan ne sa­mat Eu­roo­pan her­ruu­des­ta tais­te­le­vat osa­puo­let, jot­ka ovat jo vuo­si­sa­to­ja so­ti­neet kes­ke­nään,
     – Venäjä, Puo­la, Ruot­si, Sak­sa, Rans­ka; ja jo­kai­nen omal­la puo­lel­laan liit­tou­tu­en ja juo­ni­tel­len toi­nen tois­taan vas­taan vain pet­tääk­seen liit­to­lai­sen­sa, jot­ta sai­si so­ti­laal­li­sen edun.

  Ka­na­da
     – an­taa Sak­sal­le vii­si tur­bii­nia Nord Stre­am 1:lle
  –   – 2022-08-25 08:17
     – It­se en lai­ta pai­noa Tru­de­aun sa­nal­le; asi­as­ta pi­täi­si neu­vo­tel­la suo­raan Sch­wa­bin kans­sa.

  Val­ko­ve­nä­jän
     – Mi­nis­te­ri­neu­vos­to on sää­tä­nyt toi­men­pi­de­ko­ko­nai­suu­den säh­kön­ku­lu­tuk­sen li­sää­mi­sek­si vuo­teen 2025 as­ti
  –   – 2022-08-25 08:33
     – Val­ko­ve­nä­jäl­lä val­mis­tui vii­me vuon­na uu­si ydin­voi­ma­la ja he­ti sen jäl­keen Eu­roo­pan maat lo­pet­ti­vat säh­kön os­ta­mi­sen.
  –   Nyt tä­mä säh­kö yri­te­tään dum­pa­ta ko­ti­mark­ki­noil­le.

  Tans­kas­sa
     – eh­do­tet­tiin ase­vel­vol­li­suu­den käyt­töö­not­toa nai­sil­le
  –   – 2022-08-25 09:13
  –   Seu­raa­va vai­he on las­ten vär­vää­mi­nen LGBT-voi­miin «Pu­ti­nin kiu­saa­mi­sek­si».

  Pu­tin
     – li­sä­si Ve­nä­jän fe­de­raa­ti­on ase­voi­mien hen­ki­lö­kun­taa 1,9 mil­joo­nas­ta 2,04 mil­joo­naan vuo­des­ta 2023 al­ka­en
  –   – 2022-08-25 11:40

  Ve­nä­jän
     – vien­ti­tu­lot kas­voi­vat
  –   – 2022-08-25 12:23

  Hollannissa
     – ha­lu­taan va­pau­tus EU:n Ve­nä­jä-vas­tai­sis­ta pa­kot­teis­ta
  –   – 2022-08-25 19:53

 8. https://yle.fi/uutiset/3-12595041

  https://cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/2745374/WiiU_DKCountry_char10_E3.1370986312.jpg

  https://www.valtionvelka.fi/

  ”Suomen valtion velka. 134 481 256 861,53 euroa. sinun osuutesi valtionvelasta. 24 235,22 euroa. Suomen valtiolla on viime vuosina ollut enemmän velkaa kuin koskaan ennen, nimellismäärällä mitattuna. Viime vuosina Suomi on velkaantunut nopeammin kuin koskaan ennen. Sinäkin olet velkaantuneempi kuin koskaan ennen.”

  https://vkazprodwordpressstacc01.blob.core.windows.net/wordpress/sites/5/2022/03/40vuoden-velka.jpg

  https://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2022&lang=fi&maindoc=/2022/tae/hallituksenEsitys/hallituksenEsitys.xml&opennode=0:1:3:87:

  ”Julkisyhteisöjen rahoitusasema on v. 2022 edelleen alijäämäinen, 2,4 % suhteessa BKT:hen. Syvä alijäämä johtuu valtion budjettitaloudesta, mutta myös kunnat ja kuntayhtymät ovat alijäämäisiä. Ydinsektorin ulkopuolisten yksiköiden alijäämä pysyy edellisvuoden tasolla, n. 0,2 prosentissa suhteessa BKT:hen.”

  ”Julkinen velka kasvaa alijäämien myötä, mutta huomattavasti hitaammin kuin v. 2021. Velasta suurin osa on valtion budjettitalouden velkaa. Kunnilla ja kuntayhtymillä on myös velkaa merkittävästi. Ydinsektoreiden ulkopuolisten yksiköiden velka koostuu lähinnä kiinteistöyhtiöiden ja kunnallisten yhtiömuotoisten ratahankkeiden velasta. Ydinsektoreiden ulkopuolisten yksiköiden velka kasvaa hitaasti alijäämän verran vuosittain. Julkisyhteisöjen alasektoreihin kuuluvista yksiköistä löytyy lista Tilastokeskuksen verkkosivuilta.”

  Potential Identity Leak: ”You are about to load a page from tilastokeskus.fi. If you are a tilastokeskus.fi logged-in user, information about your identity might be acquired by duckduckgo.com.”

  https://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/_linkki/soveltamisp.html

  ”Sektoriluokituksen soveltamispäätöksiä”

  https://nerdbacon.com/wp-content/uploads/2014/03/Donkey-Kong-Country-Tropical-Freeze.png

  https://www.valtionvelka.fi/blogi/suomen-valtionvelka-on-pitkalti-kansainvalisten-sijoittajien-salkuissa/

  ”Uusia emittoituja lainoja myydäänkin tyypillisesti paljon sijoittajille mm. Iso-Britanniaan, Saksaan, Ranskaan sekä muihin Pohjoismaihin.”

  https://www.valtionvelka.fi/blogi/kuka-lainaa-suomen-valtiolle/

  ”Valtiolla ei ole täydellistä kuvaa valtionvelan sijoittajista eli tahoista, jotka lainaavat Suomelle.” ”Eurojärjestelmän julkisen velan osto-ohjelma laskee Suomen valtionvelan ulkomaalaisomistuksen alle 80 prosenttiin, jos merkittävä uusi sijoittajataho Suomen Pankki luokitellaan kotimaiseksi sijoittajaksi. Jätän tämän luokittelun kuitenkin lukijoitteni harteille.”

  https://i1.wp.com/sourcegaming.info/wp-content/uploads/2017/08/Diddy_Kong_Artwork_-_Donkey_Kong_Country_Tropical_Freeze.png?ssl=1

 9. Mimmones reppana tuon avioukko on? Ei hyvää päivää,meitsi ois tunkassu kajaalit kassiin ja potkassut pihalle aikoja sitten. Ja tehty on tuokin ..talvipakkasilla,oli siinä eukon naama näkemisen arvoinen,muttei auttanut. Jotain rotia pitäs aikusella ukolla olla. Häpeis varjoos niinku rumpali tokaisi.

 10. Ei ole Sanna Marin.

  Tuo kuva on ollut jaossa jo ainakin neljä vuotta. Minun mielestäni tämän kuvan levittäminen voi OIKEASTI olla sitä kuuluisaa venäläisten hybridivaikuttamista – kuvalla selvästi tahdotaan antaa leväperäinen vaikutelma Sanna Marinin kauniista pepusta.

  Minun mielestäni Laiton Lehti saisi pikaisesti korjata uutista ja näyttää alkuperäisen vanhan kuvan, koska mielestäni nykyinen uutinen sisältää valeuutisen potentiaalisesti laittoman vihjauksen Olavista ja Sannasta. Eikä laittoman lehden kuulu levittää valeuutisia – eihän?

  https://yandex.com/images/search?rpt=imageview&url=https%3A%2F%2Farchiveofsins.com%2Fdata%2Fs%2Fthumb%2F1537%2F30%2F1537305205092s.jpg

  Laiton Lehti ei ole vielä tainnut ihmetellä sitä miten Sanna Marinin merkanttimies Markus Räikkönen on yllättäen päätynyt amerikkalaisen pääomasijoittajan ”sijoittaja”. Ei Markus ainakaan mikään sijoitajanero ole kokemuksensa tai koulutuksensa puolesta.

  https://headline.com/team/markus-raikkonen

  1. Latta se on sieltäkin, mutta leveyttä riittää tulevaisuudessa. Siideri ja istuminen sen levittää. Mieluummin isoperäinen afrikkalainen nainen kuin tuo.

 11. Sannan perse on jo käsitelty. VEROTUS nousee perkeleesti v. 2023 kaikissa tuloluokissa pahimillaan kymmeniä ja jopa liki sata % progressiosta riippuen. Tähän päälle vielä MAAKUNTAVERO! Suomessa keskiluokan nylkeminen ja ryöstäminen kuiviin alkaa. Sama tapahtumassa USA:ssa, jossa keskiluokan kimppuun käydään verottajalle perustettavan armeijan avulla, j0oka on aseistettu hampaisiin asti ja sillä on ”licence to kill”! Tämä tarkoittaa depopulationin ohella WEF:n ”The Great Reset” hankkeen toteuttamista, jossa yksityishenkilöiltä ryöstetään henkilökohtainen rahat ja omaisuus tuloksena: ”Olet onnellinen kun et omista mitään”. Tämän jälkeen sirutus, digitaalinen ”valtion” raha, joka jaetaan ”avustuksena” ”torakoille” (me tavikset). Ja jos ei osata olla kiltisti ”neulatyynynä” tai julkeaa omistaa omia mielipiteitä … varat jäädytetään, et voi matkustaa, mennä elokuvateatteriin jne. Sama systeemi on nyt jo Kiinassa!

 12. Tänän kuvan linkin kautta pääsee pornahtavalle sivustalle. Mielestäni on epäsuotavaa ja häpeällistä kohtistaa suytöksiä marinin suuntaan. Lehti voisi poistaa kuvan ja otsikon?

 13. Tänään Ksml julkaisi mielipidekirjoitukseni Talvisodan hengestä, korpisoturin sitkeydestä ja suomalaisesta sisusta liittyen ”kaupan kassan tytön” johtamaan ”huulipunahallitukseen” ja ketutukseen. Saa jakaa.

  PÄÄMINISTERIÄ SAA FANITTAA

  Median on vaikea myöntää, että ”tehtiin vähän tyhmästi, kun silleen uskottiin kaikki mitä Ylilaudan pojat keksi”. Siksi on hyvä nyt vähän tarkastella, miksi pääministeri Sanna Marin on niin suosittu ja miksi häneen kohdistuva ihailu herättää erityisesti miespuolisissa henkilöissä niin valtavaa närää.

  Marinin suosio ei johdu vain hänen pääministeriydestään, vaikka hän kiistatta on siinäkin menestynyt erinomaisesti. Häneen kiteytyy enemmän, kuten aikanaan kaikkiin poliittisiin johtajiin on kiteytynyt.

  Suomi on hänen pääministerikautenaan selvinnyt ennennäkemättömistä tilanteista: lähes kaikki kauhuskenaariot ovat lauenneet: pandemia, sota, Venäjän suora uhka, energiakriisi, ilmastohätätila. Silti Suomi toimii. Marinin toiminnan ihailu liittyy merkittävällä tavalla luottamukseen.

  Marin edustaa myös koko naisvaltaista hallitusta, sen merkittävää yhteistyötä ja saavutuksia. Häneen henkilöidään kriisivuosien ajan suomalaista sisua ja neuvokkuutta, yhteistyökykyä ja päättäväisyyttä.

  Ymmärrän, että joillekin tilanne on sietämätön. Tämän ”kaupan kassan tytön” johtama ”vasemmistolainen huulipunahallitus” on nostanut työllisyyden huippuun ja tehnyt merkittäviä koulutus- ja perhepoliittisia uudistuksia. Jatkuvassa kriisitilanteessa hallitus on toiminut, kyennyt yhteistyöhön ja pitänyt huolta kansalaisista ja valtiosta. Valtionvelkakin kutistuu.

  Sekin on sietämätöntä, että vaikka monet nyt ilmoittavat vieneensä Suomea Natoon, tapahtunut jää historiankirjoitukseen Marinin hallituksen päätöksenä. Seuratkaa huviksenne, millaisina mainintoina siihen tullaan viittaamaan.

  Tällaiset sankaritarinat on aiemmin kirjoitettu suurmiesten teoiksi. Nyt niitä tekee joukko naisia, jotka mekoissa ja tukka hulmuten kiiruhtavat median ohi kokouksesta toiseen. Kyllähän se sieppaa, erityisesti vaalivuonna.

  Kansalliseen, nyt myös globaaliin hätätilaan liitetty resilienssi, selviäminen, sinnikkyys ja päämäärätietoisuus ovat perinteisiä sota-ajan, suomalaisen suurmiehen ja korpisoturin ominaisuuksia.

  Näitä kansallisia arvoja suomalaiset nyt fanittavat Marinissa – uudella tavalla. Näkisin sen arvona, sillä se raivaa näkyvyyttä naisten työlle kaikilla elämän sektoreilla. Sitä arvostusta tarvitsemme, esimerkiksi terveydenhoitoalan historiallisen työtaistelun aikana.

  Nyt pitäisi pystyä erottamaan asiat toisistaan. Jos itseä ketuttaa, pitäisi analysoida, miksi. Hallitukseemme ja sen pääministeriin kohdistuva jatkuva lokakampanja kohdistuu joka ikiseen naisoletettuun poliitikkoon ja politiikkaan mukaan lähtemistä harkitsevaan vakavalla tavalla. Jäitä hattuun.

  Kirjoittaja on tutkija, Jyväskylän kaupunginvaltuutettu (vas.), Keski-Suomen maakuntavaltuutettu ja Vasemmistonaisten hallituksen jäsen.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*