11 thoughts on “Päivän kuva

 1. ⚡ Bri­tan­ni­as­sa
     – vauh­di­te­taan ydin­voi­ma­loi­den ra­ken­ta­mis­ta
  –    – 2022-08-31 08:52

  ⚡ Eu­roo­pan uni­oni
     – tu­lee vaa­ti­maan Uk­rai­nan ydin­voi­ma­laa ym­pä­röi­vän vyö­hyk­keen täy­del­lis­tä de­mi­li­ta­ri­soin­tia.
  –    – 2022-08-31 08:18

  ⚡ Elä­ke­läis­ten
     – osuus opet­ta­jis­ta Val­ko-Ve­nä­jäl­lä on 9,5%
  –    – 2022-08-31 06:14

  ⚡ Eu­roo­pan
     – maa­na­lai­set kaa­su­va­ras­tot 80 pro­sent­ti­ses­ti täy­det
  –    – 2022-08-31 06:10

  Bal­ti­an kaa­su­va­ras­tot
     – Liet­tu­aa, Lat­vi­aa, Vi­roa ja Suo­mea pal­ve­le­vat kaa­su­va­ras­tot ovat täl­lä het­kel­lä vain 55-pro­sent­ti­ses­ti täyn­nä.
     – Lat­vi­an inc­hu­kaln­sin kaa­su­va­ras­tos­sa on siis kaik­kien kol­men Bal­ti­an maan se­kä Suo­men va­ras­tot
  –    – 2022-08-29 12:20
     – Suo­men va­ras­tot va­jaa ja ul­ko­mail­la,
     – Help­po ar­va­ta «min­ne kauas ei voi­da toi­mit­taa» lop­pu­pe­lis­sä.
     – Mi­tä Suo­mi te­kee sil­loin?
     – Avaa­ko put­ket Ve­nä­jäl­le?

  ⚡ Re­pub­li­kaa­nit
     – ai­ko­vat aset­taa Bi­de­nin vir­ka­syyt­tee­seen
  –    – 2022-08-31 05:30
     – Ja jos val­ta­kun­ta er­ka­nee it­si­än­sä vas­taan, niin ei se val­ta­kun­ta tai­da sei­soa.

  ⚡ Vi­ro­lai­sy­ri­tyk­set
     – vaa­ti­vat Ve­nä­jän-vas­tais­ten pa­kot­tei­den kes­keyt­tä­mis­tä
  –    – 2022-08-31 05:15
     – Jos kei­sa­ri on an­ta­nut mää­räyk­sen niin kan­sal­le ei ole muu­ta vaih­to­eh­toa kuin to­tel­la.

 2. Päi­vän kuu­ma ha­ku­tu­los, jo­ta et eh­kä löy­dä gооglеllа:
  «My Sоn Huntеr»
  –   Is а Film Hоllywооd Wоuld Nеvеr Mаkе Bеcаusе thе Truth Is Tоо ‘Unbеliеvаblе’
  –   A Film tо Tеrri­fy thе Whitе Hоusе
  –   Dоnаld Trump Jr. оn ‘My Sоn Huntеr’: ‘I Wаnt It tо Bе Succеss­ful Bеcаusе I Wаnt Pеоplе tо Undеrstаnd Just Hоw Impоrtаnt This Is’
  –   ‘My Sоn Huntеr’ Trаilеr Hits 3.5 Mil­liоn Crоss-Plаtfоrm Viеws Aftеr Truth Sоciаl Dеbut
  –   Ru­dy Giu­liаni: Wе’rе Gоing tо Tаlk Abоut ‘My Sоn Huntеr’ Evеry Dаy Sо ‘It Dоеsn’t End Arоund thе Irоn Curtаin Cеnsоrs’
  –   Dirеctоr Rоbеrt Dаvi Tеlls Stоry Abоut ‘Bаckpаck with Drugs аnd Anоthеr Lаptоp’
  –   ‘My Sоn Huntеr’ Stаr Jоhn Jаmеs: ‘Thе Trаilеr Is Just thе Tip оf thе Icеbеrg’
  –   ‘My Sоn Huntеr’ Stаr Jоhn Jаmеs: ‘Thе Trаilеr Is Just thе Tip оf thе Icеbеrg’

 3. Päi­vän uus­sa­na:
  Kak­si­Suun­tai­suus, 2S, Two-Spi­rit, 2 Spi­rit
  –   Tru­de­au Th­rows C$100 Mil­li­on at Wo­ke Agen­da
  –   https://archive.today/Nxd6v

  Ka­na­dan lap­sil­le ker­ro­taan
  –   Two-Spi­rit (tai 2 Spi­rit tai 2S)
  –   Se on tär­keä ter­mi jois­sa­kin al­ku­pe­räis­kan­so­jen kult­tuu­reis­sa ja joil­le­kin al­ku­pe­räis­kan­soil­le, tar­koit­ta­en hen­ki­löä, jol­la on se­kä fe­mi­nii­ni­nen et­tä mas­ku­lii­ni­nen hen­ki ja jo­ka elää sa­mas­sa ruu­miis­sa.
  –    Tä­tä käy­te­tään usein ku­vaa­maan sek­su­aa­lis­ta suun­tau­tu­mis­ta, su­ku­puo­li-iden­ti­teet­tiä ja / tai hen­kis­tä iden­ti­teet­tiä.

  Nä­mä eri­lai­set LGB agen­dat ja il­mas­ton pe­las­ta­mi­set ovat vain kier­toil­mai­su tör­ke­äl­le val­ti­on va­ro­jen ka­val­ta­mi­sel­le.
  –   Kun va­ras­ta­mi­seen lii­te­tään sa­na po­li­tiik­ka, vas­tuu siir­tyy kan­sal­le.
  –   Kun sa­noo, et­tä ra­hat me­ni­vät il­mas­toon, kan­sa hy­väk­syy ka­val­luk­sen sil­lä jo­kai­nen tie­tää, et­tä il­man il­maa ih­mi­nen kuo­lee muu­ta­mas­sa mi­nuu­tis­sa.
  –   Il­mas­ton pe­las­ta­mi­nen te­ho­aa kan­saan pa­rem­min kuin ve­den pe­las­ta­mi­nen, kos­ka il­man vet­tä kui­ten­kin py­syy hen­gis­sä sen­tään pa­ri­kin päi­vää: se­hän on po­liit­ti­nen ikui­suus.
  –   En­tä sit­ten ruo­ka: hui hai! Ei nyt jou­da, kun uu­si il­mas­toys­tä­väl­li­nen elä­ke odot­taa kul­ta­ham­mas­ran­ni­kol­la.

  Po­li­tiik­ka ja la­ki
  –   ovat vain ri­kos­ten peit­te­lyä.

 4. Nolla ”rokotetta” ja sama määrä koronaa tms….hmmm….no mieluusti olen Salaisten Liittojen erikoismies.

 5. Yl­jy-yh­ti­öi­den uu­si bis­nes­mal­li: Tu­hoa öl­jyn­ja­los­ta­mo­ja ja kul­je­tu­sinf­rast­ruk­tuu­ria.
  –   In­di­ana re­fi­ne­ry fi­re le­ads to dec­la­ra­ti­on of ener­gy emer­gen­cy, tigh­te­ning supp­lies and ri­sing pri­ces
  –   https://archive.today/qFZ0m

  Myös po­liit­ti­nen tu­ki täl­le toi­min­nal­le on taat­tu, kos­ka si­ten po­lii­ti­kot
  –   pää­se­vat «rat­kai­se­maan» eteen tul­lei­ta on­gel­mia kan­sa­lais­ten ra­hoil­la ja öl­jy-yh­ti­öi­den «avus­ta­ma­na».

 6. Valkovenäläinen läppäri malli 2022
  –   https://t.me/belta_telegramm/153328
  –   https://t.me/belta_telegramm/153332

  Koneen omavaraisuus on 12%
  –   Vuoden 2022 lopussa 30%.

  Mikä on Suomen omavaraisuus tietotekniikassa ja ohjelmistoissa?
  –   Mitä tapahtuu, jos länsi peruuttaa kaikki ohjelmistolisenssit?

  Ohjelmistolisenssejä ei tietenkään koskaan peruuteta
  –   vaan käyttäjät pakotetaan uusiin «päivityksiin», joiden avulla saadaan kokonaisia suurfirmoja lännen keskushallinnon välittömään hallintaan ja ohjaukseen.
  –   Samalla ohjelmistoihin asennetaan haittaohjelmia, jotka käytännössä estävät firmoja luopumaan ohjelmiston käytöstä
  –   Näin on jo menetelty.

 7. ⚡ Idän Sähkeet ⚡

  ⚡ EU
      – yk­sin­ker­tais­tet­tu vii­su­mi­jär­jes­tel­mä hy­lä­tään
  –     – 2022-08-31 13:34
      – Mik­si EU ei ha­lua päät­tää maa­kun­tien­sa asi­ois­ta vaan suos­tuu mi­hin ta­han­sa «Puo­lan-ko­ali­ti­on» vaa­ti­muk­siin?
      – Tu­ti­see­ko hou­sut?

  ⚡ Ve­nä­jä
      – vas­taa län­nen pai­nos­tuk­seen ty­lys­ti, mut­ta ei omak­si va­hin­gok­seen
  –     – 2022-08-31 14:15

  ⚡ Ve­nä­jän
      – kiel­tää maa­han­tu­lon 55 kor­kea-ar­voi­sel­ta so­ti­laal­ta, po­lii­ti­koil­ta ja jul­ki­suu­den hen­ki­löil­tä Ka­na­das­sa
  –     – 2022-08-31 15:15
      – Sch­wa­bin sa­lai­set agen­tit

  ⚡ EU:n
      – pää­tös kes­keyt­tää vii­su­mi­so­pi­mus ei jää il­man seu­rauk­sia
      – Ve­nä­jän va­raul­ko­mi­nis­te­ri Grush­ko
  –     – 2022-08-31 15:48

  ⚡ Tshe­kin
      – pre­si­dent­ti al­le­kir­joit­taa do­ku­men­tit Suo­men ja Ruot­sin liit­ty­mi­ses­tä Na­toon
  –     – 2022-08-31 14:09

  ⚡ Gor­ba­tsho­vin
      – hau­ta­jai­set pi­de­tään lau­an­tai­na
  –     – 2022-08-31 14:26

  ⚡ Uk­rai­na
      – is­ki ydin­voi­ma­la­na alu­eel­le yli 100 ker­taa päi­väs­sä Droo­nien ja ty­kis­tön avul­la
  –     – 2022-08-31 14:33
      – Jos Eu­roo­pas­sa po­sah­taa, on se vain hy­väk­si USA:a hal­lit­se­val­le elii­til­le.

  ⚡ Vi­ro
      – eu­ro­alu­een kor­kein inf­laa­tio
      – elo­kuus­sa 25,2 pro­sent­tia
  –     – 2022-08-31 15:00

  ⚡ Uk­rai­nan
      – po­lii­si­pääl­li­kön mie­les­tä vä­es­töl­lä on lii­kaa asei­ta
  –     – 2022-08-31 15:37
      – On­ko asei­ta lii­kaa vai ovat­ko aseet vää­rien ih­mis­ten kä­sis­sä?

  ⚡ USA
      – tun­nus­taa In­ti­an ja Kii­nan oi­keu­den tuo­da ve­nä­läis­tä öl­jyä
      – Kir­by kui­ten­kin huo­maut­ti, et­tä mail­la on oi­keus päät­tää omas­ta po­li­tii­kas­taan
  –     – 2022-08-31 17:30
      – Sään­töä on taas muu­tet­tu vas­taa­maan «kan­sal­lis­ta» etua, jo­kai­nen nou­dat­ta­koon si­tä.

  ⚡ Sak­sas­sa
      – sa­not­tiin, et­tei Ve­nä­jän so­ti­laal­lis­ta po­ten­ti­aa­lia pi­dä ali­ar­vi­oi­da
      – Sak­san maa­voi­mien tar­kas­ta­ja Eber­hard Zorn
  –     – 2022-08-31 18:06
      – On­ko po­lii­ti­koil­le syö­tet­ty toi­sen­lais­ta pro­pa­gan­daa, kun näin kor­kea-ar­voi­sen so­ti­laan pi­ti tul­la jul­ki­suu­teen

  ⚡ Sak­sa
      – Ei pois­ta Ve­nä­jän vas­tai­sia pa­kot­tei­ta, vaik­ka sak­sa­lai­set tu­li­si­vat pro­tes­toi­maan
  –     – 2022-08-31 19:05

  ⚡ Sak­sa
      – laa­jen­taa so­ti­laal­lis­ta läs­näo­lo­aan In­do-Tyy­nen­me­ren alu­eel­la
  –     – 2022-08-31 20:03
      – Unoh­ta­kaa Uk­rai­na, sul­ke­kaa sil­män­ne tu­le­val­ta ke­hi­tyk­sel­tä. Hel­pom­pi on voit­taa Kii­na.

  ⚡ Kiina:
      – Chengdun lukitustilaan
  –     – 2022-09-01 05:52

  ⚡ Lukashenka Ukrainasta:
      – lähitulevaisuudessa tulee loppuratkaisu
      – Ukrainassa kaikki ei ole enää kiinni presidentistä.
      – Riippuu armeijasta.
      – He kuolevat siellä.
      – Aleksandr Lukashenko on varma, että maassa on jo syntymässä konflikti Ukrainan presidentin ja armeijan välillä.
  –     – 2022-09-01 11:18
      – Sisäpiirin tietoa?

  ⚡ Puo­la
      – on päät­tä­nyt vi­ral­li­ses­ti vaa­tia Sak­sal­ta 6,2 bil­joo­naa zlo­tya (noin 1,3 bil­joo­naa dol­la­ria) kor­vauk­sia toi­ses­ta maa­il­man­so­das­ta
      – Sak­sa on tois­tu­vas­ti il­moit­ta­nut, et­tei se aio mak­saa Puo­lal­le uu­del­leen
      – et­tä Puo­la kiel­täy­tyi uu­sis­ta kor­vauk­sis­ta vuon­na 1953
  –     – 2022-09-01 12:11

  ⚡ Sak­san
      – kan­ta Puo­lal­le mak­set­ta­viin kor­vauk­siin py­syy en­nal­laan: asia on lop­puun kä­si­tel­ty
  –     – 2022-09-01 14:33

  ⚡ Ve­nä­jä
      – on pyy­tä­nyt YK:n tur­val­li­suus­neu­vos­toa kool­le za­po­rožžjan ydin­voi­ma­lan vuok­si
      – 6. syys­kuu­ta 2022
  –     – 2022-09-01 15:50

  ⚡ Ve­nä­jä
      – lo­pet­taa öl­jyn ja öl­jy­tuot­tei­den toi­mi­tuk­set nii­hin mai­hin, jot­ka päät­tä­vät ra­joit­taa öl­jyn hin­taa
  –     – 2022-09-01 16:02
      – Ky­se on län­nen ne­rok­kaas­ta pää­tök­ses­tä (sään­nös­tä) mak­saa Ve­nä­jäl­le vain «tuo­tan­to­kus­tan­nus­ten» mu­kaan.

  ⚡ Liet­tu­alai­nen lan­noi­te­tuot­ta­ja
      – Ac­he­ma lo­pet­taa
  –     – 2022-09-01 16:15

  ⚡ Nä­mä «Idän Uu­ti­set»
  –   jul­kai­sen tois­tai­sek­si näin il­ta­myö­häl­lä
  –     – 2022-09-01 22:30:09 EET

 8. ⚡ Idän Sähkeet ⚡

  ⚡ EU
      – yk­sin­ker­tais­tet­tu vii­su­mi­jär­jes­tel­mä hy­lä­tään
  –     – 2022-08-31 13:34
      – Mik­si EU ei ha­lua päät­tää maa­kun­tien­sa asi­ois­ta vaan suos­tuu mi­hin ta­han­sa «Puo­lan-ko­ali­ti­on» vaa­ti­muk­siin?
      – Tu­ti­see­ko hou­sut?

  ⚡ Ve­nä­jä
      – vas­taa län­nen pai­nos­tuk­seen ty­lys­ti, mut­ta ei omak­si va­hin­gok­seen
  –     – 2022-08-31 14:15

  ⚡ Ve­nä­jän
      – kiel­tää maa­han­tu­lon 55 kor­kea-ar­voi­sel­ta so­ti­laal­ta, po­lii­ti­koil­ta ja jul­ki­suu­den hen­ki­löil­tä Ka­na­das­sa
  –     – 2022-08-31 15:15
      – Sch­wa­bin sa­lai­set agen­tit

  ⚡ EU:n
      – pää­tös kes­keyt­tää vii­su­mi­so­pi­mus ei jää il­man seu­rauk­sia
      – Ve­nä­jän va­raul­ko­mi­nis­te­ri Grush­ko
  –     – 2022-08-31 15:48

  ⚡ Tshe­kin
      – pre­si­dent­ti al­le­kir­joit­taa do­ku­men­tit Suo­men ja Ruot­sin liit­ty­mi­ses­tä Na­toon
  –     – 2022-08-31 14:09

  ⚡ Gor­ba­tsho­vin
      – hau­ta­jai­set pi­de­tään lau­an­tai­na
  –     – 2022-08-31 14:26

  ⚡ Uk­rai­na
      – is­ki ydin­voi­ma­la­na alu­eel­le yli 100 ker­taa päi­väs­sä Droo­nien ja ty­kis­tön avul­la
  –     – 2022-08-31 14:33
      – Jos Eu­roo­pas­sa po­sah­taa, on se vain hy­väk­si USA:a hal­lit­se­val­le elii­til­le.

  ⚡ Vi­ro
      – eu­ro­alu­een kor­kein inf­laa­tio
      – elo­kuus­sa 25,2 pro­sent­tia
  –     – 2022-08-31 15:00

  ⚡ Uk­rai­nan
      – po­lii­si­pääl­li­kön mie­les­tä vä­es­töl­lä on lii­kaa asei­ta
  –     – 2022-08-31 15:37
      – On­ko asei­ta lii­kaa vai ovat­ko aseet vää­rien ih­mis­ten kä­sis­sä?

  ⚡ USA
      – tun­nus­taa In­ti­an ja Kii­nan oi­keu­den tuo­da ve­nä­läis­tä öl­jyä
      – Kir­by kui­ten­kin huo­maut­ti, et­tä mail­la on oi­keus päät­tää omas­ta po­li­tii­kas­taan
  –     – 2022-08-31 17:30
      – Sään­töä on taas muu­tet­tu vas­taa­maan «kan­sal­lis­ta» etua, jo­kai­nen nou­dat­ta­koon si­tä.

  ⚡ Sak­sas­sa
      – sa­not­tiin, et­tei Ve­nä­jän so­ti­laal­lis­ta po­ten­ti­aa­lia pi­dä ali­ar­vi­oi­da
      – Sak­san maa­voi­mien tar­kas­ta­ja Eber­hard Zorn
  –     – 2022-08-31 18:06
      – On­ko po­lii­ti­koil­le syö­tet­ty toi­sen­lais­ta pro­pa­gan­daa, kun näin kor­kea-ar­voi­sen so­ti­laan pi­ti tul­la jul­ki­suu­teen

  ⚡ Sak­sa
      – Ei pois­ta Ve­nä­jän vas­tai­sia pa­kot­tei­ta, vaik­ka sak­sa­lai­set tu­li­si­vat pro­tes­toi­maan
  –     – 2022-08-31 19:05

  ⚡ Sak­sa
      – laa­jen­taa so­ti­laal­lis­ta läs­näo­lo­aan In­do-Tyy­nen­me­ren alu­eel­la
  –     – 2022-08-31 20:03
      – Unoh­ta­kaa Uk­rai­na, sul­ke­kaa sil­män­ne tu­le­val­ta ke­hi­tyk­sel­tä. Hel­pom­pi on voit­taa Kii­na.

  ⚡ Kiina:
      – Chengdun lukitustilaan
  –     – 2022-09-01 05:52

  ⚡ Lukashenka Ukrainasta:
      – lähitulevaisuudessa tulee loppuratkaisu
      – Ukrainassa kaikki ei ole enää kiinni presidentistä.
      – Riippuu armeijasta.
      – He kuolevat siellä.
      – Aleksandr Lukashenko on varma, että maassa on jo syntymässä konflikti Ukrainan presidentin ja armeijan välillä.
  –     – 2022-09-01 11:18
      – Sisäpiirin tietoa?

  ⚡ Puo­la
      – on päät­tä­nyt vi­ral­li­ses­ti vaa­tia Sak­sal­ta 6,2 bil­joo­naa zlo­tya (noin 1,3 bil­joo­naa dol­la­ria) kor­vauk­sia toi­ses­ta maa­il­man­so­das­ta
      – Sak­sa on tois­tu­vas­ti il­moit­ta­nut, et­tei se aio mak­saa Puo­lal­le uu­del­leen
      – et­tä Puo­la kiel­täy­tyi uu­sis­ta kor­vauk­sis­ta vuon­na 1953
  –     – 2022-09-01 12:11

  ⚡ Sak­san
      – kan­ta Puo­lal­le mak­set­ta­viin kor­vauk­siin py­syy en­nal­laan: asia on lop­puun kä­si­tel­ty
  –     – 2022-09-01 14:33

  ⚡ Ve­nä­jä
      – on pyy­tä­nyt YK:n tur­val­li­suus­neu­vos­toa kool­le za­po­rožžjan ydin­voi­ma­lan vuok­si
      – 6. syys­kuu­ta 2022
  –     – 2022-09-01 15:50

  ⚡ Ve­nä­jä
      – lo­pet­taa öl­jyn ja öl­jy­tuot­tei­den toi­mi­tuk­set nii­hin mai­hin, jot­ka päät­tä­vät ra­joit­taa öl­jyn hin­taa
  –     – 2022-09-01 16:02
      – Ky­se on län­nen ne­rok­kaas­ta pää­tök­ses­tä (sään­nös­tä) mak­saa Ve­nä­jäl­le vain «tuo­tan­to­kus­tan­nus­ten» mu­kaan.

  ⚡ Liet­tu­alai­nen lan­noi­te­tuot­ta­ja
      – Ac­he­ma lo­pet­taa
  –     – 2022-09-01 16:15

  ⚡ Nä­mä «Idän Uu­ti­set»
  –   jul­kai­sen tois­tai­sek­si näin il­ta­myö­häl­lä
  –     – 2022-09-01 22:30:09 EET

 9. Mikä tämän ”massapostaajan” idea on? Tuollaiset päättömät ja aiheeseen liittymättömät kirjoitukset pitäisi voida poistaa.

Comments are closed.