3 thoughts on “Päivän kuva

 1. https://www.kommunistienliitto.com/_files/ugd/0716d6_4d3fd2490d2c4066861985370460a714.pdf

  6 of 20 ”Saksa ja Italia toimittivat asekuljetuksia kapinallisille”

  11of 20 ”Englannin hallitsevien piirien keskuudessa oli salainen haave ohjata Saksan hyökkäys itään, jolloin vastapuolet kuluttaisivat voimansa Venäjän aroilla.”

  https://quotlr.com/images/quotes/every-time-you-are-tempted-to-react-in-the-same-old-way-ask-if-you-want-to-be-a-prisoner-o.jpg

  https://i.imgflip.com/1n6mbw.jpg

 2. Säh­kei­tä di­gi­taa­li­sen rau­ta­esi­ri­pun ta­kaa
  –   https://t.me/s/belta_telegramm

  Bos­po­rin­sal­men
     – sul­ki Uk­rai­nas­ta Is­tan­bu­liin mat­kal­la ol­lut alus
  –    – 2022-09-01 18:49

  Bos­po­rin­sal­men
     – Lii­ken­ne sal­mel­la on jäl­leen al­ka­nut
  –    – 2022-09-02 05:11

  Sc­holz:
     – Sak­sa ei voi lo­pet­taa kaa­sun tuon­tia Ve­nä­jäl­tä
  –    – 2022-09-02 05:33

  Puo­la­lais­ten
     – Yk­si niu­kim­mis­ta hyö­dyk­keis­tä on suo­la
  –    – 2022-09-02 05:42

  Suo­mi
     – kut­sui asei­den toi­mit­ta­mis­ta Ki­ovaan Na­ton pe­rus­kir­jan vii­den­nen ar­tik­lan so­vel­ta­mi­sek­si
     – Suo­ma­lai­nen po­li­tii­kan tut­ki­ja Jo­han Beck­man huo­maut­ti, et­tä liit­tou­man maat ryh­ty­vät toi­miin ikään kuin Uk­rai­na oli­si Na­ton jä­sen
     – Mi­kä on it­se asi­as­sa lai­ton­ta.
  –    – 2022-09-02 06:59
     – La­kia ei yk­si­na­pai­ses­sa maa­il­mas­sa ole.
     – Ovat vain «sään­nöt».

  Ki­ova
     – yrit­ti ujut­taa va­koo­jan ydin­voi­ma­laan toi­mit­ta­jak­si naa­mi­oi­tu­na
  –    – 2022-09-02 07:22

  Han­delsb­latt
     – Puo­lan «kaa­suo­ma­va­rai­suus» – st­ra­te­gia on epäon­nis­tu­nut
  –    – 2022-09-02 08:13

  Uk­rai­nan
     – konf­lik­ti on joh­ta­nut Eu­roo­pan uni­onin
     – ka­tast­ro­faa­li­seen hei­ken­ty­mi­seen,
     – ei­vät­kä sen joh­ta­jat voi­neet es­tää si­tä
  –    – 2022-09-02 10:02

  Ve­nä­jän kaa­su
     – lop­puu Eu­roo­pas­ta ko­ko­naan, jos EU aset­taa hin­ta­ka­ton sil­le
  –    – 2022-09-02 11:20

  EY:n joh­ta­ja
     – vaa­ti hin­ta­ra­jaa ve­nä­läi­sen kaa­sun tuon­nil­le Eu­roop­paan
  –    – 2022-09-02 12:15

  G7-mai­den
     – val­ti­ova­rain­mi­nis­te­rien so­pi­neen Ve­nä­jän öl­jyn hin­nan ra­joit­ta­mi­ses­ta
  –    – 2022-09-02 12:38

  G7-maat
     – ot­ta­vat käyt­töön ylä­ra­jan Ve­nä­jän öl­jyn hin­nal­le
  –    – 2022-09-02 12:49

  G7-maat
     – il­moit­ti­vat kiel­tä­vän­sä Ve­nä­jän öl­jyn me­ri­kul­je­tuk­set, jos si­tä myy­dään yli län­nen mää­rit­tä­män ka­ton
  –    – 2022-09-02 12:52
     – Tä­mä tar­koit­taa, et­tä USA:n lai­vas­to so­si­ali­soi vä­ki­val­taa käyt­tä­en kan­sain­vä­li­sil­lä ve­sil­lä liik­ku­vat aluk­set.
     – Pe­rus­tee­na sään­tö­jen rik­ko­mi­nen.

  G7
     – Sa­ha­lin-2-öl­jy- ja kaa­su­hank­keen öl­jy ei kuu­lu Ve­nä­jän fe­de­raa­ti­on tä­män­tyyp­pi­sen polt­to­ai­neen hin­ta­ra­joi­tuk­siin
  –    – 2022-09-02 14:20
     – Sään­nöt mää­rää­vät ke­nen tas­kus­ta ote­taan ja ke­nel­le an­ne­taan.

  Eu­roo­pan ko­mis­sio
     – ra­joit­taa G7-mai­den so­pi­maa Ve­nä­jän öl­jyn hin­taa ko­ko Eu­roo­pan uni­onis­sa
  –    – 2022-09-02 15:06
     – On­ko G7 maa­il­man­hal­li­tuk­sen hin­ta­mi­nis­te­riö ai­van ku­ten Neu­vos­to­lii­tos­sa oli: kun kes­kus­hal­lin­to mää­rä­si hin­nan (tai pal­kan), si­tä ei saa­nut ylit­tää ei­kä alit­taa.

  YK:n he­li­kop­te­ri
     – syök­syi maa­han Kon­gon itäo­sas­sa
  –    – 2022-09-02 13:01
     – Ke­net pi­ti eli­mi­noi­da?
     – Oli­ko po­ten­ti­aa­li­nen «vaa­li­voit­ta­ja» kyy­dis­sä?

  Ve­nä­jä
     – va­roit­taa Yh­dys­val­to­ja pro­vo­ka­tii­vi­sis­ta toi­mis­ta
     – pit­kän kan­ta­man jär­jes­tel­mien toi­mit­ta­mi­ses­ta Uk­rai­nan ar­mei­jal­le
  –   – 2022-09-02 13:13

  Bloom­berg
     – Sak­sa kär­sii il­man­saas­teis­ta ener­gi­ak­rii­sin ta­kia
  –   – 2022-09-02 15:28

  Oma kom­ment­ti
     1) Sak­san ase­voi­mat lä­he­te­tään Tyy­nel­le val­ta­me­rel­le puo­lus­ta­maan im­pe­riu­mia
     2) Na­ton pro­pa­gan­da, sa­moin kuin Suo­men il­ta­leh­tien löö­pit, on kir­joi­tet­tu po­liit­tis­ta eliit­tiä var­ten. Näin he us­ko­vat et­tä pro­pa­gan­da on kan­san mie­li­pi­de. Sak­san [maa­voi­mien ken­raa­li] oi­kein eri­tyi­ses­ti va­roit­te­li po­lii­tik­ko­ja, et­tä Ve­nä­jän ar­mei­ja ei ole heik­ko ja lä­hel­lä ro­mah­dus­pis­tet­tä, toi­sin kuin po­lii­ti­koil­le suun­nat­tu na­ton pro­pa­gan­da väit­tää; et­tä so­taan vaan tor­vet soi­den!
     3) Puo­la uh­kaa ot­taa Sak­saa vas­taan re­vans­sin toi­sen maa­il­man­so­dan tap­pi­ois­ta, jos Sak­sa ei suos­tu nöy­ryyt­tä­väs­ti mak­sa­maan mi­tä Puo­la pyy­tää
     4) USA:ssa edes­sä vaa­lit, jois­ta Oba­man ma­fia ei sel­viä voit­ta­ja­na lail­li­sin kei­noin
     5) Kii­na pi­tää pro­vo­soi­da en­nen vaa­le­ja,
     6) jot­ta vaa­lit voi­daan pe­ruut­taa ja an­taa val­ta dik­taat­to­ril­le, so­tat­saa­ril­le. (tsaa­ri-hal­lin­to USA:aan)
     7) Ydin­lau­kai­su koo­dit ovat jo nyt Oba­mal­la
     8) EU ei py­sy yh­te­näi­se­nä ja val­ta siir­tyy Puo­lan joh­ta­mal­le ko­ali­ti­ol­le, jo­hon Suo­mi kuu­luu.
     9) Eu­roo­pan aseet, myös Saksan, on siir­ret­ty Puo­lan alu­eel­le.
     10) Suo­mi lä­het­tää hak­ka­pe­lii­tat tais­te­le­maan Puo­lan ko­men­toon lu­nas­taak­seen paik­kan­sa Suur-Puo­las­sa.
     11) In­ter­ma­rium — Puo­lan Kol­men Me­ren Han­ke

Comments are closed.