10 thoughts on “Päivän kuva

 1. Ruotsalainen professori Jan Blomgren avaa sähkökriisin syyt. Selkeä esitys pohjoismaiden sähköverkoista ja -tuotannosta, sekä miksi nyt olemme kriisissä.

  https://www.youtube.com/watch?v=0Oh_w5KrEVc

  Keskeistä sähköntuotannon vakaudelle on suuret generaattorit, joita on ydinvoimaloissa.

  P.s. Blomgren sanoo, että sähkön hinta alkoi kohota rajusti syksyllä 2021. Se ei siis ole alkanut nousta nyt, vaikka meille kerrotaan, että syy on Putin. Olemme ajautuneet tilanteeseen, missä meitä uhkaa stagflaatio, eli tuotannon pysähtyneisyys samanaikaisesti inflaation kanssa.

  1. PT-mediassa oli myös kaksi hyvää artikkelia sähkön hinnoista ja niiden todellisista syistä:
   https://pt-media.org/2022/08/11/suomi-tanaan-lahes-100-sahkoomavarainen-silti-sahkon-hinta-huipussaan/
   https://pt-media.org/2022/08/07/sahkon-hinta-moninkertaistuu-ole-valmis-maksamaan-osakkeenomistajien-voitot/

   Harmi että kukaan ei näitäkään tule koskaan lukemaan vaan lampaat mielummin uskovat iltapaskojen selityksiin ”Putinin hinnoista”.

   1. Aivan (kommunistista) höpöä.

    Sääntely on syynä energiahintojen nousuun. Pankkien vakavaraisuusvaatimuksia on rajoitettu/muutettu niin että fossiilisille polttoaineille ( esim. kivihiilivoimalalle) annettavia lainoja pankit joutuu käsittelemään niitä eri tavalla ja se on johtanut siihen ettei lainoja niille myönnetä. Ja siksi hinnat nousee.
    https://youtu.be/gVPg6pyrc-g?t=1071

    ”Eurooppa oli energiakriisissä jo vuosina 2020 ja 2021, jolloin hiilidioksidilupien kustannukset nousivat jyrkästi ja sähkön tukkuhinnat nousivat ennätyskorkealle joulukuuhun 2021 mennessä.

    https://mises.org/wire/european-environmentalists-have-made-energy-independence-impossible

 2. Tuon ukon kalloprofiilista voi heti päätellä jotta otsalohkon säätelymekanismit ei voi olla kunnossa. Muuten sillä olis kondensiohana silmien päällä,kuvassa ei ainakaan näy. Semineander.

  1. Noilla pitäisi olla hana nenän tilalla, niin lääkäri voisi päivittäin tyhjentää keltaista nestettä kallon sisältä rutiinitoimenpiteenä. Sama hoito suomalaisuutta vihaavalla mädätyshallitukselle. Lopulta Siperian junaan koko jauhojengi.

 3. Re:
  sähkön hinta alkoi kohota
  > rajusti jo syksyllä 2021

  Hy­vä huo­mio.
  –   Ky­se ei ole ener­gi­an hin­nan nou­se­mi­ses­ta vaan eu­ron ar­von las­ke­mi­ses­ta.
  –   Si­tä to­dis­taa tul­li­ti­las­tot, jois­ta nä­kyy, et­tä Eu­roop­pa os­taa ener­gi­aa edel­leen jok­seen­kin sa­man ver­ran kuin en­nen «krii­siä».
  –   Vain ENER­GI­AN HIN­TA on muut­tu­nut.

  Inf­laa­tio ei kos­kaan koh­dis­tu sa­mal­la ta­val­la kaik­kiin tuot­tei­siin. Ky­se on sii­tä,
  –   et­tä Eu­roop­pa ei ole ener­gi­an suh­teen oma­va­rai­nen,
  –   et­tä inf­laa­tio is­kee en­sik­si eu­ro­alu­een ul­ko­puo­lel­ta tuo­ta­viin hyö­dyk­kei­siin,
  –   et­tä ener­gi­an kan­sain­vä­li­nen re­aa­li­hin­ta on jok­seen­kin sa­mal­la ta­sol­le kuin en­nen. Tä­tä to­dis­taa se, et­tä ne os­ta­jat, jot­ka mak­sa­vat ener­gi­an muil­la va­luu­toil­la kuin eu­rol­la tai dol­la­ril­la, mak­sa­vat sii­tä jok­seen­kin sa­maa hin­taa kuin en­nen.

  Eu­roop­pa on elä­nyt vuo­si­tol­kul­la kes­kus­pan­kin suo­ras­sa let­ku­ruo­kin­nas­sa.
  –   Jo­nain päi­vä­nä se pää tu­lee ve­tä­vän kä­teen,
  –   ja se päi­vä on nyt.

  Kes­kus­pan­kin pai­na­mat uu­det eu­rot on käy­tet­ty tuon­ti­ta­va­roi­den os­toon eli lä­he­tet­ty ul­ko­mail­le.
  –   Oli syn­ty­nyt «eu­ro­saa­tio» dol­la­ri­saa­ti­on rin­nal­le.
  –   Kos­ka ra­ha on val­taa, ja val­ta rat­kais­taan vain so­dal­la, on syn­ty­nyt vi­hol­li­suus-suh­de USA:n ja EU:n vä­lil­le.
  –   Jom­man­kum­man on pois­tut­ta­va mark­ki­noil­ta, ja alis­tut­ta­va toi­sen hal­lin­taan: dol­la­rin tai eu­ron.
  –   Yk­si­na­pai­ses­sa maa­il­man­jär­jes­tyk­ses­sä it­se­näis­tä ra­ha­po­li­tiik­kaa ei sal­li­ta. Se jo­ka omis­taa re­ser­vi­va­luu­tan, tyh­jen­tää kaik­ki muut sa­maa va­luut­taa käyt­tä­vät val­ti­ot kai­kes­ta re­aa­li­ses­ta va­ral­li­suu­des­ta.

  Ve­nä­jä ei tee hir­mu­voit­to­ja ener­gi­al­la vaan saa vas­ti­neek­si jat­ku­vas­ti ar­vol­taan ale­ne­via eu­ro­ja.
  –   Eu­rois­sa mi­ta­ten voi­tot ovat hir­mui­sia. Oli­vat­han pal­kat­kin hir­mui­sia Sak­san hy­per-inf­laa­ti­on ai­ka­na, mut­ta se ei tar­koit­ta­nut, et­tä duu­na­rit oli­si­vat tie­nan­neet «val­ta­van hy­vin».
  –   Ke­hi­tys­maa-Eu­roo­pas­sa ul­ko­mai­sel­la va­luu­tal­la, rup­la, ju­an, jne, kai­ken saa si­ka­hal­val­la ja huo­men­na vie­lä­kin hal­vem­mal­la.
  –   Ar­gen­tii­nan ja Uk­rai­nan tie on mei­dän tiem­me. So­si­alis­min mal­li Ar­gen­tii­nas­ta ja hal­lin­non siir­ty­mi­nen ul­ko­mai­seen oh­jauk­seen, pro­xy-hal­lin­to.

 4. Meitä uhkaa myös biologinen stagflaatio eli poliittisten johtajien aivotoiminnan pysähtyminen yhdistettynä dementiaan.

 5. ⚡⚡⚡ 23 ⚡⚡⚡

  Me­dia
     – Rans­ka toi­mit­taa Uk­rai­nal­le TRF1-yk­si­köi­tä.
  –    – 2022-09-08 18:49

  Eu­roo­pan uni­oni
     – pys­tyy lo­pet­ta­maan Ve­nä­jän ener­gi­ava­ro­jen käy­tön 6 – 7 kuu­kau­des­sa
  –    – 2022-09-08 18:55

  Suo­men vi­ra­no­mai­set
     – ovat sul­ke­neet Ve­nä­jän vas­tai­sen ra­ja­vyö­hyk­keen tie­do­tus­vä­li­neil­tä
  –    – 2022-09-08 19:03

  Ve­nä­jä
     – Uk­rai­nan jouk­ko­jen «lä­pi­mur­to» ei tu­le ky­sy­myk­seen;
     – ️Län­si­mai­sil­la aseil­la ei ole rat­kai­se­vaa mer­ki­tys­tä Uk­rai­nan tais­te­lu­ken­täl­lä;
     – Uk­rai­nan kor­rup­toi­tu­neet vir­ka­mie­het ovat luo­neet mus­tan pörs­sin reit­te­jä län­si­mai­sil­le ase­toi­mi­tuk­sil­le;
     – Län­nen MAN­PADS-toi­mi­tuk­set Ki­ovaan rik­ko­vat kaik­kia näi­tä asei­ta kos­ke­via kan­sain­vä­li­siä vel­voit­tei­ta;
     – Na­ton epä­suo­ra vas­tak­kai­na­set­te­lu Ve­nä­jän kans­sa Uk­rai­nas­sa li­sää Ve­nä­jän ja liit­tou­man vä­li­sen suo­ran yh­tee­no­ton ris­kiä.
  –    – 2022-09-08 19:49

  Poh­jois-Ko­re­an hal­li­tus
     – on hy­väk­sy­nyt uu­den lain,
     – teh­dä en­nal­ta eh­käi­se­vän ydi­nis­kun
     – la­ki an­taa mah­dol­li­suu­den käyn­nis­tää ydi­nis­kun au­to­maat­ti­ses­ti
  –    – 2022-09-09 04:58
     – On­ko Poh­jois-Ko­rea siir­ty­mäs­sä lail­li­sen jär­jes­tyk­sen hal­lin­toon?
     – Se voi ol­la tu­hon tie

  Lat­vi­as­sa
     – opet­ta­jat me­nos­sa lak­koon
  –    – 2022-09-09 06:13

  Itä­val­lan ul­ko­mi­nis­te­ri
     – Ve­nä­jän vas­tai­sia pa­kot­tei­ta pois­te­taan as­teit­tain
  –    – 2022-09-09 07:25

  Sak­sa­lai­nen
     – maa­kaa­sun maa­han­tuo­ja VNG on ha­ke­nut val­ti­on­tu­kea tap­pi­oi­den kat­ta­mi­sek­si.
  –    – 2022-09-09 07:28
     – En­nen si­tä sa­not­tiin kon­kurs­sik­si

  Mol­do­vas­sa
     – on al­ka­nut pro­tes­ti
  –    – 2022-09-09 09:19

  Un­ka­ri
     – vas­tus­taa ve­nä­läi­sen kaa­sun hin­ta­kat­toa
  –    – 2022-09-09 09:23

  Ro­ma­ni­alai­nen
     – so­ta-alus ajoi mii­naan Mus­tal­la­me­rel­lä
  –    – 2022-09-09 10:11

  Uk­rai­na­lai­nen
     – joh­to­mies hal­lin­nos­sa:
     – so­das­sa val­ta­vat, tu­han­sien tap­pi­ot, ih­mi­siä hei­te­tään teu­ras­tet­ta­vik­si
     – Uk­rai­nan ar­mei­jan teh­tä­vä­nä siel­lä on näyt­tää ku­vaa Län­teen, nos­taa lip­pu jo­ka paik­kaan ja ku­va­ta vi­deo, ei­kä ku­kaan sa­no, mi­tä sen jäl­keen ta­pah­tuu.
  –    – 2022-09-09 10:34

  In­tia
     – on ra­joit­ta­nut rii­sin vien­tiä
  –    – 2022-09-09 10:36

  Jens Stol­ten­berg
     – NA­TO us­koo, et­tä jos Uk­rai­na luo­puu vi­hol­li­suuk­sis­ta, se lak­kaa ole­mas­ta;
     – Pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä NA­TO toi­mit­taa Uk­rai­nal­le asei­ta ja var­mis­taa sen siir­ty­mi­sen Neu­vos­to­lii­ton aseis­ta län­si­mai­siin asei­siin.;
     – NA­TO si­joit­taa itä­ra­jal­le uu­sia jouk­ko­ja ja lä­het­tää Ve­nä­jäl­le yk­si­se­lit­tei­sen vies­tin, et­tä se puo­lus­taa alu­een­sa jo­kais­ta sent­tiä.
  –    – 2022-09-09 11:44

  Puo­la ja Ka­na­da
     – ovat laa­ti­neet IA­EA:n hal­lin­to­neu­vos­ton pää­tös­lau­sel­ma­luon­nok­sen Za­po­ro­zhye’n ydin­voi­ma­las­ta
     – il­mais­taan pa­hoit­te­lu Ve­nä­jän toi­mis­ta
  –    – 2022-09-09 12:01

  Was­ser­man
     – mer­kit­tä­vä osa Uk­rai­nan vä­es­tös­tä on Tuk­hol­man oi­reyh­ty­mäs­sä, Stock­holm synd­ro­me
  –    – 2022-09-09 12:12

  Pen­ta­gon:
     – ei NA­TO et­si konf­lik­tia Ve­nä­jän kans­sa
  –    – 2022-09-09 12:36

  30 NA­TO-maas­ta 24
     – on ra­ti­fi­oi­nut pöy­tä­kir­jan Suo­men ja Ruot­sin liit­to­lai­suu­des­ta
     – Na­tol­la on edel­leen eri­mie­li­syyk­siä Tur­kin kans­sa
  –    – 2022-09-09 12:38
     – Eikö naton tehtävänä kuuluisi olla omien sääntöjen ylläpitäminen eikä omien jäsentensä pakottaminen «naton» päätöksiin.

  Kaa­sun hin­nan ra­joit­ta­mi­nen
     – ei saa­nut laa­jaa kan­na­tus­ta EU:n ener­gi­ami­nis­te­rien ko­kouk­ses­sa
     – mi­nis­te­rit ei­vät ole teh­neet pää­tös­tä
  –    – 2022-09-09 13:08

  Val­ko-Ve­nä­jän
     – inf­laa­tio oli elo­kuus­sa 0,1%
  –    – 2022-09-09 13:33

  Ze­lens­ky
     – mää­rä­si pa­kot­tei­ta yli 600 ve­nä­läi­sel­le po­lii­ti­kol­le
  –    – 2022-09-09 15:25

  Mins­kin
     – 955-vuo­tis­juh­la
  –    – 2022-09-09 15:27

  YK las­ki li­pun
     – alas Ison-Bri­tan­ni­an ku­nin­gat­ta­ren muis­tok­si
  –    – 2022-09-09 15:53
     – Ku­nin­ga­tar oli «mei­dän mie­hem­me»

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*