8 thoughts on “Päivän kuva

 1. RAND Cor­po­ra­ti­on -st­ra­te­gi­alai­tok­sen tam­mi­kuus­sa 2022 päi­vä­tyn do­ku­men­tin mu­kaan …
  –   Mer­ke­lin maa­lit­ta­mi­nen – Brit­tien tu­ke­ma sa­lai­nen hyök­käys Sak­saa vas­taan?

  … Uk­rai­nan so­dan pää­ta­voi­te on Sak­san hei­ken­tä­mi­nen ja ro­mah­dut­ta­mi­nen, jot­ta USA:n he­ge­mo­nia säi­lyy.
  –   Do­ku­ment­ti: näin USA suun­nit­te­li so­dan ja ener­gi­ak­rii­sin Eu­roo­pas­sa

 2. Bio-Mer­kan­ti­lis­mi
  –   The Ri­se of Bio-Mer­can­ti­lism

  Eri­tyis­piir­teet
  –   so­ti­laal­li­sen val­loi­tuk­sen puu­te yh­des­sä de­mog­ra­fis­ten hyök­käys­ten kans­sa.
  –   vä­ki­val­lat­to­man vä­es­tö­ra­ken­teen val­loi­tuk­sen ja syr­jäyt­tä­mi­sen to­teut­ta­mi­nen tie­toi­se­na po­liit­ti­se­na pää­tök­se­nä
  –   pe­lin pe­laa­jat yrit­tä­vät pa­ran­taa in­hi­mil­li­sen pää­oman laa­tua ja sa­mal­la hei­ken­tää mui­den pe­laa­jien saa­ta­vil­la ole­vaa laa­tua. Täs­sä mer­kan­ti­lis­mi as­tuu ku­vaan. Val­lat kil­pai­le­vat nyt ih­mi­sis­tä ei­vät­kä ja­lo­me­tal­li­har­kois­ta.

 3. WEF: syö­kää mä­dän­ty­nyt­tä ruo­kaa …
  –   WEF En­cou­ra­ges Ea­ting Ex­pi­red Food
  –   https://arc­hi­ve.is/MXez1

  … niin me­kin tääl­lä WEF:ssä teem­me.

  En­nen ruu­an jät­teet syö­tet­tiin si­oil­le ja sit­ten jou­lu­pöy­däs­sä syö­tiin se si­ka.
  –   Nyt si­ka on pois­tet­tu tuo­tan­to­ket­jus­ta ja jät­teet syö­te­tään suo­raan ih­mi­sil­le.
  –   Si­ka-gee­ni ro­ko­te­tut ih­mi­set jo­pa mie­lel­lään möy­ri­vät jä­te­ka­sois­sa ja ton­ki­vat siel­tä it­sel­leen par­haat her­kut. — JA OVAT ON­NEL­LI­SIA.

 4. Ka­na­dan mal­li työt­tö­myyt­tä vas­taan?
  –   Ca­na­da’s Pri­va­te Sec­tor on the Dec­li­ne
  –   https://archive.is/XGzLj

  Ka­na­dan el­py­vän työl­li­syy­den ta­ka­na ovat jul­ki­sen sek­to­rin työ­pai­kat.
  –   Vaih­de­taan vain työt­tö­män työn­ha­ki­jan ni­mi­ke vir­ka-työt­tö­mäk­si ja työt­tö­myys­kor­vaus vir­ka-pal­kak­si niin työt­tö­myys on rat­kais­tu!
  –   Vain WEF voi kek­siä näin ne­rok­kaan ja yk­sin­ker­tai­sen rat­kai­sun, jol­la on help­po pois­taa työt­tö­myys ker­ta­hei­tol­la.

  Jo­kai­sel­la työ­hön kel­paa­mat­to­mal­la on tie­ten­kin oi­keus pal­ka­ta 100 ka­ve­ri­aan avus­ta­jak­si ko­hot­ta­maan so­si­aa­li­sen me­di­an pro­fii­lia: ra­pa­juo­pois­ta teh­dään puis­to-ke­mi­an pro­fes­so­rei­ta ja huu­me-hör­höis­tä pää­mi­nis­te­rei­tä.
  –   Niin­hän suu­ri joh­ta­jam­me Sa­ma­rin­kin, — kun­nia ja ylis­tys hä­nen sie­lul­leen —, te­kee.
  –   Val­ti­on työn­te­ki­jän pi­tää tie­ten­kin nou­dat­taa kaik­kia hal­li­tuk­sen man­daat­te­ja.

  Ka­na­dan jul­ki­nen sek­to­ri työl­lis­tää yli puo­let työ­voi­mas­ta.
  –   Täs­sä­kö syy val­ti­on täy­del­li­sen ro­mah­duk­seen.
  –   Täl­lai­sen val­ti­on ro­mah­duk­sen es­tä­mi­sek­si jul­ki­sel­ta sek­to­ril­ta (myös vä­lil­li­ses­ti) palk­kaa saa­vil­ta pi­tää kiel­tää ää­ni­oi­keus.

 5. 41

  Bi­den
  –   Yh­dys­val­tain ase­voi­mat puo­lus­taa Tai­wa­nia, jos Kii­na «hyök­kää»
  –   2022-09-19 04:05

  Yh­dys­val­tain kes­kus­pank­ki
  –   ei pys­ty vas­taa­maan co­vid-19-pan­de­mi­an ai­heut­ta­man krii­sin seu­rauk­siin
  –   2022-09-19 04:47
  –   Äk­ki­näi­nen ajat­te­li­si, et­tä ih­mi­set hal­lit­se­vat ta­lout­ta, ei­vät vi­ruk­set.

  Itä­val­lan en­ti­nen va­ra­kans­le­ri
  –   us­koo Yh­dys­val­to­jen ole­van syy­pää Uk­rai­nan krii­siin
  –   Heinz-Ch­ris­ti­an St­rac­he
  –   2022-09-19 05:03

  Ve­nä­jä
  –   on lis­tat­tu vi­hol­li­sek­si kai­kis­sa Bri­tan­ni­an asi­akir­jois­sa.
  –   2022-09-19 05:47

  Län­nes­sä
  –   he ym­mär­si­vät, et­tä Ze­lens­kyin kans­sa ei tu­le voit­toa. Ja he ei­vät ha­lua ol­la vas­tuus­sa tap­pi­os­ta
  –   Was­hing­ton ja Brys­sel ovat muut­ta­neet kan­taan­sa Uk­rai­nan konf­lik­tin rat­kai­suun
  –   Ai­em­min he vaa­ti­vat asi­an rat­kai­se­mis­ta tais­te­lu­ken­täl­lä, ja nyt he pu­hu­vat vuo­ro­pu­he­lus­ta.
  –   Uk­rai­na ei vas­tan­nut odo­tuk­sia vas­tais­kul­laan: «tu­los tuot­ti pet­ty­myk­sen län­ti­sil­le spon­so­reil­le»;
  –   USA:n ja EU:n si­sä­po­liit­ti­nen ti­lan­ne: nii­den kan­sa­lai­set «ei­vät ole val­mii­ta mak­sa­maan tas­kus­ta oli­gark­kien ja nat­sien aja­maa so­ta­po­li­tiik­kaa.»
  –   2022-09-19 05:56

  Maa­il­man ruo­ka­oh­jel­ma
  –   voi toi­mit­taa 300 tu­hat­ta ton­nia Eu­roo­pan sa­ta­miin ker­ty­nei­tä ve­nä­läi­siä lan­noit­tei­ta köy­hil­le mail­le
  –    YK:n pää­sih­tee­ri ker­toi
  –   2022-09-19 06:18
  –   Eu­roop­pa ei tu­le sal­li­maan lan­noit­tei­den vien­tiä «ul­ko­mail­le»

  kos­mo­naut­ti
  –   Va­le­ry Po­lya­kov, 80, on kuol­lut
  –   Vuo­si­na 1994 – 1995 hän te­ki Neu­vos­to­lii­ton Mir-ase­man pi­sim­män ava­ruus­len­non 438 päi­väs­sä.
  –   2022-09-19 08:01

  Turk­ki­lai­nen te­le­vi­si­oka­na­va
  –    ker­too, et­tä ener­gi­ak­rii­siin ajau­tu­neet eu­roop­pa­lai­set ovat al­ka­neet va­ra­ta huo­nei­ta turk­ki­lai­sis­ta ho­tel­leis­ta tal­vek­si
  –   2022-09-19 08:03
  –   Huo­noa hal­lin­toa rik­kaat pa­ke­ne­vat en­sik­si
  –   Sa­ma on ti­lan­ne USA:n si­säl­lä: siel­lä rik­kaat pa­ke­ne­vat Ka­li­for­ni­as­ta Flo­ri­daan
  –   Seu­raa­vak­si ase­te­taan va­luut­ta­sään­te­ly, et­tä omai­suus on jä­tet­tä­vä hal­li­tuk­sel­le
  –   ja tie­tä­vät­kö läh­ti­jät nyt­kään, ke­tä hei­dän ko­dis­saan ma­jai­lee pa­la­tes­sa. Hal­li­tuk­sen lu­val­la.

  Asi­an­tun­ti­jat
  –   EU ei sel­viä tal­ves­ta il­man Ve­nä­jän kaa­sua tai tuo­tan­non leik­kauk­sia
  –   2022-09-19 08:44

  To­den­nä­köi­syys EU:n taan­tu­maan
  –   en­si vuon­na on nous­sut 80 pro­sent­tiin
  –   Bloom­berg
  –   2022-09-19 09:06

  Sc­holz
  –   sa­noi Puo­lan op­po­si­ti­ojoh­ta­jan tus­kin läs­näol­les­sa
  –   et­tä Puo­lan ja Sak­san ra­ja on «ve­det­ty lo­pul­li­ses­ti»
  –   2022-09-19 09:13
  –   nyt siis Sak­san ja Puo­lan vä­lil­lä pu­hu­taan jo ra­jo­jen si­jain­nis­ta, vie­lä­pä kor­keim­mal­la val­ti­ol­li­sel­la ta­sol­la

  No­vo­kuz­nets­kis­ta Pie­ta­riin
  –   Bo­ein­gin len­tä­jä kuo­li ko­nees­sa
  –   2022-09-19 09:24

  Ve­nä­jän fe­de­raa­tio ja Kii­na
  –   laa­jen­ta­vat tie­don­vaih­toa yri­tyk­sis­tä hor­jut­taa mo­lem­pien mai­den pe­rus­tus­lail­lis­ta jär­jes­tys­tä
  –   2022-09-19 10:15

  Ex­tinc­ti­on Re­bel­li­on
  –   mie­le­no­soi­tus­ten sar­jan Sak­sas­sa
  –   2022-09-19 10:17

  Uk­ri­nan par­la­men­tin Ex-va­ra­mies
  –   il­moit­ti pro­tes­ti­tun­nel­mien kas­vus­ta Uk­rai­nas­sa tal­ven lä­hes­ty­es­sä
  –   uk­rai­na­lai­set ym­mär­tä­vät, et­tä he ei­vät yk­sin­ker­tai­ses­ti voi sel­vi­tä täs­tä tal­ves­ta täl­lai­sel­la vi­ra­no­mais­ten st­ra­te­gi­al­la ja po­li­tii­kal­la
  –   2022-09-19 10:50

  You­Tu­be
  –   on pois­ta­nut Le­onid Sluts­kin vi­de­on, jos­sa hän pu­huu Uk­rai­nan vi­ra­no­mais­ten pai­nos­tuk­ses­ta va­pau­tet­tu­jen alu­ei­den ja Don­bas­sin opet­ta­jia koh­taan
  –   2022-09-19 10:59

  Raa­kaöl­jyn
  –   hin­ta Lon­toon ICE-pörs­sis­sä las­ki al­le 89 dol­la­rin
  –   2022-09-19 11:35
  –   No, ale­ne­va hin­ta tie­tään pump­pu­hin­to­jen nou­sua

  Joe Bi­den
  –   hy­myi­lee Eli­sa­bet II:n Jää­hy­väis­se­re­mo­ni­as­sa
  –   2022-09-19 11:43

  Ve­nä­läi­nen lää­keyh­tiö R-pharm
  –   on kes­keyt­tä­nyt Ast­ra­Ze­ne­ca-ro­kot­teen val­mis­tuk­sen vien­tiin
  –   ei ole ky­syn­tää maa­il­mal­la
  –   2022-09-19 11:52

  Puo­lan
  –   hal­li­tus jul­kai­see vää­ren­net­ty­jä vi­de­oi­ta ta­pah­tu­mis­ta ra­jal­la
  –   2022-09-19 12:49

  Uk­rai­na
  –   ei vas­tan­nut ky­sy­myk­siin bi­olo­gis­ten ja Tok­sii­ni­asei­den kiel­tä­mis­tä kos­ke­van yleis­so­pi­muk­sen so­pi­mus­val­ti­oi­den neu­voa-an­ta­vas­sa ko­kouk­ses­sa Ge­ne­ves­sä
  –   jot­ka kos­ki­vat vaa­ral­lis­ten bi­olo­gis­ten ai­nei­den koh­tuut­to­mia mää­riä va­ras­toin­tia ru­ton vas­tai­ses­sa ins­ti­tuu­tis­sa
  –   2022-09-19 13:08

  Yh­dys­val­lat
  –   ko­kouk­ses­sa Ge­ne­ves­sä so­pi­mus­val­ti­oi­den bi­olo­gis­ten ja Tok­sii­ni­asei­den kiel­tä­mis­tä (BTWC
  –   Ve­nä­jä on toi­mit­ta­nut asi­akir­jo­ja
  –   Pu­hum­me uk­rai­na­lai­sen yri­tyk­sen «Mo­tor Sich» pyyn­nös­tä turk­ki­lai­sel­le mie­hit­tä­mät­tö­mien il­ma-alus­ten val­mis­ta­jal­le «Bay­rak­tar Akin­ci» 15. jou­lu­kuu­ta 2021
  –   2022-09-19 13:36
  –   Turk­ki on luo­vut­ta­nut asi­akir­jo­ja Ve­nä­jäl­le

  Rans­kan
  –   ul­ko­mi­nis­te­ri
  –   ke­hot­ti Ve­nä­jää luo­maan tur­val­li­suus­vyö­hyk­keen NPP:n ym­pä­ril­le
  –   kut­sui ti­lan­net­ta kriit­ti­sek­si.
  –   2022-09-19 13:26
  –   Kas, kas. Mik­si­pä ei pu­hu­nut Uk­rai­nan «lail­li­sel­le hal­li­tuk­sel­le».

  Lav­rov
  –   to­te­si Rans­kal­le, et­tä Ki­ovan hal­lin­to al­tis­taa Eu­roo­pan ydin­ka­tast­ro­fin vaa­ral­le pom­mit­ta­mal­la NPP:tä.
  –   2022-09-19 14:57

  Sak­sa
  –   on toi­mit­ta­nut Uk­rai­nal­le kak­si Mars II MLR-ja 50 Din­go-pans­sa­ri­ajo­neu­voa
  –   2022-09-19 13:53
  –   Täs­sä käy­te­tään pro­xy­jä ko­kei­le­maan ke­pil­lä jää­tä

  Ger­man De­fen­se Mi­nist­ry
  –   will supp­ly Uk­rai­ne with four mo­re Pan­zer­hau­bit­ze self-pro­pel­led ho­wit­zers
  –   2022-09-19 15:29

  Kii­na­lai­set
  –   ovat en­sim­mäi­se­nä maa­il­mas­sa kloo­nan­neet Ark­ti­sen su­den
  –   en­sim­mäi­nen pen­tu syn­tyi ke­sä­kuus­sa
  –   toi­nen su­den­pen­tu syn­tyy seu­raa­vien 2 – 3 päi­vän ai­ka­na.
  –   2022-09-19 14:11
  –   It­se odo­tan ko­vas­ti Ve­nä­läis­ten yri­tyk­siä kloo­na­ta vil­la­mam­mut­ti 30’000 ta­kaa

  Ze­lens­ky
  –   al­le­kir­joit­ti ase­tuk­sen 15 so­ti­las­hal­lin­non pe­rus­ta­mi­ses­ta Kher­so­nin alu­een siir­to­kun­tiin
  –   joi­den alue on ol­lut Ve­nä­jän fe­de­raa­ti­on hal­lin­nas­sa maa­lis­kuus­ta läh­tien
  –   2022-09-19 14:41
  –   «Voit­toi­san» äk­ki-hyök­käyk­sen jäl­keen Uk­rai­nal­la on pai­nei­ta to­dis­taa saa­vut­ta­neen­sa voit­to­ja tai ra­ha­vir­rat eh­ty­vät

  Ve­nä­jän ul­ko­mi­nis­te­riö
  –   pro­tes­toi voi­mak­kaas­ti Ka­na­dal­le Ve­nä­jän Ot­ta­wan-suur­lä­he­tys­tön vä­li­koh­taus­ta
  –   2022-09-19 15:02
  –   Ar­ve­li­sin ky­sees­sä ole­van Ka­na­dan val­ti­on is­ku Ve­nä­jää vas­taan

  Chi­na Dai­ly
  –   USA käyt­tää Tai­wa­nia syöt­ti­nä pro­vo­soi­dak­seen Kii­naa
  –   uu­si la­ki mah­dol­lis­taa Was­hing­to­nin suo­ran so­ti­laal­li­sen tu­en saa­rel­le.

  2022-09-19 15:10

  Shang­hain yh­teis­työ­jär­jes­töl­le
  –   on «Vii­me päi­vi­nä on tul­lut usei­ta ha­ke­muk­sia.»
  –   2022-09-19 16:09

  Sak­san
  –   ta­lou­des­sa on taan­tu­ma, jo­ka pa­he­nee tal­vi­kuu­kau­si­na
  –   kes­kus­pank­ki Reu­ter­sin mu­kaan.
  –   2022-09-19 17:22

  Brit­ti­nai­nen
  –   ot­ti ko­tiin­sa uk­rai­na­lais­pa­ko­lai­sia ja yrit­tää nyt hää­tää hei­tä
  –   hän asut­ti ne­li­hen­ki­sen per­heen ja odot­ti, et­tä vie­raat vii­pyi­si­vät hä­nen luo­naan kor­kein­taan puo­li vuot­ta.
  –    Pa­ko­lai­set kui­ten­kin jäi­vät.
  –   hal­li­tus on lo­pet­ta­nut siir­to­lais­ten etuuk­sien mak­sa­mi­sen
  –   elin­kus­tan­nuk­set ovat nous­seet Bri­tan­ni­as­sa
  –   nyt ei pys­ty huo­leh­ti­maan kai­kis­ta
  –   2022-09-19 17:45
  –   Jo­ka ot­taa taa­tak­sen­sa, ot­taa myös mak­saak­sen­sa.

  Turk­ki­lais­pan­kit
  –   kiel­täy­tyi­vät yh­teis­työs­tä ve­nä­läis­ten Mir-kort­tien kans­sa
  –   Yh­dys­val­lat pai­nos­ti
  –   2022-09-19 18:10

  Mir-mak­su­jär­jes­tel­mä
  –   kom­men­toi turk­ki­lais­pank­kien pää­tös­tä hy­väk­syä kor­tit
  –   «Ul­ko­mai­set kump­pa­nit päät­tä­vät it­se ava­ta inf­rast­ruk­tuu­rin­sa Mir-kort­tien hy­väk­sy­mi­sek­si, nii­den vas­taa­not­to ja pal­ve­lu tie­tys­sä maas­sa riip­pu­vat it­se luot­to­lai­tos­ten ase­mas­ta»
  –   2022-09-19 18:33
  –   En­tä­pä sit­ten, kun Ve­nä­läi­set al­ka­vat mak­saa kii­na­lai­sil­la luot­to­kor­teil­la
  –   Täs­sä saat­taa ol­la yk­si syy, mik­si Turk­ki on so­pi­nut rup­la­poh­jai­sis­ta kaa­suos­tois­ta.

  Mek­si­ko
  –   7,4 mag­ni­tu­din maan­jä­ris­tys
  –   2022-09-19 19:15

  Kii­na
  –   luon­neh­ti yh­teis­työ­tä Val­ko­ve­nä­jän kans­sa
  –   «Val­ko-Ve­nä­jäl­lä on voi­ma­kas ja­lan­si­ja maa­il­mas­sa»
  –   Kii­nal­la on täl­lai­sen ta­son kump­pa­nuus vain kah­den muun maan kans­sa: Ve­nä­jän ja Pa­kis­ta­nin
  –   2022-09-19 19:30

  Eu­roo­pan ko­mis­sio
  –   jää­dyt­tää Un­ka­rin ra­hoi­tus EU:n bud­je­tis­ta jo­pa 7,5 mil­jar­dia eu­roa
  –   2022-09-18 17:06

  Val­ko­ve­nä­jäl­lä
  –   the­re are 7 thou­sand Be­la­ruk­sen rail­cars on the ter­ri­to­ry of Uk­rai­ne
  –   ja kol­me ve­tu­ria
  –   Uk­rai­na ei pa­lau­ta, kos­ka tar­vit­see nii­tä so­das­sa
  –   2022-09-18 17:27

  Me­li­to­pol
  –   Si­vii­le­jä kul­jet­ta­nut au­to rä­jäy­tet­tiin
  –   2022-09-18 18:00
  –   On­ko­han Me­li­to­pol Ve­nä­jäl­lä?

  In Ger­ma­ny
  –   they pro­mi­sed not to ta­ke so­le steps to sent tanks to Ki­ova
  –   tois­tai­sek­si yk­si­kään Ber­lii­nin kump­pa­neis­ta ei ole toi­mit­ta­nut Uk­rai­nal­le Län­si­mais­tyy­li­siä tais­te­lu­ajo­neu­vo­ja.
  –   «Em­me ha­lua ryh­tyä yk­sit­täi­siin toi­miin omal­ta osal­tam­me», hän sa­noi Fun­ken haas­tat­te­lus­sa.
  –   2022-09-18 18:28
  –   Me­ne si­nä en­sin, mi­nä tu­len sit­ten pe­räs­sä.
  –   Na­tol­la on tie­ten­kin tar­ve lait­taa Sak­sa en­sim­mäi­se­nä tu­leen: jos Sak­sa saa­daan tu­hot­tua, muu Eu­roop­pa an­ne­taan ho­pe­alau­ta­sel­la.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*