15 thoughts on “Päivän kuva: Herrat

  1. Haluaisin nähdä Kiinan vastaiset pakotteet. Peli siirtyisi uudelle tasolle.

   Venäjän pakotteet aiheuttavat energiapulan, inflaation ja muutamassa vuodessa nälänhädän.

   Kiinan pakotteilla saisi kaiken teknologian jumiin. Sitten mikään tietokone ei toimisi ja kaikista tavaroista tulisi pula. Kiina sattuu olemaan koko maailman tehdas.

 1. Suur­mies on ko­va it­se­ään koh­taan,
  vä­häi­nen mies toi­sia koh­taan.
      – Con­fu­sius

 2. 47

  Er­do­gan
     – ei aio ra­por­toi­da EU:lle osal­lis­tu­mi­ses­ta SCO:n huip­pu­ko­kouk­seen
     – Hän myös us­koo, et­tä Ve­nä­jän fe­de­raa­tio pyr­kii lo­pet­ta­maan Uk­rai­nan konf­lik­tin mah­dol­li­sim­man pi­an
  –    – 2022-09-20 04:35
  –   EU olet­taa ja pi­tää luon­nol­li­se­na, et­tä Turk­ki alis­tuu jon­kun toi­sen tah­toon ja ra­por­toi käs­ket­tä­es­sä.

  Un­ka­rin
     – Neu­vot­te­lut Eu­roo­pan ko­mis­si­on kans­sa on saa­tu on­nis­tu­nees­ti pää­tök­seen
  –    – 2022-09-20 04:41

  EU:n ul­ko­mi­nis­te­rit
     – New Yor­kis­sa kes­kus­te­li­vat so­ti­laal­li­sen avun ope­raa­ti­on pe­rus­ta­mi­ses­ta Uk­rai­nal­le
  –    – 2022-09-20 04:44

  Ukrainan val­ti­on
     – val­ti­on Ali­jää­mä vuon­na 2022 voi ylit­tää $ 30 mil­jar­dia
  –    – 2022-09-20 04:59

  Yh­dys­val­tain ener­gi­ami­nis­te­riö
     – myy vie­lä 10 mil­joo­naa bar­re­lia öl­jyä stra­te­gi­ses­ta re­ser­vis­tä
  –    – 2022-09-20 05:03

  Ame­rik­ka­lai­nen up­see­ri
     – val­voo Uk­rai­nan ase­voi­mien ken­raa­li­ma­ju­ri Dmit­ri Marc­hen­kon työ­tä
  –    – 2022-09-20 05:36

  Ir­lan­nin
     – asuk­kaat osoit­ti­vat miel­tään mo­nar­ki­aa vas­taan
     – heit­ti­vät jo­keen va­le­ar­kun, jos­sa oli teks­ti: «le­pää rau­has­sa, Brit­ti­läi­nen im­pe­riu­mi»
  –    – 2022-09-20 05:42

  Tur­kin suu­rin
     – Zi­raat-pank­ki jat­kaa yh­teis­työ­tä ve­nä­läi­sen Mir-kor­tin kans­sa
  –    – 2022-09-20 06:11

  Tur­kin
     – «Va­kif­bank» ja «Halk­bank» pal­ve­le­vat edel­leen «Mir» -kort­te­ja
  –    – 2022-09-20 09:20
     – Tar­koit­taa, että ame­rik­ka­lai­set oli­vat aset­ta­neet pa­kot­teet Tur­kin val­tion se­län ta­ka­na.

  Lä­hes 70 ih­mis­tä pi­dä­tet­tiin
     – Lon­toos­sa Eli­sa­bet II:n su­run ai­ka­na
  –    – 2022-09-20 06:15
     – Poh­jois-Ko­re­an maan­su­run ai­ka­na po­lii­si pa­hoin­pi­te­li ih­mi­siä, jo­tak ei­vät sur­reet riit­tä­väs­ti tai it­ki­vät te­koit­kua
     – poh­jois-Ko­re­as­sa po­lii­si pa­hoin­pi­te­li

  Uk­rai­na
     – vär­vää­vä lap­sia Kher­so­nin alu­een vä­häo­sai­sis­ta per­heis­tä suo­riin hyök­käyk­siin si­vii­le­jä vas­taan
  –    – 2022-09-20 06:55
     – WEF:in agen­dan mu­kaan köy­hiä on muu­ten­kin lii­kaa

  Puo­las­sa
     – uk­rai­na­lai­set työn­te­ki­jät me­ni­vät lak­koon
     – tyy­ty­mät­tö­miä työo­loi­hin
     – työ­nan­ta­ja koh­te­lee hei­tä eri ta­val­la kuin puo­la­lai­sia
     – uk­rai­na­lais­pa­ko­lai­set ker­to­vat va­lit­ta­neen­sa eh­dois­ta ja pal­kois­ta ai­em­min­kin, mut­ta joh­to erot­ti tyy­ty­mät­tö­mät vä­lit­tö­mäs­ti
     – töis­sä me­nee 10 – 15 tun­tia päi­väs­sä
     – mo­net vuo­rot teh­dään yöl­lä (säh­kön sääs­tä­mi­sek­si), mut­ta mak­se­taan nor­maa­li palk­ka
  –    – 2022-09-20 07:10

  Yh­dys­val­tain Eu­roo­pan ja Af­ri­kan il­ma­voi­mien ko­men­ta­ja ken­raa­li Ja­mes Hec­ker:
     – jos Val­koi­nen ta­lo hy­väk­syy pää­tök­sen toi­mit­taa Ki­oval­le F-16-hä­vit­tä­jiä, Uk­rai­na saa ne ai­kai­sin­taan pa­rin vuo­den ku­lut­tua
  –    – 2022-09-20 07:52
     – Ka­pi­noi­vat­ko ken­raa­lit Klaa­ni­pääl­li­kö Bi­de­niä vas­taan
     – Kuin­ka nyt käy ken­raa­li Ja­mes Hec­ker’in?
     – Pu­to­aa­ko hän pil­ven­piir­tä­jän ik­ku­nas­ta?
     – Seu­ran­taan

  Kii­nan ul­ko­mi­nis­te­ri:
     – Uu­den kyl­män so­dan al­ka­mi­nen Kii­nan ja Yh­dys­val­to­jen vä­lil­lä tu­lee ole­maan ka­tast­ro­fi pait­si näil­le kah­del­le maal­le, myös ko­ko maa­il­mal­le
     – Yh­dys­val­to­jen pi­täi­si vas­tus­taa «Tai­wa­nin it­se­näi­syyt­tä», jot­ta rau­ha ja va­kaus Tai­wa­nin­sal­mes­sa säi­lyi­si­vät.
  –    – 2022-09-20 08:00
     – Jul­ki­nen vas­tus­ta­mi­nen. Sel­keä käs­ky USA:lle

  Uk­rai­na
     – ja­koi Odes­sas­san lää­kä­reil­le sä­tei­lyä vas­tus­ta­via pil­le­rei­tä, ka­lium­jo­di­dia
  –    – 2022-09-20 08:03

  Mos­ko­van pörs­si
     – aloit­ti kau­pan­käyn­nin eu­rol­la
     – eu­ro «myr­kyl­li­se­nä» va­luut­ta­na ei he­rä­tä yk­si­tyis­ten si­joit­ta­jien tai suur­ten toi­mi­joi­den kiin­nos­tus­ta
     – eu­ro ei lii­ku, kun ote­taan huo­mi­oon kaa­su­toi­mi­tus­ten vä­he­ne­mi­nen Eu­roo­pas­sa.
  –    – 2022-09-20 08:12

  Mos­ko­van pörs­si
     – kes­keyt­tää kau­pan­käyn­nin Bri­tan­ni­an pun­nal­la
  –    – 2022-09-20 17:17

  EU
     – on hy­väk­sy­nyt pää­tök­sen myön­tää 5 mil­jar­dia eu­roa Uk­rai­nal­le
  –    – 2022-09-20 08:58

  Sak­sas­sa
     – yk­si­kään Ber­lii­nin kump­pa­neis­ta ei toi­mit­ta­nut Uk­rai­nal­le Län­si­mais­tyy­li­siä tais­te­lu­ajo­neu­vo­ja
     – Em­me ha­lua ol­la en­sim­mäi­nen
     – Sak­sa ja Slo­ve­nia vaih­ta­vat 28 m-55S-pans­sa­ri­vau­nua
     – 35 sak­sa­lai­seen kuor­ma-au­toon ja vii­si säi­li­öau­toa
  –    – 2022-09-20 09:02
     – Ra­ha ei enää kel­paa mak­suk­si edes Eu­roo­pan si­säi­ses­sä kau­pas­sa: ta­va­ra ta­va­ras­ta.

  Lu­kas­hen­ko
     – he ha­lu­avat luo­da uu­den Uk­rai­nan tän­ne Val­ko-Ve­nä­jäl­le
  –    – 2022-09-20 09:22

  Pu­tin
     – Ve­nä­jä on val­mis toi­mit­ta­maan EU:n sa­ta­miin ker­ty­neet lan­noit­teen­sa ke­hi­tys­mai­hin il­mai­sek­si
  –    – 2022-09-20 10:45

  Pu­tin
     – Ve­nä­jä ei ole saa­nut vas­taus­ta tar­jouk­seen toi­mit­taa lan­noit­tei­ta apua tar­vit­se­vil­le mail­le il­mai­sek­si
  –    – 2022-09-20 10:45

  Ve­nä­jän fe­de­raa­ti­on la­kiin
     – «so­ta­ti­la­la­ki»,
     – «lii­ke­kan­nal­le­pa­no»,
     – «so­ta-ai­ka»
     – «aseel­li­nen konf­lik­ti».
  –    – 2022-09-20 10:56

  Eu­ra­to­min
     – pe­rus­ta­mis­so­pi­mus­ta muu­te­taan
  –    – 2022-09-20 11:15

  Uk­rai­na
     – is now shel­ling the co­as­tal zo­ne of Ener­go­dar ne­ar the Za­po­ro­zhye NPP
  –    – 2022-09-20 11:47
     – ame­rik­ka­lai­nen unel­ma te­keil­lä
     – yri­te­tään­kö ydin­voi­ma­lan jääh­dy­tys­ve­si py­säyt­tää

  Uk­rai­na
     – tu­lit­ti Za­po­ro­zhy­en ydin­voi­ma­laa
     – vau­ri­oi­ta inf­rast­ruk­tuu­ril­le,
     – myös jääh­dy­tys­jär­jes­tel­mäs­sä
  –    – 2022-09-20 16:11

  Uk­rai­na
     – tu­lit­taa Kak­hovs­ka­jan ve­si­voi­ma­laa

  Puo­la va­rus­taa
     – maan itäo­san di­vi­si­oo­nan
     – Ab­rams-pans­sa­ri­vau­nuil­la
     – ja Apac­he-he­li­kop­te­reil­la
  –    – 2022-09-20 12:47

  Suo­mi
     – pyy­tää EU:ta suo­sit­te­le­maan ve­nä­läis­ten vii­su­mien pe­ruut­ta­mis­ta
  –    – 2022-09-20 13:22
     – Jos hän­tä on­nis­tuu hei­lut­ta­maan koi­raa, Sa­ma­ri­nin osak­keet nou­se­vat

  Sak­sa
     – kan­sal­lis­taa ener­gi­ayh­tiö Uni­pe­rin 21. syys­kuu­ta 2022
  –    – 2022-09-20 13:25

  Ro­ma­ni­alai­set
     – es­ti­vät Na­ton ka­lus­toa liik­ku­mas­ta ja
     – kansalaiset yrittävät es­tää so­ti­las­tu­ki­koh­dan ra­ken­ta­mi­sen**
     – be­to­ni­loh­koil­la sil­lan
  –    – 2022-09-20 13:27

  EU:n ta­lous mur­tuu,
     – jos se me­net­tää sa­maan ai­kaan Ve­nä­jän öl­jyn ja kaa­sun
  –    – 2022-09-20 13:38

  Na­ton
     – apu­lais­pää­sih­tee­ri Da­vid van WYL sa­noi, et­tä liit­tou­ma käyt­tää Uk­rai­nan konf­lik­tia mää­rit­tääk­seen mah­dol­li­suuk­sia
     – ot­taa käyt­töön kor­ke­aa tek­no­lo­gi­aa puo­lus­tuk­sen alal­la
  –    – 2022-09-20 13:41
     – Uk­rai­na on mah­ta­va ti­lai­suus ase­te­ol­li­suu­del­le

  Mac­ron
     – pyy­si pi­kai­ses­ti pu­he­lin­kes­kus­te­lua Pu­ti­nin kans­sa
  –    – 2022-09-20 14:34
     – vas­taa­ko Pu­tin pu­he­luun?

  Mac­ron
     – pyy­si pi­kai­ses­ti pu­he­lin­kes­kus­te­lua Pu­ti­nin kans­sa,
     – rans­ka­lais­me­di­at ker­to­vat
     – 2022-09-20 16:52

  Ruot­sin leh­dis­tö
     – sai kä­siin­sä sa­lai­sen ra­por­tin RAN­DIL­TA ame­rik­ka­lais­ten to­del­li­sis­ta ta­voit­teis­ta Uk­rai­nas­sa
     – Hei­dän pää­ta­voi­te on ja­kaa Eu­roop­pa,
     – eri­tyi­ses­ti sak­sa ja Ve­nä­jä.
  –    – 2022-09-20 15:01

  Er­do­gan
     – kä­vi kes­kus­te­lu­ja Ze­lens­kyin kans­sa
  –    – 2022-09-20 15:18

  Er­do­gan
     – kä­vi kes­kus­te­lu­ja Ze­lens­kyin kans­sa
     – Turk­ki ke­hot­taa kaik­kia mai­ta tu­ke­maan rau­ha­na­loit­tei­taan Uk­rai­nan konf­lik­tin rat­kai­se­mi­sek­si dip­lo­maat­ti­ses­ti
  –    – 2022-09-20 15:38

  Baš­ki­ri­an
     – ta­sa­val­las­sa mah­dol­lis­te­taan so­si­aa­lis­ten ver­kos­to­jen kaut­ta kai­kil­le ta­sa­val­lan asuk­kail­le suo­raan yh­teys alu­een joh­don kans­sa
  –    – 2022-09-20 15:35

  Maa­kaa­sun
     – vien­ti Ve­nä­jäl­tä Kii­naan ylit­ti elo­kuus­sa en­nä­tyk­sel­li­set 400 mil­joo­naa dol­la­ria
  –    – 2022-09-20 15:41

  Sc­holz
     – il­mai­si är­ty­myk­sen­sä Tur­kin ai­keis­ta pääs­tä Shang­hain yh­teis­työ­jär­jes­tön täys­jä­se­nek­si
  –    – 2022-09-20 16:56
     – Eu­roop­pa­lai­set ovat ko­vas­ti huo­lis­saan sii­tä, MI­TÄ MUUT TE­KE­VÄT

  Uk­rai­na
     – tu­lit­ti
     – Ma­ke­jev­kaa,
     – Do­nets­kia ja
     – Ya­si­no­va­tay­aa
  –    – 2022-09-20 17:26

  Eu­roo­pan ko­mis­sio
     – har­kit­see mah­dol­li­suut­ta sal­lia ve­nä­läi­sen ki­vi­hii­len kul­je­tus
  –    – 2022-09-20 17:31

  Uk­rai­na
     – kä­vi pu­he­lin­kes­kus­te­lun
     – Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin kan­sal­li­sen tur­val­li­suu­den neu­vo­nan­ta­jan Ja­cob Sul­li­va­nin kans­sa
  –    – 2022-09-20 17:33

  EU kes­kus­te­lee
     – ve­to-oi­keu­den pois­ta­mi­ses­ta Ve­nä­jä-pa­kot­teis­ta
  –    – 2022-09-20 17:47
     – Uk­rai­na tar­jo­aa mah­ta­van ti­lai­suu­den liit­to­val­ti­on pe­rus­ta­mi­sel­le

  Val­koi­nen ta­lo
     – Bi­den ei ota esil­le Ve­nä­jän sul­ke­mis­ta YK:n tur­val­li­suus­neu­vos­ton py­sy­vien jä­sen­ten jou­kos­ta
  –    – 2022-09-20 18:01

  Ser­bi­an pre­si­dent­ti:
     – Län­nen suh­teet Ve­nä­jän ja Kii­nan kans­sa huo­no­ne­vat
     – konf­lik­ti laa­je­nee maa­il­man­laa­jui­sek­si
     – kuu­kau­den tai kah­den pääs­tä
  –    – 2022-09-20 18:25

  Liet­tu­alai­set yri­tyk­set
     – sul­ke­vat ja vä­hen­tä­vät tuo­tan­toa
     – osa ta­va­rois­ta ka­to­aa kaup­po­jen hyl­lyil­tä lo­pul­li­ses­ti
     – Lak­kau­tuk­set koh­dis­tui­vat elin­tar­vi­ke- ja mei­je­ri­te­ol­li­suu­teen,
     – val­mis­ta­viin yri­tyk­siin
     – se­kä muo­vi­te­ol­li­suu­sy­ri­tyk­siin.
  –    – 2022-09-20 18:29

  Sc­holz
     – us­koo, et­tä en­si vuo­si voi ol­la vie­lä vai­ke­am­pi
  –    – 2022-09-20 18:53

  Sveit­si
     – on si­tou­tu­nut puo­lu­eet­to­maan ase­maan­sa ei­kä an­na so­ti­laal­lis­ta tu­kea yh­del­le­kään konf­lik­tin osa­puo­lel­le
     – Bern on tai­pu­vai­nen mel­ko laa­jaan tul­kin­taan puo­lu­eet­to­muu­des­ta
  –    – 2022-09-20 18:56
     – He­ti pe­rään va­ra­si oi­keu­den «mää­ri­tel­lä» ti­lan­ne­koh­tai­ses­ti mi­tä puo­lu­eet­to­muus tar­koit­taa.

  Bi­den
     – Lynn Tra­cyn Yh­dys­val­tain Ve­nä­jän -suur­lä­het­ti­lääk­si
  –    – 2022-09-20 19:03

 3. ⚡ BELTA Telegram ⚡
  –   Erikoisnumero

  Scholz
     – Saksa ansaitsee pysyvän paikan YK:n turvallisuusneuvostossa
  –    – 2022-09-21 04:30

  «Ukroboronprom»
     – ilmoitti ammustehtaan rakentamisesta Ukrainaan
  –    – 2022-09-21 05:03
     – Tuontiaseet naamioidaan Ukrainassa tehdyiksi huipputeknologisiksi aseiksi

  Nato-maiden
     – välien kärjistyneen sotilaalliseksi konfliktiksi
     – Sodan riski Turkin ja Kreikan välillä on ERITTÄIN suuri
     – Turkki ja Kreikka pysyvät liittolaisina vain paperilla
     – Tänään tilanne on jälleen kärjistynyt.
  –    – 2022-09-21 05:24

  Kazakstanin Kansanpankki
     – on väliaikaisesti Mir-järjestelmän korttien palvelun Pankkiautomaateissaan
  –    – 2022-09-21 05:35

  «Apua ei tule»
     – USA kieltäytyi lisäämästä kaasuntuotantoa Eurooppaan
  –    – 2022-09-21 05:40

  Putin
     – ilmoitti osittaisesta liikekannallepanosta Venäjän federaatiossa
  –    – 2022-09-21 05:58

  Putin
     – pitää puheen Donbassissa
  –    – 2022-09-21 06:01

  Putin
     – Lännen tavoite on heikentää, jakaa ja tuhota Venäjä
     – he sanovat suoraan, että vuosi 1991 pystyi jakamaan Neuvostoliiton, ja nyt on Venäjän vuoro
  –    – 2022-09-21 06:03
     – Samarkandista haettiin Kiinan tuki

  Putin
     – ilmoitti osittaisesta liikekannallepanosta Venäjän federaatiossa
  –    – 2022-09-21 06:08

  Putin
     – hallitusta ja puolustusministeriötä on ohjeistettu selvittämään Donbassin vapaaehtoisten ja miliisien oikeudellinen asema mahdollisimman pian
     – Sen pitäisi olla sama kuin tavallisilla venäläisillä varusmiehillä
  –    – 2022-09-21 06:08

  Putin
     – vaatii kiinnittämään erityistä huomiota Donbassin vapaaehtoisille ja miliiseille toimitettaviin tarvikkeisiin
  –    – 2022-09-21 06:08

  Shoigu
     – 1) Sotilashenkilöstö suorittaa suuren ja vaikean taistelutyönsä kunnialla;
     – 2) Tänään emme taistele niinkään Ukrainan vaan lännen kanssa;
     – 3) Kaikki asetyypit, mukaan lukien ydinasevoimat, suorittavat tehtävänsä;
     – 4) Ukrainan tappiot oli yli 100 tuhatta ihmistä kuoli ja haavoittui;
     – 5) ️Venäjän federaation tappiot ovat 5’937 kuollutta;
     – 6) Ne, jotka ovat palvelleet, joilla on sotilaallinen kirjanpidon erikoisuus ja taistelukokemus, ovat osittaisen liikekannallepanon alaisia. Ei ole kysymys opiskelijoiden mobilisoinnista Venäjän federaatiossa.
     – 7) Shoigun mukaan koko Naton satelliittiryhmittymä toimii Venäjää vastaan.
     – 8) Läntinen johto istuu itse asiassa Kiovassa, joka johtaa operaatioita, Shoigu sanoi.
  –    – 2022-09-21 06:35

  Shoigu matkalla
     – Venäjän erikoisoperaatioon suojaamaan Donbassiin:
     – 1) heidän armeijansa aikana on suuri ja vaikea taistelutyö,
     – 2) sotilashenkilöstö suorittaa sen kunnialla;
     – 3) ️tänään taistelemme ei niinkään Ukrainan kuin lännen kanssa;
     – 4) 300 tuhatta reserviläistä kutsutaan paikalle osittaisen liikekannallepanon aikana
     – 5) Kaikkia asevelvollisuuden suorittavia ei lähetetä erikoisoperaatioalueelle
     – 6) Osana liikekannallepanoa noin prosentti liikekannallepanoresurssista tulee olemaan mukana
  –    – 2022-09-21 06:42

  Shoigu
     – nimesi liikekannallepanon päätavoitteet:
     – 8) Taistelulinja erikoisoperaatioalueella on yli 1000 kilometriä, sitä on valvottava, Venäjän puolustusministeri sanoi.
     – 9) «Kaikki tämä on vahvistettava, meidän on valvottava näitä alueita. Tähän tarvitaan ensisijaisesti mobilisoituja tapahtumia.»
  –    – 2022-09-21 06:42

  Saksan
     – varakansleri kutsui Venäjän osittaista liikekannallepanoa «vääräksi askeleeksi»
     – Berliinissä keskustellaan vastauksesta
  –    – 2022-09-21 06:52

  Shoigu
     – He yrittävät salata länsimaiden Ukrainalle toimittamien aseiden määrän
     – Laajalle piirille tämä voi olla salaisuus, mutta meille se ei ole.
     – Lännen iskut siilikohteisiin ovat täysin hallittuja, tarkoituksellisia ja lännen valvomia.
     – He iskivät sairaaloihin ja ihmisten joukkokokoontumispaikkoihin.
  –    – 2022-09-21 07:08

  Venäjän ja Valko-Venäjän
     – turvallisuusneuvotteluja käydään Moskovassa
  –    – 2022-09-21 08:14

  Dniprossa
     – yksi keskuskaduista nimettiin uudelleen Stepan Banderan kunniaksi
  –    – 2022-09-21 08:38
     – Banderan rinnalla Ukraina seisoo tai kaatuu

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*