16 thoughts on “Päivän kuva

  1. Putin on lisäksi sanonut ettei Neuvostoliitto ollut mikään valtio vaan Bolsevikkien miehityshallinto. WWI:n lopulla Saksa salakuljetti Bolsevikki johtaja Vladimir Lenininin Venäjälle tekemään myyräntyötään hajoittamaan Tsaarin hallinnon ja heikentämään näin Venäjän kykyä käydä sotaa Saksaa vastaan. Niinpä kun Lokakuun vallankumous tapahtui ja Lenin nousi valtaan solmi se 3.3. 1918 Brest-Litokovsissa erillisrauhan Saksan kanssa, joka oli sille edullinen Neuvosto-Venäjän sisäisen sekamelskan takia.

 1. Kii­na­lai­set jou­kot saa­pu­vat en­ti­sen Uk­rai­nan alu­eel­le.
  –   Chi­ne­se Mi­li­ta­ry Con­voy En­ters Uk­rai­ne From Rus­sia! Emer­gen­cy Alert! Chi­ne­se Troops Are Now En­te­ring Uk­rai­ne
  –   https://archive.is/0c0Le

  You­tu­ben hy­väk­sy­mä vi­deo
  –   Vai­kut­taa pe­lot­te­lu-pro­pa­gan­dal­ta.
  –   Löy­tyy­kö Ve­nä­jän tai Kii­nan vah­vis­tus väit­teel­le.

 2. Kanada hakee vartijoita korona-leireille vangittuja varten.
  –   Canada Seeking Covid Patient Guards

  Malli-WEF
  –   Tässä Suomenkin terveydenhoidon tulevaisuus,
  –   ratkaisu hoitajapulaan.

  Samaa mallia voidaan soveltaa kaikkeen julkisesti rahoitettuun toimintaan.
  –   Poliisipulan takia värvätään kadulta henkilöitä, annetaan heille aseet, ja käsketään rauhoittamaan mielenosoittajat.
  –   Valtio antaa suojan oikeudenkäyntejä vastaan.

 3. Zuckenberg peitti kavallusten jäljet kirjaamalla $71 billion tappiot Metaversestä.
  –   zuckerberg-71-billion-wealth-wipeout

  Zuckenberg on käyttänyt Facebookin rahoja kuin omiaan.

  Tulemme näkemään lähitulevaisuudessa suuria «alaskirjauksia», jotka ovat vain rikollisen toiminnan peittelyä,
  –   Uniper on yksi näistä.

 4. Tänään se sitten tapahtui; löysin vaihtoehtoisten medioden puolelta ylilaudan lisäksi toisen paikan jossa vielä on niin tyhmää väkeä että he todella kuvittelevat persujen olevan vaihtoehto hallituksen ajamalla politiikalle murkut.org:n listoillakin olevan PT-Median. Tämä usko persuihin ja kaikkien muiden vaihtoehtojen haukkuminen ryssiksi tai putinisteiksi näkyy kaikista parhaiten tämän gallupin keskustelukentässä:
  https://pt-media.org/2022/09/20/syksyn-vaaligallup-mita-puoluetta-aiot-aanestaa-ensi-eduskuntavaaleissa/
  Voiko näitä persulampaita herättää mitenkään?

  PS. Miksi helvetissä tuo PT-media on tuolla murkut.org:n listoilla joka on käsittääkseni tarkoitettu vaihtoehtomedioiden uutisten listaukseen? Esim. NATO”keskustelun” osalta kyseinen sivusto ei ole poikkennut mitenkään valtamediasta uutisointista varsinkaan uutisten kommenttikenttien osalta.

 5. Ja juuri valkoiset naiset äänestävät pedofiilia Joe Bidenia vaikka tietävät tämän olevan pedofili. Paskat valkoiset naiset mistään lapsista, perheestä ja Jumalasta välittävät. Pelkkiä mädättäjiä, vihollisia ja pettureita, varsinkin Suomessa.

 6. ⚡ BELTA 29 ⚡

  Pe­op­le’s Bank of Ka­zakhs­tan
  –   on vä­li­ai­kai­ses­ti kes­keyt­tä­nyt mir-jär­jes­tel­män kort­tien pal­ve­lun Pank­ki­au­to­maa­teis­saan

  Ka­zaks­ta­ni­lai­nen Ha­lyk-pank­ki
  –   jat­kaa Mir-kort­tien huol­toa, mut­ta kä­tei­sen nos­ta­mi­nen ei on­nis­tu

  Fi­nans­si­alan kes­kus­jär­jes­tö
  –   ker­toi, et­tä ra­joi­tuk­set kä­tei­sen liik­keel­le­las­kuun pan­kin pank­ki­au­to­maa­teil­la ovat ol­leet voi­mas­sa ke­vääs­tä läh­tien.
  –   2022-09-21 09:01
  –   On­gel­ma on sii­nä, et­tä kun lä­hes kaik­ki ovat kiel­tä­neet ve­nä­läi­sil­tä tu­ris­teil­ta kä­tei­sen, nos­to­pai­neet kes­kit­ty­vät joi­hin­kin pien­pank­kei­hin ja ne ei­vät kes­tä tä­tä.

  Kii­na
  –   us­koo Eu­roo­pan kär­si­vän eni­ten Uk­rai­nan konf­lik­tis­ta
  –   Chi­na Dai­ly
  –   Ko­ko EU hä­vi­ää eni­ten riip­pu­mat­ta sii­tä, mi­ten Ve­nä­jän ja Uk­rai­nan vä­li­nen konf­lik­ti päät­tyy
  –   Seu­rauk­set EU-mail­le tu­le­vat ole­maan pait­si ta­lou­den ja hy­vin­voin­nin, myös ge­opo­li­tii­kan kan­nal­ta
  –   Kaik­ki Eu­roo­pan yri­tyk­set tul­la po­liit­ti­sek­si voi­mak­si, jo­ka pys­tyy pi­tä­mään etäi­syyt­tä Yh­dys­val­toi­hin
  –   2022-09-21 09:04

  Ve­nä­jän ja Val­ko-Ve­nä­jän
  –   tur­val­li­suus­neu­vot­te­lu­ja käy­dään Mos­ko­vas­sa
  –   2022-09-21 09:31

  Mac­ron
  –   sa­noi ole­van­sa val­mis jat­ka­maan vuo­ro­pu­he­lua Ve­nä­jän kans­sa Uk­rai­nas­ta
  –   2022-09-21 09:36
  –   Pu­ti­nin voi pet­tää vain ker­ran ja Mac­ron on käyt­tä­nyt tä­män kort­tin­sa.

  Itä­val­lan
  –   suu­rin sa­no­ma­leh­ti «Kro­ne»:
  –   Am­nes­ty In­ter­na­ti­onal ei voi vah­vis­taa Tie­to­ja väi­te­tyis­tä so­ta­ri­kok­sis­ta
  –   2022-09-21 10:08

  Yh­dys­val­lat
  –   pi­tää uk­rai­na­lai­sia kor­vat­ta­va­na ma­te­ri­aa­li­na
  –   nat­sis­mi ku­kois­taa Uk­rai­nas­sa
  –   kaik­ki teh­dään Was­hing­to­nin käs­kys­tä
  –   Ame­rik­ka­lai­set sa­tel­lii­tit toi­mi­vat so­ti­la­so­pe­raa­ti­ois­sa,
  –   ame­rik­ka­lai­set ra­ke­tit,
  –   ame­rik­ka­lai­set kou­lut­ta­jat,
  –   ame­rik­ka­lai­set Tyk­ki­mie­het
  –   2022-09-21 10:18

  Liet­tua
  –   nos­taa val­mius­ta­soa no­pe­an toi­min­nan jou­kois­sa
  –   2022-09-21 10:26

  Val­ko-Ve­nä­jä
  –   ei näe po­liit­ti­sia rat­kai­su­ja Uk­rai­na konf­lik­tin rat­kai­se­mi­sek­si
  –   2022-09-21 11:07

  Mur­mans­kin ja Mos­ko­van
  –   vä­li­nen mat­kus­ta­ja­ju­na suis­tui rai­teil­ta Mur­mans­kin alu­eel­la
  –   2022-09-21 11:15
  –   Oli­vat­ko suo­ma­lai­set kau­ko­par­ti­omie­het asi­al­la?

  Uk­rai­na
  –   vau­ri­oit­ti yh­tä ydin­voi­ma­lan pro­ses­si­ve­si­jär­jes­tel­män put­kis­ta
  –   2022-09-21 11:34
  –   USA:n tu­li­tuk­set Uk­rai­nas­sa lä­he­ne­vät ta­voi­tet­ta: ydin­ka­tast­ro­fi Eu­roo­pan sy­dä­mes­sä.

  Xi Jin­ping
  –   ke­hot­ti Kii­nan ar­mei­jaa val­mis­tau­tu­maan to­del­li­siin tais­te­lui­hin
  –   2022-09-21 12:02

  Sak­sa
  –   jää­dyt­ti ve­nä­läis­ten omai­suut­ta yli 4,8 mil­jar­din eu­ron ar­vos­ta syys­kuun 16. päi­väs­tä läh­tien.
  –   2022-09-21 12:08
  –   Kan­sal­lis­so­si­ali­soin­ti jat­kuu …

  Val­koi­nen ta­lo
  –   Yh­dys­val­lat ot­taa Pu­ti­nin pu­heet ydi­na­seis­ta va­ka­vas­ti
  –   2022-09-21 12:31

  Yh­dys­val­lat
  –   toi­mit­taa mi­li­tan­teil­le asei­ta ja lääk­kei­tä
  –   Syy­ri­as­sa ja Uk­rai­nas­sa
  –   2022-09-21 12:38

  Val­ko-Ve­nä­jä
  –   Jos meil­lä oli­si toi­nen joh­ta­ja, Val­ko-Ve­nä­jä ei oli­si vält­ty­nyt ne­ga­tii­vi­sel­ta ske­naa­ri­ol­ta, ku­ten kä­vi Uk­rai­nan koh­dal­la
  –   2022-09-21 12:44

  Brys­se­lis­sä
  –   jär­jes­te­tään mie­le­no­soi­tus hin­nan­ko­ro­tuk­sia vas­taan
  –   po­lii­sin mu­kaan yli 10’000 ih­mis­tä
  –   2022-09-21 13:06

  Tur­kin
  –   pre­si­den­tin­vaa­lit saa­te­taan pi­tää 14. tou­ko­kuu­ta 2023
  –   2022-09-21 13:22

  Na­ton pää­sih­tee­ri:
  –   Uk­rai­nan konf­lik­tin pi­täi­si päät­tyä neu­vot­te­lu­pöy­tään
  –   ha­lu­aa kui­ten­kin aut­taa Ki­ovaa var­mis­ta­maan «hy­vät neu­vot­te­lu­ase­mat»
  –   NA­TO-maat ai­ko­vat li­sä­tä pai­net­ta Ve­nä­jää koh­taan ja aset­taa uu­sia pa­kot­tei­ta;
  –   NA­TO-maat neu­vot­te­le­vat ak­tii­vi­ses­ti so­ta­te­ol­li­suus­komp­lek­sien yri­tys­ten kans­sa li­sä­täk­seen ase­toi­mi­tuk­sia it­sel­leen ja Ki­oval­le;
  –   NA­TO ei hae vas­tak­kai­na­set­te­lua Ve­nä­jän kans­sa ei­kä tur­vau­du hol­tit­to­maan ydi­na­se­re­to­riik­kaan.
  –   2022-09-21 13:42

  Rans­ka­lai­nen kan­sa­ne­dus­ta­ja
  –   va­roit­ti Ve­nä­jän vas­tais­ten pa­kot­tei­den li­sää­mi­ses­tä ja kan­nat­ti vuo­ro­pu­he­lua
  –   Eric Sci­ot­ti
  –   teh­dä kaik­ken­sa, jot­ta ti­lan­ne ei es­ka­loi­tui­si
  –   2022-09-21 14:09

  Yh­dys­val­lat
  –   pri­ori­soi vain omia etu­jaan, ei­kä ha­lua hy­väk­syä si­tä, et­tä muil­la mail­la on oi­keus toi­mia it­se­näi­ses­ti
  –   Ira­nin pre­si­dent­ti Eb­ra­him Rai­si
  –   2022-09-21 14:27

  Lav­rov
  –   ta­paa IA­EA:n pääl­lik­kö Gros­sin
  –   2022-09-21 14:33

  Bi­den
  –   Yh­dys­val­lat ha­lu­aa lo­pun Uk­rai­nan konf­lik­til­le
  –   te­kee tii­vis­tä yh­teis­työ­tä liit­to­lais­ten­sa kans­sa es­tääk­seen Ve­nä­jän mah­dol­li­sen hyök­käyk­sen Na­ton alu­eel­le, Bi­den sa­noi
  –   Län­si­maat jat­ka­vat so­li­daa­ri­suu­den osoit­ta­mis­ta Uk­rai­nal­le ja vas­tus­ta­vat Ve­nä­jän eri­tyis­tä so­ti­la­so­pe­raa­ti­ota
  –   2022-09-21 15:20
  –   On­ko na­ton so­pi­muk­ses­sa edes mai­nin­taa puut­tu­mi­ses­ta ul­ko­puo­lis­ten mai­den su­ve­ree­nei­hin pää­tök­siin tai tois­ten val­ti­oi­den so­tiin?
  –   vai on­ko tä­mä vain yk­si uu­si sään­tö

  Yh­dys­val­lat
  –   on sa­maa miel­tä sii­tä, et­tä ydin­so­taa ei voi voit­taa ei­kä si­tä saa kos­kaan pääs­tää val­loil­leen
  –   2022-09-21 15:37

  Yh­dys­val­lat
  –   ei et­si konf­lik­tia Kii­nan kans­sa, Bi­den sa­noi
  –   2022-09-21 15:44

  Bi­den
  –   sa­noi Yh­dys­val­to­jen tu­ke­van «yh­den Kii­nan» po­li­tiik­kaa
  –   2022-09-21 16:02

  Yh­dys­val­lois­sa
  –   pu­hu­taan Bi­de­nin syr­jäyt­tä­mi­ses­tä Kii­na-lau­sun­non jäl­keen
  –   lau­sun­nol­la Bi­den muut­ti dra­maat­ti­ses­ti maan pit­kän ai­ka­vä­lin kurs­sin kan­sain­vä­li­sel­lä aree­nal­la
  –   2022-09-21 16:12

  Za­po­ro­zhye NPP ydin­voi­ma­lan
  –   jääh­dy­tys­jär­jes­tel­mä häi­riin­tyi Uk­rai­nan ase­voi­mien pom­mi­tus­ten vuok­si
  –   2022-09-21 16:30
  –   Mi­tä si­tä jääh­dyt­tä­mään! Ydin­läm­pö: no­pein ta­pa saa­da läm­mit­tää Eu­roop­pa tal­vel­la

  Sak­sa­lai­set
  –   ei­vät tu­hoa neu­vos­to­mo­nu­ment­te­ja.
  –   mei­dän on myön­net­tä­vä — pi­dit­pä sii­tä tai et — et­tä Neu­vos­to­liit­to va­paut­ti Sak­san nat­sis­mis­ta
  –   DDR:ssä kas­va­nut his­to­ri­oit­si­ja Il­ko-Sas­ha Ko­val­tshuk
  –   2022-09-21 17:09

  Lav­rov:
  –   Kuu­lem­me ha­ja­nai­sia sig­naa­le­ja Yh­dys­val­tain hal­lin­nol­ta ja hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti Bi­de­nil­tä vuo­ro­pu­he­lun aloit­ta­mi­ses­ta
  –   mut­ta mi­tä nii­den sa­no­jen ta­ka­na on, ei ole vie­lä sel­vää
  –   2022-09-21 17:24

  Lav­rov:
  –   kaik­ki Uk­rai­nan eri­koi­so­pe­raa­ti­on ta­voit­teet täyt­ty­vät, vaik­ka se kes­täi­si kuin­ka kau­an
  –   kol­lek­tii­vi­nen Län­si pyr­kii avoi­mes­ti ku­kis­ta­maan Ve­nä­jän «tais­te­lu­ken­täl­lä» Uk­rai­nas­sa
  –   NA­TO-mai­den asei­ta käy­te­tään si­vii­lien tap­pa­mi­seen Ve­nä­jän Uk­rai­nan lä­hi­alu­eil­la
  –   2022-09-21 17:27
  –   Täs­sä on mie­len­kiin­toi­nen (frak­taa­li­nen) yh­teys USA:n vaa­lien, joi­hin ei saa pääs­tää ter­ro­ris­ti­sia re­pub­li­kaa­ne­ja ja Don­bas­sin Ve­nä­jään liit­ty­mis-ää­nes­tyk­sen, jon­ka ää­nes­tä­jät pi­tää ta­paa en­nen vaa­le­ja, vä­lil­lä.
  –   Vaa­lit voi­tet­ta­va hin­nal­la mil­lä hy­vän­sä, vaik­ka sit­ten tap­pa­mal­la si­vii­lit ja re­pub­li­kaa­nit
  –   Vaa­leis­ta on tul­lut ih­mi­sen luon­nol­li­sen käyt­täy­ty­mi­sen: so­ti­mi­sen, aree­na. So­tia aloi­tel­laan ja lo­pe­tel­laan sen mu­kaan mi­tä gal­lu­pit näyt­tä­vät
  –   Lop­pu­pe­lis­sä so­ti­mi­nen on ih­mis­luon­nol­le yh­tä luon­nol­lis­ta kuin pas­kal­la käyn­ti
  –   Kuun­nel­kaa vaik­ka­pa suo­ma­lais­ten hur­me­hen­ki­siä pu­hei­ta Uk­rai­nas­ta

 7. http://www.spartacus-saatio.fi/p/allekirjoita-vetoomus-kurdistanin.html

  ”PKK:n taistelu ISISia vastaan on ollut hyödyksi terrorismin vastaisissa pyrkimyksissä Irakissa ja Syyriassa. Irakissa PKK on ollut mukana puolustamassa ja vapauttamassa sellaisia alueita, kuten Makhmour, Sinjar ja Kirkuk. Näin myös Kobanêssa ja muualla Pohjois-Syyriassa. Elokuussa 2014 muodostettiin humanitäärinen käytävä kymmenien tuhansien jesidien pelastamiseksi, jotka olivat jääneet ISISin loukkuun Sinjarin vuoristoon. PKK oli pääroolissa tämän humanitäärisen käytävän luomisessa.”

  https://www.crwflags.com/fotw/images/k/krd%7Dpkk.gif

  https://cdn-live.foreignaffairs.com/sites/default/files/styles/_webp_large_1x/public/public-assets/images/articles/2015/11/23/pkk1998_rtxhjme.jpg.webp

  http://www.1uptravel.com/flag/images/k/krd%7Dpkk1.gif

  https://www.fahnen-nostalgieshop.de/fotw/images/k/krd%7Dpkk2.gif

  https://www.groundreport.com/wp-content/uploads/archived/01209141430_ARTICLE_IMAGE_66272540_f3b321c15djpg.jpg

  ”PKK on saanut mobilisoitua miljoonia kurdeja ajamaan itsemääräämisoikeutta.”

  ”PKK on myös se taho, joka tukee ja ajaa naisten vapautta osana Lähi-idän demokraattisia yhteiskunnallisia strategioita.”

  ”Kurdeja vastaan on hyökätty niin erilaisilla syrjinnän muodoilla kuin sotilaallisestikin. Tämä on mahdollistanut sananvapauden kaventamisen ja kansalaisoikeuksien poistamisen.”

  ”Poliittisia johtajia, parlamentaarisia edustajia, vaaleilla valittuja pormestareita ja kriittisiä toimittajia on vangittu terrorismisyytöksiä tekosyynä käyttäen. Tämä kaikki on johtanut siihen, että laajan epätasa-arvon olemassaolo on sivuutettu, eikä sen esille tuominen ole ollut mahdollista. Viralliset tahot ovat selittäneet sotatilan jatkumisen syyksi tälle. Siten myös Euroopan unionia on käytetty tehokkaasti hyväksi autoritääristen hallintojen hyökkäystoimien valkopesussa.”

  https://www.britannica.com/topic/Kurdistan-Workers-Party

  ”the Kurds of Turkey received unsympathetic treatment at the hands of the government” ”Turkey continued to target the PKK periodically and maintained an active military presence in northwestern Syria”

  https://www.youtube.com/watch?v=IpA6rnKcCA8

  May 8, 2022 ”BAKUR: Inside the PKK – FULL DOCUMENTARY | Kurdish Militants” ”the lives of guerrilla fighters including the training and graduation of new recruits, their justice system and the progressive philosophies that guide them”

  ”Inside the PKK is the worlds first documentary made with inside access to the Kurdish separatist group, who are considered a terrorist organisation by Turkey, the US and NATO.”

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*