11 thoughts on “Päivän kuva: Rothschild

 1. https://vk.com/wall361180568_104328?reply=104333

  ”Siivotaan kaikki kansan- ja luokkaviholliset puolueesta pois jotka niskuroivat politbyroota vastaan, eläköön generallisitar toveri Li. Jatkamme Maon, Kim il Sungin, Putinin ja Pol Potin sekä keisari Bokassa I viitoittamalla tiellä kohti lopullista kirkastettua korkeinta vallankumouksellista voittoa.”

 2. Laittoman Lehdenkin levittämän myytin mukaan maailmaa ja yhteiskuntaa hallitsevat ”älykkäät”, mikä ei pidä ollenkaan paikkaansa, vaan he ovat yksinkertaisesti rikollisia, jotka eivät karta mitään keinoja saadakseen valtaa, ovat täysin moraalittomia ja itsekkäitä ihmisiä. Siinä kaikki.

  1. To­del­li­nen hal­lit­si­ja on ai­na nä­ky­mä­tön.
   –   Tä­män nä­kö­kul­man esit­tä­vät kaik­ki maa­il­man suu­ret us­kon­not.
   –   Olet­ko it­se näh­nyt Ju­ma­laa tai Al­la­hia? ja mil­lai­sek­si ar­vi­oi­sit HEi­dän älyk­kyy­ten­sä.
   –   Älyl­lä mi­ta­ten Ju­ma­la on kol­lek­tii­vi­nen älyk­kyys, jon­ka älyn mää­rä on kaik­kien hä­neen us­ko­vien älyn sum­ma.
   –   Ne jot­ka ei­vät us­ko Ju­ma­laan yrit­tä­vät tu­ho­ta ju­ma­luu­den tul­lak­seen it­se kes­ki­mää­rin älyk­kääm­mäk­si ih­mis­ten jou­kos­sa (ja si­ten hal­li­tak­seen noi­ta vä­hä-älyi­sem­piä rauk­ko­ja).

   Täs­tä­pä on sit­ten hy­vä hy­pä­tä kol­lek­tii­vi­sen älyk­kyy­den tee­maan:
   –   Jos maa­il­mas­sa on ole­mas­sa vain yk­si ih­mi­nen ja hä­nen seu­rak­seen tuo­daan toi­nen, vä­hä-älyi­sem­pi ih­mi­nen, niin nou­see­ko vai­ko las­kee­ko maa­il­man ih­mis­ten ko­ko­nai­sä­lyk­kyys?
   –   1) LAS­KEE, kos­ka kes­ki­mää­räi­nen älyk­kyys on nyt pie­nem­pi kuin en­nen.
   –   2) NOU­SEE, kos­ka tuo vä­hem­pi-älyi­nen hen­ki­lö voi tuo­da maa­il­maan sel­lai­sen aja­tuk­sen, jo­ta enem­pi-älyi­nen ei oli­si kos­kaan tul­lut aja­tel­leek­si, eli maa­il­mas­sa on käy­tet­tä­vis­sä enem­män älyä kuin al­ku­ti­lan­tees­sa oli.

 3. Olen nähnyt tuon joskus FB:ssä kuvatekstillä ”I own you bitch”. Eli Rotschild tökkää nykyistä kuningas Kaarle III:a rintaan vähän kuin omistaisi tämän. Minun kartanoni, minun autoni, minun marionettini…Ei mennyt montakaan vuotta, kun Yhdistynyt Kuningaskunta erosi Rotschildien EU:sta.

 4. EY:n tuomioistuin, The European Court of Justice (ECJ), on kieltänyt datan tallentamisen ilman erityistä syytä
  –   Blanket data retention is illegal in Germany – and thus in the whole EU?

  On kuitenkin huomattava, että EU:ssa ei mitään päätetä ilman BigDatan nimenomaista lupaa, ei edes tuomioistuimissa.
  –   Niinpä on kysyttävä: mitä BigData hyötyy päätöksestä?
  –   Minä vastaan: tällä päätöksellä saadaan pienet kilpailijat pois markkinoilta.
  –   Deutsche Telekom and SpaceNet ovat pikkutekijöitä.
  –   BigData reitittää kuitenkin datan usean eri valtion kautta ja tallentaa sen niihin kaikkiin (jolloin varmuuskopiotkin on hajautettu).

  BigDatan tyrannia ei paikallisilta lainsäätäjiltä kysele tekemisistään.

 5. Kyllä nuo molemmat kallonmuotojen puolesta näyttävät kasaarien jälkeläisiltä. Tai niiden ja juutalaisten jälkeläisiltä.

 6. 44

  Ve­nä­jä
     – on kir­jan­nut yli 615 tu­hat­ta trol­laus-vies­tiä osit­tai­sen lii­ke­kan­nal­le­pa­non me­net­te­lys­tä yh­den päi­vän ai­ka­na
  –    – 2022-09-22 04:48

  Kii­nan
     – ul­ko­mi­nis­te­ri Wang Yi: ku­kaan ei voi riis­tää Ve­nä­jäl­tä sen tär­ke­ää roo­lia YK:ssa
  –    – 2022-09-22 04:55

  Sc­holz
     – Sak­sa ai­koo teh­dä kaik­ken­sa es­tääk­seen Uk­rai­nan konf­lik­tin kär­jis­ty­mi­sen Ve­nä­jän ja Na­ton vä­lil­lä
  –    – 2022-09-22 05:02

  Er­do­gan
     – ha­lu­aa os­taa kaa­sua Yh­dys­val­lois­ta edul­li­sem­min eh­doin ja toi­mit­taa si­tä alu­een muil­le mail­le
  –    – 2022-09-22 05:17
     – Turk­ki on kaa­su­put­kien «ris­tey­sa­se­ma» ja erit­täin tär­ke­äs­sä ase­mas­sa tä­män suh­teen.
     – Ase­man­sa Turk­ki saa­vut­ti, kun na­to-eu kiel­si [Ro­ma­ni­aa] te­ke­mäs­tä kaa­su­put­ki­so­pi­mus­ta Ve­nä­jän kans­sa

  Truss
     – «ku­kaan ei uh­kaa Ve­nä­jää»
     – «Uu­sia asei­ta Bri­tan­ni­as­ta, mu­kaan lu­kien MLRS, saa­puu Uk­rai­naan sa­mal­la kun pu­hun»
  –    – 2022-09-22 05:25

  Ze­lens­kyn
     – «rau­han kaa­va» vii­des­tä koh­das­ta
     – ran­gais­tus,
     – elä­män suo­je­lu,
     – pa­laut­ta­mi­nen ja
     – tur­val­li­suu­den ta­kaa­mi­nen se­kä
     – päät­tä­väi­syys
     – Hän vaa­ti myös, et­tä Ve­nä­jäl­tä vie­dään ve­to-oi­keus maa­il­man­jär­jes­tön tur­val­li­suus­neu­vos­tos­sa.
  –    – 2022-09-22 05:34

  Uk­rai­nan pa­ko­lai­set
     – Puo­las­sa jou­tu­vat mak­sa­maan ve­ro­ja tu­lois­ta, jot­ka he saa­vat Uk­rai­nas­ta
  –    – 2022-09-22 06:24
     – Kyl­lä. On­han Uk­rai­na jo osa Suur-Puo­laa; ai­na­kin mel­kein.

  Zak­ha­ro­va:
     – Joe Bi­de­nin pu­he YK:n yleis­ko­kouk­ses­sa on «sää­dy­tön»
     – val­heel­li­nen lai­naus Pu­ti­nin pu­hees­ta
  –    – 2022-09-22 06:43

  Ve­nä­jän FSB
     – Uk­rai­nan eri­kois­pal­ve­lu­jen yri­tys teh­dä ter­ro­ri-is­ku Turk­kiin ja Eu­roop­paan ener­gi­aa toi­mit­ta­vaan «öl­jy-ja kaa­su­komp­lek­sin lai­tok­seen» on es­tet­ty
  –    – 2022-09-22 06:47

  Bos­nia ja Hert­se­go­vi­nan
     – liit­ty­mi­nen Na­toon on mah­do­ton­ta,
     – kos­ka toi­nen sen kah­des­ta osas­ta, Ser­bi­ta­sa­val­ta, vas­tus­taa si­tä
  –    – 2022-09-22 06:55
     – Voi­han se «sään­tö» muut­tua mil­loin vain

  Was­hing­ton Ti­mes
     – Bi­de­nin po­li­tiik­ka ajaa USA:n krii­siin
  –    – 2022-09-22 07:10

  Mos­ko­van pörs­si
     – lo­pet­taa dol­la­rin no­tee­raa­mi­sen
  –    – 2022-09-22 07:38

  EU:n ener­gi­ak­rii­sin
     – tap­pi­ot ovat nous­seet 500 mil­jar­diin eu­roon
  –    – 2022-09-22 07:42
     – Lä­hes ko­ko tuol­la sum­mal­la on os­tet­tu USA:n dol­la­rei­ta (kor­ke­am­man ener­gi­ahin­nan kaut­ta).
     – Ky­se on dol­la­rin te­ko­hen­gi­tyk­ses­tä

  Uk­rai­nan
     – eri­tyis­pal­ve­lu­jen ter­ro­ri-is­ku Me­li­to­po­lis­sa
     – tar­koi­tuk­se­na oli pe­lo­tel­la kan­sa­lai­sia kan­sa­nää­nes­tyk­sen aat­to­na
  –    – 2022-09-22 07:42

  Yh­dys­val­lat
     – et­sii asi­an­tun­ti­jaa, jo­ka vält­tää vir­heet pa­kot­tei­ta aset­ta­es­saan
     – Bloom­berg
  –    – 2022-09-22 08:02
     – Hä­nen pi­tää ol­la mus­ta, nai­nen ja WEF:n hy­väk­sy­mä:
     – Ei sel­lais­ta ole

  Kan­sain­vä­li­nen hiih­to­liit­to
     – har­kit­see mah­dol­li­suut­ta pääs­tää ve­nä­läi­siä ja val­ko­ve­nä­läi­siä kan­sain­vä­li­siin kil­pai­lui­hin jou­lu­kuus­sa
  –    – 2022-09-22 08:20
     – En­tä­pä, jos nuo kil­pai­li­jat si­tou­tu­vat hä­vi­ämään kur­jas­ti kaik­ki kil­pai­lut?

  Bos­ni­an Do­dik:
     – mak­saa Ve­nä­jän kaa­sus­ta kan­sal­li­sis­sa va­luu­tois­sa
     – hän hy­väk­syy Gazp­ro­min il­moit­ta­mat eh­dot
  –    – 2022-09-22 08:27

  Pen­ta­gon
     – työs­tää sa­lai­sia ske­naa­ri­oi­ta tak­tis­ten bi­olo­gis­ten jouk­ko­tu­ho­asei­den käy­tös­tä
  –    – 2022-09-22 08:29

  Mir-kort­ti­ope­raat­to­ri:
     – mir-mak­su­jär­jes­tel­män ym­pä­ril­lä käy­vä ko­hu on hie­man lii­oi­tel­tua
     – Tur­kin 2 pank­kia ovat kes­keyt­tä­neet
     – mut­ta 3 pank­kia jat­kaa
  –    – 2022-09-22 08:33

  Mac­ron:
     – kaik­ki on teh­tä­vä, jot­ta Uk­rai­na-neu­vot­te­lui­hin voi­daan pa­la­ta
  –    – 2022-09-22 08:38
     – yh­tään luo­tet­ta­vaa ja sa­nan­sa pi­tä­vää, neu­vot­te­lu­kump­pa­nia ei löy­dy län­nes­tä.

  Er­do­gan
     – jär­jes­tää 23. syys­kuu­ta 2022 «kor­ke­an ta­son ko­kouk­sen», jos­sa kes­kus­tel­laan Ve­nä­jän mak­su­jär­jes­tel­mäs­tä Mir:stä
  –    – 2022-09-22 09:15

  Ve­nä­jä Kii­na ja Iran
     – pi­tä­vät syk­syl­lä yh­tei­set lai­vas­to­har­joi­tuk­set In­ti­an val­ta­me­rel­lä
  –    – 2022-09-22 09:17

  Val­ko­ve­nä­jä
     – toi­mit­taa tur­vet­ta Kii­naan
  –    – 2022-09-22 09:26
     – Uu­det mark­ki­nat, uu­det mah­dol­li­suu­det

  Ve­nä­jän ul­ko­mi­nis­te­riö
     – Ve­nä­jä ot­taa pie­nim­mät­kin mer­kit suh­tei­den pa­ran­tu­mi­ses­ta Yh­dys­val­toi­hin va­ka­vas­ti
     – tois­tai­sek­si täl­lai­sia merk­ke­jä ei ole
     – Bi­de­nin eh­do­tuk­ses­ta laa­jen­taa YK:n tur­val­li­suus­neu­vos­toa: tä­mä on kii­tet­tä­vää, kan­na­tam­me si­tä it­se­kin
  –    – 2022-09-22 09:31
     – Pe­rim­mäi­nen tar­koi­tus on ot­taa Ve­nä­jän ja Kii­nan ve­to-oi­keus pois ja teh­dä tur­va­neu­vos­tos­ta USA:n ku­mi­lei­ma­sin

  Mac­ron:
     – kaik­ki on teh­tä­vä, jot­ta Uk­rai­na-neu­vot­te­lui­hin voi­daan pa­la­ta
     – Rans­ka ei ole so­das­sa Ve­nä­jän kans­sa Uk­rai­nan tu­es­ta huo­li­mat­ta
  –    – 2022-09-22 09:36

  Ko­sac­hev:
     – ra­port­ti Yh­dys­val­to­jen bi­olo­gi­sis­ta la­bo­ra­to­ri­ois­ta Uk­rai­nas­sa toi­mi­te­taan vii­meis­tään maa­lis­kuus­sa ja lä­he­te­tään Ve­nä­jän joh­dol­le
  –    – 2022-09-22 09:52
     – Ei sa­no­nut mi­nä vuon­na se teh­dään

  Ja­pa­ni
     – on ai­noa maa, jon­ka kes­kus­pank­ki­kor­ko on ne­ga­tii­vi­nen
  –    – 2022-09-22 10:31

  Eu­roo­pan ko­mis­sio
     – kes­kus­te­lee vii­su­mien myön­tä­mi­ses­tä ve­nä­läi­sil­le ase­vel­vol­li­suus­pa­ko­lai­sil­le
  –    – 2022-09-22 10:35

  Eu­roo­pan uni­oni
     – ei ole val­mis yk­si­puo­li­ses­ti aset­ta­maan Ve­nä­jän öl­jyl­le hin­ta­kat­toa
     – G7
  –    – 2022-09-22 10:45

  Noin 200 va­las­ta
     – kuo­li ajau­dut­tu­aan ran­taan Tas­ma­ni­an saa­rel­le
  –    – 2022-09-22 11:05

  Sak­sa
     – kan­sal­lis­taa Se­fen (en­ti­nen Gazp­rom Ger­ma­nia)
  –    – 2022-09-22 11:24

  Val­ko-Ve­nä­jä:
     – luo­ta vain to­den­net­tui­hin tie­toi­hin, jot­ka on lä­he­tet­ty hä­tä­ti­lan­tei­den mi­nis­te­ri­ön vi­ral­li­seen In­ter­net-por­taa­liin
  –    – 2022-09-22 11:45
     – Trol­lauk­sen mää­rä on val­ta­vaa

  Itä­val­ta
     – kiel­täy­tyi tu­ke­mas­ta Ve­nä­jän vas­tai­sia kaa­su­pa­kot­tei­ta
  –    – 2022-09-22 12:37

  Eu­roo­pan ko­mis­sio
     – har­kit­see Ve­nä­jäl­tä tu­le­vien puu­pa­kot­tei­den pois­ta­mis­ta
  –    – 2022-09-22 12:40

  Eng­lan­nin kes­kus­pank­ki
     – Bri­tan­ni­an ta­lous on ajau­tu­nut taan­tu­maan
  –    – 2022-09-22 13:12

  Uk­rai­ne
     – has ban­ned stu­dents from tra­ve­ling ab­ro­ad
  –    – 2022-09-22 13:21

  Er­do­gan
     – sa­noi per­jan­tai­na 23. syys­kuu­ta 2022 te­ke­vän­sä pää­tök­sen Mir-kort­tien käy­tös­tä Tur­kis­sa
  –    – 2022-09-22 13:49

  Er­do­gan:
     – Ve­nä­jän ja Uk­rai­nan van­kien­vaih­to on tär­keä as­kel vi­hol­li­suuk­sien lo­pet­ta­mi­sek­si
  –    – 2022-09-22 14:05

  Ja­pa­ni
     – pois­taa ko­ro­na­vi­ruk­sen le­vi­ämis­ti­lan­teen vuok­si ase­te­tut maa­han­tu­lo­ra­joi­tuk­set
  –    – 2022-09-22 14:35

  Thai­maa
     – pois­taa kaik­ki tu­ris­tien maa­han­tu­lo­ra­joi­tuk­set
  –    – 2022-09-22 15:15

  Gu­ter­res
     – vaa­ti kaik­kien lan­noit­tei­den vien­nin es­tei­den vä­li­tön­tä pois­ta­mis­ta Ve­nä­jän fe­de­raa­ti­os­ta
  –    – 2022-09-22 15:08

  Ve­nä­jä:
     – 1) Osit­tai­nen lii­ke­kan­nal­le­pa­no ei joh­du «so­ti­laal­li­ses­ta heik­kou­des­ta», vaan tar­pees­ta an­taa oi­ke­asuh­tai­nen vas­taus Län­nen kas­va­viin uh­kiin;
     – 2) Ve­nä­jä on val­mis kaik­kiin ske­naa­ri­oi­hin ja va­roit­taa länt­tä vaa­ral­li­ses­ta puut­tu­mi­ses­ta Uk­rai­nan asi­oi­hin.
  –    – 2022-09-22 16:42

  EU val­mis­te­lee
     – uu­sia ta­lous­pa­kot­teis­ta Ve­nä­jää vas­taan
  –    – 2022-09-22 18:28

  Vi­ro:
     – va­rau­tu­kaa säh­kön­ja­ke­lun on­gel­miin
     – jos Ve­nä­jä ir­rot­taa Vi­ron, Lat­vi­an ja Liet­tu­an ener­gi­ajär­jes­tel­mäs­tään
  –    – 2022-09-22 18:31

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*