16 thoughts on “Päivän kuva: Turvatakuut

  1. Nää on hauskoja yhteen sattumia. Kun juuri tänään puhuin kaverille kuinka tosissaan näitä videoita ja juuri saamiemme tietojen mukaan ”uutisiin” kannattaa suhtautua, niin joku siitä jo kerkeää kirjoittaa. Varmaan kun katsoo videota tarpeeksi tarkkaan, niin eiköhän siellä tähti daavidin jossain vilahda

  2. Muistatteko millaisia videoita Ylen uutiset (ja kaikki muut Euroopan uutiset, jotka samasta tuutista uutisensa kuin Ylekin saivat) näyttivät 90-luvulla Venäjältä ja Jugoslaviasta – mummoja ”itkemässä” jonkun hökkelin edessä samovaari kädessä.

   1. Muistan. Ja piti varoa Venäjällä ETTEIVÄT MILIISIT RYÖSTÄ JOS OLET TURISTI. Täyttä valetta. Piti käydä ihan ite paikan päällä toteamassa Ylen propaganda valheeksi. Suomalaisille valehdellaan kirkkain silmin päin naamaa.

 1. Juuri noin. Mutta aivottomat lampaat eivät osaa ajatella seuraavaa askelta pitemmälle, eivätkä osaa visioida nurkan taakse.. Noita on 99% populaatiosta.

  MUTTA: Onko siitä haittaa, kun idiootit tappavat idiootteja?

  Entä jos aletaan ajatella asiaa noin kuten huippueliitti ajattelee ja tekee toimia, että noin myös tapahtuu?

  Eikös sellaiset sotaan keskenään yllytetyt kansat ansaitsekin kuoleman, kun ovat niin tyhmiä, että mielipiteen muokkauksen voimalla lähtevät sotimaan innokkaasti.

 2. Päivän videossa puhutaan lampaista. Onko Niinistö lammas? Kun USA/Biden parisen päivää sitten alkoi puhumaan, että on oltava keskusteluyhteys Venäjään, niin Niinistö on nyt sen saman lausunut, että on oltava keskusteluyhteydessä Venäjään kaikesta huolimatta, kun sota saattaakin jatkua kauan.

  Eikö olekin vaan sööttiä, kun suuri johtajamme oivalsi noin paljon ihan itse… toki sen jälkeen kun Natoatlantti oli ensin oivaltanut ja lausunut ääneen?

  Jotenkin naurettavaa, kun tähän saakka on vain ollut pelkkää uhoa. Vieläkö LutkuSanna aikoo voittaa sodan?

 3. Me­neil­lään ole­van maa­il­man­so­dan jäl­keen mo­ni val­tio on hä­vin­nyt kar­tal­ta ja lo­put­kin jou­tu­vat ke­hit­te­le­mään hal­lin­to­muo­ton­sa ai­van puh­taal­ta pöy­däl­tä uu­del­leen. De­mok­ra­ti­aa ei ku­kaan ha­lua enää.

  Alek­san­der Du­gin so­dan jäl­kei­ses­tä Ve­nä­jästä:
  –   Ve­nä­jän Suu­ri He­rää­mi­nen
  –   KAN­SAN­MO­NAR­KIA:
  –   Pu­hum­me kui­ten­kin kan­san mo­nar­ki­as­ta, jo­ka on syn­ty­nyt ve­nä­läi­sen ole­mas­sa­olon sy­vyyk­sis­tä, ek­sis­ten­ti­aa­li­ses­ta, hen­gel­li­ses­tä mo­nar­ki­as­ta. Ve­nä­jä on Ka­tec­hon, hal­ti­ja. Tais­te­lem­me An­ti­kei­me­no’ja, vi­hol­lis­ta, kol­lek­tii­vis­ta länt­tä ja sen saa­ta­nal­lis­ta an­ti-kris­tus-si­vi­li­saa­ti­ota vas­taan

  Mar­tin Armst­rong so­dan jäl­kei­ses­tä USA:sta
  –    The Future – Post 2032 – A New Beginning?
  –   Täs­tä tu­lee UU­SI AL­KU SI­VI­LI­SAA­TI­OL­LE.
  –   Saam­me kir­joit­taa uu­del­leen tu­le­vai­suu­den hal­li­tus­muo­don. Tä­mä on 309,6 vuo­den yk­si­tyi­nen syk­li.
  –   Ny­kyi­set ta­sa­val­tam­me, jot­ka tees­ken­te­le­vät ole­van­sa de­mok­ra­ti­oi­ta, ovat lop­pu­mas­sa. Nä­mä ovat his­to­ri­an kor­rup­toi­tu­neim­pia hal­lin­to­muo­to­ja. Nii­tä ei enää ole.
  –   Tu­lem­me nä­ke­mään dik­ta­tuu­rien / mo­nar­ki­oi­den ja de­mok­ra­ti­oi­den se­koi­tuk­sen

  De­mok­ra­tia joh­taa vää­jää­mät­tä oli­gar­ki­aan.

  1. Erityisesti edustuksellinen demokratia (sic!) on HALLINTAmuoto josta on päästävä eroon maailmanlaajuisesti. Tulokset on nyt nähty ja (erityisesti meille valkoisille) tuhoisaksi todettu. Tämä systeemi on luotu orjuuttamaan meidät meidän itse antamalla mandaatilla (äänestys teatteri/vaalihuiaus)

 4. Kak­si näkökulmaa sa­maan asi­aan:

  Kii­nan lu­ki­tuk­set aja­vat Fox­conn’in pois kii­nas­ta
  –   iP­ho­ne Pro­duc­ti­on Hal­ted in Chi­na
  –   https://archive.today/YlD8s

  Kii­nan le­vot­to­muu­det aja­vat Tai­wa­ni­lai­sen Fox­conn’in pois Kii­nas­ta
  –   Neds­teng­nin­ger og uro i Ki­na fører til at Fox­conn ser mot Viet­nam
  –   https://archive.today/RPePG

  Jo vuo­si­kym­me­niä ovat suu­ret «si­joit­ta­jat» seu­ran­neet kes­kus­pank­kien ja mi­nis­te­ri­öi­den an­ta­mia «sig­naa­le­ja» mark­ki­noi­den tu­le­vas­ta ke­hi­tyk­ses­tä. Nä­mä lau­sun­not sit­ten nos­ta­vat tai las­ke­vat pörs­si­kurs­se­ja.
  –   Ku­kaan ei pi­dä tä­tä ih­meel­li­se­nä, mut­ta mi­kä on ti­lan­ne re­aa­li­ta­lou­den puo­lel­la? Me­net­ti­kö jo­kin fir­ma ra­haa mi­nis­te­ri­ön lau­su­es­sa sa­nan tai voit­ti­ko toi­nen fir­ma tuon ra­han: Ei!
  –   Ti­lan­ne on se, et­tä «mark­ki­nat» ikään kuin si­joit­ta­vat ra­han­sa mi­nis­te­ri­öi­den, kes­kus­pank­kien ja vi­ras­to­jen an­ta­mien oh­jei­den mu­kaan, ei­vät to­del­li­sen mark­ki­na­ti­lan­teen.

  Yh­tä hy­vin voi­tai­siin lo­pet­taa pörs­sit ja ot­taa kaik­ki yh­ti­öt val­ti­oi­den hal­lin­taan ja sit­ten val­ti­on vi­ra­no­mai­set an­ta­vat lau­sun­to­ja eri yh­ti­öi­den kurs­sis­ta:
  –   Ja kas vain! kurs­sit «maa­gi­ses­ti» nous­seet tai laskeneet tuol­le «mi­nis­te­rin suo­si­tuk­sen» mu­kai­sel­le ta­sol­le.

 5. Taiteellisesti hieno. Laiton Lehti ainoana median edustajana on vastaus myös kuvataiteen ystäville,otoksesta tulee mieleen Hjalmar Munsterhjelmin tuotanto.

 6. Hyvä video on tuo Scott Ritterin haaastattelu ”Jundging the freedom”. Siinä se sanoi sen suoraan: Unkarilla ei oel armeijaa, Romania ei halua sotia, Puolan armeijasta on jo 10-30 000 Ukrainassa, Iso-Britanian armeija mahtuu potkpallostadionin kentälle …

  Eli, euroopassa ei ole ”NATO-armeijaa” koska USA ei halua sekaantua euroopan sotiin. Me siis maksamme saamatta yhtään mitään.

  1. Netin syövereistä, EU ei ole enää halukas maksamaan?

   🇪🇺🇺🇦❗EU will not be able to allocate 3 billion euros to Ukraine out of 9 billion euros promised to Kiev in May – European Commission.

   Oh, what happened?

  2. Amerikkalaiset ovat kuitenkin kääntäneet tämänkin niin, että muut maat saavat ilmaiseksi ja amerikkalaiset vain maksavat muille. On heillä aina munaa valehdella ja vähätellä.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*