8 thoughts on “Päivän kuva

 1. Aivopesu toimii. Sitä tarkoittaa ”demokratia”. Demokratiassa 99% porukasta ei ajattele omilla aivoilla. Pystyyn kuolleita sieluttomia latvavihanneksia he ovat. Iljettävää zombieporukkaa. Niiden tehtävänä on fanittaa johtajia. Ne on koulutettu siihen tehtävään.

  Joskus kuulemma yliopistot olleet älyllisen toiminnan kehto. Kaukana siitä nyt. Ne ovat fanien ja orjien koulutuslaitos, päivähoitopaikka tumpeloille.

 2. Mas­sii­vi­nen in­for­maa­ti­ohyök­käys Ale­xan­der Du­gin’ia vas­taan Ve­nä­jäl­lä.
  –   Sta­te­ment by Ale­xan­der Du­gin fol­lo­wing to­day’s me­dia con­fu­si­on

  Tä­mä ker­too sen, kuin­ka tär­ke­ää on asee­ton, in­for­maa­ti­oti­las­sa ta­pah­tu­va vas­ta­rin­ta.
  –   Kii­tos Lai­ton­Leh­ti!

  In­for­maa­ti­ovas­ta­rin­nas­sa jo­kai­sel­la jul­kai­sul­la, jo­kai­sel­la kir­joi­tuk­sel­la on oma teh­tä­vän­sä ko­ko­nai­suu­den osa­na,
  –   mut­ta tuo ko­ko­nai­suus ei saa ol­la yl­hääl­tä joh­det­tua,
  –   sen pi­tää ol­la kan­san kä­sis­sä, ikään kuin «jou­tua» tai «ajau­tua» kan­san kä­siin.
  –   Sis­si­toi­min­nan pe­ri­aat­teet ovat so­vel­let­ta­vis­sa.

  Kes­ki­tet­ty joh­to on glo­ba­lis­tien suu­ri heik­kous.
  –   Kuin­ka hyö­kä­tä sel­lais­ta vas­taan, se ke­hit­tyy toi­min­nan myö­tä.
  –   Kes­ki­tet­ty puo­lus­tau­tu­mi­nen on ää­rim­mäi­sen kal­lis­ta: pie­nin­tä­kin vas­ta­rin­taa vas­taan hyö­kä­tään ää­rim­mäi­sen kal­lein me­ne­tel­min.
  –   Ih­mis­kil­pe­nä käy­te­tään «yleis­tä mie­li­pi­det­tä».

  1. Sissitoiminnassa vihollinen joutuu olemaan jatkuvasti varuillaan, kun pelkää niin saatanasti. Ylivoimaista vihollista vastaan ei käydä suoraan hyökkäykseen ikinä.

 3. Tä­mä Du­gi­nia vas­taan teh­ty in­for­maa­ti­ohyök­käys on osa Län­nen ope­raa­ti­ota «so­pia» Kher­so­nin ve­täy­ty­mi­ses­tä Ve­nä­jän kans­sa.
  –   Kau­pa­käyn­tiä Kher­so­nin koh­ta­lol­la
  –   So­pi­mus on so­ta­toi­mi ja osa in­for­maa­ti­ohyök­käys­tä Ve­nä­jää vas­taan.

  Tuo Ve­nä­jän ja USA:n kes­ken teh­ty ve­täy­ty­mis­so­pi­mus tuo sel­väs­ti esil­le, et­tä
  –   sil­loin, kun Uk­rai­nan koh­ta­los­ta pää­te­tään, sen kan­sal­ta tai pre­si­den­til­tä ei ky­sy­tä mi­tään. Tä­mä­kin so­pi­mus teh­tiin Ze­lens­kil­tä sa­laa ja Uk­rai­nan val­ti­ol­li­sen alu­een, niin fyy­si­sen- kuin in­for­maa­ti­oa­lu­een ul­ko­puo­lel­la.
  –   Sa­ma kos­kee Suo­men koh­ta­loa na­ton jä­se­ne­nä.

  Täl­lä in­for­maa­ti­oso­dan ty­kis­tö­kes­ki­tyk­sel­lä aloi­tet­tiin laa­jem­pi is­ku­jen sar­ja.
  –   Li­sää is­ku­ja on odo­tet­ta­vis­sa.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*