Marco de Wit 17 marraskuun, 2022
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

Elon Musk on pyytänyt virallisesti anteeksi näiltä kahdelta ”erottamaltaan” työntekijältä.

 

Nämä kaksi tyyppiä siis esittivät toimittajille olevansa Muskin erottamia äärisuvakkityöntekijöitä. Tummempi mies vielä selitti toimittajille ihailevansa Michelle Obamaa ja esitteli tämän kirjaa.

 

Suvakkitoimittajat uskoivat kaiken ja tekivät suuret lehtijutut suvakkityöntekijöiden raakalaismaisesta erottamisesta.

 

 

Valtamedia: Elon Musk osti Twitterin ja potkaisi heti ulos suvaitsevaisimmat (ja värillisimmät) työntekijät!

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

16 thoughts on “Päivän kuva: Trollit

 1. Usko siihen, että lääketeollisuus haluaa terveitä ihmisiä on kuin uskoisi siihen, että aseteollisuus haluaa rauhaa.

 2. Ni­ko­tii­ni es­tää ko­ro­nan le­vi­ämi­sen ja eh­käi­see ve­ri­hyy­ty­miä
  –   Ni­co­ti­ne stops Co­vid and pro­bab­ly stops the clo­tshot.
  –   Ai­heen nos­ti esil­le Jim Sto­ne, kaik­kien sa­la­liit­to­te­oree­tik­ko­jen isä.

  Täs­sä pa­ri muu­ta link­kiä
  –   CO­VID-19, ACE2, Ni­co­ti­nic Re­cep­tors And The Cho­li­ner­gic An­ti-Inf­lam­ma­to­ry And Cog­ni­ti­ve-Imp­ro­ving Path­way
  –   CO­VID-19 and the hu­man bo­dy: ni­co­ti­ne as a «cont­rol­ler» of the mo­le­cu­lar exp­res­si­on of ACE-2

  … Ni­ko­tii­ni toi­mii suo­ja­kil­pe­nä CO­VID-19:n va­ka­vien oi­rei­den vai­ku­tuss­ta vas­taan.

  Ei­vät maa-lat­ti­ai­sis­sa sa­vu­pir­teis­sä ja ho­mei­sis­sa maa­ta­lois­sa asu­neet esi-isäm­me ai­van tur­han päi­ten ai­na kul­ke­neet piip­pu ham­pais­sa.
  –   Tu­pa­kan sa­vun ai­ne­so­sat oli­vat lää­ke mm. tu­ber­ku­loo­sia vas­taan.
  –   Si­ka­rin sa­vua käy­tet­tiin myös huo­nei­den de­sin­fi­oin­tiin, ha­jus­ta­mi­seen, sil­loin, kun pi­tem­pään käyt­tä­mät­tö­mä­nä ol­lut huo­ne otet­tiin taas käyt­töön, esi­mer­kik­si ke­sä­huo­ne.

  1. Noinko on. Sittenhän tupakkikasvi on terveystuote. Perustetaan eu-rahoilla suuri kessubisnes Suomeen.

   Savupirtit, savusaunat olivat jokapäiväistä elämää maaseudulla reilu sata vuotta sitten. Eiköhän palata sinne takaisin. Muutama lehmä sikoja, kanoja, hevonen jne. Omaa kessua ja kotipolttoista viinaa. Siinä kaikki mitä ihminen tarvitsee. Eikä ole vapaa-aikaa liikaa ja kuntokin nousee suhisten.

   1. Tu­pak­ka ON ter­veys­tuo­te.
    –   Kes­sul­ta puut­tuu yk­si tär­keä omi­nai­suus mik­si sii­tä ei kos­kaan voi tul­la ter­veys­tuo­te: Iso­Ra­ha.
    –   Tu­pak­ka on ter­veel­lis­tä tai ter­vey­del­le vaa­ral­lis­ta ai­na sen mu­kaan mis­tä enem­män ra­haa saa­daan.

  2. Ei ole mitään koronaa joten uutinen on täyttä roskaa. Sitä ei edelleenkään ole eristetty tieteellisin metodein. Lopettakaa tämä virusvalheen lobbaaminen pikkuhiljaa, 3 vuotta ollut itse kullakin aikaa selvittää tämä fakta. Täysin toinen asia sitten on mihin nikotiini auttaa ja mihin ei, mutta ei ainakaan ”viruksiin”.

 3. Ka­na­dan kuu­den­nek­si ylei­sin kuo­lin­syy on ar­mo­mur­ha.
  –   Me­di­cal Mur­der in Ca­na­da
  –   https://archive.is/CoS7b

  … tuo ker­too vain vi­ral­li­sen to­tuu­den.
  –   To­del­li­suus on si­tä, et­tä jos vam­mai­nen tai van­hus, jol­la ei ole per­het­tä, ys­tä­viä ja asi­ana­ja­jaa puo­lel­laan, me­nee sai­raa­laan, hän ei tu­le elä­vä­nä ta­kai­sin.
  –   Val­ti­on edun ni­mis­sä hä­net mur­ha­taan oi­ko­pää­tä.

  Kuu­los­taa tur­hal­ta re­surs­sien tuh­lauk­sel­ta.
  –   Ei­kö oli­si tuot­ta­vam­paa oh­ja­ta van­hat ja vam­mai­set suo­raan eri oven kaut­ta kre­ma­to­ri­oon niin lää­kä­reil­le jää enem­män ai­kaa golf­ken­täl­le.

  Sen tie­dän, et­tä Suo­mes­sa vam­mais­ten «hoi­to»lai­tok­set vuok­raa­vat su­rut­ta hoi­det­ta­vi­aan lää­ke­teh­tai­den ko­eka­nii­neik­si.
  –   On­nek­si tä­mä bis­nes on nyt lop­pu­mas­sa uu­sien ro­kot­tei­den an­si­os­ta: nii­tä­hän ei tar­vit­se tes­ta­ta mi­ten­kään!
  –   ja lää­kä­rit va­pau­te­taan pe­laa­maan gol­fia ro­ko­te­fir­man edus­ta­jien kans­sa, kos­ka hei­dän työn­sä on de­le­goi­daan hau­taus­toi­mis­toil­le.
  –   Jo nyt par­haat tut­ki­mus­tu­lok­set ko­ro­na­kuo­le­mis­ta saa­daan hau­taus­toi­mis­toil­ta.

  Muu­ten. Mi­kä yh­dis­tää Jus­tin Tru­de­aun ja Bill Ga­te­sin?
  –   Mo­lem­pien isät oli­vat ak­tii­vi­sia eu­ge­nii­kan kan­nat­ta­jia.
  –   Jos et pys­ty mak­sa­maan ve­ro­ja, si­nus­ta ei ole mi­tään hyö­tyä val­ti­ol­le.
  –   La­ki lie­ve­nee en­si vuon­na: vel­voi­te­taan­ko val­tio mur­haa­maan kan­sa­lai­set, jot­ka ei­vät mak­sa ve­roa tai mak­sa­vat lii­an vä­hän.

  Kun nou­si kan­sain­vä­li­nen ko­hu sii­tä, et­tä sai­raa­lan hoit­suk­ka oh­ja­si po­ti­laan «tap­pa­maan it­sen­sä», Jus­tin Tru­de­au kii­reh­ti häl­ven­tä­mään sa­vua ja an­toi lau­sun­non:
  –   vain lää­kä­ril­lä tai psy­ki­at­ril­la on oi­keus käs­keä po­ti­las­ta tap­pa­maan it­sen­sä!
  –   Po­lii­ti­kot vain yrit­tä­vät es­tää lää­kä­reil­tä gol­fin pe­laa­mi­sen täy­del­lä pal­kal­la. Huo­nos­ti me­nee tuol­la­kin am­mat­ti­kun­nal­la.

  Ar­mo­mur­haa ha­ke­neis­ta hen­ki­löis­tä 62 pro­sent­tia pe­rui pää­tök­sen­sä:
  –   he jou­tui­vat ha­ke­maan tuo­mi­ois­tui­mes­ta pe­ruu­tuk­sen lää­kä­rin pää­tök­seen.
  –   Il­mei­ses­ti hei­dät oli­si muu­ten vä­ki­val­tai­ses­ti ha­et­tu ko­to­aan ja mur­hat­tu.

  Mil­loin Suo­meen pe­rus­te­taan en­sim­mäi­nen il­mas­ton­muu­tos­sai­raa­la,
  –   WEF Me­di­cal Cen­ter: Pe­las­ta il­mas­to uh­raa­mal­la it­se­si.

  1. Ilmastonmuutosmielisairaala perustetaan. Sinne kaikki ilmastouskovaiset höppänät loppuiäkseen tanssimaan sadetanssia.

  1. Todennäköisesti tässä vaiheessa ihmisiä halutaan vain tehdä tahallaan hitaasti sairaaksi/lisääntymiskyvyttömäksi ja/tai saada elimistö olemaan hylkimättä mitä tahansa elimistöön onkaan tungettu, sekä käytetään ihmisiä muutenkin koe-eläiminä.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*