16 thoughts on “Päivän kuva

 1. Esi-iltaelokuva: Äkillisesti kuollut.
  –    Premiere: Died Suddenly

  … Mikrobiologi Sucharit Bhakdi: Kaikki mRNA-rokotteet ovat vaarallisia
  –    Sucharit Bhakdi selittää, miksi mRNA on uhka kaikille

 2. Belg­ra­din so­pi­mus vuo­del­ta 1991 on hä­vin­nyt di­gi­taa­li­ses­ta ava­ruu­des­ta.
  –   Uk­rai­ne & Fa­ke News by Mar­tin Armst­rong
  –   https://archive.is/MLr00

  So­pi­mus kos­kee ydi­na­sei­den pois­ta­mis­ta Uk­rai­nas­ta, jol­la oli tuo­hon ai­kaan enem­män ydi­na­sei­ta kuin Kii­nal­la.
  –   Al Go­re 1993: Uk­rai­na hui­jaa mei­tä kaik­kia.
  –   http://archive.today/MLr00\#selection-915.107-915.141

  Eh­kä­pä se ei ol­lut­kaan Uk­rai­na, jo­ka hui­ja­si «mei­tä kaik­kia».
  –   Uk­rai­nan nat­se­ja ei syy­tet­ty Nürn­ber­gis­sä, kos­ka USA vas­tus­ti.

  Yliopistotutkimus:
  –   netissä Ukraina-kuvaa muokkaavat robotit.
  –   https://archive.ph/MOBdQ
  –   https://archive.ph/MLr00#selection-1147.0-1147.41
  –   https://arxiv.org/pdf/2208.07038

  Mi­hin­kä­hän gee­ni­pe­ri­mään mah­taa Uk­rai­nan kan­sa kuu­lua, jo­ta kaik­ki sen naa­pu­rit vi­haa­vat ja jon­ka ai­noa ys­tä­vä on Adolf Hit­ler, mut­ta hän­kin on kuol­lut.
  –   Val­ti­on joh­don täy­tyy ol­la mer­ten ta­ka­na, et­tä sii­tä saa­daan «Uk­rai­nan ys­tä­vä».

  Follow the money:
  –   Sodan loppuminen tarkoittaisi Zelenskin miljarditulojen välitöntä loppumista.
  –   Eh­kä­pä so­dan jat­ku­mi­sen suu­rin syy on, et­tä eliit­ti niin val­tio- kuin yri­tys­joh­dos­sa tie­tää, et­tä pe­li on pe­lat­tu ja nyt käy­dään sel­viy­ty­mis­tais­te­lua sii­tä, kuin­ka pal­jon ku­kin pys­tyy va­ras­ta­maan kan­sa­lais­ten / si­joit­ta­jien ra­haa en­nen lo­pul­lis­ta ro­mah­dus­ta:
  –   Ra­han­pe­su Uk­rai­nan avul­la.

  Ra­hal­la mi­ta­ten Ze­lens­ki on so­dan avul­la nos­ta­nut Uk­rai­nan ta­lou­den to­del­la ison ra­han ta­lou­dek­si.
  –   Jo pel­käs­tään USA pe­si ra­haa Uk­rai­nan kaut­ta 100 mil­jar­dia dol­la­ria tä­nä vuon­na
  –   ja sii­hen tu­lee pääl­le «kan­sain­vä­lis­ten» jär­jes­tö­jen, IMF yn­nä muut, se­kä USA:n va­sal­lien pe­se­mät ra­hat pääl­le.

 3. Eräs kaverini puolustaa näitä vaalisalaisuuden takia.
  Hän perustelee sen niin että jos äänet olisivat julkisia niin silloin voisi ostaa ääniä, koska ne pystyisi silloin tarkistamaan. Tätä ongelmaa taas ei ole jos äänestys on anonyymi, eli jos maksat jollekin että äänestää sinua, niin et voi mitenkään tarkistaa ketä hän on äänestänyt.
  Eli kumpikin tapa on yhtä epäluotettava.
  Sanokaa viisaat miten luotettavat vaalit tulisi järjestää?
  Ehkä äänet tulisi laskea kaikkien äänestäneiden läsnäollessa suljetulla lippuäänestyksellä?
  Miten se toteutettaisiin suuressa mittakaavassa?

  1. >   tulisi laskea kaikkien äänestäneiden
   >   läsnäollessa suljetulla lippuäänestyksellä?
   >   Miten se toteutettaisiin suuressa mittakaavassa?

   Suo­men mal­li. Jo­kai­nen saa ol­la läs­nä las­ken­nas­sa edus­ta­jan­sa kaut­ta: jo­kai­nen puo­lue saa aset­taa edus­ta­jan ään­ten­las­ken­taan.
   –    Tä­mä ei ota huo­mi­oon pos­ti­ää­nes­tys­tä, jos­sa ää­nes­tys­li­put vie­dään pii­loon kul­je­tuk­sen ajak­si ei­kä mi­kään ta­kaa, et­tä val­tio vaih­tai­si ää­nes­tys­li­put toi­siinn tai an­tai­si suo­je­lun rikol­li­sel­le ään­ten­vaih­ta­jil­le.

   Olen aja­tel­lut sel­lais­ta, et­tä ää­nes­tä­jä sai­si an­taa lu­van oman ää­nen­sä jul­kai­se­mi­sel­le, eli pa­kot­tai­si oman ää­nen­sä jul­kai­se­mi­sen.
   –    Ei­hän jo­kai­sen ää­nes­tä­jän ään­tä tar­vit­se jul­kais­ta, et­tä ti­las­tol­li­ses­ti saa­daan kat­ta­va otos.
   –    Toi­sek­seen. Min­kään puo­lu­een ää­ni­mää­rä ei voi ol­la pie­nem­pi kuin jul­kais­tut eli omal­la ni­mel­lä an­ne­tut ää­net.

  2. Onko äänen myyminen laillista? Yhden äänen hinta on 10-20 euroa keskimäärin/ onnistunut kampanja.

   Voisihan sen äänensä luvata parilla kympillä, vai meneekö liian halvalla? Jopa useammille. Musta äänipörssi olisi kätevä, eihän se kai riko mitään lakia?

  3. Mielestäni EI MITENKÄÄN maailmassa, jossa kunniallisuus, rehellisyys ja kristinusko on HYLÄTTY satanismilla sekä mustalla magialla! Kansakunnan sivistys on saavuttanut lakikorkeutensa ja kohti rappiotata + villi-ihmistä on alkanut. Jos syöksykieteinen evoluutio saisi taantua loppuunsa asti. Lauman johtajat ”valittaisiin” raa’alla voimalla kuten simpanssien keskuudessa tapahtuu kun on aika amokin!

  4. It­se to­teut­tai­sin vaa­lit jat­ku­van ää­nes­tyk­sen pe­ri­aat­teel­la.

   –   Kan­sa­lai­nen saa mil­loin ta­han­sa pe­rua an­ta­man­sa ää­nen ja ha­lu­tes­saan siir­tää sen toi­sel­le hen­ki­löl­le.
   –   Var­si­nais­ta eh­do­ka­sa­set­te­lua ei ole.
   –   An­net­tu ää­ni van­he­nee [4 vuo­des­sa], jos ei si­tä uu­si­ta.
   –   Edus­kun­ta uu­siu­tuu ko­ko ajan, kun sin­ne va­li­taan uu­sia edus­ta­jia ja van­ho­ja pois­tuu.
   –   Mi­kä ta­han­sa puo­lue, jon­ka ta­ka­na on [0,5 pro­sent­tia = 1/200] vaa­li­kel­pois­ten ää­nis­tä, on oi­keu­tet­tu yh­teen edus­ta­jaan.

   Ään­ten os­ta­mi­nen vaa­lien al­la ja val­ta­vat ra­hat pro­pa­gan­daan tu­le­vat mer­ki­tyk­set­tö­mik­si, kos­ka ää­nes­tä­jä voi he­ti ää­nes­tyk­sen jäl­keen vaih­taa­kin ää­nen­sä toi­sel­le ja vaa­li­mai­non­nan pi­täi­si jat­kua päi­väs­tä päi­vään.

 4. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000009221670.html

  Suomi on turvallinen maa, vaikka joka päivä ammutaan vähintään yksi kadulle. Eikös olekin? Eikä olla Ruotsin tiellä eikä missään tapauksessa mennä Ruotsin ohi väkivallan valtatiellä, eihän? Kolme kertaa: EI EI, EI. Kaikki on vain yksittäistapauksia eikä ole viitteitä mihinkään etnisyyteen. Nuoret gettomasat vain vähän oireilevat. Pitää ymmärtää…. Pitäähän ”nuorten” saada purkaa energisyyttään jotenkin.

 5. Politiikka on RIKOLLISTA! En aio enää äänestää yksissäkään vaaleissa ellei MINULLE makseta väh, 1000 euroa kerta!!! Se, että lähtisi näillä kustannustasoilla raahautumaan äänestyspaikoille ja vielä tappelemaan verissäpäin jo PERUSTUSLAISSA kansalaiselle annetusta oikeudesta äänestää vaalipaikalla säädetyllä tavalla. Ja luottamaan siihen, että annettu ääni valtiollisissa vaaleissa menee OMAL.LE ehdokkaalle EIKÄ jollekin perseen twerkkaajalle Helsingin vaaliruhtinaskunnan alueelle, joka on useissa ”paljastavissa” vaalitilaisuuksissa luvannut, että jos hän on saavuttanut sen mittavanlaisen luottamuksen. Hän on valmis menemään perzse edellä valitsijoidensa puolesta ja vastaan kokonaisen vaalikauden ja palaavansa astialle kunhan seuraavat vaalit ovat käsillä ja valistaa jälleen persuuksensa vaalikarjan puoleen!

 6. Äänestyslipukkeessa tarkistusnumero joka repäistään, irrotetaan joka jää äänestäjälle. Vaalisalaisuus säilyy mutta nyt äänestäjä varmistuu siitä että ääni laskettu oikein. Eli ääni on mennyt todella sille ketä on äänestänyt.

  Vertaa muovista raha, kolikkopussia mikä jätetään pankkiin talletettavaksi. Siitä repäistään se pieni liuska missä on tarkistusnumero. Tämä liuska jää tallettajalle.

  Kun äänet on laskettu äänestäjä voi tarkistaa että ääni on laskettu ja että se on mennyt sille henkilölle ketä on äänestänyt.

  1. Re:
   –   Äänestyslipukkeessa tarkistusnumero

   Ne­ro­kas aja­tus.
   –   To­sin mi­kään jär­jes­tel­mä, jo­ka vai­keut­taa ään­ten­las­ken­nan ma­ni­pu­loin­tia ei kos­kaan voi saa­da po­liit­tis­ta enem­mis­töä.

   Näi­tä eh­do­tuk­sia kan­nat­taa kui­ten­kin pi­tää esil­lä, kos­ka vuo­den 2032 jäl­keen mei­dän on ra­ken­net­ta­va ko­ko po­liit­ti­nen jär­jes­tel­mä nol­las­ta al­ka­en.
   –   De­mok­ra­tia on sil­loin ki­ro­sa­na.

 7. Mies on tuomassa Demokraattien tai Republikaanien varaääniä. Myös Trump on aivan yhtä korruptoitunut ja yhtä paha pedo-satanisti, jolla on pitkä kokemus lasten raiskaamisesta.

 8. https://youtube.com/shorts/IjrY86cnvso

  Voitko kommentoida onko Joe Biden sekaantunut hänen poikansa Hunter Bidenin tai hänen veljensä bisneksii?

  Huomaa mitä taktiikkaa nainen saattaa käyttää seuraavaksi:

  Aika mielenkiintoista, että Republikaanit aikoivat tehdä inflaatiota vastaan taistelemisesta tärkeimmän tavoitteensa.

Comments are closed.