13 thoughts on “Päivän kuva: Putinille

 1. Tie­sit­kö, et­tä sa­na kom­mu­nis­mi kek­sit­tiin Pa­rii­sin val­lan­ku­mouk­ses­sa. Va­sem­mis­to syn­nyt­ti kom­muu­ni-liik­keen, jos­sa ku­kaan ei omis­ta mi­tään ja kaik­ki ovat tyy­ty­väi­siä.
  –    Twit­ter Ex­po­sing the Re­al Th­re­at – Lef­tist Re­vo­lu­ti­on
  –    https://archive.is/3pysM

  Ne oli­vat juu­ri rans­ka­lai­set, jot­ka sai­vat tai­vu­tel­tua Karl Marx’in ajat­te­le­maan, et­tä yk­si­tyi­so­mis­tus pi­tää kiel­tää.

  1. Tuosta seuraava taso on tajuta ettei ranskan vallankumouksessa ollut mitään ranskalaista niin kuin ei bolsevikkivallankumouksessa juurikaan mitään venäläistä

   1. Sen ajan elokapinallisia. Tuo oli esinäytös Venäjän vallankumoukselle. Älykkäät ja kyvykkäät tapettiin.
    Ateistien vallankaappaus, ja sen jälkeen on kärsitty ” tasa-arvosta ja tasapäistämisestä.

    Se oli ensimmäinen värivallankumous (tricolor) ja ensimmäinen kerta kun mielisairaat idiootit ottivat vallan. Nythän niitä on joka puolella.

    1. Laittomalle Lehdellekin on yritetty kertoa jo pitkään kuinka yhteiskuntia ja maailmaa hallitsevat vammaiset idiootit, eivät mitkään älykkäät. He eivät oikeasti tiedä mistään yhtään mitään. Tämän takia maailmakin on pitkälti jatkuvaa kriisia toisensa perään, vaikka normaali oikea kansa on tiennyt kymmeniä vuosia miten tämä tulee edistymään ja menemään.

  2. Ne eivät olleet varsinaisesti ranskalaisia. Se oli se yksi ryhmä, jonka nimeä ei koskaan saa sanoa, mutta jolla on valtava valta ja varallisuus.

 2. na­ton sa­bo­taa­si-so­dan­käyn­nin har­joi­tus Rans­kas­sa
  –    French In­dust­ri­al Plant Wrec­ked by 200-St­rong Eco-Mob Cut­ting Cab­les and Star­ting Fi­res
  –    https://archive.vn/TQDWg

  Ta­pah­tu­man vi­de­oin­ti, vi­de­otuo­tan­to ja uu­ti­soin­ti on in­teg­roi­tu in­for­maa­tio-so­dan­käyn­nin har­joi­tuk­siin.

  Po­lii­si tu­lee «tut­ki­maan» ta­pah­tu­nut­ta, mut­ta ei löy­dä yh­tä­kään syyl­lis­tä,
  –    kos­ka «ta­pah­tu­man va­ka­vuu­den» vuok­si tut­kin­ta on siir­ret­ty ylem­mil­le ta­hoil­le, niil­le ta­hoil­le, jot­ka it­se ovat ope­raa­ti­on taus­tal­la.

  On­ko tä­män ope­raa­ti­on tar­koi­tuk­se­na «lä­het­tää vies­ti» Ve­nä­jäl­le?
  –    yh­tä to­den­nä­köi­se­nä pi­dän, et­tä täs­sä Rans­ka, jo­ka muu­ten saat­toi ol­la NordSt­re­am-is­ku­jen ta­ka­na, lä­het­tää vies­tin Sak­sal­le: Eu­roop­paan pe­rus­tet­ta­vaa EU-ar­mei­jaa tu­lee ko­men­ta­maan Rans­ka. Jos Sak­sa al­kaa kuk­koi­le­maan Rans­kal­le, al­kaa so­ta Rans­kan ja Sak­san vä­lil­lä.

  Sa­mal­la, kun Eu­roo­pan val­ti­oi­ta rii­su­taan aseis­ta Uk­rai­naa ve­ruk­kee­na käyt­tä­en, Rans­ka on li­sän­nyt omaa va­rus­tau­tu­mis­taan ja päi­vit­tä­nyt so­ti­laal­lis­ta dokt­rii­ni­aan.
  –    Jon­kun­han «on otet­ta­va» Eu­roo­pan ar­mei­joi­den ko­men­to, kun Eu­roo­pan «de­mok­ra­tia» siir­tyy so­ti­laal­li­sen ty­ran­ni­an vai­hee­seen.
  –    Sel­lais­ta vaih­to­eh­toa ei ole pöy­däl­lä, jos­sa mak­su­mie­het eli kan­sal­lis­val­ti­ot ku­kin erik­seen ko­men­ta­vat omia ar­mei­joi­taan. — «Ti­lan­ne vaa­tii.»

 3. Vain SATANISTIT haluavat T U H O T A ! ! ! maailman IHMISILTÄ, jotka vin haluavat ELÄÄ ARKISTA ELÄMÄÄNSÄ, vaikka ALUSSA mainitsemani P A S K I A I S E T haluavat tehdä siitä mahdollisemman VAIKEAA!!!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*