20 thoughts on “Päivän kuva: Agenda

 1. NATOn jo EUn lippu puuttuu. Noiden kanssa varmaan Klaus Schwabb haluaa elää. No, miksi se ei adoptoi niitä?

 2. Bal­ka­nin Nost­ra­da­mus Ba­ba Van­ga, Isoäi­ti Van­ga’n en­nus­tuk­sia vuo­del­le 2023:

  –   1. Maan kier­to­ra­ta muut­tuu
  –   2. Au­rin­ko tsu­na­mi
  –   3. Bi­olo­gi­set aseet
  –   4. Ydin­voi­ma­lan rä­jäh­dys
  –   5. Syn­ty­vyy­den ra­ju las­ku

  KAIK­KI Ba­ba Van­ga’n en­nus­tuk­set ovat to­teu­tu­neet tä­hän men­nes­sä. Muun mu­as­sa
  –   Sep­tem­ber 11th ter­ro­rist at­tacks
  –   Oba­ma elec­ti­on
  –   Bre­xit vo­te

 3. Uu­si vuo­si – Uu­det Su­per-San­ka­rit
  Bat­man ja Ro­bin, Le­pak­ko-Mies, Le­pak­ko-Ppu­he­lin ja Le­pak­ko­au­to: OUT
  Kar­hu-Mies, Kar­hu-Pu­he­lin ja Kar­hu-Au­to: IN.
  –    Jää-Karhu
  –    Panda-Karhu
  –    Karhu-Mobiili

  Ei­kös fik­tii­vi­sel­lä hah­mol­la, Te­räs-Mie­hel­lä, ol­lut ta­pa­na ryh­tyä tor­ju­maan vaa­raa vaik­ka ku­kaan ei ol­lut si­tä pyy­tä­nyt.
  –    Ryh­ty­vät­kö ih­mi­set puo­lus­ta­maan fik­tii­vis­tä, va­le­uu­tis­ten maa­il­maa, vai­ko re­aa­li­maa­il­maa sil­loin­kin, kun töp­se­lis­tä ei tu­le säh­köä, läm­möt on kat­kais­tu, kän­nyk­kä ei toi­mi ja na­vi­gaat­to­ri on myk­kä. (Mil­loin vii­mek­si os­tit pa­pe­ril­le pai­ne­tun kar­tan?)

 4. WEF lo­pet­taa Twit­te­rin käy­tön omas­sa kom­mu­ni­koin­nis­saan. Ot­taa ti­lal­le kii­na­lai­set Tik­Tok’in ja Wei­bo’n.
  –    Sch­wab in­vi­te­rer inn Tik­Tok og Wei­bo

  It­se ky­syi­sin kak­si ky­sy­mys­tä:
     1.  On­ko asi­al­la so­ti­laal­lis­ta mer­ki­tys­tä kol­man­nen maa­il­man­so­dan kan­nal­ta?
     1. a)   Edis­tää­kö se län­nen so­ti­laal­lis­ta voit­toa Kii­nas­ta? esi­mer­kik­si te­hos­ta­mal­la va­koi­lua.
     2.   Rat­sas­taa­ko Sch­wab kah­del­la he­vo­sel­la, jot­ta pää­tyi­si so­dan jäl­keen voit­ta­jan puo­lel­le, oli­pa se sit­ten ku­ka ta­han­sa?

  Kaik­ki elii­tin toi­met on ar­vi­oi­ta­va me­neil­lään ole­van maa­il­man­so­dan va­los­sa …

 5. Mil­jar­dien ih­mis­ten elä­mä on vaa­ras­sa ko­ro­na-ro­kot­tei­den vuok­si.
  –    Vac­ci­ne da­ma­ge now a glo­bal prob­lem

  Näin sanoi toh­to­ri Ma­sa­no­ri Fu­kus­hi­ma, Ki­ovan yli­opis­ton Eme­ri­tusp­ro­fes­so­ri, su­re­vien per­hei­den leh­dis­tö­ti­lai­suu­des­sa 25 mar­ras­kuu­ta 2022.

 6. Edel­li­nen Paa­vi, Be­ne­dict, kuo­li 95 vuo­den iäs­sä.
  –    re­ti­red Po­pe Eme­ri­tus Be­ne­dict XVI has pas­sed away
  –    https://archive.today/UUI3E

  Ki­ris­tet­tiin­kö Paa­via [sek­si­vi­de­oil­la] ero­amaan.
  –    Kos­kaan en­nen ka­to­li­sen kir­kon tu­hat­vuo­ti­sen his­to­ri­an ai­ka­na Paa­vi ei ole eron­nut.

  Jo­ko on ai­ka uu­den maa­il­ma­nus­kon­non syn­tyä?
  –    Kol­mas maa­il­man­so­ta on miek­ka­lä­he­tys, jol­la kään­ny­te­tään vää­räop­pi­set uu­teen us­kon­toon: ole he­rän­näi­nen, wo­ke, tai kuo­le!

  1. Suomessa on uskonto, johon en ole kääntynyt. Voimakas eksytys, jolla yritetään kaikki käännyttää. Sitä julistetaan kaikista tuuteista ja monin eri tavoin yritetään työntää väkisin jokaiselle.

 7. Kuin­ka tran­sut saa­daan pois sot­ke­mas­ta ur­hei­lua.
  –    The World Bo­xing Coun­cil (WBC) has an­noun­ced a new ca­te­go­ry for trans­gen­der bo­xers
  –    https://archive.is/ue8E6

  Trans­gen­de­reil­le on tie­ten­kin mak­set­ta­va palk­ka mies­ten maa­il­man­mes­ta­rin mu­kaan,
  –    kaik­ki muu on syr­jin­tää.

  Oi­keut­ta myös vam­mai­sil­le!
  –    Muut­kin vam­mai­set on pääs­tä­vä nyrk­kei­le­mään oi­kei­den kors­to­jen kans­sa.
  –    Jos ei­vät muu­ten suos­tu, hei­dät on pa­ko­tet­ta­va täl­lai­siin ot­te­lui­hin. Ta­sa-ar­von ni­mes­sä!

  1. Elikä perustetaan…Hinttari Miehille…Oma mittelö..Koska tuskinpa edes Rekkalesbot lähtee sinne hakattavaks…

   Jolloin siitä purnataan…Jonka lopputuloksena perustetaan Rekkalesboille…Omat kisansa

 8. KUVA jälleen kertoo KAIKEN oleellisen HULLUJEN RIKKAIDEN vääristyneestä MAAILMANKUVASTA!!!
  IHMISKUNNAN sairaus on pitkällä, sillä sen MAHDOLLISTAA ylihyvä ELINTASO (lännessä), KAUPUNGISTUMINEN, Viljelymenetelmien + koneellistamisen tuoma YLITUOTANTO (ennen WEF:iä), TEKNINEN KEHITYS, kristinuskon hylkääminen, länsimaisen KONSERVATIIVISEN kulttuurin ja OIKEUSJÄRJESTELMÄN R O M A H T A M I N E N + juutalaisten YLIKANSALLISTEN RAPPIO-FIRMOJEN ylivalta KANSAINVÄLISESTI sekä YKSITYISHENKILÖIDEN (samaan etniseen ryhmään kuuluvat GLOBALISTI-KOMMUNISTIT), Yhdysvaltain lopullinen ROMAHDUS valtiona kuten kävi NEUVOSTOLIITON ja ”oppikirjaesimerkki”: ROOMAN VALTAKUNTA, länsi = WEIMARIN TASAVALTA!!! Ja kaikkein VIIMEISEKSI naulaksi IHMISKUNNAN arkkuun: Sen OLEMASSAOLON historian TAIPALEEN yksiselitteinen KATOAMINEN pois tästä MAAILMASTA kuten on tapahtunut KYMMENILLE ellei likipitäen SADOLILLE kukoistaville aikanaan HÄMÄSTYTTÄVÄN suurille sivilisaatioille, joiden TEKNINEN, KULTTUURINEN, ja LUKUMÄÄRÄINEN rikkaus ja taito. Saavat tämän päivän IHMISET haukkomaan henkeään, koska nämä kuvittelevat, että he ITSE ovat olleet loogisesti ajateltuna KUKKULAN KUNINKAITA kaikessa IHMISKUNNAN kehityksen saatossa ja MONIMUOTOISUUDEN nerokkuudessa!!!

  1. Liialliseen helppouteen, hyvinvointiin ja nautintojen tavoitteluun kaikki sivilisaatiot romahtavat nopeasti. Lisäksi elinympäristön saastuminen, perversiot ja luonnonvarojen loppuminen.

   Nykyään sähkö ja ilmasto on ylin Jumala. Sen temppeleitä eli tuulimyllyjä pitää pystyttää maaseutu täyteen. Ihminen pärjää ilman sähköä vallan hyvin. Elää luonnon rytmin mukaan. Muuta tarvetta sähkölle ei ole kuin sohvsperunoiden viihdesähkölaitteet, porno ja pelaaminen. Voitaisiin kotitalouksien sähkönkulutusta leikata rajusti. Vain valot ja jääkaappi, ei muuta.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*