Marco de Wit 5 tammikuun, 2023
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

Yksi asia on varma: Kunnon sadomasokistien tavoin suomalaiset saavat kiksejä nöyryyttämisestään. Niinpä Sanna Marin ja hänen feministihallituksensa tulee saamaan äänivyöryn!

 

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

28 thoughts on “Päivän kuva

 1. Mahtavaa. Hän on shiva-jumalattaremme. Kuoleman ja tuhon jumala, josta jo muinaiset intialaiset kirjoitukset kertoivat.

  1. Aimo, Shiva edustaa erittäin monta asiaa. Se on esim. armo ja puhdistus, uudistuminen ja terve alku ym. Riippuu miltä tasolta katsoo. Siksi myös ne tuhannet eri nimet, koska eri funktiot. Olet ottanut oman konseptuaalisen työkalun, oman mielenmaiseman osasen ja läimäyttänyt sen tarran lailla aivan toisenlaisen ajatus- ja kokemusmaailman päälle ja julistat sen alkuperäisen olevan tarrasi kuvan kaltainen.

 2. Was­hing­to­nin yk­si­puo­lu­ejär­jes­tel­mä
  –    The Uni-Par­ty of Ca­pi­tol Hill
  –    https://archive.is/qMIW4

  … on sa­man­lai­nen kuin Suo­men jär­jes­tel­mä.
  –    Kan­sa­ne­dus­ta­jien va­paus il­mais­ta mie­li­pi­teen­sä ja­kaan­tuu ää­nin 199 – 1
  –    Eri miel­tä ole­vat «vaan joten­kin» hä­vi­ävät po­liit­ti­ses­ta to­del­li­suu­des­ta.
  –    Ai­van sa­ma ti­lan­ne kuin Sta­li­nin jul­kais­tes­sa val­ta­leh­dis­tös­sä ku­via, jois­ta puo­lu­epet­tu­rit oli re­tu­soi­tu pois.
  –    Sta­li­nin ai­kai­nen pe­ruu­tus­kult­tuu­ri ei poik­kea ny­kyi­ses­tä muu­ten kuin tek­ni­sel­tä to­teu­tuk­sel­taan.

  Kun po­li­tii­kan ai­no­ak­si tar­koi­tuk­sek­si on muo­dos­tu­nut py­sy­mi­nen val­las­sa,
  –    olisi jär­jes­tel­män kan­nal­ta hel­poin­ta luo­pua kan­sas­ta,
  –    vaik­ka sit­ten ro­kot­tei­ta ja pan­de­mia 2.0:ta käyt­tä­en mur­ha­ta nuo saas­tai­set ih­mis-oli­ot, jot­ka vain tah­raa­vat elii­tin saap­paat, jo­ka jou­tuu hei­dän kes­kuu­des­saan vie­lä tal­lo­maan.
  –    Sul­je­tut yö­var­ti­ja­kau­pun­git, joi­hin val­lan ku­lis­sit on si­joi­tet­tu ovat elii­tin tu­le­vai­suus. Kan­sal­ta pää­sy kiel­let­ty.

  Suu­ri kom­mu­nis­ti­nen uto­pia kor­po­raa­ti­oi­den dik­ta­tuu­ri on JO NYT to­teu­tu­nut län­nes­sä.
  –    (Ky­sy vain ku­ka omis­taa Uk­rai­nan.)
  –    Ai­van ku­ten Neu­vos­to­liit­to­kin pu­hui kom­mu­nis­mis­ta, nyt län­si pu­huu oman yli­ver­tai­sen kor­po­raa­ti­odik­ta­tuu­rin le­vit­tä­mi­ses­tä ko­ko maa­il­man kat­ta­vak­si uu­dek­si maa­il­man­jär­jes­tyk­sek­si.

  Kaik­ki maa­il­man kor­po­raa­ti­ot!
  –    liit­ty­kää Black­Rock’iin!
  –    Tai sit­ten tei­dät lii­te­tään vä­ki­sin ja joh­ta­jan­ne de­le­toi­daan.

  Isän­tä – or­ja -yh­teis­kun­nas­ta pois­tu­mi­seen ei ole muu­ta tie­tä kuin van­han täy­del­li­nen tu­ho­ami­nen.
  –    Ja sen­kin jäl­keen nou­se­vas­sa «uu­des­sa yh­teis­kun­nas­sa» val­taa pi­tä­vät fyy­si­ses­ti sa­mat hen­ki­löt ja su­vut kuin mi­tä oli en­nen.
  –    El­lei sit­ten …

  1. Ei ole säätyjä, ei ole yhteiskuntaluokkia enää.

   On vain ISÄNTÄ (eliitti, pääoma, valta, teknologia) ja ORJAT (niukkuus, byrokratia, säännöt, valvonta).

   Eliitti pitää kiinni kaikin keinoin omasta vallastaan ja eduistaan (kapitalismi). Orjilla ei ole pääsyä ylöspäin ( tasapäistävä kommunismi)

 3. Uu­si Bit­coin
  –    Un­vax­xed Sperm
  –    https://archive.today/EpVpF

  Mi­tä yh­teis­tä on sper­mal­la ja bit­coi­nil­la?
  –    Mo­lem­mat ovat yk­si­löl­li­siä, ei ole kah­ta sa­man­lais­ta.
  –    Mo­lem­pien his­to­ria on sel­vi­tet­tä­vis­sä ai­na «Aa­ta­miin ja Ee­vaan» as­ti.

  Vain ai­kas­kaa­la on eri­lai­nen.
  –    Sii­nä kun bit­coi­nis­sa pu­hu­taan mil­li­se­kun­neis­ta
  –    on sper­ma­koo­din omis­tus­suh­teis­sa ky­se vuo­si­kym­me­nis­tä ja vuo­si­tu­han­sis­ta

  On­ko ih­mi­sen pe­ri­mä uni­ver­saa­lis­sa, täh­tien­vä­li­ses­sä, mit­ta­kaa­vas­sa vain mak­su­vä­li­ne, jo­ta uni­ver­su­min hal­lit­si­jat käyt­tä­vät kes­ki­näi­ses­sä kau­pas­saan mak­su­vä­li­nee­nä.
  –    EI ole. Ky­se on sii­tä et­tä ih­mi­sen luo­vuus on yh­tä kuin nol­la.
  –   Ih­mi­nen ei ole ne­rok­kuu­del­laan luo­nut uni­ver­su­mia. Ei mi­tään.
  –    Ih­mi­nen ei pys­ty luo­maan mi­tään uut­ta, par­haim­mil­laan­kin se pys­tyy vain löy­tä­mään jo­tain, mi­kä on jo ole­mas­sa.
  –    Bit­coin vain tois­taa jo ole­mas­sa ole­via uni­ver­saa­le­ja ra­ken­tei­ta. Ei niin, et­tä ku­kin su­ku­pol­vi luo uni­ver­su­min­sa aina uu­des­taan.

  Ute­li­ai­suus on yh­tä kuin tie­teel­li­nen ajat­te­lu­ta­pa.
  –    CU­RI­OSI­TY that is the key to Eve­ryt­hing
  –    https://archive.is/r5iVs
  –    Ja tie­deyh­tei­sö on yk­si elin­kei­no tul­la rik­kaak­si sii­nä kuin «kan­san edus­ta­mi­nen­kin».

 4. Anomaly Six on yh­tiö, jo­ka ker­too pys­ty­vän­sä seu­raa­maan 6:tta mil­jar­dia mat­ka­pu­he­lin­ta sa­ma­nai­kai­ses­ti.
  –    Le­aked fi­les: pri­va­te spying firm tar­gets glo­bal po­pu­la­ti­on with il­le­gal spy­wa­re
  –    https://archive.vn/mISQ6

  Yh­ti­ön asi­ak­kai­na ovat DeepS­ta­ten yri­tyk­set, cia etc.,
  –    joil­la mil­lään ei ole lail­lis­ta oi­keut­ta käyt­tää tä­tä va­koi­luoh­jel­maa.

  Pu­he­li­mia ei seu­ra­ta pel­käs­tään sim-kor­tin pe­rus­teel­la vaan ni­me­no­maan IMEI-koo­din pe­rus­teel­la.
  –    Niin­pä nu­me­ron vaih­ta­mi­nen vain ker­too va­koi­li­jal­le, et­tä sa­ma pu­he­lin­ko­ne on vaih­ta­nut nu­me­roa.
  –   Ne­tin ja pu­he­lin­ver­kon ul­ko­puo­li­nen kom­mu­ni­koin­ti tu­lee nou­se­maan ar­voon ar­vaa­mat­to­maan; mo­nen hen­ki voi ol­la täs­sä ky­sees­sä.

  Yh­ti­ön mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lis­sa oli seu­rat­tu Poh­jois-Ko­re­an pu­he­li­mia.
  –    Pu­he­li­men siir­ty­mi­nen tiu­kas­ti var­ti­oi­dul­le alu­eel­le, esi­mer­kik­si maan joh­ta­jan ke­säa­sun­nol­le, ra­joit­ti po­ten­ti­aa­lis­ten käyt­tä­jien jou­kon ai­van muu­ta­maan hen­ki­löön.
  –    Sit­ten sa­ma pu­he­lin saat­taa siir­tyä vuo­ris­toon ja ka­do­ta nä­ky­mät­tö­miin: täs­sä on si­sään­käyn­ti joh­ta­jan sa­lai­seen bunk­ke­riin kal­li­on si­säl­lä; koor­di­naa­tit met­rin tark­kuu­del­la.
  –    Jne …

  1. Ei tietenkään laillista oikeutta. Ne toimivat keneltäkään lupaa kysymättä, kukaan ei tiedä niiden toiminnoista. Kuten Sauli Niinistö.

   1. Eikös jokainen joka on hyväksynyt äly-kännykän ehdot yhdessä erilaisten sosiaalisen median ehtojen kanssa ole antanut luvat seurata, äänittää ja kuvata reaaliajassa kännykän käyttäjää ja ympäristöä.

    Samaa ongelmaa ei ole 2G puhelimissa joissa on prosessori ja atdt-komennot. Ei ole kameraa eikä käyttöjärjestelmää. Ja jos sellaista puhelinta haluaa kuunnella, niin pitää mennä operaattorin tiloihin. Joka onkin sitten ihan eri juttu. Tai vaihtoehtoisesti, eristää kyseisen henkilön ääniraita kaikista ympärillä olevista puhelimista, jolloin se on täysin selkokielinen.

    Vanhassa siis vara parempi

 5. Ze­lens­ki pi­ti hulp­pe­an vas­taa­no­ton Ame­ri­kan mat­kal­laan – ase­teh­tai­den ra­hoil­la.
  –   This DC par­ty in­vi­te shows all the mo­ney to be ma­de off the Uk­rai­ne war
  –   https://archive.is/ZWxJW

  Uk­rai­ni­an am­bas­sa­dor and de­fen­se at­taché
  –   «re­qu­est the ple­asu­re of your com­pa­ny.»
  –   Ei­pä sii­nä mi­tään kum­mal­lis­ta ole: juu­ri nä­mä suu­ryh­ti­öt tu­le­vat muo­dos­ta­maan kor­po­raa­ti­ois­ta koos­tu­van uu­den maa­il­man­jär­jes­tyk­sen mu­kai­sen hyök­käys- ja puo­lus­tus­mi­nis­te­ri­ön.

  1. Eliitti ei keneltäkään lupia kysele. Luvituz on orjia varten. Kun kysyt: saako tehdä? Olet aivopesty järjestelmän orjaksi.

 6. Eilen kaupassa käydessäni vilkaisin iltapaskojen otsikoita ja jomman kumman kannessa oli otsikko tyyliin ”huomenna on huono energiasää, vältä turhaa sähkönkäyttöä”.
  Mikä ihmeen energiasää?
  Ilmeisesti tämä on joku uusi ”hyökkäyssodan” tyyppinen termi jota en muista ennemmin nähneeni? Mutta mikäli tämmöinen ”energiasää” on olemassa pitääkö sen seuraamista varten ladata joku korovilkun tyylinen sovellus älypuhelimeen, kerrotaanko huomisen energiasää muiden säätietojen ohella iltauutisissa vai rupeaako arvon rouva bääministeri julistamaan päivän energiasää tilanteen joka aamu jotta lampaat tietävät uskaltavatko he tänään käyttää sähköä?

 7. http://nwohavaintoja.blogspot.com/

  Mutta ei nämä koronarokotteen tappavat haittavaikutukset ole mihinkään koronaan kuolemista, vaan kyse on aivan puhtaasta maailmanlaajuisesta kansanmurhasta.

  500 miljoonaa on se ihmismäärä, jonka nämä elitistit ovat laskeneet heille hyödylliseksi.

  Se siis tietää jo melkoista väestönharvennuskattavuutta. Suomenkin osalta tämä käsittääkseni on jotain se päälle 4,1 miljoonaa suomalaista kuolisivat vielä seuraavien 5 vuoden sisällä niihin myrkyllisiin koronarokotteisiin.

  Koronarokotteet on myrkytetty grafeenioksidilla, joka tuhoaa verisuonet. Se saa verestä mm. hyytelömäistä ja näin tulee kuvioon myös suuri sydänlihastulehduksen sekä aivoverenvuodon tai veritulpan riski.

  https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjWOgAMcg0qAj1PLnWCFqheNEZ17eAbk8kDVRtdPcqemZPhMVSUILsqpoEI61tq4D8SinS3Br0mVnMrHFZLBWdSaSjiJm3tyjDKVcC2vXjsYHzjE33rvjlJSyIMc0zzmkzVlrvcSSvUL2MJ-mS76lDek3cWKXfJMku7ruhIsyh1liH1RvjZow

  Miehillä taas tämä koronarokote saa myös aikaiseksi impotenssin, koska rokotteessa oleva piikkiproteiini tuhoaa miehen peniksen mikroverenkiertoa niin paljon, että seurauksena on ikuinen lerppu. Tämän sanoi jo vuosi sitten lääkäri Antti Heikkilä julkisesti.

 8. Pitää muistaa että Sanna koittaa ajaa kansaamme kaaokseen. Koska Vapaamuurareiden valtaannousuun tarvitaan kaaos. Sen jälkeen voidaan käteinen raha kieltää ja ihmiset pakkomerkitä. Ja jos ei suostu, niin giljotiinilla päätä poikki. Suomessakin on jo kaksi junanvaunua giljotiinejä sekä muita ”massojenhallinta välineitä”.

  Jos ette tiedä mikä uusi maailmanjärjestys on tai mihin se tulee johtamaan, niin katsokaa nämä neljä videota. Kaksi niistä on turhan pitkiä jaarituksia mutta kaksi on OK. Paljon on jäänyt salaisia merkkejä pois, mutta vielä nukkuvalle tai heräävälle kansalle tässä on jo paljon:

  https://injektiopiikki.com/2023/01/03/olitpa-kuka-tahansa-elat-uskonnollisessa-maailmassa-se-on-hyva-tietaa/

 9. Eipä ole sinänsä pressavaaleihinkaan kuin vuosi aikaa. Ei ole sen suhteen Sanna korkealla gallupissa, 7 prosentin kannatuksella. Sen sijaan muuan Pekka Haavisto selvä ykkönen tällä hetkellä, jos tuoreeseen gallupiin on uskominen.. Toisena oleva Olli Rehn aika kaukana Haaviston takana. Sauli Niinistön viimein jäädessä pressakuvioista syrjään taitaa sentään olla uutta liikkumavaraa ja uusiakin kasvoja ilmaantunee.

 10. Tuo vitun skeletor vois shivauttaa nenäänsä ne viimeiset viivat… Söis vaikka jotain rotan myrkkyä, pihi*****!!! Sanna! Olet juutalainen p********!!!!!

 11. Kuvan PAIKKA tekee kylläb OIKEUTTA, mutta kuva on RETUSOIDUN sileä niin kuin TOISAALTA kommunistisessa TOTALITÄRISMISSÄ pitää ollakin. RASKAAT virkavuodet (lue:bile-vuodet) EIVÄT näy, koska ERITTÄIN kovassa ellei TÄYDELLISESSÄ viidenkympin VILLITYKSESSÄ oleva SEPELVALTIMOTAUTINEN miäs voi vaikka HAKSAHTAA!!! No, eipä tule LESKI maahantallajaisiin! Mutta mitäpä siitä! Onhan kyseessä VARSINAINEN ”miestenpäivä”! Mennäkseni OIKEIN asiaan. AMERIIKOISSA voi LIBURAALI valtioissa laittaa MUMMON kompostiin ja sittemmin syödä voimalla kypsyneitä tomaatteja. Eli mummon VIIMEINEN palvelus jo tavaksi tulleiden VILLASUKKIEN lisäksi!

 12. Ei ehkä ole aina parasta kielenkäyttöä, en edes välitä tämän otuksen kohdalla. Tää emakko, emakko kavereineen on tehnyt neljässä vuodessa 40 miljardia lisää velkaa.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*