38 thoughts on “Päivän kuva: Vaimo

 1. Val­ta­kun­nan­kans­le­rin vir­ka­kaut­ta on pi­den­net­ty … ikui­sek­si
  –    Stol­ten­berg går av som NA­TOs ge­ne­ral­sek­retær til høsten

  Ai­ka­kau­si on kään­tä­nyt sel­kän­sä de­mok­ra­ti­al­le. Sil­le ei voi mi­tään, ai­kaa ei voi py­säyt­tää.
  –    Kat­sot­pa min­ne ta­han­sa, niin «de­mok­raat­ti­set» val­ti­on­pää­mie­het ka­to­avat ge­opo­liit­ti­sel­ta kar­tal­ta: Turk­ki, Ve­nä­jä, Kii­na, USA, jne.

  Olen­nai­nen ky­sy­mys on:
  –    Mi­tä de­mok­ra­ti­an jäl­keen.
  –    Jos kan­sa ei nou­se ka­duil­le, pa­laam­me van­haan mal­liin ja Suo­men seu­raa­va ikui­nen hal­lit­si­ja on …

 2. Dol­la­rin vii­mei­nen ol­jen­kor­si: va­li­koi­va de­fault, eli jä­te­tään ve­lat mak­sa­mat­ta va­li­koi­duil­le kump­pa­neil­le, siis niil­le, jot­ka vaa­ti­vat vel­kaan­sa mak­suun.
  –    Val­koi­nen ta­lo har­kit­see va­luu­tan saa­ta­vuu­den ra­joit­ta­mis­ta – Kii­naa pa­ko­te­taan ulos dol­la­ris­ta?
  –    https://archive.today/hsU7T

  EU:ssa on jo pi­tem­pään ol­lut käy­tös­sä va­luut­ta­sään­te­ly.
  –    Va­luut­ta­sään­te­ly on nor­maa­li käy­tän­tö kai­kis­sa so­si­alis­ti­sis­sa mais­sa.

 3. Kun­nal­lis­ten pal­ve­lu­jen ro­mah­dus­tah­ti kiih­tyy: Jä­te­huol­to Lai­ne kon­kurs­sis­sa.
  –    https://www.jatehuoltolaine.fi/
  –    https://archive.today/3fkTY

  Haas­kat apa­jal­le.
  –    Nyt po­lii­ti­koil­la on kii­re kiil­lot­taa kil­pe­ään juu­ri en­nen vaa­le­ja: tä­mä oi­val­li­nen ti­lai­suus ra­hoi­tu­syh­ti­öil­le teh­dä unel­ma­so­pi­muk­sia kun­tien kans­sa kon­kurs­siyh­ti­ön le­asing-omai­suu­del­la.

 4. 1936: Kes­kus­te­lua ää­ni­aal­to- ja ra­di­oaal­to­aseis­ta
  –    Mu­siik­ki sur­maa bak­te­rit mai­dos­ta
  –    https://archive.is/6gf3F

  … Näi­den sä­tei­den, jot­ka ovat Rönt­gen-sä­tei­tä kym­me­nen ker­taa voi­mak­kaam­mat, syn­nyt­tä­ji­nä ovat neut­roo­nit.

  … Tä­hän as­ti on kuo­le­man­sä­tei­tä pi­det­ty yk­si­no­maan so­ti­laal­li­ses­ti tär­ke­änä kek­sin­tö­nä, mut­ta tä­mä uu­sin sä­de, jo­ka on kaik­kia ai­kai­sem­pia pal­jon voi­mak­kaam­pi, on kek­sit­ty yk­si­no­maan lää­ke­tie­det­tä, ke­mi­aa ja fy­siik­kaa var­ten.

 5. Dis­ney­land so­si­ali­soi­tu.
  –    Wo­ke Dis­ney Of­fi­ci­al­ly Lo­ses Cont­rol Of Ree­dy Creek De­ve­lop­ment In Lands­li­de Flo­ri­da Se­na­te Vo­te
  –    https://archive.is/wip/wQBwz

  Dis­neyn Flo­ri­das­sa omis­ta­mal­le alu­eel­le, Ree­dy Creek De­ve­lop­ment, oli ai­koi­naan myön­net­ty va­pau­tus Flo­ri­dan la­eis­ta.
  –    Nyt Flo­ri­dan par­la­ment­ti päät­ti, et­tä Disd­neyn on nou­da­tet­ta­va pai­kal­li­sia la­ke­ja.

  1. Moni ei tiedä tai muista mutta Disney oli viimeinen ns vapaa viihdealan yhtiö. Juutalaiset ostivat valtaosan yhtiöstä niihin aikoihin kun mädätys alkoi. En nyt jaksa kaivaa sitä tietoa, mutta se löytyy David Duken kirjasta – Juutalainen ylivalta.
   Monesti kuulee Disneytä syytettävän siitä mitä se ei ollut silloin kun se oli vielä Disneyn omassa hallinnassa. Tämä yhtiö oli Ameriikan viimeinen valkoisia perhearvoja kunnioittava viihdealan mediatalo.

   1. No tuo on muuten aikas paksua potaskaa. Walt Disney itse oli 33 levelin Freemason ja koko Disney on aivan alusta asti ollut peiteorganisaatio lasten aivopesulle, pedofilialle ja muulle massojen aivopesulle. Disney toimi mm. yhteistyössä Nasan kanssa Moonlanding hoaxin osalta.

    David Duke on potaskanpuhuja, osa kontrolloitua oppositiota.

   1. Ihmiskunnan puoliintumisajan kaava:

    Oletetaan,
    –    että ihmisiä on alkutilanteessa 7 miljardia,
    –    että ihminen käyttää ravinnokseen vain ihmisruhoja eli syövät toinen toisensa eivätkä mitään muuta,
    –    että yhdestä ruhosta riittää ravintoa saman painoiselle ihmiselle kahdeksi viikoksi.

    Niin siitä seuraa, että ihmisten määrä maapallolla puoliintuu kahdessa viikossa.
    –    Silloin toinen puoli ihmiskuntaa on syönyt toisen puolen.

    Kysymys:
    –    Milloin viimeinen ihminen kuolee nälkään?

    Vastaus:
    –    14 päivän päästä ihmisiä on jäljellä 3,5 miljardia,
    –    28 päivän päästä 1,75 miljardia,
    –    jne …
    –    462 päivän päästä ihmisiä on jäljellä 1 (ja sekin ihmissusi).
    –    Vastaus on siis 476 päivän päästä eli 1 vuosi ja 4 kuukautta.

    Jatkokysymys:
    Kuinka paljon kauemmin ihminen selviää, jos lähtötilanteessa ihmisten määrä on kaksinkertainen, eli 14 miljardia?
    –    14 päivää kauemmin, koska jo kahden viikon päästä ihmisten määrä on 7 miljardia,
    –    jne.

    1. Las­ku­esi­mer­kin point­ti on sii­nä, et­tä juu­ri tä­män kal­tai­siin ma­te­maat­ti­siin to­tuuk­siin mei­tä hal­lit­se­vat yli-ih­mi­set, Su­pe­rE­liit­ti, pe­rus­ta­vat las­kel­man­sa ih­mis­kun­nan tu­le­vai­suu­del­le
     –    ja nyt yrit­tä­vät so­taa käyt­tä­en pa­kot­taa tuon tu­le­vai­suu­den meil­le ali-ih­mi­sil­le.
     –    Ole sii­nä sit­ten iloi­nen ja on­nel­li­nen, kun et omis­ta mi­tään,
     –    et edes omaa elä­mää­si.

     Tie­sit­kö, et­tä ko­ro­na-ro­kot­teet ei­vät ol­leet ko­keel­li­sia.
     –    USA:n so­ta­te­ol­li­suu­den joh­dol­la ro­kot­tei­ta on ko­keil­tu ih­mi­sil­lä yli kym­me­nen vuo­den ajan.
     –    Ko­eka­nii­nei­na ovat ol­leet so­dis­sa van­gi­tut ih­mi­set, Pa­les­tii­nas­sa van­gi­tut toi­si­na­jat­te­li­jat ja «hu­li­gaa­nit» ja mo­nen­moi­nen ih­mi­sai­nes eri puo­li­ta maa­il­maa.

 6. Mikäli on niin että vain Uudeltamaalta voi saada aitokansallismielisen pienpuolueen ehdokkaan läpi ja muulla suomella ei ole kansallismielistenkään tahojen mielestä ole mitään väliä niin mitä puoluetta tai ketä ehdokasta täällä pohjoisempana asuvien pitäisi teidän mielestänne äänestää ja miksi?

  1. Paavo Väyrystä, jos olet Lapista. Muuten hyvämaineisia työssä ja perhe-elämässä ansioituneita jalat maassa arkijärkityypoejä, joilla on kokemusta monelta näkökulmalta ja kanttia olla myös eri mieltä valtavirran kanssa.

  2. Odottakaas nyt vielä hetki… Ehdokaslistat eivät ole täynnä. Ja jos kaikki menee hyvin, meillä on ehdokkaita joita jokainen meistä voi äänestää.

   Saattaa tulla uusia ”Toni Halmeita”…

 7. On kyllä vaikeaa lytää noita äidiksi haluavia. Ja vielä vaikeampi löytää niitä jotka ovat lapsistaan onnellisia. Jotenkin tuntuu että lapset ovat naisten työuran ja harrastuste tiellä ja siksi niitä ei haluta.

  Onneksi on poikkeuksia.

  1. De wit on näköjään kääntynyt lestadiolaiseksi tai Rinteen kannalle. Niin että lapsia vaan tekemään. No, on sekin kehittymistä parempaan suuntaan.

   1. Mikä muu sijoitus on yhtä kannattava kuin lapsiperhe? Auto? Kulta/hopea? Asunto?

    Jos kohdalle osuisi samanlaisella arvomaailmalla varustettu nainen joka esi. haluaisi lapsen mutta ei välttämättä miestä, niin saisi elarit kerralla käteen koko ajalta ja luotettavan ystävän.

 8. Tähän sopii artikkeli vuodelta 2010 joka ei vanhene koskaan.

  YK:n Agenda 21: Perhe ei sallittu

  ”YK:n toiminnassa alusta asti mukana ollut biologi Sir Julian Huxley (Aldous Huxleyn, Uusi Uljas Maailma -kirjan kirjoittajan veli joka oli Orwellin oppi-isä, he molemmat kuuluivat Fabian Society -salaseuraan), ei ole koskaan salaillut vahvoja sympatioitaan eugeniikan puolesta. Huxley oli UNESCOn suuntalinjojen pääarkkitehti ja vaikutti myös WWF:n toiminnassa.

  Eugeniikka tarkoittaa terminä ihmisten valikoivaa jalostamista kannan parantamiseksi sukupolvien myötä. Valiot saavat lisääntyä (rotuhygienia) ja epäkelvot eivät (pakkosteriloinnit, abortit, syntyvyyden säännöstely). Matti ja Maija Meikäläisellä perheineen tuskin on mahdollisuutta itse määritellä, kuuluvatko he valioihin vai epäkelpoihin.”

  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/riikkasoyring/54093-perhe-ei-sallittu-agenda-21/

 9. Äänioikeuden lisäksi naisilta pitäisi poistaa myös oikeudet yleiseen peruskoulun jälkeiseen koulutukseen ja panna heidät emäntäkoulun tyyliseen opistoon, jossa he saavat kaiken tarvittavan tiedon ja taidon ollen yhteiskunnalle hyödyksi.

   1. Tuota olem itsekin halunnut. Emännistä ja geishoista on lännessä puute. Muita mies ei tarvitse. Taleban on kova juttu Suomessakin.

    On nimittäin ei vain kirveelle, vaan moottorisahalle ja jopa kenttäsirkkelille kohta tarvetta tässä maassa.

   1. Islamistit ja jihadistit ovat olleet joissain yksittäisissä asioiss oikeassa. Nyt valkoiset naiset tappavat lapsemme, perheemme ja kristinuskon satanismillaan. Naisille ei pidä koskaan antaa minkäänlaista valtaa yhtään mihinkään tai käy näin.

 10. VALTAOSA – NAISISTA – tarvitsee ÄITIYTTÄ ”luonnollisista” (LUONNONLAIN) syystä, mikä naissukupuolelle on alussa luotu ja asetettu. Tuo voima on käytännössä niitattu SUKUPUOLIVIETILLÄ niin naisella kuin miehelläkin. Kyse EI ole PATRIARKKAALISESTA SOVINISMISTA eikä ”HELLAN ja NYRKIN välissä” menttaliteetistä. Mies voi olla yksineläjä kaipaamatta perhettä, mutta jotkut miehet haluavat tunnesyistä ja urokselle lajityypillisesti halusta levittää geeniään, joka on yksinkertaisesti ”suvunjatkamista”. Eläimilläkin on lajityypillinen TARVE toimia sille sen biologisen elämänkaaren mukaisesti. Esim. emonsa jostain syystä hylkäämän majavanpoikanen, jota on aivan pienestä hoidettu ihmisasunnossa kuin pientä vauvaa. Kasvaessaan isommaksi sille tulee luonnollinen tarve ryhtyä rakentamaan patoja. Niinpä se oven pielien järsimisen ohessa alkaa keräämään huushollista kaikkea irtotavaraa ja rahtaamaan huolellisen järjestelmällisesti kasalle ”padoksi” lattialle. Mukaan lähtee niin pienet koristejoulukuuset, matot, lelut, ämpärit. lasten sählymailat ja kaikki mikä vain irti lähtee. Kun naiset joko lapsettomuuden takia tai työuran yksiselitteiselle asettamiselle UBER ALLES! Varsinkin ensimmäisessä tapauksessa on käytännön elämässä nähdyn perusteella tapahtunut VAUHKOONTUMINEN, joka ilmenee HOIVAVIETIN ja ÄITIYDEN energian suuntaamista johonkin muuhun esim. nk. ”pakolaisiin”, feminismiin, politiikkaan tai eläintensuojeluun, jotka KAIKKI menevät FUNDAMENTALISUUDESSAAN äärilaitaan suoranaisena AGRESSIIVISUUTENA ”oman asian puolesta” eli silloin katoaa SUHTEELLISUUDENTAJU!!! Mutta lapsettomuuden kysessä ollessa edellisen aivan hyvin hyväksyen YMMÄRTÄÄ sen voimakkaan tuskan ja riittämättömyyden tunteena AITONA oirehtimisena, jota EI sovi kenenkään HALVEKSIA. Mutta ne, jotka eivät tätä tiedä tai YMMÄRRÄ typeryyttään tai ”huonona päivänään” silloin KALAHTAVAT sarvet yhteen!!!

 11. Valkoisesta suomalaisesta huorasta ei saa vaimoa tekemälläkään. Pitää hakea oikeita naisia muista valkoisista maista. Valkoinen suomalainen huora on valkoisten naisten aivan alinta pohjasaastaa ja kaikki suomalaiset miehet tietävät tämän.

 12. Leijonanarttu on oikein hyvä termi kuvaamaan oikeanpuolista kuvaa. Näin käy jos annat naiselle yhtään mitään valtaa päättää yhtään mistään.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*