Marco de Wit 28 helmikuun, 2023

 

Koronahysterian alussa jopa viranomaiset korostivat moniin tutkimuksiin vedoten, että maskeista olisi enemmän haittaa kuin hyötyä. Suomalaiset kuitenkin väkisin halusivat maskeja käyttää, joten viranomaiset sitten alkoivat niitä suosittelemaan. Niinpä sitten suomalaiset tekivät maskien käytössä Euroopan ennätyksen.

 

Nyt taas viralliset tutkimukset ovat todistaneet sen mikä on jo todistettu moneen kertaan: Maskeista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Mielenkiintoista nähdä uskovatko kansalaiset vieläkään.

 

 

 

21 thoughts on “Päivän kuva: Maski

 1. Re:   Ni­me­tön – 27 hel­mi­kuun, 2023 2:57 pm

  Yleisellä tasolla voisi ehkä sanoa, että loi­nen toi­mii ei­kä lo­pe­ta en­nen kuin isän­tä kuo­lee, siir­ty­äk­seen sit­ten ime­mään ver­ta uu­des­ta isän­näs­tä.
  –   Uu­des­sa isän­näs­sä saat­taa ol­la jo toi­nen loi­nen ja syn­tyy lois­ten kes­ken tais­te­lu kuo­le­maan as­ti sii­tä kum­man gee­ni­pe­ri­mä saa jat­kua.
  –   Sa­ma ti­lan­ne kuin pe­ni­sil­lii­ni’n tais­te­lu mui­ta ho­me­la­je­ja vas­taan.

  Hy­vä vas­taan pa­ha:
  –   Hy­vä on ai­na se, jo­ka voit­ti edel­li­sen tais­te­lun elä­mäs­tä. Hä­vin­nyt on pa­ha ja jou­ti­kin tul­la tu­ho­tuk­si.
  –    Evo­luu­ti­ol­la ei ole mo­raa­lia.
  –   Mo­nen al­ku­pe­räis­kan­san koh­ta­lo, jois­ta yksi on suo­ma­lais-ug­ri­lai­set rat­kais­taan me­neil­lään ole­vas­sa syk­lis­sä täs­sä loi­se­lä­jien tais­te­lus­sa uu­sis­ta isän­nis­tä tai me­neh­ty­mi­ses­tä ve­ren puut­tee­seen; tais­te­lus­sa elä­mäs­tä ja kuo­le­mas­ta.

  Nyt olem­me ti­lan­tees­sa, jos­sa län­nen va­ral­li­suut­ta ime­vät loi­se­lä­jät ovat ime­neet isän­täor­ga­ni­saa­ti­on­sa tyh­jiin ja kuo­le­vat it­se el­lei­vät saa uut­ta ver­ta ime­äk­seen.
  –   Ja tuo­ta uut­ta ver­ta löy­tyy enim­mäk­seen enää vain Ve­nä­jäl­tä ja Kii­nas­ta;
  –    niis­tä val­ti­ois­ta, jot­ka ei­vät ole ke­nel­le­kään dol­la­reis­sa mi­tat­ta­vaa vel­kaa.

  Tais­te­lu elä­mäs­tä ja kuo­le­mas­ta.

  Yk­si rat­kai­su hi­das­taa lois­ten, kor­rup­ti­on, le­vi­ämis­tä yh­teis­kun­nas­sa on pe­rus­taa val­ti­ol­li­nen jär­jes­tys pe­tok­sel­le:
  –   Opet­taa kan­sa­lai­sil­le, et­tä po­li­tiik­kaan py­ri­tään vain vau­rau­den ja val­lan anas­ta­mi­sek­si muil­ta kan­sa­lai­sil­ta it­sel­le ja oman edun saa­vut­ta­mi­sek­si,
  –   et­tä val­ti­ol­li­nen jär­jes­tel­mä pe­rus­tuu pe­tok­sel­le ja val­heel­le.

  Kun jul­ki­ses­ti tun­nus­te­taan ja myön­ne­tään et­tä val­ti­ol­li­nen jär­jes­tel­mä pe­rus­tuu ri­kol­li­seen toi­min­taan ja ri­kol­lis­ten suo­je­le­mi­seen,
  –   niin sil­loin YH­TEIS­KUN­TA ym­mär­tää valtiollisen toiminnan luonteen.
  –   SIlloin­tä rois­tot ei­vät ha­keu­du val­ti­ol­li­siin teh­tä­viin, kos­ka siel­tä ei löy­dy ryös­tet­tä­vää: isot saa­liit ovat ih­mis­ten ja kan­sa­lais­ten — siis yh­teis­kun­nan — omis­tuk­ses­sa.

  Pi­tää ym­mär­tää,
  –   et­tä yh­teis­kun­ta ei ole val­tio
  –   ei­kä val­tio yh­teis­kun­ta,
  –   et­tä val­tio voi elää vain ime­mäl­lä ver­ta yh­teis­kun­nal­ta,
  –   mut­ta yh­teis­kun­ta elää il­man val­ti­ota.

 2. Jos Suo­mi hyök­kää Ve­nä­jäl­le, mak­saa­ko Bi­den kaik­kien vir­ka­mies­ten eläk­keet ja pal­kat ja pää­see­kö val­tio sil­lä kei­nol­la elä­ke­vas­tuis­taan, jot­ta voi taas ot­taa uut­ta vel­kaa en­tis­tä enem­män.
  –    What a Deal
  –    http://archive.today/c2Mod

  On­ko EKP jo aset­ta­nut Suo­mel­le li­sä­ve­lan eh­dok­si so­dan Ve­nä­jää vas­taan,
  –    et­tä tu­li­sim­me kaik­ki rik­kaik­si.
  –    Mik­si EKP:n val­ti­oil­le an­ta­mien lai­no­jen eh­dot ovat sa­lai­sia. Mik­si ei ker­ro­ta kyt­kyis­tä ro­kot­ta­mi­siin ja WEF-agen­dan edis­tä­mi­seen.

  Jot­ta kaik­ki voi­si­vat tul­la rik­kaak­si, on jon­kun tul­ta­va rik­kaak­si en­sin.

 3. Kei­tä uus­kon­ser­va­tii­vit ovat, mis­tä he tu­li­vat ja min­ne ovat me­nos­sa?
  –    Who are the ’Neocons?
  –    https://archive.is/jhQvV

  Mar­tin Armst­rong jul­kai­see täl­lä vii­kol­la pe­rus­ta­vaa laa­tua ole­van ra­por­tin uus­kon­ser­va­tii­veis­ta, ne­ocon’eis­ta: Se on kuin lait­tai­si maa­li­tau­lun sel­kään­sä.
  –    Kuo­le­ma on jo­ko sie­lun muu­tos­ti­la näh­däk­se­ni kaik­ki van­hat ys­tä­vä­ni vie­lä ker­ran.
  –    Tai, se on kuin ju­han­nuk­sen yöu­net. Niin rau­hal­lis­ta, et­tei unel­mat kos­kaan si­tä häi­rit­se. Kuin­ka mo­nel­la meis­tä on ol­lut niin upei­ta öi­tä?
  –   Jat­ka eteen­päin ja tee par­haa­si.

 4. Ai nyt taas ei pitaa pitaa maskia ja silloin sanoit tarvii jos on narkomaani tai lahella niita niin silloin hyva olla. Missa tutkimukset?, Miksi aasiassa aina flussasuoja kasvoilla ja hyva olla. Mitka viranomaiset?, missä? Kaikkea fiktio syydat koko ajan ja altistat vaaroille ilman argumenttia, ei yhtaan todistelua. Myonna jo …kiitos. mika teidan tausta, mika teidan ongelma? Ja B. Etteka ole mikaan historian tietaja venajasta
  C. Ja kaikki salaliitto ja muut salaliitot on fiktiota ja elamakin on jos sinua uskoo, miksi kun ette ole niin typera, miksi kusta omaan nilkkaan?
  D. Kaikki mita juutalaiset rikkautta vaille te valehteletta, kaikki sotavalheenne, kaikki naiset eivat ole horoja, kaikkien polpo mika se on sinulle ei ainakaan paha ei edes tunne teita ja milloin huomaat, sina, karsinasi ja vale jota levitat ymparillesi oleville. Miksi?!? Te hullu ette paase edes vaittelemaan, ainoa mita te osaatte on: Vale, niin kaunis niin petollinen, itsevalehtelu. Tai hullu. Saksakaan ei ole paskamaa kun teita ja aivopesu kamaanne katsoo, mikakin lasten kuvalehti jossa yksi sivu, hah. Olette menettaneet ja lukijat jarkenne. Mina en ole silla minulla on kaikki oikea tieto. Ei punaista lankaa, ei agendaa, ei kosketusta elamaan. Mihin pyritta, mita tama kaikki homma on? Luonnotonta. Heratkaa, miksi tama lehti, mita te ja lukijat hyodytte. Ei mitaan perusteluja oikeita ja mita teemme parentaakseen. Laitetaan samaa, luetaan samaa. Hauki on kala. Ei jarkea, ei opittavaa. Toisto toisto toisto.

  1. Et osaa käyttää ä-kirjaimia, niin on pakko kysyä, että minkä värinen isäsi on ja onko hänellä esinahkaa?

 5. Kun suvak­ki­vir­ka­mies­tä pyy­tää toi­mit­ta­maan hä­nel­le lain mu­kaan kuu­lu­van vir­ka­teh­tä­vän, hän al­kaa­kin syyt­tää pyy­tä­jää ra­sis­mis­ta.
  –   Na­si­ma Raz­myar pa­nii­kis­sa – Tu­lee­ko seu­raa­vak­si päi­vä­ko­ti­ko­ne?

  Jos kou­lu­lai­set ei­vät osaa erot­taa viih­det­tä ja po­li­tiik­kaa toi­sis­taan,
  –   jos kou­lu­lai­set pi­tää eris­tää ym­pä­röi­väs­tä yh­teis­kun­nas­ta,
  –   niin mi­tä heil­le sitten oi­kein kou­lus­sa ope­te­taan!

  1. Afganistanilainen KOMMUNISTI, joka KEIKAILEE tuon tuostakin NAISTENLEHTIEN kannessa jopa KOMMUNISTI isänsä kanssa ELITISTISESTI sillä aikaa kun KÖYHÄT suomalaiset jonottavat LEIPÄJONOISSA!!!

 6. Margarite Griesz-Brisson on neurofysiologi, jolla on tohtorin tutkinto farmakologiassa.

  Näin hän sanoo kasvo maskeista ja niiden vaikutuksista aivoihimme:

  Uudelleen hengittäminen uloshengitys ilmaamme johtaa epäilemättä hapen puutteeseen.

  Ihmisen aivot ovat siis erittäin herkät juuri hapen puutteelle.

  Esimerkiksi hippokampuksessa on hermosoluja jotka eivät kestä yli 3 minuuttia ilman happea.

  Akuutteja varoitusoireita ovat: päänsärky, uneliaisuus, huimaus, keskittymishäiriöt, reaktioajan hidastuminen ja kognitiivisen järjestelmän reaktiot.

  https://youtu.be/pd22FGeuyog

  1. Spotin Nalli sivussa loppukauden. Kaatui viime pelissä itsestään kentälle. Ei sekään tapaus liity mihinkään.
   Aiemmin vain jalkapalloilijat saivat kohtauksia kentillä.

 7. Ei kannata koskaan uskoa mitä ”älykkäät” yrittävät selittää ja väittää. Nyt valtavat määrät ihmisiä kuolee kun nämä vammaiset idiootit selittelevät kaikkea ihmisille ja hölmöt uskovat, että olisi jotain ”älykkäitä”, jotka tietäisivät heitä enemmän ja paremmin.

 8. Koko Koronasekoilussa ei ollut missään vaiheessa kyse tieteestä. Miten voisi kun koko virustakaan ei ole olemassa.

  Ihmisen hengittämästä hapesta valtaosa menee soluhengitykseen. Solut eivät pärjää happivajeen kanssa pitkään, vaikutus on siis koko kehoa ja kaikkia elimiä koskeva. Tämän lisäksi tietysti hiilidioksidin takaisinhengityksen aiheuttamat ongelmat (mm. hengenahdistus, verenpaineen nousu jne), naamavaipoissa muhivat bakteerit (joita on eristetty ja todistettu olevan olemassa).

  Tarviiko olla nero että tämän asian tajuaa? No ei. Maalaisjärki riittäisi mutta sitä ei enää juuri ole. Ihmiset ovat etäohjauksessa olevia zombeja lähinnä. Eli vastaus artikkelin viimeiseen lauseseen: EI TODELLAKAAN USKO!

 9. Kyllä minua nyt naurattaa koko tämä maski- ja rokotehysteria. Niin toitotettiin joka tuutista miten juuri me maskittomat olemme se porukka joka pitää yhteiskuntaa panttivankinaan. No, kas kun ihmiset eivät enää käytä maskeja, eihän tilanne ole muuttunut mihinkään.

  Ja toisaalta, tuossa kun kävin antamassa verikokeen niin siinä käytävällä oli ihmisiä jonossa jotka kertoivat että 2viides koronapiikki tuli just otettua”. Luulisi että tuollaisen luvun jälkeen lopettaisi sen venäläisen ruletin pelaamisen. Ei niitä reikiä siinä rullassa liian montaa ole.

 10. Ah, maskiajat. Oi niitä aikoja.
  Kaikkialla vastuuntuntoisia kansalaisia:
  pyöräileviä maskipäitä, sauvakäveleviä maskipäitä,
  astmaatikkoja helteessä-maskipäitä..

 11. Kuva tuo mieleen KANAT, mutta KANAT eivät kuitenkaan ole noin TYHYMIÄ!!! Jos TODELLA olisi VAKAVA kuolemaan johtava EPIDOLOGINEN TAUTI. Silloin EI kekkaloida RAITILLA joku HIOMAKONEEN KÄYTTÖMASKI pärställä huohottamassa liki HUOHOTTAJAA, joka tekee KUOLEMAA. Aivan jostain MUUSTA syystä kuin RUTTOTAUDISTA, jonka takia ”kunto loppui kesken” ja SYMPAATTISET kilpasiskot huolesta sykkyrällä ovat. Jäiköhän tuo henkiin? Nimittäin niin kuin ME sen kaikki TIEDÄMME! NÄISEN aika SELÄLLLÄÄN menee HUKKAAN!!!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*