Marco de Wit 9 huhtikuun, 2023

 

Ano Turtiainen on ihan sekaisin, kun yrittää passivoida kaikki ihmiset. Turtiaisen mukaan pitää vaan rukoilla ja odottaa tempausta. Missään nimessä ei kannata nousta herroja vastaan, koska vapaamuurareilla on totaalinen valta kaikkialla.

 

Valtaeliitti tietysti tukee Turtiaisen kaltaisten hullujen harhoja ja passiivisuutta änkeämällä sitä vapaamuurarien pyhää numerosarjaa 33 joka paikkaan.

 

Samaan aikaan Trumpin rahankeruumainos ”TEXT TRUMP TO 88022” on tietysti poistettu valtamediassa.

 

 

 

15 thoughts on “Päivän kuva: 33

 1. Vapauden Liiton vaalivalvojaiset kesti 3 tuntia ja 33 minuuttia! Tämä viimeistään todistaa että VL todellakin on vapaamuurariliitto ja koska Laiton Lehtikin on puoluetta promonnut niin tämä luonnollisesti tarkoittaa myös sitä että Marcokin on valtaeliitin asialla!

  Leikki sikseen mutta kysyn vielä kerran; tekeekö Marco nyt vaalien jälkeen tasapuolisuuden nimissä jutun jossa noita VL:n väitettyjä vapaamuurari kytköksiä tutkitaan?

   1. M-m-mutta olihan siellä se vapaamuurari ehdokkaana, vieläpä numerolla 33! Ja VL:n logossa kätellään!

    Vakavissaan puhuen onko kenelläkään, varsinkaan Levelin pojilla ja heidän seuraajillaan tai muilla VKK:n kannattajilla (mikäli heitä tuon edellä mainitun lammaslauman lisäksi enää on olemassakaan) mitään konkreettista todistetta siitä että VL olisi ”vapaamuurariliitto”? Mikäli kuuvapaamuurarien ja heidän VKK:lta viemiensä äänien etsimiseltä jää aikaa lyökää todisteet tiskiin ”omia kohtaan saa ja pitää olla kriittinen” logiikkaa noudattavana haluan VL:a äänestäneenä todellakin nähdä todisteet vapaamuurari yhteyksistä mikäli niitä jostain päin löytyy.

 2. Mac­ro­nil­loe lai­tet­tiin Ur­su­la von der Ley­en «esi­lii­nak­si» Kii­nan vie­rai­lul­le, et­tä ei pys­tyi­si ke­hit­tä­mään kah­den­vä­li­siä suh­tei­ta Kii­naan.
  –    Xi di­vi­des and con­qu­ers du­ring Mac­ron’s Chi­na vi­sit
  –    https://archive.today/JE3aC

  Kah­den­kes­ki­set suh­teet tar­koit­ta­vat val­ti­ol­lis­ta sel­viy­ty­mis­tä maa­il­man­so­dan jäl­kei­ses­sä ti­lan­tees­sa.
  –    Glo­ba­lis­tien tu­le­vai­suu­des­sa kaik­ki kan­sal­li­nen it­se­näi­syys on eh­dot­to­mas­ti kit­ket­tä­vä pois.
  –    Kaik­kien on ku­mar­ret­ta­va he­ge­mo­ni­aa.

  Ovat­ko Mac­ro­nin päi­vät lu­etut,
  –    kun glo­ba­lis­tit ei­vät enää luo­ta hä­neen?
  –    Ku­ka pyö­rit­tää Pa­rii­sin mak­set­tu­ja mel­la­koi­ta.

  1. On tärkeää kunnioittaa kansojen suvereniteettia ja pyrkiä rauhanomaisiin ratkaisuihin väkivallan tai aggression sijaan. Kaikkien osapuolten tulee pyrkiä diplomaattisiin neuvotteluihin löytääkseen ratkaisu, joka hyödyttää kaikkia osapuolia.

 3. Myrk­ky­jä li­sä­tään elin­tar­vik­kei­siin, kos­ka nii­den hä­vit­tä­mi­nen on kal­lis­ta.
  –    To­xic PFAS not ne­ces­sa­ry to ma­ke fab­ric stain re­pel­lent, stu­dy finds
  –    http://archive.is/KL3av

  Lin­kin esi­merk­ki lä­hes­tyy ai­het­ta huo­ne­ka­lu­teks­tii­lien kaut­ta, mut­ta myrk­ky­jen li­sää­mi­nen ku­lut­ta­ja­tuot­tei­siin on yli­pää­tään mah­dol­lis­ta joh­tu­en val­ti­ol­li­ses­ta sään­te­lys­tä.

  Kas näin se käy:
  –    Elin­tar­vi­ke­vi­ra­no­mai­nen mää­rit­te­lee myr­kyil­le enim­mäis­mää­rät
  –    Tuot­tei­siin, jot­ka luon­nos­taan alit­ta­vat rei­lus­ti luon­nol­li­sen myrk­ky­ta­son, esi­mer­kik­si ra­di­oak­tii­vi­sen sä­tei­lyn,
  –    li­sä­tään ky­seis­tä myrk­kyä sen ver­ran, et­tä vi­ra­no­mai­sen sal­li­ma ta­so ei yli­ty.

  Mik­si näin teh­dään?
  –    On pal­jon ke­mi­kaa­le­ja, esi­mer­kik­si jon­kin te­ol­li­sen pro­ses­sin si­vu­tuot­tei­ta, joi­den hä­vit­tä­mi­nen on erit­täin kal­lis­ta.
  –    Myr­kyn tuot­ta­ja ja kan­sain­vä­li­nen elin­tar­vi­ke­jät­ti so­pi­vat kes­ke­nään myr­kyn hä­vit­tä­mi­ses­tä «lail­li­sia me­ne­tel­miä käyt­tä­en».
  –    Hä­vi­tet­tä­vä myrk­ky­mää­rä li­sä­tään vi­ra­no­mai­sen sal­li­mat enim­mäis­mää­rät alit­ta­vi­na pi­toi­suuk­si­na myyn­ti­tuot­tei­siin.
  –    Jos vi­ral­li­sia enim­mäis­mää­riä ei oli­si ole­mas­sa, elin­tar­vi­ke­jät­ti ei voi­si li­sä­tä tuot­tei­siin­sa myrk­ky­jä ol­len­kaan.

  Esi­merk­ki, vaik­ka­kaan ei elin­tar­vi­ke­alal­ta.
  –    Sak­san te­ol­li­suu­del­la oli val­ta­va elo­ho­pe­aon­gel­ma.
  –    Te­ol­li­suus lob­ba­si di­rek­tii­vin, et­tä kaik­kiin EU:ssa myy­tä­viin lamp­pui­hin on käy­tet­tä­vä elo­ho­pe­aa, ener­gi­an­sääs­tö­lam­put.
  –    Näin elo­ho­pe­al­le syn­tyi kau­pal­lis­ta ky­syn­tää ei­kä tä­tä myrk­kyä tar­vin­nut hä­vit­tää erit­täin kal­lii­ta me­ne­tel­miä käyt­tä­en.
  –    Lob­baus tie­na­si hin­tan­sa, suo­je­lu­ra­ha kan­nat­ti mak­saa..

  Jos [elin­tar­vik­kei­den] myrk­ky­pi­toi­suuk­sien sään­te­lyä ei oli­si,
  –    Tuot­ta­ja jou­tui­si täy­teen vas­tuu­seen jo en­sim­mäi­ses­tä myrk­ky­pi­sa­ras­ta, jo­ka on asi­at­to­mas­ti jou­tu­nut jou­tu­nut tuot­tee­seen.

  Ja on­ko sil­lä sit­ten­kään mi­tään vä­liä.
  –    Fran­ce: Mass Tes­ting Shows Fun­gi­ci­de Ban­ned in 2020 Still Found in Most Drin­king Wa­ter
  –    http://archive.is/ZJdMU
  –    … jos tur­va­ra­ja nyt hie­man sat­tuu­kin sit­ten ylit­ty­mään, niin sii­tä­hän sel­vi­ää pik­ku sa­koil­la, ja jos vie­lä sat­tuu «tut­tu tuo­ma­ri» niin nuh­teil­la.

 4. Hy­per­ga­me-te­oria
  olet­taa suur­ten mas­so­jen ole­van jo luon­nos­taan kont­rol­loi­ta­vis­sa ja et­tä he ei­vät tun­nis­ta suu­ria suun­ta­vii­vo­ja, jot­ka ta­pah­tu­vat kont­rol­loin­nin taus­tal­la.
  –    Hy­per­ga­me The­ory & Bi­owe­apon Dep­loy­ment in South Af­ri­ca
  –    https://archive.is/w4g79

  Oli­vat­ko hei­nä­kuun 2021 le­vot­to­muu­det, ryös­te­ly ja vä­ki­val­ta Ete­lä-Af­ri­kas­sa säh­kö­mag­neet­ti­sen bi­oa­seen vai­ku­tus­ta, jo­ta käy­tet­tiin osa­na hy­per­pe­list­ra­te­gi­aa?

  … On­ko «ra­ket­ti-in­si­nöö­rei­hin» vai­kut­ta­mi­nen hel­pom­paa, jos­ta syys­tä hei­tä tuo­daan kau­ko-oh­jat­ta­vik­si mel­la­koit­si­joik­si Eu­roo­pas­sa.

 5. 1936: So­si­ali­de­mok­raa­tit kri­ti­soi­vat vaa­lien ma­ni­pu­loin­tia
  –    Vi­ron vaa­le­ja ma­ni­pu­loi­daan

  –    Vain na­ton kan­nat­ta­jien isän­maal­li­sen lii­ton jä­sen­ten sal­li­taan aset­tua eh­dol­le.
  –    vaa­li­lau­ta­kun­tien jä­se­ni­nä vain «luo­tet­ta­via hen­ki­löi­tä» «isän­maal­li­sen lii­ton» jä­se­niä

 6. TURTIAINEN lähtee ”LAUKALLE” turhan aikaisin, sillä ””TEMPAUKSEEN” vaadittavat RAAMIT eivät virelä ole TOTEUTUNEET. Se voi viedä aikaa määrittelemättömän ajan, mutta vaadittavien raamien valmiiksi tulo voi tapahtua hyvinkin lyhyessä ajassa. Jo AMERIKOISSAKIN olevat asiantuntijat ovat ITSEKIN huomanneet SELVÄT merkit YHDYSVALTOJEN IMPEURIUMIN lopullisesta LUHISTUMISESTA kuin ”taudinkuvana” aikaisempien valtakuntien lopusta. Mm. selvä merkki VALTAKUNNAN lopusta on TRANSGENDERISMI ja LGBTQ+pedari uskonto, joka on silkkaa SATANISMIA ja BAALIN palvontaa. Samalla RAAMATUSSA on kuvaus GOMORASTA ja SODOMASTA, jossa ”SODOMA” tarkoittaa Raamatun ”kielessä” homoseksuaalisuutta. Eräs ajattelija on sanonut: ”Mitä lähempänä valtakunta on loppuaan, sitä TYPERÄMPIÄ lakeja siinä säädetään. Maailmanlopun ennustajia on ollut kuka määrän tietää, mutta kyse on AJANKOHDAN väärin tietämisestä EI siitä etteikö se olisi TAPAHTUVA tosiasia. Lopun päivää EI tiedä edes JEESUS. Sen tietää ainoastaan ISÄ JUMALA! En itsekään ole sentään niin hullu, että lähtisin LÄRVÄILEMÄÄN ISOA KIRJAA vastaan tai HEITTÄMÄÄN sen NURKKAAN!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*