Marco de Wit 17 huhtikuun, 2023

 

Suomessa pridetystä pakkosyötetään joka tuutista eli myös suuryhtiöiden toimesta. Suomalaiset miehet eivät nimittäin pistä vastaan, vaikka heidän oluensa muutetaan Pride-olueksi.

 

Onneksi germaanit eivät ole ihan yhtä lampaita. Budweiser on menettänyt valtavasti tuloja alkaessaan mainostaa transuja. Lisäksi kuluttajat iskevät takaisin myös muilla tavoilla.

 

 

 

 

5 thoughts on “Päivän video: Bud

 1. Mit­kä oli­vat Bud­wei­ser’in vaih­to­eh­dot, kun heil­le esi­tet­tiin mah­dol­li­suut­ta ot­taa wo­ke-agen­da mark­ki­noin­tiin.
  –   Kiel­täy­tyä yh­teis­työs­tä, jos­ta oli­si seu­ran­nut maa­il­man­laa­jui­nen par­jaus­kam­pan­ja yh­ti­ötä vas­taan. Kam­pan­jan ra­hoit­ta­ja­na tie­ten­kin BlаckRоck ja sen omis­ta­mat pa­ni­mot.
  –   Hy­väk­syä so­pi­mus wo­keis­tien mää­rää­mil­lä eh­doil­la, jo­ka mer­kit­see sa­maa kuin it­sen­sä am­pu­mi­nen pää­hän: kon­kurs­si ja yh­ti­ön myy­mi­nen BlаckRоck’il­le.

  Wo­ke liik­kees­tä on tul­lut sa­man­lai­nen ra­ha­sam­po kuin on tul­lut vih­re­än liik­keen ki­ris­ty­sor­ga­ni­saa­ti­ois­ta,
  –   joil­le suo­je­lu­ra­haa mak­sa­vat mui­den mu­as­sa suo­ma­lai­set pa­pe­ri­teh­taat:
  –   jos et os­ta «vih­re­ää ser­ti­fi­kaat­tia» ku­kaan ei os­ta tuot­tei­tan­ne
  –   ja me ta­kaam­me sen.

  Suo­je­lu­ra­han pe­ri­mi­ses­tä on tul­lut eh­kä jo nyt kan­sain­vä­li­sen lii­ke­toi­min­nan par­hai­ten tuot­ta­va sek­to­ri.
  –   Re­aa­li­maa­il­man ta­sol­la tä­mä tar­koit­taa en­nen val­ti­oil­le kuu­lu­neen ve­ro­tuk­sen siir­tä­mis­tä suu­ryh­ti­öil­le.
  –   Val­ti­ois­ta on tul­lut vain pro­xy­jä joi­den kaut­ta suu­ryh­ti­öt laa­ti­vat lait, pe­ri­vät ve­rot ja siir­tä­vät ra­han edel­leen «Uk­rai­naan».

  1. Höpönlöpön. Bud Light oli maultaan sama tai huonompi kuin monet muut halpismerkit joten luonnollisesti se oli menettänyt ja menettämässä lisää markkinaosuutta kaikenlaisille Pirkka ja Rainbow tuotteille. Sen sijaan että olisivat kehittäneet toisen maukkaamman Budweiser tuotteen ja vallanneet takaisin sen minkä olivat menettäneet, woke pikkulikan johdolla ajattelivat että woke joukot tulevat olemaan heidän uusi kuluttajakunta. Tätä varten haluttiin miellyttää Soroksen joukkojen ylläpitämää ”woke indexiä” (en muista sen indeksin nimeä). Samalla woke likka myös parjasi sitäkin perinteistä kuluttajakuntaa ketkä vieläkin ostivat Budia.

   Tällainen liiketoiminta on aivan täysin älyvapaata. He toimivat jopa USAn yhtiölain vastaisesti jos ja kun vastuuhenkilöt eivät saa potkuja valtavasta tappiollisesta strategisesta virheestä. Yhtiöiden johdon täytyy nimittäin tuottaa osakkeen omistajille voittoa.

   InBev ja Anheuser-Bushin omistaa moni, mutta en ole nähnyt että Black Rock omistaisi ne. Saanko linkin jos omistaa kiitos? Etsin nimittäin eilen pikkasen.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*