26 thoughts on “Päivän kuva: Älykkö

 1. Mi­ten palk­ka-ta­sa-ar­vo to­teu­te­taan Suo­men Suo­men na­to-ar­mei­jas­sa?
  –    Nos­te­taan­ko esi­mer­kik­si ken­raa­lin ni­mek­keel­lä toi­mi­van so­ti­laan palk­ka na­to-ar­mei­jan ken­raa­lin ta­sol­le ja kuu­luu­ko hä­nel­le luon­tai­se­dut, ku­ten pro­vi­si­ot huu­me­kau­pas­ta, yk­si­tyis-suih­ka­rit yn­nä muut vas­taa­vat vir­ka­edut, jot­ka saat­ta­vat ol­la hy­vin­kin mer­kit­tä­viä var­si­nai­sen pal­kan pääl­le.
  –    Luon­nol­li­ses­ti suo­ma­lai­set so­ti­laat saa­vat myös na­to-so­ti­lai­den ve­ro­koh­te­lun: pal­kan voi ha­lu­tes­saan saa­da suo­raan veriopa­ra­tii­sin ti­lil­le.

  Palk­ka-ta­sa-ar­von pe­ri­aat­tei­siin kuu­luu, et­tä ke­nen­kään palk­kaa ei alen­ne­ta.
  –    Sil­loin esi­mer­kik­si Uk­rai­nas­sa tais­te­le­van so­ta­mie­hen palk­ka, noin 10’000 eu­roa päi­vä kuu­luu mak­saa jo­kai­sel­le vas­taa­van ar­voi­sel­le so­ta­mie­hel­le myös Suo­mes­sa.

  Kos­kee­ko Suo­men la­ki yli­pää­tään puo­lus­tus- ja hyök­käys­voi­mien pal­ve­luk­ses­sa ole­vaa hen­ki­lös­töä?
  –    Mi­hin toi­miin hal­li­tus ai­koo ryh­tyä saat­taak­seen palk­ka-ta­sa-ar­von lain mu­kai­sel­le ta­sol­le Suo­men hyök­käys- ja puo­lus­tus­voi­mis­sa?

  1. Kuusi miljoonaa, kuusi miljoonaa, kuusi miljoonaa. Älä koskaan unohda kuutta miljoonaa, kuusi miljoonaa… kuusi miljoonaa… kuusi miljoonaa. Älä vain unohda. Ei koskaan enää. Kuusi miljoonaa, kuusi miljoonaa, kuusi miljoonaa… enää kuusi miljoonaa jäljellä. Kuusi miljoonaa, kuusi miljoonaa.

 2. Kii­nan suur­lä­het­ti­läs Rans­kas­sa:
  –    Krim on his­to­ri­al­li­ses­ti osa Ve­nä­jää.
  –    Näil­lä en­ti­sen Neu­vos­to­lii­ton mail­la ei ole to­del­lis­ta ase­maa kan­sain­vä­li­ses­sä oi­keu­des­sa, kos­ka ei ole ole­mas­sa kan­sain­vä­lis­tä so­pi­mus­ta nii­den su­ve­ree­nin ase­man to­teut­ta­mi­sek­si.
  –    Kii­nan lä­het­ti­läs ky­see­na­lais­ti Uk­rai­nan su­ve­re­ni­tee­tin

  … Riip­pu­mat­ta Uk­rai­nan men­nei­syy­des­tä, ny­ky­het­kes­sä sil­lä ei ole mi­tään ul­koi­sia, voi­man käyt­töön pe­rus­tu­via, edel­ly­tyk­siä it­se­näi­sek­si val­ti­ok­si.

 3. Eng­lan­nin ku­nin­kaan nee­ke­ri­kel­lo
  –    1936: Eng­lan­nis­ta ja Rans­kas­ta

  Äs­ken kuol­lut Eng­lan­nin ku­nin­gas Yr­jö oli kel­lo­jen ke­rää­jä, jol­la oli 390 kel­loa kah­des­sa pa­lat­sis­saan. Yh­den näis­tä tie­de­tään mak­sa­neen 5’000 dol­la­ria. Mer­kil­lis­ten kel­lo­jen jou­kos­sa on eräs nee­ke­ri­vai­mon pään muo­toi­nen kel­lo, jos­sa sil­mät toi­mi­vat vii­sa­rei­na, tun­tien nä­ky­es­sä toi­ses­ta sil­mäs­tä ja mi­nuut­tien toi­ses­ta.

 4. Var­si­nai­sen älyk­kyy­den li­säk­si on toi­nen te­ki­jä, jo­ka mer­kit­tä­väs­ti vai­kut­taa rat­kai­su­no­peu­teen: tois­ta­mi­nen.
  –    Kun jo­tain toi­min­toa tois­te­taan jat­ku­vas­ti ja riit­tä­vän kau­an, siir­tyy ky­sei­sen toi­min­non rat­kai­se­mi­nen ai­vois­sa [hy­pot­ha­la­muk­seen], jol­loin sig­naa­li ei kier­rä ol­len­kaan ai­vo­jen kaut­ta.
  –    Yri­tä­pä vaik­ka kä­vel­lä si­ten, et­tä har­kit­set ja mie­tit jo­kai­sen as­ke­leen erik­seen en­nen kuin otat sen. Ei tu­le mi­tään.
  –    Huip­pus­ha­kin­pe­laa­jal­la vas­ta­siir­to syn­tyy jo hy­pot­ha­la­muk­ses­sa. Täs­tä ovat esi­merk­ki­nä si­mul­taa­nis­ha­kin mes­ta­rit.

 5. Ei ollq älyn kanssa tekemisissä. Tyyppi ei vaan kestä kirkuvia, klmittäviä ja käkättäviä amerikkalaisnaisia. Niillä on kaksi oktaavia korkeampi ääniala kuin itäeuroppalaisilla naisilla. Tutkikaapa tämäkin asia.

  Suomessa nainen menettää kaiken uskottavuutensa jos mimittää. Sopiva ääniala naiselle on viskibasso.

 6. Keskimmälnen nuorukainen on sosiaalisesti lahjakas mormoni. Sillä on geeneissä haaremin perustaminen. Vasemmalla perheenisä tyyppi.

  Mikä on outoa kuvassa? Missä on aakostyypit, transut ja homot. Nykyään ei voi edes kuvitella muunlaisia olevan olevan julkisissa julkaisuissa Onko kuva otettu jossakin entisen Itä-blokin maassa? Lännessä tuollainen täysvalkoinen KUVA ON RASISTISTA SYRJINTÄÄ. EU:ssa ja USA:ssa ei saa julkaista kuvia jossa ei ole tietty määrä kiintiöporukkaa. Ei edes Suomessa. Tekoäly muuttaa sielläkin kohta kuvat rodullisesti ja seksuaalisesti ”tasa-arvoisiksi”. Varo, kohta sinunkin tilalla somen kaverikuvana voi olla musta transaktio, etkä voi asialle mitään. Tekoäly muuttaa sinun profiilin, etkä voi valittaa siitä kenellekään. KYLLÄ TEKOÄLY TIETÄÄ PAREMMIN.

 7. Tästä voi jokainen tehdä itselleen ”dna-kokeen”: Mihin kiinnitit ensimmäisenä huomiota? Kultaisen leikkauksen mukaan varmaaankin keskimmäisen nuoren miehen kasvoihin. Mutta sen jälkeen silmäsi varmaan laskeutuivat valeanpunaisen nuoren naisen rintoihin. Ellet sitten ihan ensimmäisenä kiinnittänyt huomiosi niihin. Hänen vasemmalla puolella olevan teinin kuppikokoa et varmaankaan pysty arvioimaan vaan katse kohdistuu kasvoihin.

  Tässä näkee miten DNA aivoissamme ohjaa lisääntymistä. Ja kun alkukantaiset mieltymykset ohittaa ja katsoo vähän tarkemmin mainitun nuoren naisen kasvonpiirteitä, niin mitä ne paljastavat? Mitä muiden kasvonpiirteistä paljastuu?

  Siksipä veikkaan myös että yksin istuva nuorimies on kaikkein älykkäin ja jättänyt ”ehdokkaat” omilleen. Mutta jos joku noista olisi geenieni jatkajaksi, niin se olisi tuo mustahiuksinen nuori nainen. Hänellä on parhaat geenit.

  1. >   Hä­nel­lä on par­haat gee­nit.

   Niin, par­haat gee­nit juu­ri si­nun gee­nie­si kans­sa yh­dis­ty­mään, mut­ta yk­si ko­ko ei so­vi jo­kai­sel­le.
   –    Luon­non­mu­kai­nen ta­pa löy­tää oi­kea gee­nien kom­bi­naa­tio ovat fe­ro­mo­nit ja ne löy­ty­vät ha­ju­ais­tin pe­rus­teel­la.
   –    Ei su­si­kaan ota puo­li­sok­seen ket­tua, kun ha­ju on vää­rä.

   Toi­saal­la on kyl­lä sit­ten lin­nuil­la soi­din­tans­sit.
   –    Jos puo­li­so­eh­do­kas ei vas­taa tans­siin oi­ke­al­la ta­val­la, se ei ole «mei­dän ro­tua».
   –    Ovat­ko soi­din­me­not opit­tu­ja käyt­täy­ty­mis­mal­le­ja vai tu­le­vat­ko ne suo­raan gee­neis­tä.

   On­han ih­mi­sel­lä­kin omat soi­din­tans­sin­sa.

  2. Niin minun mielestä. Minusta etualalla olevalla kiharatukkaisella on muun muassa parhaat geenit ja paras luonne. Näkeehän sen jo muodoista. Ulkonäön perusteella nainen valitaan. Jos luonne on rikollinen, tulee hylky.

 8. Uk­rai­nan lop­puun­myyn­ti on al­ka­nut.
  –    Uk­rai­ne launc­hes fi­re sa­le of sta­te as­sets – Bloom­berg
  –    http://archive.today/Xr0Qq

  On­nek­si suo­ma­lais­ten ei tar­vit­se pe­lä­tä, et­tä val­tio myi­si hei­dän omai­suu­ten­sa:
  –    Kaik­ki on jo pan­tat­tu EKP:n kaut­ta kan­sain­vä­lis­ten kong­lo­me­raat­tien hy­väk­si.
  –    Odo­tam­me vain, et­tä «lail­li­set omis­ta­jat» tu­le­vat nou­ta­maan oman­sa.

  Kuin­ka Black­Rock te­kee bis­nes­tä os­ta­mal­la Uk­rai­nan par­haat va­ran­not:
  –    Os­tot ra­hoi­te­taan ot­ta­mal­la lai­naa Uk­rai­nan ra­has­sa ja vel­ka mak­se­taan pois sit­ten, kun va­luut­ta on ro­mah­ta­nut.
  –    Var­si­nai­sek­si kaup­pa­hin­nak­si jää se mi­kä on Ze­lens­kin al­le­kir­joi­tuk­sen hin­ta kaup­pa­kir­jas­sa; ja tä­mä juu­ri on se, mi­kä on nyt huu­to­kau­pat­ta­va­na.

 9. Eniten tulee mieleen kauemmin katsoessa tarkasti jokaisen, kiinnipitävä mustasukkainen mies peruskauniista mallista joka sopisi hulluwuudin näyttelijäksi (perusoksennus ja kuvittelee olevansa ja täydellisen itsevarma hymykin). Sitten on epävarmaa hymyä havaittavissa idässä päin olevalla kääpiöllä.

  Summa redrum: Otan muut naiset, eturintama on hedelmällinen, oikea poikamainen kaveri/kasvattaja ja vasen viisas, jämäkkä. Kaikki kauniita, olisin mielellään mister wiseguy.

  Pääasia että olisi takaa tullut.

 10. Luonne määrittelee ihmisen olevan joko ”seurallinen” eli ulospäinsuuntautunut tai nk. introvertti, joka viihtyy omissa oloissaan. Miehen on helpompi elää yksin, jos luonne ja pää kestää olla välittämättä normaaleista yhteiskuntanormeista. NYT sinkkuna oleminen ”on helppoa kuin heinän teko”. 100-vuotta sitten ainakin maaseudulla oli PAKKO memnnä naimisiin ja wanhaksipojaksi tai -piiaksi jääminen oli HÄPEÄLLISTÄ ja yleinen nälvimisen arvoista. Lisäksi perheet päättivät naimiskaupat osapuolten pään yli. Erotuksena nuihinb kuviin tyyppi tuntuu olevan sujut tilanteen kanssa eikä orpo piruisuus” paista läpi huona teeskentelynä. Nuoret naiset vaikuttavat äkkiseltään suhteellisen normaaleilta, mutta normi ”naiselliset” tavat jo riittävät miehille jo päänvaivaksi. Jos yli-feminiostistä kaunaa ilmenee niin sitten vaaditaan jo korkeata otsalohkoa miehiltä.

  1. Pitkällä aikatähtäimellä menestyvät miehet hallitsevat usein hyvin hermojaan ja impulssejaan, jolloin naisten iskeminenkään ei välttämättä ole heille se ykkösasia elämässä. He eivät usein juokse varsinkaan seksin perässä.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*